Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 20 / 613

  • help
  • print

   Print search results

  • export
   A maximum of 250 titles can be exported. Please, refine your queryYou can also select and export up to 30 titles via your marked list.
  • alert
   We will mail you new results for this query: keywords==vollegrondsteelt
  Check title to add to marked list
  Ontzilting; een oplossing voor verzilting in de vollegronds landbouw?
  Craats, Daniël van de; Nikkels, M.J. ; Stuyt, L.C.P.M. - \ 2016
  H2O online (2016). - 7
  verzilting - verziltingsbestrijding - vollegrondsteelt - beschadigingen door zout - waterbeheer - oppervlaktewater - zoet water - ontzilting - salinization - salinity control - outdoor cropping - salt injury - water management - surface water - fresh water - desalination
  De huidige manier van omgaan met verzilting in Nederland kan in de toekomst steeds vaker problemen opleveren, onder andere voor beregening in zoutgevoelige teelten. Er wordt daarom nu al aan verschillende oplossingen gewerkt. Eén van de mogelijke oplossingen is ontzilting in de vollegronds landbouw, bijvoorbeeld met behulp van de CapDI-technologie. In deze studie is een theoretische inschatting van de mogelijkheden van dit systeem gemaakt en wordt een praktijktest in de tulpenbollenteelt gepresenteerd. Hieruit blijkt dat er zeker potentie is, maar dat de robuustheid van het systeem, de kosten en de regionale effecten en potentie nog meer aandacht verdienen.
  Effect of adjuvant and spray volume on mancozeb residue on potato and onion leaves and on Phythophthora infestans in potato and Peronospora destructor in onion
  Putter, H. de; Schepers, H.T.A.M. ; Topper, C.G. ; Evenhuis, A. - \ 2016
  Wageningen : Wageningen UR (vegIMPACT Report 21) - 21
  arable farming - vegetable growing - outdoor cropping - potatoes - onions - laboratory tests - solanum tuberosum - allium cepa - plant protection - pesticides - akkerbouw - groenteteelt - vollegrondsteelt - aardappelen - uien - laboratoriumproeven - solanum tuberosum - allium cepa - gewasbescherming - pesticiden
  As part of the vegIMPACT project a laboratory test in the Netherlands was done with potato (Solanum tuberosum) var. Bintje and onion (Allium cepa) var. Sturon. In both crops mancozeb was sprayed with and without the adjuvants Bond and Indostick. In both crops these three treatments were applied with high and low spray volumes. After spraying, rain was simulated (0.5, 3 or 6 hours after spraying and a control without rain) to test the sticker properties. After five days, plant leaves were analysed on mancozeb residue. Five days after spraying the potato plants were inoculated with Phytophthora infestans and onions with Peronospora destructor. Subsequently, disease symptoms were observed and visually rated as percentage of infected leaves. In potato lower mancozeb residue levels were measured at high spray volumes. Under dry conditions the effect of adjuvant on mancozeb residue in potato was limited. In onion the spreader characteristics of the adjuvants resulted in higher mancozeb residue concentrations than without adjuvant. The impact of rain simulation was much bigger than the impact of adjuvant on mancozeb residue and late blight incidence. Therefore, it is not recommended to spray when rain is expected within the same day as spraying. With rain simulation in both onion and potato more mancozeb residue was present when using the adjuvant Bond than when spraying mancozeb without an adjuvant. However, also with Bond after rain simulation high amounts of mancozeb were washed off. Mancozeb with Bond in potato resulted in less late blight incidence than with spraying mancozeb without adjuvants. Overall the adjuvant Bond performed better than Indostick in terms of mancozeb retention on both potato and onion leaves . Indostick had good spreading properties that under dry conditions resulted in higher mancozeb residue levels in onion. Under rainy conditions the effect of Indostick on mancozeb residues was not or only slightly better than mancozeb without adjuvant.
