Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 20 / 67

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  PMR Monitoring Natuurcompensatie Voordelta-bodemdieren : datarapport campagne bodemschaaf 2015-multivariate analyse 2004-2013
  Craeymeersch, J.A. ; Perdon, J. ; Jol, J. ; Brummelhuis, E.B.M. ; Asch, M. van - \ 2017
  IJmuiden : IMARES Wageningen UR (IMARES rapport C073.16) - 37
  voordelta - bodemarthropoden - bodeminvertebraten - monitoring - gegevensanalyse - zeevisserij - voordelta - soil arthropods - soil invertebrates - monitoring - data analysis - marine fisheries
  Het voorliggende rapport beschrijft de gewijzigde opzet van de monitoring, alsook de eerste monitoring-resultaten d.m.v. een korte beschrijving van de dataset verkregen met de bodemschaaf (omdat de monsters met de box-corer uit 2015 niet tijdig verwerkt waren om in dit rapport opgenomen te worden). Verder wordt de aanvullende studie nader besproken, qua opzet en resultaten van de multivariate analyses.
  Reguleringsmechanismen in het kustecosysteem van de Voordelta
  Kooten, T. van; Jansen, H.M. - \ 2015
  IJmuiden : IMARES (Rapport / IMARES C095/15) - 66
  aquatische ecosystemen - benthos - voordelta - kustwateren - zuidwest-nederland - aquatische gemeenschappen - visserij - bodemfauna - rivieren - aquatic ecosystems - benthos - voordelta - coastal water - south-west netherlands - aquatic communities - fisheries - soil fauna - rivers
  Wordt het benthos in het Voordelta kustecosysteem gereguleerd door bottom-up of top-down gerelateerde processen, en hoe zal dit systeem reageren op de maatregelen om de bodemberoerende visserij uit te sluiten in het Bodembeschermingsgebied.
  Analyse visgegevens DFS (Demersal Fish Survey) ten behoeve van de compensatiemonitoring Maasvlakte 2
  Tulp, I.Y.M. - \ 2015
  IJmuiden : IMARES (Rapport / IMARES C080/15) - 47
  visfauna - vissen - monitoring - natuurcompensatie - zuid-holland - voordelta - fish fauna - fishes - monitoring - nature compensation - zuid-holland - voordelta
  Binnen het monitoringprogramma dat is ingesteld om de compensatie opgave voor de aanleg van de Tweede Maasvlakte te onderzoeken is er in 2014 geen specifiek visprogramma uitgevoerd. In plaats daarvan is een analyse uitgevoerd van de data uit de lange termijn monitoring in het kader van de Demersal Fish Survey (DFS) met een tweeledig doel: 1. in het jaar waarin er geen vismonitoring plaatsvond, toch een ‘vinger aan de pols’ te houden. 2. om de ontwikkeling van vis in de Voordelta in breder kader te plaatsen: door recente ontwikkelingen in de visstand in de Voordelta te relateren aan lange termijn veranderingen en door de trends in vis in de Voordelta te contrasteren met die in andere gebieden in de Nederlandse zoute wateren.
  Inventarisatie van modellen van IMARES geschikt voor beantwoording beheervragen Rijkswaterstaat
  Deerenberg, C.M. ; Brinkman, A.G. ; Vries, P. de - \ 2015
  Den Helder : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR C006/15) - 44
  aquatische ecologie - waterkwaliteit - habitats - modellen - voordelta - noordzee - aquatic ecology - water quality - habitats - models - voordelta - north sea
  Rijkswaterstaat wil modellen en modeltoepassingen, die de komende jaren voor het beheer van Rijkswateren op het gebied van waterkwaliteit en ecologie nodig geacht worden, onder beheer en onderhoud brengen. IMARES heeft ecologische modellen die voor beheervragen van Rijkswaterstaat ingezet worden en/of ingezet kunnen worden. Dit rapport geeft een overzicht van de bij IMARES beschikbare modellen (methodieken en gebiedsmodellen) die ingezet kunnen worden voor modellering van waterkwaliteit (in brede zin) en ecologische processen ten behoeve van beheervragen van Rijkswaterstaat.
