Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 20 / 30

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Rapportage dioxines, dioxineachtige- en niet dioxineachtige PCB's in rode aal uit Nederlandse binnenwateren
  Leeuwen, S.P.J. van; Dam, G. ten; Hoogenboom, L.A.P. ; Kotterman, M.J.J. - \ 2015
  Wageningen : RIKILT Wageningen UR (RIKILT rapportage dioxines 2015 ) - 19
  vissen - zoet water - ecotoxicologie - dioxinen - polycyclische koolwaterstoffen - european eels - monitoring - ijsselmeer - waterwegen - maas - rijn - waal - volkerak-zoommeer - ijssel - hollandsch diep - voedselveiligheid - fishes - fresh water - ecotoxicology - dioxins - polycyclic hydrocarbons - european eels - monitoring - lake ijssel - waterways - river meuse - river rhine - river waal - volkerak-zoommeer - river ijssel - hollandsch diep - food safety
  In 2014 zijn in het kader van het monitoringsprogramma "Monitoring contaminanten ten behoeve van de Nederlandse sportvisserij" 17 zoetwaterlocaties in Nederland bemonsterd. Van de gevangen rode alen zijn mengmonsters samengesteld voor de lengteklassen 30-40 cm en >45 cm en geanalyseerd op de aanwezigheid van dioxines, dioxineachtige- en nietdioxineachtige PCB's. De gevonden gehaltes sluiten goed aan bij de resultaten van 2013. Mengmonsters van kleine alen zijn onderzocht op 12 locaties en in 3 gevallen werden één of meerdere normen overschreden. De mengmonsters van grotere alen (>45 cm) voldeden op 9 van de onderzochte locaties niet aan één of meerdere normen. Naast aal uit de gesloten gebieden betrof dat ook aal uit het open gebied Amsterdam-Rijnkanaal bij Diemen. Per 1-1- 2015 behoort het Amsterdam-Rijnkanaal ook tot de gesloten gebieden. Anderzijds waren er ook locaties binnen de gesloten gebieden waar de mengmonsters aal wel voldeden aan de normen. Dit betrof beide locaties van het Volkerak.
  Effect zout Volkerak-Zoommeer op de zoetwatervoorziening van de landbouw : berekening droogte- en zoutschade met €ureye 2.1 voor Tholen, St. Philipsland, Oostflakke, Reigersbergsche en PAN-polders
  Schipper, P.N.M. ; Janssen, G.M.C.M. ; Polman, N.B.P. ; Linderhof, V.G.M. ; Bakel, P.J.T. van; Massop, H.T.L. ; Kselik, R.A.L. ; Stuyt, L.C.P.M. - \ 2014
  Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 2511) - 42
  zoet water - zout water - watervoorziening - waterbeheer - landbouw - modellen - hydrologie - volkerak-zoommeer - zuidwest-nederland - fresh water - saline water - water supply - water management - agriculture - models - hydrology - volkerak-zoommeer - south-west netherlands
  Het Rijk overweegt om het Volkerak-Zoommeer weer zout te maken, omwille van ecologische redenen en problemen die er zijn geweest met de waterkwaliteit. Voorwaarde voor een zout Volkerak-Zoommeeer is dat een alternatieve zoetwatervoorziening wordt aangelegd voor de gebieden die nu voor de zoetwatervoorziening afhankelijk zijn van het Volkerak-Zoommeer. Bij de afweging van een zout Volkerak-Zoommeer is één van de vragen wat de baten zijn van de alternatieve zoetwatervoorziening voor de landbouw.