  Doorteelt valt te verkorten in sleufpotten
  Sluis, B.J. van der; Reuler, H. van - \ 2015
  De Boomkwekerij 2015 (2015)15. - ISSN 0923-2443 - p. 20 - 21.
  houtachtige planten als sierplanten - straatbomen - landbouwkundig onderzoek - goten - plantpotten - teeltsystemen - containers - vollegrondsteelt - groeianalyse - ornamental woody plants - street trees - agricultural research - ducts - pots - cropping systems - containers - outdoor cropping - growth analysis
  Bomen die opgekweekt zijn in een gotensysteem, zijn korter door te kweken in sleufpotten dan in de vollegrond. Dat blijkt uit nieuw onderzoek door PPO dat onderdeel is van het meerjarige project ‘Teelt de grond uit’. Per gewas kunnen er echter verschillen zijn in diktegroei.
  Balans in bemesting : proefbedrijf Vredepeel onderzoekt de optimale bemstingsstrategie voor bioteelt
  Haan, J.J. de; Verstegen, H.A.G. - \ 2015
  Ekoland 35 (2015)10. - ISSN 0926-9142 - p. 20 - 22.
  biologische landbouw - bemesting - groenteteelt - vollegrondsteelt - preien - veldproeven - bedrijfssystemen - stikstofbalans - proefbedrijven - emissiereductie - groenbemesters - organic farming - fertilizer application - vegetable growing - outdoor cropping - leeks - field tests - farming systems - nitrogen balance - pilot farms - emission reduction - green manures
  Juiste bemesting is essentieel voor goede gewasopbrengsten, opbouw van bodemvruchtbaarheid en het voorkomen van emissies. Onderzoekers Janjo Haan en Harry Verstegen zochten op proefbedrijf Vredepeel naar de beste bemesting voor het biologische bedrijfssysteem. Bijbemesting in de prei en het goed inschatten van de mineralisatie en stikstofbenutting blijkt het lastigst.
  Geweldige producties lisianthus op substraat blijven nog uit : eerste conclusie na één jaar los van ondergrond telen
  Velden, P. van; Raaphorst, M.G.M. - \ 2015
  Onder Glas 12 (2015)5. - p. 43 - 43.
  glastuinbouw - vollegrondsteelt - substraten - teeltsystemen - effecten - kastechniek - recirculatiesystemen - doelstellingen - energiebesparing - proeven op proefstations - snijbloemen - greenhouse horticulture - outdoor cropping - substrates - cropping systems - effects - greenhouse technology - recirculating systems - objectives - energy saving - station tests - cut flowers
  Een volveldse teelt met recirculatie bij lisianthus is zeker haalbaar, maar het is nog zoeken naar het meest effectieve teeltsysteem. Besparing op energie en met name belichting leidde tot groeivertraging, zo blijkt. Toch is er al veel bereikt in één jaar intensief praktijkonderzoek en er is nog meer mogelijk.
  Witte asperges worden niet meer groen
  Marcelis, L.F.M. - \ 2015
  Bionieuws 25 (2015)8. - ISSN 0924-7734 - p. 10 - 10.
  vollegrondsteelt - asparagus - kleuring - oogsten - lesmaterialen - outdoor cropping - asparagus - staining - harvesting - teaching materials
  Witte asperges moeten wit zijn, en niet lichtpaars of zelfs groen. Telers, winkeliers en ook hobbytuiniers doen daarvoor alle moeite. Zo ook microbioloog Rob de Jonge. Omdat hij de lerarenopleiding volgt geeft hij les in Waddinxveen, en behandelt daar met de eerste klas planten. Ook heeft hij een volkstuin, compleet met aspergebed. ‘Tel alles bij elkaar op, en je komt op mijn vraag.’ Vraag: Waardoor blijven asperges gewoon wit na het steken?
