Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 20 / 34

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Grondbeleid in de Montpellier agglomeratie, Frankrijk
  Aalbers, C.B.E.M. ; Brink, A. van den - \ 2010
  Wageningen : Alterra, Wageningen-UR - 21
  stedelijke planning - stedelijke gebieden - voorstedelijke woonwijken - stadslandbouw - duurzame landbouw - grondbeleid - frankrijk - urban planning - urban areas - suburban areas - urban agriculture - sustainable agriculture - land policy - france
  Van 2007 tot 2010 co-financierde het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit het Europese PLUREL onderzoek naar ontwikkelingen en sturing daarop in de stadsranden van stedelijke regio‟s. In dit project trokken het Ruimtelijk structuurplan van Montpellier Agglomeratie en de daaromheen gehanteerde beleidsprocedures, wetgeving en grondbeleid-instrumenten de aandacht van het Ministerie. Doel van dit project was het verkrijgen van nader inzicht in de tools die de regio Montpellier inzet om een duurzaam groen peri-urbaan gebied te behouden, respectievelijk te ontwikkelen, waarbij de landbouw een voorname plaats inneemt. Het gaat in het bijzonder om tools inzake het grondbeleid.
  Fecale bacteriën in de plassen van het park van Luna, Heerhugowaard : een verkenning van oorzaken en oplossingen
  Kleijn, D. ; Meerburg, B.G. ; Harmsen, J. - \ 2010
  Wageningen : Alterra (Alterra-Rapport 2057) - 41
  escherichia coli - campylobacter - darmmicro-organismen - waterverontreiniging - watervogels - feces - waterkwaliteit - recreatiegebieden - natuurbescherming - voorstedelijke woonwijken - nederland - oppervlaktewaterkwaliteit - zwemwater - kop van noord-holland - escherichia coli - campylobacter - intestinal microorganisms - water pollution - waterfowl - faeces - water quality - amenity and recreation areas - nature conservation - suburban areas - netherlands - surface water quality - swimming water - kop van noord-holland
  In 2003 is begonnen met de aanleg van de woonwijk Park van Luna, net ten zuiden van Heerhugowaard. Deze woonwijk bestaat uit 70 ha met woningen, 70 ha met de functie recreatie en 70 ha met de functie ecologisch groen. Een belangrijk deel van het gebied bestaat uit water, een deel hiervan is zwemwater. De zwemwaterkwaliteit is echter slecht, vooral door het voorkomen van te hoge concentraties fecale bacteriën (o.a. E. coli en intestinale enterococcen). Een eerste verkenning van de beschikbare gegevens leerde dat nog onvoldoende bekend is waar de problemen exact vandaan komen en wanneer deze zich vooral voordoen. De meest aannemelijke verklaring voor de hoge concentraties fecale bacteriën lijkt het voorkomen van watervogels te zijn, maar onduidelijk is wat de rol is van de verschillende soorten watervogels en waar en wanneer de problemen zich vooral voordoen. Ook is onduidelijk of fecale bacteriën over enige afstand getransporteerd kunnen worden in de waterstroom. Deze literatuurstudie heeft als doel een antwoord te geven op deze vragen.
  Supporting local organisations in peri-urban Cochabamba, Bolivia
  Faysse, N. ; Bustamente, R.R. ; Duran, A. ; Cuba, P. ; Ampuero Alcoba, R.G. ; Cossio Rojas, V. ; Iriarte Terrazas, J.A. ; Lizárraga, A. ; Paz Betancourt, B. ; Peñarrieta Caprirolo, R.G. ; Quiroz, F. ; Rocha Lopez, R.F. ; Vega Barbato, D. ; Butterworth, J. - \ 2007
  In: Peri-urban Water Conflicts. Supporting dialogue and negotiation / Butterworth, J., Ducrot, R., Faysse, N., Janakarajan, S., Delft : International Water and Sanitation Centre (Technical Paper Series 50) - ISBN 9789066870581 - p. 25 - 49.
  water - conflict - voorstedelijke woonwijken - watervoorziening - waterbeheer - water - conflict - suburban areas - water supply - water management
  Kwaliteit van gemeentelijk groen buiten de bebouwde kom
  Oosterbaan, A. ; Hoogenboom, F.G.G. ; Spijker, J.H. ; Vries, E.A. de - \ 2004
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 1107) - 45
  stadsparken - voorstedelijke woonwijken - kwaliteit - nederland - openbaar groen - urban parks - suburban areas - quality - netherlands - public green areas
  Interactief met enkele gemeenten is een methodiek ontworpen om de kwaliteit van het gemeentelijk groen buiten de bebouwde kom in beeld te brengen. Gemeenten hebben behoefte om de kwaliteit van groen te bekijken op het niveau van landschap en element. De ontwikkeling van cultuurhistorische en ecologische waarde op landschapniveau kunnen worden afgemeten aan bestaande beleidsplannen. Daarnaast moeten in het veld het functioneren en de technische staat worden van de elementen worden beoordeeld. Voor het totaal is een beoordelingstabel gemaakt.