  Actieve biologische Monitoring Zoete rijkswateren: microverontreinigingen in zoetwatermosselen - 2013
  Hoek-van Nieuwenhuizen, M. van - \ 2014
  IJmuiden : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR C058/14) - 32
  mossels - waterverontreiniging - ecotoxicologie - binnenwateren - hollandsch diep - volkerak-zoommeer - rijn - rijnmondgebied - mussels - water pollution - ecotoxicology - inland waters - hollandsch diep - volkerak-zoommeer - river rhine - rijnmondgebied
  In het kader van de Monitoring chemische stoffen in Zoetwatermosselen is in 2013 wederom een actieve biologische monitoring (ABM) uitgevoerd in een aantal zoete Rijkswateren. In dit rapport worden de analyseresultaten van het monotoringprogramma 2013 gerapporteerd. De volgende vijf locaties zijn in 2013 bemonsterd: - Haringvliet – Haringvlietsluis - Hollands Diep – Bovensluis - Volkerak – Steenbergen - Bijlandsch kanaal (Rijn) – ponton Lobith - Nieuwe Waterweg - Maassluis
  Kansen voor schelpdiercultuur in Grevelingen en Volkerak-Zoommeer bij ander waterbeheer
  Smaal, A.C. ; Wijsman, J.W.M. - \ 2014
  Yerseke : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR C045/14) - 32
  zoet water - zout water - waterbeheer - schaal- en schelpdierenteelt - volkerak-zoommeer - grevelingen - haalbaarheidsstudies - fresh water - saline water - water management - shellfish culture - volkerak-zoommeer - grevelingen - feasibility studies
  In de Rijksstructuurvisie wordt ingegaan op de mogelijkheden voor het herstel van getijwerking in het Grevelingenmeer en het Volkerak-Zoommeer. Het Volkerak-Zoommeer zal tevens verzilten. Wat betreft het Grevelingenmeer leidt getijdewerking tot verhoogde dynamiek en dat biedt perspectieven voor schelpdierkweek. De kweek van oesters in het Grevelingenmeer vindt plaats op afgebakende percelen. Momenteel is 550 ha in het Grevelingenmeer in gebruik voor de kweek van oesters. Het is de verwachting dat de primaire productie in het gebied toeneemt door de toename van de beschikbaarheid aan nutriënten en de verbeterde doorspoeling.
  Quick scan: Effecten zout getij Grevelingenmeer en Volkerak-Zoommeer op visserij en aquacultuur
  Wijsman, J.W.M. ; Goudswaard, P.C. ; Kotterman, M.J.J. ; Smaal, A.C. - \ 2014
  Yerseke : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR C013/14) - 52
  aquatische ecologie - zout water - natuurontwikkeling - wateraanvoer - ecotoxicologie - grevelingen - volkerak-zoommeer - schaal- en schelpdierenteelt - aquatic ecology - saline water - nature development - water advance - ecotoxicology - grevelingen - volkerak-zoommeer - shellfish culture
  In het kader van de Rijksstructuurvisie Grevelingen en Volkerak-Zoommeer worden de mogelijkheden verkend om beperkt getij terug te brengen in beide bekkens door het maken van openingen in de Brouwersdam en de Grevelingendam. Tevens zou het Volkerak-Zoommeer hierbij weer terug zout worden. In deze quick-scan is verkend wat de gevolgen van deze ingrepen zijn op de visserij en aquacultuur in de genoemde gebieden.
  Zoutwatervrees. Zekerheden en onzekerheden rond het zout maken van het Volkerak-Zoommeer
  Klostermann, J.E.M. ; Veraart, J.A. ; Cofino, W.P. - \ 2013
  Kennis voor Klimaat (KvK 96/2013) - ISBN 9789490070670 - 194
  watervoorziening - zoet water - zout water - waterbeheer - onzekerheidsanalyse - volkerak-zoommeer - zuidwest-nederland - water supply - fresh water - saline water - water management - uncertainty analysis - volkerak-zoommeer - south-west netherlands
  Het doel van het project HSZD01 (“Negotiating uncertainties”) is om zekerheden en onzekerheden in kennis over zoetwaterbeschikbaarheid in de Zuidwestelijke Delta in kaart te brengen. Dit is gedaan aan de hand van de casestudie MER “Waterkwaliteit Krammer Volkerak-Zoommeer” (periode 2000-2010), mede in de context tot de wens voor herstel Estuariene Dynamiek en Klimaatadaptatie (Deltaprogramma). De onderzoeksvragen waren: (1) Hoe zijn goed onderbouwde uitspraken te doen over de status van kennis op het gebied van verzilting en regionale zoetwatervoorziening? (2) Hoe gaan verschillende stakeholders in een complex besluitvormingsproces om met hiaten in hun kennis? (3) Hoe kun je verschillende (on)zekerheden over verzilting en zoetwatervoorziening op een semi-kwantitatieve wijze visualiseren? (4) Hebben wij een onderhandelingsproces over onzekerheden waargenomen? De studie bestond uit een deskstudie, 19 interviews en deelname aan het Deltaprogram-maǀZuidwestelijke Delta. Er zijn 3 visualisatiemethoden toegepast om de mate van (on)zekerheid over zoet en zout te duiden (correlatiediagrammen, tag clouds en expertoordeel tabellen).