  Garnalenvisserij experiment Voordelta
  Schellekens, T. ; Escaravage, V. ; Goudswaard, P.C. ; Asch, M. van; Craeymeersch, J.A.M. - \ 2014
  IJmuiden : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR C154/15) - 88
  bodemfauna - mariene ecologie - visserij - nadelige gevolgen - garnalen - natura 2000 - noordzee - voordelta - soil fauna - marine ecology - fisheries - adverse effects - shrimps - natura 2000 - north sea - voordelta
  Als onderdeel van het Monitoring Programma Natuurcompensatie Voordelta is in de periode 2010-2012 een experiment uitgevoerd waarbij specifiek de mogelijke effecten van de garnalenvisserij op het bodemleven worden onderzocht. Het gaat daarbij zowel om de in, als op de bodem levende ongewervelde dieren (schelpdieren, wormen, krabben en kreeftachtigen, stekelhuidigen)
  Passende Beoordeling (PB) mosselzaadinvang (MZI) op vrije gronden in de Nederlandse kustwateren voor de periode 2015 - 2018
  Kamermans, P. ; Smaal, A.C. - \ 2014
  Yerseke : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR C168/14) - 71
  mossels - schaal- en schelpdierenvisserij - natura 2000 - monitoring - voordelta - oosterschelde - waddenzee - mussels - shellfish fisheries - natura 2000 - monitoring - voordelta - eastern scheldt - wadden sea
  Het voornemen is om de gebieden voor MZI zoals die zijn vastgelegd in het vorige beleid (zg. MZI-locaties) deels te verplaatsen en het gedeelte daarvan dat voor MZI wordt vergund (zg. MZI-kavels) in het kader van de mosseltransitie per 2015 uit te breiden met 60 ha in de Waddenzee en 85 ha in de Deltawateren. De betreffende wateren, de Waddenzee, de Oosterschelde en de Voordelta zijn aangewezen als beschermde natuurmonumenten en Natura 2000-gebieden. Omdat mogelijk nadelige effecten op de natuurwaarden niet op voorhand kunnen worden uitgesloten is voor het plaatsen van MZI’s is een vergunning noodzakelijk op basis van de Natuurbeschermingswet 1998. Hiervoor is deze passende beoordeling opgesteld waarmee onderstaande vragen kunnen worden beantwoord.
  Meerjarige effect- en productiemetingen aan MZI's in de Westelijke Waddenzee, Oosterschelde en Voordelta: samenvattend eindrapport
  Kamermans, P. ; Smit, C.J. ; Wijsman, J.W.M. ; Smaal, A.C. - \ 2014
  Yerseke : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR C191/13) - 93
  mossels - schaal- en schelpdierenvisserij - natura 2000 - bodembescherming - waddenzee - oosterschelde - voordelta - mussels - shellfish fisheries - natura 2000 - soil conservation - wadden sea - eastern scheldt - voordelta
  In het kader van het duurzaam beheer van de Nederlandse kustwateren is besloten tot de transitie van bodemberoerende mosselvisserij naar het gebruik van mosselzaadinvanginstallaties (MZI’s). Deze omschakeling was nodig omdat deze economische activiteit plaatsvindt in de Natura-2000 gebieden Waddenzee, Oosterschelde en Voordelta. Het hier gepresenteerde onderzoek richt zich op het wegnemen van onzekerheden en kennislacunes die gepaard gaan met de reeds uitgevoerde plaatsing en de opschaling van zaadinvang met MZI-systemen.
  Het kokkelbestand in de Nederlandse kustwateren in 2014
  Asch, M. van; Ende, D. van den; Brummelhuis, E.B.M. ; Troost, K. - \ 2014
  Yerseke : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR C108/14) - 46
  visserij - visbestand - schaal- en schelpdierenvisserij - kokkels - inventarisaties - waddenzee - voordelta - oosterschelde - westerschelde - natura 2000 - fisheries - fishery resources - shellfish fisheries - clams - inventories - wadden sea - voordelta - eastern scheldt - western scheldt - natura 2000
  In het voorjaar van 2014 is het kokkelbestand (Cerastoderma edule) in de Waddenzee, de Oosterschelde, de Westerschelde en de Voordelta geïnventariseerd. De inventarisatie wordt jaarlijks uitgevoerd ten behoeve van het beleid voor visserij, en is daarnaast ook van belang voor evaluatie van beheersmaatregelen en effectstudies in het kader van Natura 2000 en de natuurbeschermingswet.
