Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 19 / 19

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Maatregelen ter vermindering van fijnstofemissie uit de pluimveehouderij: optimalisatie aanbrengen oliefilm op strooisel bij leghennen in volièrehuisvesting = Measures to reduce fine dust emission from poultry: optimization of oil application on litter of aviary housing for layers
  Winkel, A. ; Emous, R.A. van; Mosquera Losada, J. ; Nijeboer, G.M. ; Hattum, T.G. van; Riel, J.W. van; Aarnink, A.J.A. ; Ogink, N.W.M. - \ 2012
  Lelystad : Wageningen UR Livestock Research (Rapport / Wageningen UR Livestock Research 597) - 36
  pluimveehouderij - hennen - eierproductie - huisvesting van kippen - volières - zaadoliën - vernevelen - strooisel - fijn stof - emissie - luchtverontreiniging - stalklimaat - poultry farming - hens - egg production - chicken housing - aviaries - seed oils - fogging - litter (plant) - particulate matter - emission - air pollution - stall climate
  This report describes research into the application of a film of rapeseed oil on the litter floor of aviary housing for laying hens as a mitigation measure for particulate matter. Distribution of the oil film over the floor and dose-effect relationships were investigated. Emission reductions for PM10 were 31, 64 and 81% at dosages of 15, 30 and 45 ml/m2 respectively.
  Maatregelen ter vermindering van fijnstofemissie uit de pluimveehouderij: ionisatie bij leghennen in volièrehuisvesting = Measures to reduce fine dust emission from poultry houses: ionization in aviary housing for layers
  Winkel, A. ; Emous, R.A. van; Kwikkel, R.K. ; Ogink, N.W.M. ; Aarnink, A.J.A. - \ 2009
  Lelystad : Wageningen UR Livestock Research (Rapport / Wageningen UR Livestock Research 285) - 27
  pluimveehouderij - pluimvee - huisvesting van kippen - emissie - volières - ionisatie - hennen - fijn stof - poultry farming - poultry - chicken housing - emission - aviaries - ionization - hens - particulate matter
  In this study the effect of a commercially available ionization system on emissions of fine dust from layers in aviary housing was investigated. Emissions of PM10 and PM2,5 were reduced by 23 and 38% respectively. No effect was found on personal dust exposure, animal behavior or animal performance. Optimizations, especially with regard to dust removal, are necessary to make the system applicable in layer houses in practice.
  Maatregelen ter vermindering van fijnstofemissie uit de pluimveehouderij: ontwikkeling van een oliefilmsysteem voor leghennen in volièrehuisvesting = Measures to reduce fine dust emission from poultry houses: development of an oil spraying system for layers in aviary housing
  Winkel, A. ; Hattum, T.G. van; Aarnink, A.J.A. - \ 2009
  Lelystad : Wageningen UR Livestock Research (Rapport / Wageningen UR Livestock Research 286) - 28
  pluimveehouderij - pluimvee - emissie - volières - huisvesting van kippen - fijn stof - poultry farming - poultry - emission - aviaries - chicken housing - particulate matter
  In phase one of this study an oil spraying system was developed for layers in aviary housing. In phase two the effect of the system on emissions of fine dust was determined. Emissions of PM10 and PM2,5 from the Big Dutchman aviary system were reduced by 18 and 65% respectively. No reductions were found for the Meller aviary. No effect was found on personal dust exposure or egg production. In the oil film rooms higher mortality was found. Further research is needed to clarify this.