  De rol van onzekerheid in kennis in de MER procedure van het Volkerak-Zoommeer. Achtergrond document
  Veraart, J.A. ; Klostermann, J.E.M. - \ 2013
  Wageningen : Alterra (KvK96/2013 ) - 76
  zoet water - watervoorziening - verzilting - klimaatverandering - waterbeheer - volkerak-zoommeer - onzekerheid - milieueffectrapportage - fresh water - water supply - salinization - climatic change - water management - volkerak-zoommeer - uncertainty - environmental impact reporting
  In deze deskstudie is geïnventariseerd welke onzekerheden in kennis over het watersysteem, regionale watervoorziening en verzilting een rol gespeeld hebben in het onderhandelingsproces over de verschillende beheersvarianten voor het Volkerak-Zoommeer in de MER procedure. Er is gekeken welke netwerken en actoren kennis of onzekerheden over klimaatverandering, verzilting en regionale watervoorziening ter tafel gebracht hebben en welke definities en indicatoren daarbij gebruikt zijn
  Onderzoek naar vismigratie en voedsel voor schelpdieren in Green Deal Biodiversiteit Oosterschelde
  Kamermans, P. ; Winter, H.V. ; Schellekens, T. - \ 2013
  Yerseke : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR C022/13) - 34
  vismigratie - wateraanvoer - volkerak-zoommeer - vissen - zoet water - zout water - schaaldieren - aquatische ecologie - oosterschelde - fish migration - water advance - volkerak-zoommeer - fishes - fresh water - saline water - shellfish - aquatic ecology - eastern scheldt
  Voor het project Green Deal Oosterschelde zijn door IMARES werkzaamheden verricht om tot een onderbouwde probleembeschrijving en een geschikte proefinlaat te komen. Het onderzoek heeft zich gericht op mogelijkheden voor migratie van trekvissen bij een toevoer van extra zoet water (en hiermee nutriënten) vanuit het Volkerak-Zoommeer naar de Kom van de Oosterschelde. Daarnaast heeft het onderzoek zich gericht op verklaringen voor verminderde productie van schelpdieren in de Kom van de Oosterschelde. Gedurende het project werd duidelijk dat er nog veel aanvullende vragen en onduidelijkheden zijn. Daarom is geen definitieve locatie voor de proefinlaat is gekozen. Dientengevolge is geen monitoringsprogramma ontwikkeld en is geen onderbouwing geleverd voor vergunningverlening. In plaats daarvan is een onderzoeksplan opgesteld.
  Dealing with Estuarine Dynamics and climate change in Freshwater Resources Management
  Veraart, Jeroen - \ 2012
  fresh water - saline water - water supply - decision making - scenario analysis - volkerak-zoommeer
  Dutch Water Mining: Potentie van een zuiverend landschap van overvloed
  Os, E. van; Kruijs, A. ; Bomas, B. ; Poelman, M. ; Pater, M. de; Bokhoven, D. van - \ 2012
  Delta Water Award - 85
  waterkwaliteit - waterplanten - kweken - oogsten van de gehele plant - fosfaten - vastleggen - volkerak-zoommeer - biomassa productie - zuidwest-nederland - biobased economy - water quality - aquatic plants - rearing - whole crop harvesting - phosphates - tethering - volkerak-zoommeer - biomass production - south-west netherlands - biobased economy
  De blauwalg in het Volkerak - Zoommeer zorgt jaarlijks voor veel overlast. In de zomerperiode zijn giftig water en stank een hinderlijk fenomeen voor iedereen. Met de techniek Dutch Water Mining verdwijnt de overlast van blauwalgen. Voor de omliggende landbouwbedrijven ontstaat de zekerheid van een betrouwbare zoetwaterbron. Het basisidee is de productie en oogst van waterplanten en schelpdieren. Met de productie wordt fosfaat vastgelegd en via de oogst wordt de grondstof uit het water gehaald.