  Effects of beam and pulse trawling on the benthic ecosystem
  Teal, L.R. ; Depestele, J. ; O'Neill, B. ; Craeymeersch, J.A.M. ; Denderen, P.D. van; Parker, R. ; Perdon, K.J. ; Polet, H. ; Rasenberg, M.M.M. ; Vanelslander, B. ; Rijnsdorp, A.D. - \ 2014
  IJmuiden : IMARES (Report / IMARES Wageningen UR C098/14) - 53
  visserij - pulsvisserij - vismethoden - nadelige gevolgen - bodemfauna - noordzee - voordelta - fisheries - pulse trawling - fishing methods - adverse effects - soil fauna - north sea - voordelta
  In dit rapport worden de effecten van visserij met sleepnetten op de zeebodem en bodemdieren bestudeerd. Een BACI - ontwerp experiment werd gebruikt om de effecten van een traditionele boomkor en een pulskor te onderzoeken. In de afgelopen jaren is als gevolg van lagere brandstofkosten en goede tong vangsten het gebruik van de pulskor techniek onder Nederlandse vissers toegenomen.
  Schelpdierwateronderzoek 2013
  Poelman, M. ; Hoek-van Nieuwenhuizen, M. van; Gool, A.C.M. van - \ 2014
  Yerseke : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR C091/14) - 33
  schaaldieren - schaal- en schelpdierenvisserij - waterverontreiniging - westerschelde - oosterschelde - noordzee - waddenzee - monitoring - voordelta - shellfish - shellfish fisheries - water pollution - western scheldt - eastern scheldt - north sea - wadden sea - monitoring - voordelta
  In november en december 2013 is onderzoek verricht naar de schelpdierwaterkwaliteit in de Nederlandse kustwatergebieden. Doel hiervan is het vaststellen van de gehalten aan fecale coliformen, E. coli (aanvullend), zware metalen en gehalogeneerde organische stoffen in schelpdiervlees. Daarnaast zijn zintuiglijke waarnemingen op het schelpdiervlees en veldmetingen voor de verschillende parameters in het oppervlaktewater uitgevoerd. De monitoringdata is getoetst aan de bestaande normen. De monitoring heeft plaatsgevonden op 12 locaties in gebieden waar schelpdierproductie/visserij voorkomt, namelijk de Westerschelde, Grevelingen, Oosterschelde, Voordelta en de Waddenzee.
  Vergelijking visserij - intensiteit op basis van AIS -VMS in de Voordelta
  Hintzen, N.T. ; Vries, P. de; Looije, D. ; Glorius, S.T. - \ 2014
  IJmuiden : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR C068/14) - 50
  boomkorvisserij - nadelige gevolgen - visgronden - voordelta - schatting - voorspellen - beam trawling - adverse effects - fishing grounds - voordelta - estimation - forecasting
  IMARES voert samen met Deltares en een consortium van 4 partners monitoring uit binnen het project ‘PMR monitoring natuurcompensatie Voordelta’ in opdracht van RWS-WVL. Doel van het project is in kaart te brengen of de compensatiemaatregelen in de Voordelta, als compensatiegebied aangewezen voor de aanleg van de tweede Maasvlakte, daadwerkelijk een (positief) effect hebben op onder andere de bodemfauna. Onderdeel van de compensatiemaatregelen zijn verscherpte regelgeving voor de visserij en gedeeltelijke sluiting voor de visserij.
  Eerste inschatting van vrijkomen van plastics als gevolg van slijtage van Mosselzaad-Invangsystemen (MZI's)
  Hartog, E. ; Brink, A.M. van den; Kamermans, P. - \ 2014
  Yerseke : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR C188/13) - 23
  ecotoxicologie - kunststoffen - mariene gebieden - mosselteelt - aquatische ecologie - inventarisaties - oosterschelde - voordelta - waddenzee - ecotoxicology - plastics - marine areas - mussel culture - aquatic ecology - inventories - eastern scheldt - voordelta - wadden sea
  IMARES heeft onderzoek uitgevoerd naar het ontstaan en de aanwezigheid van microplastic zwerfvuil afkomstig van mosselzaad invangsystemen (hierna MZI’s genoemd). Deze studie is onderdeel van een opdracht van het ministerie van EL&I, om de ecologische effecten van opschaling van MZI’s in de Oosterschelde en Westelijke Waddenzee te onderzoeken. De MZI’s, die gebruikt worden in de Oosterschelde, Voordelta en Waddenzee, bestaan onder andere uit Polypropyleen touw en Nylon netwerk. Deze touwen en netten worden tijdens de oogst geborsteld waardoor plastic deeltjes in het water terecht kunnen komen. Deeltjes kleiner dan 5 mm zijn daarbij gedefinieerd als microplastics. Over de aanwezigheid van microplastics afkomstig van MZI’s en uit andere bronnen is nog weinig bekend.