  Maatregelen ter verminderding van fijnstofemissie uit de pluimveehouderij; factorenstudie stofemissie bij verschillende volièresystemen
  Emous, R.A. van; Aarnink, A.J.A. - \ 2009
  Lelystad : Wageningen UR, Animal Sciences Group (Rapport / Animal Sciences Group 223) - 11
  pluimveehouderij - pluimvee - pluimveeziekten - huisvesting van kippen - volières - emissie - luchtverontreiniging - fijn stof - poultry farming - poultry - poultry diseases - chicken housing - aviaries - emission - air pollution - particulate matter
  Uit verschillende volièresystemen emitteren verschillende hoeveelheden fijnstof. Uit de factorenstudie blijkt dat dit niet veroorzaakt wordt door de verschillende lay-out van de systemen maar veel meer door de kwaliteit van het strooisel
  Hoge kostprijs, maar concurrerend : 12,5 cent (grondhuisvesting) of 11,7 cent (volière) per biologisch ei
  Vermeij, I. - \ 2006
  De Pluimveehouderij 36 (2006)17. - ISSN 0166-8250 - p. 14 - 15.
  pluimveehouderij - biologische landbouw - hennen - productiekosten - marktconcurrentie - eieren - eierproductie - huisvesting van kippen - volières - poultry farming - organic farming - hens - production costs - market competition - eggs - egg production - chicken housing - aviaries
  De Animal Sciences Group in Lelystad heeft de productiekosten op het biologisch legpluimveebedrijf berekend. Bij de berekening van de kostprijs is uitgegaan van twee modelbedrijven, een bedrijf met grondhuisvesting en een bedrijf met volièrehuisvesting. Uit dit onderzoek blijkt dat de productiekosten hoog zijn, maar wel concurrerend met Duitsland
  Bio-voliere voldoet goed: resultaten eerste proef met leghennen in Lelystad
  Fiks, T.G.C.M. ; Reuvekamp, B.F.J. - \ 2005
  De Pluimveehouderij 35 (2005)49. - ISSN 0166-8250 - p. 8 - 9.
  volières - huisvesting, dieren - kippen - biologische landbouw - pluimveehokken - scharrelhouderij - onderzoeksprojecten - dierenwelzijn - prestatieniveau - aviaries - animal housing - fowls - organic farming - poultry housing - free range husbandry - research projects - animal welfare - performance
  Is een voliere nu wel of niet iets voor leghennen? Dat was een van de onderzoeksvragen bij de vorig jaar in het voorjaar gestarte eerste proef met (biologische) leghennen in de nieuwe proefaccomodatie van 'Het Spelderholt'. Ter vegelijking was er een scharrelsysteem met veel strooisel.
  Inrichting, verlichting, ammoniak en stof bij volièreonderzoek (2e proef) = Layout, illumination, ammonia and dust in an aviary study
  Emous, R.A. van; Ellen, H.H. ; Fiks, T.G.C.M. - \ 2004
  Lelystad : Animal Sciences Group (PraktijkRapport / Animal Sciences Group, Prakijkonderzoek : Pluimvee ) - 49
  kippen - pluimveehokken - volières - layout - belichting - ammoniak - stof - arbeidskosten - economische haalbaarheid - fowls - poultry housing - aviaries - layout - illumination - ammonia - dust - labour costs - economic viability
  Ter vervanging van de legbatterij voor leghennen worden in de Europese richtlijn (1999/74) van 19 juli 1999 twee andere houderijsystemen genoemd. Het ene is een nieuw type houderijsysteem, de verrijkte kooi. Het andere wordt gevormd door scharrel- en volièresystemen, samen de alternatieve systemen genoemd. Hoewel deze systemen al enige tijd in de praktijk gebruikt worden, zijn er een aantal knelpunten, die toepassing op grotere schaal tot nu toe tegenhouden. Deze knelpunten liggen op het gebied van arbeid, stof, ammoniakemissie en economie. Door een aantal veranderingen in regelgeving is de noodzaak tot onderzoek aan deze systemen sterk toegenomen. Bij de opzet van het onderzoek is getracht op twee veranderingen in regelgeving in te spelen: Op de inrichting van het systeem (EU en KAT) en op de regels voor snavelbehandelingen (EU en Ingrepenbesluit). Daarnaast wordt aandacht besteed aan ammoniakemissie en arbeid. In de zomer van 2000 is een proef opgestart met leghennen op twee nieuwe volièresystemen gevolgd door een herhaling van de proef die in het voorjaar van 2002 aanving. In dit rapport wordt verslag gedaan van de ervaringen van de tweede proef waarbij regelmatig wordt teruggekeken naar de eerste proef.