  Peilverandering in de Zuidwestelijke Delta: effecten op natuurwaarden en aquacultuur
  Sluis, C.J. van; Kamermans, P. - \ 2012
  Yerseke : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR C041/12) - 63
  getijden - peilbeheer - natura 2000 - aquatische ecologie - natuurontwikkeling - waterkwaliteit - grevelingen - volkerak-zoommeer - tides - water level management - natura 2000 - aquatic ecology - nature development - water quality - grevelingen - volkerak-zoommeer
  Deze studie verkent het effect van gedeeltelijk herstel van de getijdendynamiek in het Grevelingenmeer en het Krammer – Volkerak en zeespiegelstijging (80 cm) in de Oosterschelde en Westerschelde op de verspreiding en het areaal van N2000 habitattypen in de Zuidwestelijke Delta. Hiervoor is een analyse van wetenschappelijke en beleidsmatige literatuur uitgevoerd in combinatie met informatie uit het Deltamodel dat de veranderingen in droogvallende en intergetijdengebieden simuleert
  Potenties van een zout Volkerak-Zoommeer voor mossel- en oestercultuur
  Wijsman, J.W.M. ; Kleissen, F. - \ 2011
  Yerseke : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR C180/11A) - 43
  verzilting - zout water - schaal- en schelpdierenteelt - oppervlakte (areaal) - volkerak-zoommeer - haalbaarheidsstudies - salinization - saline water - shellfish culture - acreage - volkerak-zoommeer - feasibility studies
  In een zoute situatie zal het Volkerak-Zoommeer (opnieuw) een interessant gebied worden voor de kweek van schelpdieren. In een eerdere verkenning door de Vries et al. (2008) is berekend dat een mosselproductie van 6 á 9 miljoen kg mogelijk is. Er is hiervoor een perceeloppervlak nodig van 400 tot 600 ha. Onderhavige studie laat zien dat er in het zoute Volkerak-Zoommeer een totaal areaal van maximaal 2000 ha in potentie geschikt is voor bodemcultuur mosselen. Een totaal perceeloppervlak van 400 tot 600 ha is dus realistisch
  Indicatie van inkomens- en vermogensdervingen van de land- en tuinbouwsector in de Zuidwestelijke Delta ten gevolge van het niet meer kunnen beregenen door een zout Volkerak-Zoommeer; berekeningen op basis van droogteschade (exclusief verziltingsschade)
  Rijk, P.J. ; Michels, R. ; Dijk, J. van - \ 2010
  Den Haag : LEI, onderdeel van Wageningen UR (LEI studie ) - 84
  watervoorziening - landbouw - akkerbouw - inkomsten uit het landbouwbedrijf - verzilting - oppervlaktewater - volkerak-zoommeer - zuidwest-nederland - water supply - agriculture - arable farming - farm income - salinization - surface water - volkerak-zoommeer - south-west netherlands
  Op dit moment zijn er plannen om het nu zoete Volkerak-Zoommeer zout te gaan maken. Dat gebeurt om de overlast door blauwalgen te verminderen. De land- en tuinbouwsector in de omliggende gebieden benut het water uit het Volkerak-Zoommeer momenteel voor beregening van de gewassen in droge tijden. Rijkswaterstaat Zeeland heeft aan het LEI gevraagd om inzicht te geven in de mogelijke inkomens- en vermogensdervingen van de land- en tuinbouw ten gevolge van beperkingen van beregeningsmogelijkheden door een zout Volkerak-Zoommeer. Deze studie is hiervan het resultaat.
  Verzilting in de zuidwestelijke delta en de gietwatervoorziening glastuinbouw
  Voogt, Wim - \ 2009
  water management - salinization - crops - salt tolerance - water quality - measures - greenhouse horticulture - south-west netherlands - volkerak-zoommeer
  Gevolgen verzilting Volkerak zijn te beperken (interview met o.a. Wim Voogt)
  Thoenes, E. ; Voogt, W. - \ 2009
  Groenten en Fruit. Algemeen 2009 (2009)31. - ISSN 0925-9694 - p. 20 - 23.