  Urban and peri-urban agricultural production in Beijing Municipality and its impact on water quality
  Diepen, C.A. van; Wijk, M.S. van; Xu Cheng, ; Roetter, R.P. ; Jongbloed, A.W. ; Yanxia Hu, ; Changhe Lu, ; Keulen, H. van; Wolf, J. - \ 2003
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 757) - 62
  stedelijke gebieden - voorstedelijke woonwijken - landbouwproductie - stadslandbouw - waterkwaliteit - china - urban areas - suburban areas - agricultural production - urban agriculture - water quality - china
  For Beijing Municipality the quantity of available water resources and the quality of the available water have become matters of concern. This is caused by the rapid urbanization and the strong intensification of the agricultural sector. In this literature review for Beijing Municipality the following main topics are covered: (1) water use and water resources; (2) major trends in the agricultural production systems with respect to land use, input use, production and economic role; (3) impacts of agricultural and other activities on water quality. This review indicates the major trends and the districts with most severe environmental problems.
  Een structuurvisie voor het middengebied Enschede Hengelo : landschappelijk startkapitaal van de netwerkstad : scenario
  Top, I.M. van den; Corporaal, A. ; Kruit, J. ; Tummers, J. ; Berg, B. van den - \ 2002
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 470) - 82
  regionale planning - structureel ontwerp - nederland - groene zones - voorstedelijke woonwijken - natuurbescherming - overijssel - twente - landelijk gebied - landschapsarchitectuur - landschapsecologie - verstedelijking - Enschede - Hengelo - regional planning - green belts - nature conservation - structural design - netherlands - suburban areas - overijssel - twente
  Regionale visie, gebaseerd op de concepten "Land in de stad", "Boeren voor natuur"en "Stroomgebiedstrategie". Ieder hoofdstuk sluit af met een kader, dat voor andere stedelijke gebieden van toepassing is
  Groen leven; de SEV en de plattelandsvernieuwing; een verkenning
  Jonkhof, J.F. ; Berg, L.M. van den - \ 2002
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 578) - 41
  platteland - voorstedelijke woonwijken - levensomstandigheden - huisvesting - ruimtelijke ordening - innovaties - nederland - innovatie - multifunctioneel landgebruik - plattelandsvernieuwing - volkshuisvesting - woonomgeving - Overijssel - Deventer - rural areas - suburban areas - living conditions - housing - physical planning - innovations - netherlands
  In dit rapport vindt U allereerst een korte uitleg over de SEV en waarom ze nu ook bij plattelandsvernieuwing een nuttige rol zou kunnen spelen (Hoofdstuk 1). Vervolgens schetsen we de belangrijkste ontwikkelingen in het landelijk gebied en de rol van de diverse actoren daarbij (Hoofdstuk 2). In het derde Hoofdstuk vatten we, in de vorm van prioritaire thema's en strategieën, de resultaten samen van een verkenning aan de hand van literatuur, interviews en een workshop. Voor uitgebreidere informatie over workshop en interviews verwijzen we naar Bijlagen 1 en 2. Hieruit komt een behoefte aan regionaal maatmerk naar voren. In Hoofdstuk 4 laten we zien hoe zulk maatwerk er voor een groot gebied rond Deventer uit zou kunnen zien. Dit culmineert (in Hoofdstuk 5) in de voorgestelde werkwijze voor de SEV in een voorstel voor een 'Experimentenprogramma Groen Leven'.