  Haalbaarheidsstudie wind op zee: vijf potentiele zoekgebeiden binnen de 12-mijlszone vergeleken in relatie tot beschermde natuurwaarden
  Leopold, M.F. ; Scholl, M.M. ; Bemmelen, R.S.A. van; Brasseur, S.M.J.M. ; Cremer, J.S.M. ; Geelhoed, S.C.V. ; Lucke, K. ; Lagerveld, S. ; Winter, H.V. - \ 2013
  Den Burg : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR C132/13) - 71
  windmolens - regionale planning - haalbaarheidsstudies - natuurwaarde - vissen - vogels - chiroptera - fauna - noordzee - voordelta - nederlandse waddeneilanden - windmills - regional planning - feasibility studies - natural value - fishes - birds - chiroptera - fauna - north sea - voordelta - dutch wadden islands
  De Nederlandse overheid, in het bijzonder de Ministers van Economische Zaken (EZ) en van Infrastructuur en Milieu (I&M) onderzoeken de mogelijkheden voor windenergie binnen de 12-mijlszone voor de Nederlandse kust en eventuele problemen die zich hierbij zouden kunnen voordoen, met de functie ‘natuur’. Na een eerste ‘quick scan’ gericht op de hele 12-mijlszone (Leopold et al. 2013a; Ministerie van I&M 2013) zijn een vijftal potentiële zoekgebieden voor windenergie aangewezen: in de Voordelta vóór Schouwen, vóór de Maasvlakte, de Hollandse kust ten zuiden en ten noorden van het Noordzeekanaal en ten noorden van Ameland. Deze vijf gebieden hebben allemaal een aanzienlijke ecologische waarde en overlappen deels (Schouwen, Ameland, Holland-Noord) of zelfs geheel (Maasvlakte) met Natura 2000-gebieden.
  Het kokkelbestand in de Nederlandse kustwateren in 2013
  Zweeden, C. van; Asch, M. van; Ende, D. van den; Troost, K. - \ 2013
  Yerseke : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR C115/13) - 46
  visserij - visbestand - schaal- en schelpdierenvisserij - kokkels - waddenzee - voordelta - oosterschelde - westerschelde - natura 2000 - fisheries - fishery resources - shellfish fisheries - clams - wadden sea - voordelta - eastern scheldt - western scheldt - natura 2000
  De kokkelbestandsopname wordt sinds 1990 uitgevoerd in de Oosterschelde en de Waddenzee, sinds 1992 in de Westerschelde en sinds 1993 in de Voordelta. Doel van deze inventarisaties ten behoeve van de visserij is het bepalen van de voorjaarsbestanden in deze gebieden, op basis waarvan er een schatting wordt gemaakt van de bestanden in september.
  Monitoringsplan T0 VHR gebieden Noordzee
  Troost, K. ; Asch, M. van; Craeymeersch, J.A.M. ; Duineveld, G. ; Escaravage, V. ; Goudswaard, P.C. ; Lavaleye, M. ; Wijnhoven, S. - \ 2013
  Yerseke : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR C049/13) - 106
  bodemfauna - natura 2000 - mariene gebieden - noordzee - onderzoeksprojecten - monitoring - voordelta - soil fauna - natura 2000 - marine areas - north sea - research projects - monitoring - voordelta
  IMARES heeft een monitoringsplan opgesteld voor de begintoestand bepaling (T0) van bodemdieren kenmerkend voor de habitattypen H1110 (subtypen A-C) en H1170 binnen de Natura 2000 gebieden Noordzeekustzone, Voordelta, Vlakte van de Raan, Doggersbank en Klaverbank op het Nederlandse deel van de Noordzee. Statistisch is berekend hoeveel stations er in de verschillende gebieden nodig zijn om met 95% zekerheid te kunnen concluderen of ‘typische’ soorten aan- of afwezig zijn.