  landbouwbedrijven - zoet water - waterkwaliteit - verzilting - begroeide vaarwegen - waterwegen - volkerak-zoommeer - zuid-holland - glastuinbouw - farms - fresh water - water quality - salinization - vegetated waterways - waterways - volkerak-zoommeer - zuid-holland - greenhouse horticulture
  Om van het probleem blauwalg af te komen moet het Volkerak-Zoommeer weer in verbinding komen met de zee. Aangrenzende landbouwgebieden en zelfs het Westland dreigen een tekort aan zoet water te krijgen. Mogelijke oplossingen moeten nu op hun haalbaarheid worden getoetst
  Eco-hydrodynamic modelling of primary production in coastal waters and lakes using BLOOM
  Los, F.J. - \ 2009
  Wageningen University. Promotor(en): Marten Scheffer. - S.l. : S.n. - ISBN 9789085853299 - 276
  ecologie - wiskundige modellen - simulatiemodellen - kustwateren - meren - algen - cyanobacteriën - aquatische ecologie - aquatische ecosystemen - volkerak-zoommeer - voordelta - ecology - mathematical models - simulation models - coastal water - lakes - algae - cyanobacteria - aquatic ecology - aquatic ecosystems - volkerak-zoommeer - voordelta
  Met BLOOM wordt de hoeveelheid en samenstelling van algen uitgerekend in relatie tot de beschikbaarheid van voedingsstoffen, de hoeveelheid licht in het water en begrazing. In vergelijking tot de meeste andere operationele modellen beschouwt BLOOM een relatief groot aantal algensoorten en werkt het volgens een alternatief competitieprincipe. De rekentijd van het model is relatief kort, wat ervoor zorgt dat kan worden ingezet voor complexe systemen en langjarige berekeningen. BLOOM wordt wereldwijd toegepast op meren, stelsels van kanalen, zeearmen, lagunes en kustzeeën. Recente toepassingen betreffen de aanleg van de tweede Maasvlakte, analyse van de gevolgen van de stormvloedkering op de Lagune van Venetië en de milieu-effectrapportage van het Volkerak Zoommeer, waar het gaat om de vraag of dit zoet moet blijven of weer zout moet worden. Hoewel het model maar een deel van het aquatische ecosysteem nabootst, blijken de resultaten toch nauwkeurig genoeg om managers van waardevolle informatie te voorzien
  Validatie van ecotopenkaarten van de rijkswateren
  Knotters, M. ; Brus, D.J. ; Heidema, A.H. - \ 2008
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 1656) - 47
  aquatisch milieu - ecologie - kaarten - nauwkeurigheid - bemonsteren - gegevens verzamelen - gegevensanalyse - modellen - statistiek - aquatische ecologie - ijsselmeer - volkerak-zoommeer - rijn - maas - aquatic environment - ecology - maps - accuracy - sampling - data collection - data analysis - models - statistics - aquatic ecology - lake ijssel - volkerak-zoommeer - river rhine - river meuse
  Dit rapport behandelt de kaartzuiverheid en classificatiefouten met betrekking tot gegevens over IJsselmeer, Volkerak-Zoommeer, Rijntakken en Maas. Meer specifiek die van de Rijn- Maasmonding. Die kaartzuiverheid van de ecotopenkaarten van de rijkswateren moet door middel van validatie worden vastgesteld. De ecotopenkaart van de Rijn-Maasmonding is gevalideerd op basis van een kanssteekproef. Dit heeft als voordeel dat de nauwkeurigheid van de geschatte kaartzuiverheid zonder modelveronderstellingen kan worden berekend. De nauwkeurigheid van de geschatte kaartzuiverheden wordt bepaald door het aantal en de ruimtelijke spreiding van de steekproeflocaties
  Brongerichte maatregelen waterkwaliteit Volkerak-Zoommeer : emissiescenario's nutriënten 2015
  Wiel, K. van der; Clevering, O.A. ; Dijk, W. van; Schils, R.L.M. ; Boers, P. ; Tosserams, M. - \ 2006
  [S.l.] : Ministerie van Verkeer en Waterstaat (RIZA werkdocument 2006.054X) - 77
  landbouw - akkerbouw - veehouderij - emissie - fosfaten - nitraten - waterverontreiniging - volkerak-zoommeer - noord-brabant - agriculture - arable farming - livestock farming - emission - phosphates - nitrates - water pollution - volkerak-zoommeer - noord-brabant
  Aanleiding van de voorliggende studie is de blauwalgenproblematiek in het Volkerak-Zoommeer. Aan de hand van een inventarisatie van de emissies in het totale stroomgebied, met behulp van de database van het Emissie Registratie Collectief (ERC), blijkt dat Nederland gemiddeld 4200 ton stikstof en 340 ton fosfaat uitstoot richting oppervlaktewater. De Belgische bijdrage is respectievelijk 2200 en 120 ton. Het Belgisch aandeel van de emissie richting Volkerak-Zoommeer bedraagt dus 25% voor fosfaat en 35% voor stikstof. Van de totale Nederlandse bijdrage aan de emissie is 90% van de vrachten stikstof en fosfaat richting oppervlaktewater afkomstig uit de landbouwsector van West-Brabant. Uit-en afspoeling vanaf landbouwgronden draagt voor meer dan 90% bij aan de belasting naar het water. Geconcludeerd wordt dat op basis van een vergelijking tussen de stoffenbalans van het Volkerak-Zoommeer en de database van het ERC blijkt dat de database een aanzienlijke onderschatting maakt van de belasting stikstof naar het oppervlaktewater. Ten aanzien van fosfaat zijn de waarden in de ERC database, in vergelijking tot de stoffenbalans, juist aanzienlijk hoger.