  Bacteriën in de Bloemisterij
  Slootweg, G. - \ 2015
  Wageningen UR
  sierteelt - vollegrondsteelt - vermeerderingsmateriaal - microbiële besmetting - plantenziekteverwekkende bacteriën - bedrijfshygiëne - maatregelen - bestrijdingsmethoden - ornamental horticulture - outdoor cropping - propagation materials - microbial contamination - plant pathogenic bacteria - industrial hygiene - measures - control methods
  Bacterieziekten zijn een toenemend probleem in de bloemisterij. Ze zijn erg besmettelijk en nauwelijks te bestrijden. Beheersmaatregelen zijn het belangrijkste wapen. Waar komen bacteriën vandaan, hoe beheers je ze en welk onderzoek is er gedaan om besmetting tegen te gaan.
  Afvangen van fosfaat uit bloembollensector met ijzerzand : Test van maatregelen die fosforemissie verminderen
  Chardon, W.J. ; Groenenberg, J.E. ; Jansen, S. ; Buijert, A. ; Talens, R. ; Krol, A.F. - \ 2014
  Bodem 24 (2014)6. - ISSN 0925-1650 - p. 20 - 22.
  vollegrondsteelt - bloembollen - bodemchemie - emissiereductie - fosfaten - adsorptie - ijzer - bollenstreek - outdoor cropping - ornamental bulbs - soil chemistry - emission reduction - phosphates - adsorption - iron - bollenstreek
  In het oppervlaktewater van de Bollenstreek is de fosfaatconcentratie veel hoger dan de norm van de Europese Kaderrichtlijn Water. Met ijzerzand, een nevenproduct van drinkwaterproductie, kan fosfaat worden afgevangen. Het hoogheemraadschap van Rijnland heeft drie maatregelen op basis van ijzerzand laten onderzoeken op hun effectiviteit. Welke was de beste?
  Nieuwe teelttechnieken kunnen emissie tuinbouw fors beperken
  Haan, J.J. de; Vermeulen, T. - \ 2014
  H2O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling 2014 (2014)2. - ISSN 0166-8439 - p. 60 - 61.
  vollegrondsteelt - teeltsystemen - zandgronden - bodemkwaliteit - cultuur zonder grond - emissiereductie - pesticiden - nutriëntenuitspoeling - milieubeheersing - outdoor cropping - cropping systems - sandy soils - soil quality - soilless culture - emission reduction - pesticides - nutrient leaching - environmental control
  Tuinbouw in de volle grond is mogelijk met een minimale emissie van meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen. Dit blijkt uit het onderzoeksprogramma ‘Teelt de grond uit’, waarvan eind 2013 de eerste fase is afgesloten. In het kader van dit programma zijn verschillende nieuwe teeltsystemen ontwikkeld en getest voor milieuvriendelijke tuinbouw in de volle grond, die bovendien rendabel kan zijn.
  Wat is goede compost?
  Willekens, K. ; Janmaat, L. - \ 2014
  BioKennis bericht Bodemvruchtbaarheid (2014)6. - 4 p.
  compost - compostering - bodemvruchtbaarheid - bodemkwaliteit - organische stof - biologische landbouw - vollegrondsteelt - akkerbouw - kwaliteit - composts - composting - soil fertility - soil quality - organic matter - organic farming - outdoor cropping - arable farming - quality
  Compost wordt voor meerdere doelen ingezet. Als meststof, maar ook om de organische stofbalans op peil te houden. Maar compost heeft nog meer voordelen. Zo worden aan compost ziektewerende eigenschappen toegekend. Het doel van compostgebruik bepaalt voor een groot deel welke prijs er voor wordt betaald. Maar hoe kan de kwaliteit en daarmee de waarde van compost worden vastgesteld? Om dit te beoordelen is kennis van het eindproduct en vooral ook het composteringsproces nodig. In dit BioKennisbericht geven we richtlijnen voor het vaststellen van compostkwaliteit gerelateerd aan de toepassing.