  Ideeen voor de landbouw bij de stad : Tilburg noordoogst?! : een eerste bouwsteen voor discussie over duurzame landbouw bij Tilburg
  Pleijte, M. ; Windt, N. van der; Berg, L. van den; Vereijken, P. ; Duineveld, M. - \ 1999
  Wageningen : DLO-Staring Centrum (Rapport / DLO-Staring Centrum 671) - 76
  ruimtelijke ordening - voorstedelijke woonwijken - landbouwgrond - stadsomgeving - landbouw - nederland - noord-brabant - physical planning - suburban areas - agricultural land - urban environment - agriculture - netherlands - noord-brabant
  Toekomst grondgebonden landbouw Randstadgebied
  Everdingen, W.H. van; Helming, J.F.M. ; Jókövi, E.M. ; Ploeg, B. van der; Venema, G.S. ; Voskuilen, M.J. - \ 1999
  Den Haag : Landbouw-Economisch Instituut (LEI) - ISBN 9789052425337 - 67
  akkerbouw - melkveehouderij - agrarische bedrijfsvoering - economische analyse - nieuwe producten - inkomsten uit het landbouwbedrijf - nederland - voorstedelijke woonwijken - zuid-holland - noord-holland - flevoland - toekomst - arable farming - dairy farming - farm management - economic analysis - new products - farm income - netherlands - suburban areas - zuid-holland - noord-holland - flevoland - future
  Experiment nieuwe buitenplaatsen : analyse, typering en bijdrage voor de ontwerpdiscussie : verslag van de voordracht op het minisymposium "Evluatie experiment nieuwe buitenplaatsen" op 30 september 1998 in De Queeste in Leusden
  Poel, K.R. de; Wintjes, A.L.W. ; Berg, L.M. van den - \ 1998
  Wageningen : DLO-Staring Centrum - 16
  ruimtelijke ordening - landschapsarchitectuur - stedelijke gebieden - groene zones - voorstedelijke woonwijken - landschapsbouw - nederland - cultuurlandschap - physical planning - landscape architecture - urban areas - green belts - suburban areas - landscaping - netherlands - cultural landscape
  Zandstad : kansen voor de Randstad! : discussie-scenario ten behoeve van 'Nederland 2030, verkenning ruimtelijke perspectieven'
  Anonymous, - \ 1996
  Den Haag : Rijksplanologische Dienst (Discussiescenario's Nederland 2030 nr. 3) - 40
  plattelandsplanning - plattelandsontwikkeling - landgebruik - bedrijfsvoering - overheidsbeleid - ruimtelijke ordening - grondbeleid - landgebruiksplanning - milieu - voorstedelijke woonwijken - stadsrandgebieden - nederland - rural planning - rural development - land use - management - government policy - physical planning - land policy - land use planning - environment - suburban areas - urban hinterland - netherlands
  Rapport in samenwerking met RPD
  Landschap en toerisme in de Bollenstreek onder stedelijke druk
  Kamphuis, B.M. ; Volker, C.M. - \ 1995
  Den Haag : LEI-DLO (Publikatie / Landbouw-Economisch Instituut 2.203) - ISBN 9789052423043 - 96
  landbouwgrond - landschap - ruimtelijke ordening - landgebruik - zonering - voorstedelijke woonwijken - stadsrandgebieden - bloembollen - bollenstreek - agricultural land - landscape - physical planning - land use - zoning - suburban areas - urban hinterland - ornamental bulbs - bollenstreek
  Op basis van ruim dertig interviews wordt beschreven welke kwaliteiten de bewoners van de Bollenstreek toekennen aan het landschap in hun omgeving, welke veranderingen ze constateren en wat hun ideeën zijn over de inpasbaarheid van stedelijke ontwikkelingen. Ook wordt ingegaan op de betekenis van de Bollenstreek voor het toerisme. De bestedingen van bezoekers aan de Bollenstreek en de daarmee samenhangende werkgelegenheid zijn geraamd. Ook wordt aandacht besteed aan de relatie met het imago van Nederland in het buitenland. Hiervoor zijn naast direct belanghebbenden bij bollenteelt en -toerisme ook vertegenwoordigers van algemene organisaties ondervraagd. Daarbij is ruim aandacht besteed aan effecten van verstedelijkingsscenario's.