  Tweede proef volièresystemen: licht onder de loep
  Emous, R.A. van; Fiks, T.G.C.M. - \ 2004
  De Pluimveehouderij 34 (2004)10. - ISSN 0166-8250 - p. 9 - 11.
  pluimveehouderij - hennen - kippen - huisvesting van kippen - pluimveehokken - volières - kunstmatige verlichting - lampen - verenpikken - onderzoeksprojecten - diergedrag - proefboerderijen - poultry farming - hens - fowls - chicken housing - poultry housing - aviaries - artificial lighting - lamps - feather pecking - research projects - animal behaviour - experimental farms
  Tweede proef volièresystemen: licht onder de loep. in het onderzoek naar volierehuisvesting voor leghennen. In een eerder artikel kwam het milieuonderzoek aan bod. Nu is de beurt aan het verlichtingsonderzoek. De vraag daarbij was of via verlichting pikkerij in de voliere valt te voorkomen. Het Praktijkonderzoek onderzocht dit met twee typen verlichting in twee typen volieres. Het bleek moeilijk om de gewenste egale lichtverdeling te krijgen
  Mestdrogen kan zuiniger, binnen de factor van 90 gram
  Emous, R.A. van; Fiks, T.G.C.M. - \ 2004
  De Pluimveehouderij 34 (2004)8. - ISSN 0166-8250 - p. 16 - 18.
  volières - huisvesting van kippen - hennen - ammoniak - emissie - droge stof - beluchting - mest - onderzoek - aviaries - chicken housing - hens - ammonia - emission - dry matter - aeration - manures - research
  Het Praktijkonderzoek van de Animal Sciences Group van Wageningen UR in Lelystad heeft een tweede proef uitgevoerd met twee verschillende volièresystemen. Hierin is naast de lay-out en de verlichting, ook de ammoniakemissie onderzocht. Dat onderzoek naar de ammoniakemissie komt in dit artikel aan bod
  NOP-kostprijsberekening opfokleghennen
  Vermeij, I. ; Horne, P.L.M. van - \ 2004
  De Pluimveehouderij 34 (2004)28. - ISSN 0166-8250 - p. 16 - 17.
  pluimveehouderij - hennen - jonge kippen - batterijhuisvesting - volières - huisvesting van kippen - kostenanalyse - poultry farming - hens - pullets - battery husbandry - aviaries - chicken housing - cost analysis
  Praktijkonderzoek Veehouderij en LEI hebben de NOP-kostprijberekening voor de opfok van leghennen onlangs geactualiseerd. Het opfokken van een hen in volièrehuisvesting is beduidend duurder dan in kooihuisvesting
  Praktijkinventarisatie volierebedrijven met uitloop
  Emous, R.A. van; Fiks, T.G.C.M. - \ 2003
  Lelystad : Praktijkonderzoek Veehouderij (PraktijkRapport / Praktijkonderzoek Veehouderij : Pluimvee ) - 45
  hennen - pluimveehouderij - volières - huisvesting, dieren - inventarisaties - alternatieve landbouw - scharrelhouderij - diergezondheid - prestatieniveau - hens - poultry farming - aviaries - animal housing - inventories - alternative farming - free range husbandry - animal health - performance
  Het Praktijkonderzoek Veehouderij heeft in 2002 met een vragenlijst 17 bedrijven bezocht met Freiland-voliOres. De nadruk lag op de buitennesteieren en diergezondheid. Gebleken is dat de nieuwere voliOresystemen (jonger dan drie ronden) minder buitennesteieren geven dan de oudere systemen. De uitval is met 14,3 gemiddeld over alle koppels hoog. De belangrijkste veroorzakers van uitval zijn E. coli (4), 'opbranden' (2,5), 'dooddrukkers' 1,5 en amyloidose (1,0).Naast algemene informatie omtrent de17 bedrijven worden in de praktijk toegepaste oplossingen behandeld in dit PraktijkRapport.