  Werken aan bodemweerbaarheid
  Broek, R.C.F.M. van den; Berg, W. van den; Lamers, J.G. ; Cuijpers, W.J.M. ; Hospers-Brands, A.J.T.M. ; Smits, S. - \ 2014
  Praktijkonderzoek Plant & Omgeving B.V. - 63
  teeltsystemen - bodemweerbaarheid - bestrijdingsmethoden - agrarische bedrijfsvoering - phytophthora cactorum - bodemeigenschappen - gewasbescherming - proeven - biotesten - fragaria - biologische technieken - vollegrondsteelt - cropping systems - soil suppressiveness - control methods - farm management - phytophthora cactorum - soil properties - plant protection - trials - bioassays - fragaria - biological techniques - outdoor cropping
  De land- en tuinbouw ontwikkelt zich in de richting van steeds intensievere en complexere bedrijfssystemen. Vanuit de sector groeit het besef dat de chemische benadering van ziekten en plagen haar grenzen begint te bereiken. Ook de consument verlangt van de producent dat de inzet van chemische middelen gereduceerd wordt en gezocht wordt naar andere, meer duurzame oplossingen. Een van de oplossingsrichtingen is het creëren van een gezonde, veerkrachtige en weerbare bodem. Op zulke bodems groeit een gezond gewas met een goede opbrengst die minder gevoelig is voor ziekten en plagen en efficiënter omgaat met nutriënten waardoor er minder verliezen optreden. Hierdoor hoeven telers minder gewasbeschermingsmiddelen en nutriënten te gebruiken en kunnen ze, met een beter inkomen, milieuvriendelijker telen. Aardbei is een voorbeeld van een zeer intensieve teelt, die erg gevoelig is voor ziekten en plagen. In de teelt worden relatief veel gewasbeschermingsmiddelen gebruikt, en er is een sterke behoefte aan kennis die de inzet van deze middelen kan beperken. Aardbei is ook een heel geschikt toetsgewas, omdat het sterk reageert op de bodemgezondheid van een perceel. Is deze goed dan ligt de aardbeienproductie veel hoger dan op percelen waarop de bodemgezondheid matig of slecht is. Opbrengstverschillen kunnen oplopen tot meer dan 50%. De verkregen resultaten bij aardbei kunnen ook vertaald worden naar andere vollegronds gewassen.
  Machinale detectie van tulpenvirus in het open veld 2013 : Geautomatiseerde (machinale) detectie van TBV in volveldexperimenten met tulp in 2013
  Baltissen, A.H.M.C. ; Polder, G. ; Doorn, J. van; Heijden, H.J.W.M. van der - \ 2014
  Lisse : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving BBF - 37
  virusziekten - tulpen - tulpenmozaïekvirus (tulip mosaic virus) - gewasbescherming - proefvelden - elisa - vollegrondsteelt - bloembollen - viral diseases - tulips - tulip mosaic virus - plant protection - experimental plots - elisa - outdoor cropping - ornamental bulbs
  Tulpenmoza¿ekvirus (TBV) in tulp veroorzaakt veel schade in de teelt. Om virusverspreiding door bladluizen te voorkomen moet de teler in een korte periode deze bronnen van infectie verwijderen. Een tijdrovende bezigheid, die ook specifieke deskundigheid vergt. Verder bespaart dit verwijderen ook het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen om de luizen te bestrijden. Echter, experts die dit kunnen zijn schaars. Om het gebrek aan goede ziekzoekers te compenseren, werkt Wageningen UR samen met een groep tulpentelers aan een oplossing. Gerobotiseerd ziekzoeken moet in een vroeg stadium symptomen van ziekten (TBV) in het gewas (in dit geval tulp) kunnen herkennen. Het streven is dat dit minimaal even goed gebeurt als door de experts.