  Productiemetingen aan mosselzaad-invang-installaties (MZI's) 2009, 2010, 2011: technisch rapport project meerjarige effect- en productiemetingen aan MZI's in de westelijke Waddenzee, Oosterschelde en Voordelta
  Troost, K. ; Brummelhuis, E.B.M. ; Hartog, E. - \ 2013
  Yerseke : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR C093/13) - 39
  mossels - zaden - bemonsteren - biomassa - ecosystemen - ecosysteemmodellering - mariene ecologie - waddenzee - oosterschelde - voordelta - mussels - seeds - sampling - biomass - ecosystems - ecosystem modeling - marine ecology - wadden sea - eastern scheldt - voordelta
  Ter onderbouwing van de beschrijving van de effecten van de MZI’s op de ecosystemen van de Oosterschelde en Waddenzee zijn gegevens nodig van aanwas, groei, sterfte en totale biomassa van MZI-mosselen gedurende het seizoen. Deze gegevens zijn tevens nodig als input voor modelberekeningen. Met toestemming van de MZI-ondernemers zijn metingen verricht aan bestaande MZI’s, met als doel: het bepalen van individuele groei (in lengte en gewicht) van zaadmosselen; het bepalen van de toename in aantallen en biomassa van zaadmosselen per vierkante meter net of per meter touwlengte; het bepalen van de biomassa aan MZI-systemen gedurende het seizoen. Deze metingen zijn verricht in de Oosterschelde en Waddenzee.
  Schelpdierwateronderzoek 2012
  Poelman, M. ; Hoek-van Nieuwenhuizen, M. van; Gool, A.C.M. van - \ 2013
  Yerseke : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR C065/13) - 36
  schaaldieren - schaal- en schelpdierenvisserij - verontreiniging - waterverontreiniging - westerschelde - oosterschelde - noordzee - waddenzee - monitoring - voordelta - shellfish - shellfish fisheries - pollution - water pollution - western scheldt - eastern scheldt - north sea - wadden sea - monitoring - voordelta
  Rijkswaterstaat heeft IMARES verzocht om de gehalten aan fecale coliformen, E. coli (aanvullend), zware metalen en gehalogeneerde organische stoffen vast te stellen in schelpdiervlees in de productiegebieden. Ook is verzocht zintuiglijke waarnemingen op het schelpdiervlees en veldmetingen voor de verschillende parameters in het oppervlaktewater uit te voeren. IMARES heeft op 12 locaties waar schelpdierproductie/visserij voorkomt, namelijk in de Westerschelde, Grevelingen, Oosterschelde, Voordelta en de Waddenzee deze bepalingen uitgevoerd. Toetsing aan de bestaande normen leert dat de normen niet worden overschreden.
  Windenergie binnen 12 mijl in relatie tot ecologie
  Leopold, M.F. ; Dijkman, E.M. ; Winter, H.V. ; Lensink, R. ; Scholl, M.M. - \ 2013
  Den Burg : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR C034b/13) - 87
  windenergie - windmolens - mariene gebieden - zeevogels - vissen - zeezoogdieren - habitats - natuurwaarde - noordzee - voordelta - wind power - windmills - marine areas - sea birds - fishes - marine mammals - habitats - natural value - north sea - voordelta
  Binnen de 12-mijlszone komen diverse biota in relatief hoge dichtheden voor. Toch is er diversiteit binnen deze zone, met de hoogste natuurwaarden op relatief geringe afstand tot de kust (
  Zwarte Zee-eenden in de Noordzeekustzone benoorden de Wadden: verspreiding en aantallen in relatie tot voedsel en verstoring
  Leopold, M.F. ; Bemmelen, R.S.A. van; Perdon, K.J. ; Poot, M. ; Heunks, C. ; Beuker, D. ; Jonkvorst, R.J. ; Jong, J. de - \ 2013
  Den Burg : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR C023/13) - 47
  fauna - eenden - noordzee - populatiedichtheid - waddenzee - voordelta - fauna - ducks - north sea - population density - wadden sea - voordelta
  De Zwarte Zee-eend is een belangrijk fauna-element van de Nederlandse kustwateren, met name van de ondiepe (
  Effecten uitbreiding 3 MZI locaties in Oosterschelde en Waddenzee op draagkracht
  Wijsman, J.W.M. ; Kamermans, P. - \ 2012
  Yerseke : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR C156/12) - 20
  mosselteelt - visserijbeheer - visserij-ecologie - oppervlakte (areaal) - waddenzee - voordelta - mussel culture - fishery management - fisheries ecology - acreage - wadden sea - voordelta
  Deze studie bevat een update van de berekeningen van de filtratiedruk die is gemaakt in de passende beoordeling voor Mosselzaadinvang (MZI) in de Nederlandse kustwateren uit 2009. Deze update is nodig vanwege de wens tot uitbreiding van de MZI gebieden Neeltje Jans in de Oosterschelde (41 ha naar 98 ha) en Vogelzand (90 naar 150 ha) en Zuidmeep (79 naar 91 ha) in de Waddenzee.
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.