Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Current refinement(s):

Records 1 - 20 / 95

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: keywords==vrijetijdsactiviteiten
Check title to add to marked list
Kenmerkende aspecten van agrarische kinderopvang : De aanwezigheid, het belang en de (mogelijke) effecten volgens experts, ouders en kinderen
Ypma, T. ; Jong, D. de; Schoutsen, M.A. ; Poelarends, J.J. ; Singer, Elly - \ 2015
Praktijkonderzoek Plant & Omgeving B.V. - 32 p.
kinderverzorgers - kinderverzorging - dagopvang voor kinderen - schoolkinderen - peuters en kleuters - vroege jeugdontwikkeling - recreatiecentra - vrijetijdsactiviteiten - kinderspelen - kinderboerderijdieren - landbouw - plattelandsomgeving - neveninkomsten - child careproviders - child care - child day care - school children - preschool children - early childhood development - leisure centres - leisure activities - children's games - children's farm animals - agriculture - rural environment - supplementary income
Agrarische kinderopvang is populair. Het aantal opvanglocaties groeit. Maar wat is dat nu eigenlijk, agrarische kinderopvang? Wat zijn de kenmerkende aspecten ervan? En wat voor mogelijke effecten hebben deze aspecten op kinderen? Ouders zien bijvoorbeeld dat kinderen contact maken met dieren. Maar wat betekent dat? Wat is het belang en effect ervan? Ook zien we op opvanglocaties dreumessen die steeds weer nieuwe dingen ontdekken en worden uitgedaagd tot bewegen. Wat is hier het belang en effect van? Literatuuronderzoek, observaties van onderzoekers, een ouderenquête, interviews met ouders en een project met BSO kinderen geven antwoorden op dit soort vragen. Ook andere aspecten zijn te vinden in deze brochure. Een uitgebreidere beschrijving van het onderzoek is te lezen in de achtergrondrapportage (http://edepot.wur.nl/365902).
Recreatie in groenblauwe gebieden : analyse data continu vrijteijdsonderzoek: bezoek leeftijd, stedelijkheidsgraad en activiteiten van recreanten
Donders, J.L.M. ; Goossen, C.M. - \ 2012
Wageningen : Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu (WOt-werkdocument 303) - 30
recreatie - natuurgebieden - recreatiegebieden - vrijetijdsactiviteiten - landgebruik - bossen - parken - meren - nederland - recreation - natural areas - amenity and recreation areas - leisure activities - land use - forests - parks - lakes - netherlands
Om het recreatiegedrag te kunnen monitoren, zijn data van het Continu Vrijetijdsonderzoek (CVTO) over de jaren 2006/2007, 2008/2009 en 2010/2011 geanalyseerd. Voor het CVTO worden wekelijks circa 350 personen van 0 jaar en ouder ondervraagd over hun vrijetijdsactiviteiten in de afgelopen week. Er is gekeken naar de omgevingen bos, natuurgebied, agrarisch gebied, park, recreatiegebied, water en zee. Per type gebied is een analyse gemaakt van de leeftijdsopbouw en stedelijkheidsgraad van de herkomst van de recreanten en de activiteiten die door de recreanten zijn uitgevoerd
Monitoring recreatiegedrag van Nederlanders in landelijke gebieden : jaar 2006/2007
Goossen, C.M. - \ 2009
Wageningen : Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu (WOt-werkdocument 146) - 113
openluchtrecreatie - recreatie - bossen - platteland - menselijk gedrag - vrijetijdsactiviteiten - monitoring - nederland - natuur - outdoor recreation - recreation - forests - rural areas - human behaviour - leisure activities - netherlands - nature
Om het recreatiegedrag te kunnen monitoren, neemt het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) deel aan het Continu VrijeTijds Onderzoek (CVTO). Voor het CVTO worden wekelijks circa 350 personen van 0 jaar en ouder ondervraagd over hun vrijetijdsactiviteiten in de afgelopen week. Door deze gegevens te analyseren, komt er inzicht hoe en door wie het groen wordt gebruikt. Het bosbezoek is ten opzichte van 2004/2005 afgenomen en ook de gemiddelde duur is afgenomen. Het bezoek aan agrarische gebieden is eveneens afgenomen, maar de gemiddelde duur is ongeveer gelijk gebleven. Het bezoek aan recreatiegebieden is toegenomen, maar de gemiddelde duur is afgenomen. Activiteiten op en aan water, rivier, plas of meer zijn toegenomen, maar de gemiddelde duur is afgenomen. Het bezoek aan natuurgebieden (nat en droog) is gelijk gebleven evenals de gemiddelde duur. Het gemiddelde rapportcijfer voor de aantrekkelijkheid van het landschap direct rond hun eigen woonplaats is een 7,2. Het motief “gezelligheid” wordt gemiddeld het meest genoemd om te gaan recreëren, gevolgd door het motief “even tussen uit”.