  Screening herbiciden in kleine gewassen (AGV4421, 2004)
  Zeeland, M.G. van; Hoek, J. - \ 2014
  Lelystad : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Business Unit Akkerbouw, Groene Ruimte en Vollegrondsgroente - 28
  groenteteelt - papaver somniferum - vollegrondsteelt - veldproeven - boerenkool - chinese koolsoorten - erwten - preien - eruca vesicaria - peulvruchten - knolselderij - venkel - gewasbescherming - onkruidbestrijding - herbiciden - schade - kwaliteit - proeven op proefstations - vegetable growing - papaver somniferum - outdoor cropping - field tests - curley kales - chinese cabbages - peas - leeks - eruca vesicaria - grain legumes - celeriac - fennel - plant protection - weed control - herbicides - damage - quality - station tests
  In het kader van het meerjarig onderzoek naar de selectiviteit van herbiciden in gewassen met een klein areaal, zijn in 2004 de volgende gewassen onderzocht: blauwmaanzaad, boerenkool, Chinese kool, erwt, zaaiprei, raketblad, stamslaboon, knolselderij en venkel. Er is een keuze gemaakt uit potentiële bodem- en contactherbiciden, waarvan er zeven herbiciden of combinaties van herbiciden zowel als bodem als contactherbiciden zijn meegenomen, één herbicide alleen als bodemherbicide en zeven herbiciden alleen als contact herbicide. De gewassen zijn op twee verschillende tijdstippen gezaaid. Door op twee tijdstippen te spuiten werd getracht om in vier verschillende gewasstadia te toetsen op selectiviteit. Na de bespuitingen zijn de gewassen beoordeeld op de mate van gewasschade door het middel, en groeireductie.
  Echte meeldauw in aardbei
  Evenhuis, A. ; Topper, C.G. ; Wilms, J.A.M. - \ 2014
  aardbeien - vollegrondsteelt - gewasbescherming - meeldauw - sphaerotheca - schimmelbestrijding - ziektebestrijdende teeltmaatregelen - strawberries - outdoor cropping - plant protection - mildews - sphaerotheca - fungus control - cultural control
  Echte meeldauw wordt veroorzaakt door Sphaerotheca macularis. De schimmel kent weinig andere waardplanten. Biologie van de schimmel, weersomstandigheden en aardbeiplant bepalen kans op infectie. Hierop zijn waarschuwingssytemen gebaseerd.
  Onderzoek naar de effectiviteit van ontsmettingsapparatuur en -middelen
  Stijger, I. ; Os, E.A. van; Marrewijk, D. van; Klein, M. - \ 2014
  Bleiswijk : Wageningen UR Glastuinbouw/DLV Plant (Rapport / Wageningen UR Glastuinbouw 1316) - 34
  sierplanten - vollegrondsteelt - drainagewater - desinfectie - uv-lampen - behandeling - richtlijnen (guidelines) - landbouwkundig onderzoek - ornamental plants - outdoor cropping - drainage water - disinfection - uv lamps - treatment - guidelines - agricultural research
  In teelten die los van de ondergrond op verschillende substraten worden geteeld, wordt het drainwater gerecirculeerd. In het recirculatiewater kunnen diverse pathogenen (ziekteverwekkers) zoals schimmels, bacteriën en virussen voorkomen. Daarom wordt op veel bedrijven het drainwater ontsmet en dit kan op verschillende manieren worden gedaan met ontsmettingsapparatuur en ontsmettingsmiddelen. Bij de teelt in de vollegrond vindt nu nog geen of nauwelijks recirculatie van drainagewater plaats. De samenstelling van drainagewater verschilt aanzienlijk van drainwater. Daardoor is de ontsmettingsmethodiek niet per definitie gelijk. Zo kunnen organische stof en ijzerdeeltjes de transmissie sterk omlaag brengen. Dit kan tot gevolg hebben dat bijvoorbeeld een UV-ontsmetting onvoldoende werkt. Drainagewater behoeft daarom soms een voorbehandeling voordat het met een standaard ontsmettingsmethode behandeld kan worden. Voor drainagewater worden op basis van analyses en interviews aanbevelingen gedaan voor verbetering om tot een goede ontsmetting van drainagewater te komen.