  Vissen in het zout...: een quickscan naar de gevolgen van het alternatief "zout" voor de visserij en schelpdiercultuur in het Volkerak Zoommeer
  Schneider, O. ; Wijsman, J.W.M. ; Steenbergen, J. ; Smaal, A.C. - \ 2006
  IJmuiden : IMARES (Rapport / IMARES C069/06) - 25
  visserij - visserijbeheer - zoutgehalte - mosselteelt - zout water - visserij-ecologie - scenario-analyse - volkerak-zoommeer - fisheries - fishery management - salinity - mussel culture - saline water - fisheries ecology - scenario analysis - volkerak-zoommeer
  Het doel van dit onderzoek is inzicht te verkrijgen in de gevolgen van het alternatief zout voor de visserij en schelpdiercultuur in het Volkerak Zoommeer. Met een quickscan zijn 3 verschillende situaties onderzocht; 1. situatie voor de afsluiting, 2. recente situatie en 3. de toekomstige situatie, het alternatief "zout". De verwachting is dat een verschuiving van soorten zal plaatsvinden. Er kan niet geconcludeerd worden of de visserij rendabel kan blijven. De grootste kans op vestiging en vervanging van de recente visserij heeft mossellcultuur. Een uitgebreide haalbaarheidsstudie zal de economische haalbaarheid moeten aantonen.
  Managed water levels and the expansion of emergent vegetation along a lakeshore
  Coops, H. ; Vulink, J.T. ; Nes, E.H. van - \ 2004
  Limnologica 34 (2004)1-2. - ISSN 0075-9511 - p. 57 - 64.
  vegetatie - meren - phragmites australis - waterbeheer - fluctuaties - modellen - nederland - waterstand - aquatische ecosystemen - volkerak-zoommeer - vegetation - lakes - phragmites australis - water management - fluctuations - models - netherlands - water level - aquatic ecosystems - volkerak-zoommeer - phragmites-australis - growth - responses - drawdown - dynamics - wetlands - marsh
  Water-level fluctuations may be used to promote the expansion of emergent vegetation along lakeshores. The authors present the case of the lake Volkerak-Zoommeer in the Netherlands, a freshwater lake created in 1987 after the enclosure of an estuary. Using an experimental area in which the water level could be manipulated, it was shown that partial summer drawdown of the shoreline created suitable conditions for germination and growth of tall emergent species (in particular Phragmites australis). Plant survival and growth depended on subsequent water-level fluctuations and grazing by waterbirds. Based on the experiment and empincai data, a model was developed to predict the effects of the water-level regime on potential reed bed development. The model was applied for four hydrological scenarios that have been considered for the water-level management of the lake
  Water-level fluctuations may be used to promote the expansion of emergent vegetation along lakeshores. We present the case of the lake Volkerak-Zoommeer in the Netherlands, a freshwater lake created in 1987 after the enclosure of an estuary. Using an experimental area in which the water level could be manipulated, it was shown that partial summer drawdown of the shoreline created suitable conditions for germination and growth of tall emergent species (in particular Phragmites australis). Plant survival and growth depended on subsequent water-level fluctuations and grazing by waterbirds. Based on the experiment and empirical data, a model was developed to predict the effects of the water-level regime on potential reed bed development. The model was applied for four hydrological scenarios that have been considered for the water-level management of the lake.
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.