Dertig dagen zonder televisie: mogelijkheden te over
Peters, K.B.M. ; Rijnierse, J. - \ 2007
Vrijetijdstudies 25 (2007)2. - ISSN 1384-2439 - p. 55 - 59.
massamedia - vrijetijdsactiviteiten - televisie - effecten - nadelige gevolgen - sociale gevolgen - lichamelijke opvoeding - studieresultaat - leerprestaties - geletterdheid - kinderen - schoolkinderen - nederland - mass media - leisure activities - television - effects - adverse effects - social impact - physical education - academic achievement - educational performance - literacy - children - school children - netherlands
Van kinderen in de leeftijd van 4-11 jaar kijkt bijna 60% meer dan 9 uur televisie per week. Nederlandse kinderen kijken gemiddeld 2 uur per dag naar de televisie. Het feit dat kinderen televisie kijken, krijgt veel aandacht vanwege de negatieve gevolgen die dit zou hebben op de ontwikkeling van kinderen. In deze bijdrage wordt uiteengezet wat kinderen gaan doen als ze nu eens 30 dagen geen televisie mogen kijken. Hoe beleven kinderen een dergelijke periode? Wat gaan ze doen als de tv niet meer aan mag? Dit artikel geeft de hoofdlijnen weer van Wagenings onderzoek
Contexts in tourism and leisure studies : a cross-cultural contribution to the production of knowledge
Platenkamp, V. - \ 2007
Wageningen University. Promotor(en): Jaap Lengkeek; H.P. Kunneman. - [S.l.] : S.n. - ISBN 9789085045663 - 256
toerisme - vrije tijd - intercultureel onderzoek - vrijetijdsactiviteiten - recreatieonderzoek - kennis - informatieverspreiding - tourism - leisure - leisure activities - leisure research - cross cultural studies - knowledge - diffusion of information
Rondje Randstad is slecht voor de natuur
Vleugel, J. ; Bos, E.J. - \ 2004
ESB Economisch Statistische Berichten 89 (2004)4440. - ISSN 0013-0583 - p. 392 - 394.
infrastructuur - spoorwegen - reizen - vrijetijdsactiviteiten - kosten - kosten-batenanalyse - biodiversiteit - ecosystemen - nadelige gevolgen - natuur - infrastructure - railways - travel - leisure activities - costs - cost benefit analysis - biodiversity - ecosystems - adverse effects - nature
Rondje Randstad is een voorstel om snelle treindiensten mogelijk te maken, om een aantrekkelijker vestigingsplaats voor internationaal opererende bedrijven te creëren. Hiervoor dient een deel van de bestaande railinfrastructuur te worden verbeterd. Deze ingrepen hebben een negatief effect op natuur en milieu. Dit artikel laat een berekening zien volgens de maatschappelijke kosten-batenanalyse (mkba)
Boekrecensie Tracy Metz: Pret!: leisure en landschap
Dagevos, H. - \ 2003
Tijdschrift voor sociaalwetenschappelijk onderzoek van de landbouw 18 (2003)1. - ISSN 0921-481X - p. 61 - 62.
vrijetijdsactiviteiten - pretparken - themaparken - vertier - vrije tijd - vrijetijdsindustrie - recreatieonderzoek - vrijetijdsvoorzieningen - recreatie - toeristische attracties - boekbesprekingen - nederland - leisure activities - funfairs - theme parks - entertainment - leisure - leisure industry - leisure research - leisure services - recreation - tourist attractions - book reviews - netherlands
Bespreking van een boek over de 'verpretparking' van Nederland
Recreatietoervaart; 9 jaar later
Goossen, C.M. ; Langers, F. - \ 2002
Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 627) - 96
varen - zeilen - binnenwaterwegen - menselijk gedrag - vrijetijdsactiviteiten - recreatieactiviteiten - vragenlijsten - nederland - kennis - kust - maatschappijwetenschappen - recreatie - rivierengebied - waddengebied - watersport - Groningen - Friesland - Drenthe - Overijssel - Flevoland - Gelderland - Utrecht - Noord-Holland - Zuid-Holland - Zeeland - Brabant - Limburg - IJsselmeer - Waddenzee - Maas - Waal - Rijn - boating - sailing - inland waterways - human behaviour - leisure activities - recreational activities - questionnaires - netherlands - knowledge
In het kader van het te voeren rijksbeleid aangaande de verdere ontwikkeling van de recreatietoervaart is het gewenst om meer inzicht te krijgen in het vaargedrag van toervaarders en de achterliggende motieven. Daartoe zijn gedurende de zomer van 2002onder 1454 toervaarders in elf watersportregio's interviews afgenomen. Afhankelijk van de aard van de regio zijn toerzeilers dan wel motorboottoervaarders ondervraagd. Behalve naar persoons- en bootkenmerken is onder meer gevraagd naar herkomst- en bestemmingsregio, dagroute en de totale toertocht, aspecten die op de routekeuze van invloed zijn, knelpunten in Nederland en bestedingen.