  Vlaardingens Broekpolder : de groene optie
  Claringbould, M. - \ 1994
  Wageningen : IBN (IBN - rapport 087) - 55
  landgebruik - landschap - ruimtelijke ordening - herstel - voorstedelijke woonwijken - stadsrandgebieden - zonering - nederland - natuurtechniek - natuur - westland - zuid-holland - land use - landscape - physical planning - rehabilitation - suburban areas - urban hinterland - zoning - netherlands - ecological engineering - nature
  Een onderzoek naar de natuur-, landschaps- en recreatiewaarden en de ontwikkelingsmogelijkheden van het gebied de Broekpolder, uitgaande van de huidige situatie en bestemming: bosgebied met produktie-, natuur- en recreatiefuncties
  Bibliografie problematiek stadsrandzones 1970 - 1990
  Andersson, A. ; Berg, L.M. van den; Jansen - van Bemmel, M.A. - \ 1993
  Wageningen [etc.] : DLO-Staring Centrum [etc.] (Rapport / DLO Staring Centrum 232)
  bibliografieën - nederland - voorstedelijke woonwijken - stadsrandgebieden - bibliographies - netherlands - suburban areas - urban hinterland
  De landbouw in de zuidelijke stadsrand van Zwolle
  Tjoonk, L. - \ 1991
  Den Haag : Landbouw-Economisch Instituut (Mededeling / Landbouw-Economisch Instituut no. 447) - ISBN 9789052421254 - 49
  landbouw - voorstedelijke woonwijken - stadsrandgebieden - nederland - overijssel - agriculture - suburban areas - urban hinterland - netherlands - overijssel
  De randstadgroenstructuur en het vestigingsmilieu van bedrijven
  Andersson, E.A. - \ 1991
  Wageningen : DLO-Staring Centrum (Rapport / DLO - Staring Centrum 172) - 164
  recreatiegebieden - ondernemingen - geografische verdeling - vestigingsplaats van de productie - nederland - ruimtelijke ordening - publieke tuinen - openbare parken - voorstedelijke woonwijken - stadsrandgebieden - economische productie - amenity and recreation areas - enterprises - geographical distribution - location of production - netherlands - physical planning - public gardens - public parks - suburban areas - urban hinterland - economic production
  Cultuurtechnische inventarisatie Rosmalen - Empel : gebied 194
  Schmitz, I.M.J. - \ 1990
  Wageningen : Staring Centrum (Rapport / Staring Centrum nr. 107) - 59
  inventarisaties - landinrichting - landgebruik - bedrijfsvoering - plattelandsontwikkeling - plattelandsplanning - voorstedelijke woonwijken - stadsrandgebieden - nederland - velden - noord-brabant - verkaveling - inventories - land development - land use - management - rural development - rural planning - suburban areas - urban hinterland - netherlands - fields - noord-brabant - land parcelling
  Stad en rivier.
  Kuiper, J. ; Zalm, K. van der; Made, J.G. van der - \ 1989
  Stedebouw en volkshuisvesting 70 (1989)4. - ISSN 0039-0879 - p. 4 - 12.
  voorstedelijke woonwijken - stadsrandgebieden - plantmateriaal - tuinen - ontwerp - landschapsarchitectuur - landbouwgrond - landschap - steden - groene zones - speelterreinen - recreatiegebieden - nederland - rivieren - waterlopen - waterwegen - landschapsbouw - districten - suburban areas - urban hinterland - planting stock - gardens - design - landscape architecture - agricultural land - landscape - towns - green belts - playgrounds - amenity and recreation areas - netherlands - rivers - streams - waterways - landscaping - districts
  Korte weergave van drie projecten (Wageningen, Arnhem, Zwolle) met als centraal thema: de landschaps-architectonische relatie van de stad met de rivier waaraan zij ligt
  Recreatieve fietstochten in het stedelijk uitloopgebied.
  Klinkers, P.M.A. - \ 1989
  Wageningen : Staring Centrum - 123
  vrijetijdsactiviteiten - fietsen - onderzoek - regionale planning - stedelijke planning - stadsrandgebieden - voorstedelijke woonwijken - nederland - zuid-holland - leisure activities - bicycling - research - regional planning - urban planning - urban hinterland - suburban areas - netherlands
  Bibliografie randstadgroenstructuur : literatuuroverzicht van de randstadgroenstructuur van 1960 tot mei 1988
  Dijkstra, H. ; Jansen - van Bemmel, M.A. - \ 1988
  Wageningen : De Dorschkamp (Rapport / Rijksinstituut voor Onderzoek in de Bos- en Landschapsbouw "De Dorschkamp" nr. 514) - 284
  groene zones - openbare parken - recreatiegebieden - publieke tuinen - voorstedelijke woonwijken - stadsrandgebieden - stadsomgeving - overheidsbeleid - ruimtelijke ordening - grondbeleid - landgebruiksplanning - milieu - bosbouw - landgebruik - pachtstelsel - bebossing - plattelandsplanning - plattelandsontwikkeling - bedrijfsvoering - nederland - bibliografieën - green belts - public parks - amenity and recreation areas - public gardens - suburban areas - urban hinterland - urban environment - government policy - physical planning - land policy - land use planning - environment - forestry - land use - tenure systems - afforestation - rural planning - rural development - management - netherlands - bibliographies
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.