  Onderzoek naar de ammoniak- en geuremissie van stallen LV : volièrestal voor leghennen = Aviary housing system for laying hens
  Beurskens, A.G.C. ; Hol, J.M.G. ; Mol, G. - \ 2002
  Wageningen : IMAG (IMAG rapport 2002-16) - 38
  pluimveehouderij - ammoniakemissie - stankemissie - hennen - luchtkwaliteit - volières - stallen - huisvesting van kippen - poultry farming - ammonia emission - odour emission - hens - air quality - aviaries - stalls - chicken housing
  Door IMAG werd onderzoek verricht naar de ammoniak- en geuremissie van een aangepaste volièrestal voor leghennen. Het ammoniakemissiereducerend principe berustte op het beluchten van de mest die werd verzameld op mestbanden onder de roosters en het regelmatig verwijderen van de mest uit de stal. Daarnaast bevat deze stal een relatief groot strooiseloppervlak om de strooiselkwaliteit te verbeteren ten opzichte van traditionele volièrestallen met als doel broei en daarmee ammoniakemissie te verminderen.
  Onderzoek naar de ammoniak- en geuremissie van stallen LII : volièrestal voor opfokleghennen = aviary housing system for rearing pullets
  Scheer, A. ; Hol, J.M.G. ; Grootkoerkamp, P.W.G. - \ 2001
  Wageningen : IMAG (IMAG rapport 2001-12) - ISBN 9789054061991 - 25
  ammoniak - emissie - stankemissie - volières - jonge kippen - huisvesting van kippen - ammonia - emission - odour emission - aviaries - pullets - chicken housing
  Onderzoek werd verricht naar de ammoniak- en geuremissie van een volièrestal voor opfokhennen. Het onderzoek werd uitgevoerd door IMAG in een stal van de familie Schuurhuis te Witharen
  Verlichtings-, ammoniak-, stof- en arbeidsonderzoek bij twee volieresystemen
  Emous, R.A. van; Reuvekamp, B.F.J. ; Fiks-van Niekerk, Th.G.C.M. - \ 2001
  Lelystad : Praktijkonderzoek Veehouderij (Rapport / Praktijkonderzoek Veehouderij 235) - 50
  volières - huisvesting, dieren - aviaries - animal housing
  De belangrijkste resultaten van een ronde onderzoek naar twee voliOresystemen. Er zijn geen verschillen gevonden in technische resultaten, uitvalsoorzaken, percentage buitennesteieren en kwaliteit van het verenkleed. Dankzij terugdimmen van de verlichting kon het percentage bne's in de hand worden gehouden. Het onderzoek leverde een behoorlijk reductie op ten opzichte van de huidige norm van 90 gram per dierplaats per jaar. Uit het stofonderzoek is gebleken dat in de huidige voliOresystemen nog steeds veel stof wordt geproduceerd. Een ruimere opzet van de stellingen geeft een beter overzicht en bij sommige handelingen tijdsbesparing. Brede stellingen maken het rapen van buitennesteieren en verzamelen van dode dieren lastiger.
  Verlichting bij leghennen in volieresystemen
  Emous, R. van; Reuvekamp, B. ; Fiks-van Niekerk, T. ; Ruis, M. - \ 2001
  Praktijkonderzoek. Pluimvee 15 (2001)1. - ISSN 1570-2537 - p. 2 - 6.
  hennen - vrouwelijke dieren - kippen - volières - huisvesting, dieren - verlichting - lichtregiem - hens - female animals - fowls - aviaries - animal housing - lighting - light regime
  In juni 2000 is een nieuw koppel leghennen geplaatst in stal P5 van het Praktijkcentrum 'Het Spelderholt'. Er wordt onder andere onderzoek gedaan met bruine leghennen in twee voliOresystemen met twee verschillende verlichtingssystemen. In dit artikel gaan we in op de tussentijdse resultaten van het verlichtingsonderzoek in de voliOresystemen.