(Vrije)tijdpaden van gezinnen; een theoretisch tijdruimtelijke verkenning en enige empirische onderbouwing
Kloeze, J.W. te - \ 2001
Journal of International Agricultural and Extension Education (2001). - ISSN 1077-0755 - p. 193 - 217.
vrije tijd - vrijetijdsactiviteiten - gezinsleven - gezinsmilieu - sociale mobiliteit - menselijk gedrag - vrijetijdsgedrag - tijdsbesteding - karteringen - gegevens verzamelen - leisure - leisure activities - family life - family environment - social mobility - human behaviour - leisure behaviour - time allocation - surveys - data collection
Kansen voor tachtig procent verbreding. Een studie naar verbreding van de landbouw in de Albasserwaard/Vijfheerenlanden.
Ham, A. van den; Hennen, W.H.G.J. - \ 2001
onbekend : LEI (Rapport LEI 4.01.06) - ISBN 9052426821 - 80
diversificatie - landgebruik - meervoudig landgebruik - natuurbescherming - landschapsbescherming - vrijetijdsactiviteiten - beleid - nederland - weidevogels - zuid-holland - alblasserwaard - vijfheerenlanden - multifunctionele landbouw - diversification - land use - multiple land use - nature conservation - landscape conservation - leisure activities - policy - netherlands - grassland birds - multifunctional agriculture
Gaat tachtig procent van de landbouwers met tachtig procent van de cultuurgrond over tot verbreding van de bedrijfsvoering? De uitkomst van een prognose naar de kansen op gebieds- en bedrijfsniveau wijst uit dat dat kan, ook in een gebied met cultuurlandschappelijke waarden, nabij grote streden en een goede landbouwstructuur. Dan zijn echter extra stimulansen nodig. Momenteel lijkt het er meer op dat de enkele jaren ingezette omslag in denken dat verbreding een goede zaak is, bij veel boeren wankelt. Juist bij de grote groep Rationele Verbreders, die veel voorkomt in gebieden waar overheid en samenleving een ontwikkeling naar verbreding graag op gang zien komen. Doel van zo'n stimuleringsbeleid moet zijn dat boeren er vertrouwen in krijgen dat ontwikkeling naar verbreding met een rustig groeitempo voor de (economische) continuïteit voor het bedrijf zeker zo'n goede optie is als alleen groei van de bedrijfsomvang, al of niet met intensivering. Kernpunten zijn: - gebruik cross compliance of modulatie bij de wijziging van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) en uitkeringen uit een groenfonds, gecombineerd met het recht van erfdienstbaarheid, om de betaling voor collectieve functies te verbeteren; - ondersteun kennisvermeerdering van verbredingsactiviteiten, vaardigheidstraining en visie- en strategievorming; - ondersteun samenwerking tussen boeren onderling en boeren met andere actoren; - zorg voor het wegnemen van praktische knelpunten.
Sportverkeer kampioen op de korte afstand : onderzoek naar autogebruik door Gelderse sporters
Caalders, J. ; Elands, B. - \ 2001
Recreatie en Toerisme 11 (2001)1. - ISSN 0165-4179 - p. 26 - 27.
sociologie van vrijetijdsbesteding - vrijetijdsactiviteiten - sport - verkeer - verkeerspatronen - sociology of leisure - leisure activities - traffic - traffic patterns
De laatste jaren neemt de aandacht voor het vrijetijdsverkeer toe. Vrijetijdsverkeer is verantwoordelijk voor een vergelijkbaar aantal autokilometers als het woon-werkverkeer, maar het is lastiger er grip op te krijgen. Dat komt onder andere vanwege de impulsieve aard van vrijetijdsbesteding en het diffuse en onvoorspelbare karakter van vervoersstromen. Op punten waar de voorspelbaarheid van vervoerstromen groter is dan gemiddeld, wordt al gewerkt aan de regulering hiervan
Geluidshinder in de groene gebieden van Drenthe
Goossen, C.M. ; Langers, F. - \ 1999
Wageningen : Alterra - 27
recreatie - nederland - geluidshinder - milieueffect - vrijetijdsactiviteiten - fietsen - lopen - natuur - drenthe - recreation - netherlands - noise pollution - environmental impact - leisure activities - bicycling - walking - nature
Dit onderzoek heeft als doel het vastleggen van de geluidshinder in 1998 in de provincie Drenthe als geheel en in enkele groene gebieden die belangrijk zijn voor de recreatie. Deze gebieden zijn onderscheiden in natuurgebieden (bossen, droge en natte natuur), waardevolle cultuurlandschappen en nationale parken. Ook het aanbod aan fiets- en wandelmogelijkheden behoort hiertoe. Ruim 60% van de natuurgebieden ligt in een zeer stille zone. Dit geldt met name voor de natte natuurgebieden. De Nationale Parken scoren zeer goed op stilte, maar het Waardevolle Cultuurlandschap en de recreatiegebieden minder. Een deel van de fietsmogelijkheden ligt echter toch in lawaaiige zones. Rond 18% van het totale oppervlak van Drenthe ligt in een zone van meer dan 55dB(A), terwijl 30% van de fietsmogelijkheden in deze zone ligt. De wandelmogelijkheden zijn in dit opzicht gunstiger; een groot deel (33%) ligt in zeer stille gebieden.