  Innovaties in mechanische onkruidbestrijding : Toetsing en demonstratie van nieuwe onkruidbestrijdingstechnieken in groentegewassen
  Huiting, H.F. - \ 2014
  PPO AGV (Rapporten WUR PPO AGV ) - 21
  onkruidbestrijding - mechanische bestrijding - akkerbouw - vollegrondsteelt - vollegrondsgroenten - schoffelmachines - technieken - effecten - weed control - mechanical control - arable farming - outdoor cropping - field vegetables - steerage hoes - techniques - effects
  Onkruidbestrijding in een groot aantal (kleinere) vollegroentegewassen wordt steeds moeilijker door de afnemende beschikbaarheid van herbiciden. Zowel aan bestaande als aan nieuwe toelatingen worden strengere eisen gesteld, die hoge kosten met zich meebrengen waardoor registraties voor kleine(re) gewassen moeilijker terug verdiend kunnen worden. Naast eisen aan toelatingen spelen eisen aan het geteelde product een steeds grotere rol: productie die minder afhankelijk is van chemie wordt door de retail als steeds belangrijker gezien. De combinaties van lastiger toelatingsprocedures en vragen vanuit afnemers maken toepassing van mechanische onkruidbestrijdingstechnieken een (meer) voor de hand liggende keuze. In heel veel gewassen is ook al het nodige onderzoek gedaan naar de technische mogelijkheden van mechanische onkruidbestrijding. Dat de technieken tot nu toe niet grootschalig worden ingezet komt door risicobeleving en gebrek aan ervaring bij telers. Ondertussen zijn er – zeker de laatste jaren – volop ontwikkelingen gaande. Met name de nieuwste intra-rijwieders met plantherkenning komen nu langzaam maar zeker op de markt en bieden nieuwe mogelijkheden in capaciteit en nauwkeurigheid. Ook de bijna algemene toepassing van (RTK-)GPS maakt mechanische onkruidbestrijding veel interessanter; denk bijvoorbeeld aan zeer snel en veel nauwkeuriger schoffelen. Al met al is verkennen van de (on)mogelijkheden van de beschikbare technieken in vollegrondsgroentegewassen nodig; zowel de nieuwe technieken als de al bekende technieken zoals vinger- en torsiewieders. De doelstelling van dit onderzoek is een demonstratie van mogelijkheden van mechanische onkruidbestrijding in een aantal groentegewassen, en onderzoeken van mogelijkheden in gewassen waar minder ervaring is opgedaan. Niet alleen de onkruidbestrijdingseffecten, maar ook neveneffecten en de inpasbaarheid in teelt en bouwplan worden besproken.
  Groeiwinst uit/in de grond verschilt per soort
  Sluis, B.J. van der; Reuler, H. van - \ 2014
  De Boomkwekerij 27 (2014)10. - ISSN 0923-2443 - p. 26 - 27.
  straatbomen - houtachtige planten - proeven - spillen - plantenontwikkeling - goten - vollegrondsteelt - containerplanten - teeltsystemen - boomkwekerijen - vergelijkend onderzoek - street trees - woody plants - trials - spindles - plant development - ducts - outdoor cropping - container grown plants - cropping systems - forest nurseries - comparative research
  Spillen eerst één seizoen opkweken in het gotensysteem, en daarna twee seizoenen doorkweken in de vollegrond of in containers tot laanbomen. Binnen het project ’Teelt de grond uit’ is onderzocht welk doorteeltsysteem de meeste groeiwinst oplevert. PPO kwam tot opmerkelijke verschillen in diktemaat.