  Krabbewegingen van leghennen in verrijkte kooien met voerpannen en strooiselmat
  Kiezebrink, M.C. ; Reuvekamp, B.F.J. ; Fiks-van Niekerk, Th.G.C.M. - \ 2000
  Praktijkonderzoek voor de Pluimveehouderij 11 (2000)2. - ISSN 0924-9087 - p. 11 - 13.
  diergedrag - volières - huisvesting van kippen - kippen - pluimveehokken - animal behaviour - aviaries - chicken housing - fowls - poultry housing
  Momenteel wordt bij het Praktijkonderzoek Veehouderij (PV) veel onderzoek gedaan naar de praktische toepasbaarheid van alternatieve huisvestingsystemen, waaronder enkele nieuwe verrijkte kooisystemen. Een van de vragen daarbij is waar het nagelgarnituur het beste gemonteerd kan worden.
  Opfok voor voliere en verrijkte kooien (stal P5) is goed verlopen
  Emous, R.A. van; Reuvekamp, B.F.J. ; Fiks-van Niekerk, Th.G.C.M. - \ 2000
  Praktijkonderzoek voor de Pluimveehouderij 11 (2000)2. - ISSN 0924-9087 - p. 8 - 10.
  huisvesting van kippen - pluimveehouderij - kippen - pluimveehokken - volières - organisatie van onderzoek - chicken housing - poultry farming - fowls - poultry housing - aviaries - organization of research
  Met het oog op de nieuwe EU-regelgeving voor het huisvesten van leghennen zijn de batterijen in een van de stallen op Het Spelderholt vervangen door verrijkte kooien en voliOrehuisvesting. In de verrijkte kooisystemen zijn witte dieren geplaatst (nietgekapt) en bij de voliOre wordt gebruik gemaakt van mild aan de snavels behandelde bruine dieren. In dit artikel behandelen we de opfokresultaten.
  Opzet onderzoek volierehuisvesting
  Fiks-van Niekerk, Th.G.C.M. ; Emous, R.A. van; Reuvekamp, B.F.J. - \ 2000
  Praktijkonderzoek voor de Pluimveehouderij 11 (2000)2. - ISSN 0924-9087 - p. 4 - 7.
  kippen - huisvesting van kippen - pluimveehouderij - organisatie van onderzoek - pluimveehokken - volières - stalinrichting - fowls - chicken housing - poultry farming - organization of research - poultry housing - aviaries - animal housing design
  In juni 2000 is bij het Praktijkonderzoek Pluimveehouderij de eerste proef met volièrehuisvesting van start gegaan. In de oude batterijstal zijn daartoe vier afdelingen ingericht met volières. In dit artikel gaan we in op de onderzoeksdoelen en op de opzet van de proef
  Onderzoek naar de ammoniakemissie van stallen XLVI : voletage volièresysteem voor legouderdieren en een droogtunnel met geperforeerde mestbanden = Aviary housing system for layer breeders and drying tunnel for manure
  Huis in 't Veld, J.W.H. ; Groot Koerkamp, P.W.G. ; Scholtens, R. - \ 1999
  Wageningen : IMAG (Rapport / IMAG 99-10) - 21
  pluimveehouderij - huisvesting van kippen - ammoniakemissie - volières - luchtkwaliteit - stallen - poultry farming - chicken housing - ammonia emission - aviaries - air quality - stalls
  Onderzoek werd verricht naar de omvang van ammoniakemissie van een Voletage volièresysteem voor legouderdieren en een droogtunnel met geperforeerde mestbanden.
  Check title to add to marked list

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.