  Voorkomen van schade door bonenvlieg : effectiviteit van zaad- en bodembehandelingen en aanvullende maatregelen om stamslabonen te beschermen tegen de maden van de bonenvlieg (2013)
  Rozen, K. van; Vlaswinkel, M.E.T. - \ 2014
  Lelystad : PPO AGV - 28
  delia platura - insectenbestrijding - phaseolus vulgaris - gewasbescherming - vollegrondsgroenten - vollegrondsteelt - veldproeven - plagenbestrijding - groenteteelt - spinazie - insecticiden - delia platura - insect control - phaseolus vulgaris - plant protection - field vegetables - outdoor cropping - field tests - pest control - vegetable growing - spinach - insecticides
  In de bonenteelt veroorzaken de maden van de bonenvlieg vraatschade in de kiem- en opkomstperiode, wat kan leiden tot plantwegval en vervolgens opbrengstverlies. Het toegelaten middelenpakket beperkt zich tot één insecticide waarmee het zaad wordt behandeld. Nieuwe middelen met een laag negatief milieuprofiel, insect werende producten en praktische teeltmaatregelen zijn gewenst tegen de verschillende stadia van de bonenvlieg. Dit rapport geeft de resultaten van een veldproef en een demo uitgevoerd in 2013 weer en is het vervolg op de deskstudie en het veldonderzoek in 2012.
  Scouting Vollegrondsgroenten op zand (2007-2010), een verkennend onderzoek
  Hooijboer, A.E.J. ; Meer, R.W. van der; Fraters, B. ; Leeuwen, T.C. van - \ 2014
  Bilthoven : Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu - 47
  vollegrondsteelt - groenteteelt - bladgroenten - asparagus - aardbeien - preien - nitraatuitspoeling - zandgronden - noord-brabant - limburg - nederland - bedrijfsvergelijking in de landbouw - emissie - grondwater - outdoor cropping - vegetable growing - leafy vegetables - asparagus - strawberries - leeks - nitrate leaching - sandy soils - noord-brabant - limburg - netherlands - farm comparisons - emission - groundwater
  Het onderzoek omvat twaalf bedrijven die asperges, aardbeien, prei of bladgewassen (zoals sla) verbouwen, voornamelijk gelegen in de zandgebieden van Limburg en Noord-Brabant (Zand Zuid). Alle bedrijven blijken een hoge nitraatconcentratie in het grondwater te hebben (meer dan 80 milligram per liter). De hoge nitraatconcentratie valt deels te verklaren door de droge zandgrond waarop de bedrijven liggen. In dit type grond wordt weinig nitraat afgebroken en spoelt er relatief veel uit naar het grondwater.
  Onderzoek Sclerotinia in 2012 : Sclerotiën, sporen, BOS en spuittechniek
  Wanders, J. ; Russchen, H.J. ; Lamers, J.G. ; Lange, J. de; Akker, H. van den; Roessel, G.J. van - \ 2014
  Dronten : DLV Plant - 53
  sclerotinia - sclerotinia sclerotiorum - schimmelziekten - beslissingsondersteunende systemen - gewasbescherming - vollegrondsgroenten - vollegrondsteelt - veldproeven - ascosporen - akkerbouw - spuiten - bonen - penen - cichorium intybus - aardappelen - sclerotinia - sclerotinia sclerotiorum - fungal diseases - decision support systems - plant protection - field vegetables - outdoor cropping - field tests - ascospores - arable farming - spraying - beans - carrots - cichorium intybus - potatoes
  De problemen met Sclerotinia (rattenkeutelziekte), veroorzaakt door de schimmel Sclerotinia sclerotiorum, nemen de laatste jaren steeds meer toe. In diverse vollegrondsgroenten is Sclerotinia een van de belangrijkste ziekten. Om te komen tot een integrale aanpak van de problematiek is er door de Productschappen Tuinbouw en Akkerbouw voor 2012 gekozen voor een gezamenlijke financiering van een aantal onderzoeksthema's die ondergebracht zijn bij de onderzoeksinstellingen DLV Plant, PPO-AGV en Proeftuin Zwaagdijk. Deze thema’s waren: speuren naar sporen; aantal sclerotiën; beslissingsondersteunende systemen (BOS); spuittechniek.
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.