Recreatief gebruik en beleving van Staatsbosbeheerterreinen in de provincie Noord-Brabant
Segeren, A.H.J. ; Visschedijk, P.A.M. - \ 1999
Nederlands Bosbouwtijdschrift 71 (1999)2. - ISSN 0028-2057 - p. 61 - 67.
openluchtrecreatie - recreatie op het platteland - recreatie - vrije tijd - recreatieonderzoek - vrijetijdsgedrag - vrijetijdsactiviteiten - toeristische attracties - dagrecreatie - natuurtoerisme - bosbouw - bossen - bosrecreatie - taxatie - kwaliteit - natuur - boswaardebepaling - outdoor recreation - rural recreation - recreation - leisure - leisure research - leisure behaviour - leisure activities - tourist attractions - day visits - nature tourism - forestry - forests - forest recreation - valuation - quality - nature - forest valuation
Resultaten van onderzoek naar bezoekersherkomst, bezoekfrequentie, bezoekduur, verrichte activiteiten, voorzieningengebruik en waardering van een aantal bos- en natuurgebieden van Staatsbosbeheer in West-Brabant, uitmondend in een zgn. kwaliteitsscore
Recreatie en toerisme: ontwikkelingen op maat
Ham, R. van; Lengkeek, J. - \ 1999
Vrijetijdstudies 17 (1999)1. - ISSN 1384-2439 - p. 40 - 45.
recreatie - toerisme - ontwikkeling van toerisme - vrijetijdsactiviteiten - beleid - innovaties - recreation - tourism - tourism development - leisure activities - policy - innovations
DNA-patroon en toeristisch gedrag: een multidisciplinaire sprong
Elands, B. ; Sandbrink, H. ; Vries, S. de - \ 1999
Wageningen : Landbouwuniversiteit [etc,] - ISBN 9789067545648 - 29
vrijetijdsactiviteiten - besluitvorming - vrijetijdsgedrag - correlatieanalyse - productontwikkeling - consumentengedrag - regionale ontwikkeling - patroonherkenning - leisure activities - decision making - leisure behaviour - correlation analysis - product development - consumer behaviour - regional development - pattern recognition
Naar een onderbouwde manier van zoneren
Dijk, T. van - \ 1999
Landinrichting 39 (1999)2. - ISSN 0922-6419 - p. 18 - 21.
zonering - landgebruik - landgebruiksplanning - meervoudig gebruik - meervoudig landgebruik - ruimtelijke ordening - vrije tijd - vrijetijdsactiviteiten - recreatie - milieueffect - natuurbescherming - natuur - zoning - land use - land use planning - multiple use - multiple land use - physical planning - leisure - leisure activities - recreation - environmental impact - nature conservation - nature
Aan de hand van het spanningsveld tussen natuur en recreatie (bijv. bij recreatief medegebruik van natuurvriendelijke oevers) wordt een methode beschreven om tot een wetenschappelijk verantwoord zoneringsplan te komen. De keuzes betreffende de dicterende functie, de vormgeving, bestaande elementen in het landschap en de dimensionering worden expliciet gemaakt m.b.v. een beslissingenmatrix
Agrotoerisme : goed boeren of niet?
Teeuwen, J.L. ; Voskuilen, M.J. - \ 1998
Den Haag : LEI-DLO - ISBN 9789052424507 - 56
toerisme - vrijetijdsactiviteiten - openluchtrecreatie - landbouw - recreatie op het platteland - parttime landbouwbedrijven - kampeerboerderij - nederland - tourism - leisure activities - outdoor recreation - agriculture - rural recreation - part time farming - farmhouse accommodation - netherlands
Aanbod van agrotoerisme in Nederland
Koulil, M.C.C. van; Teeuwen, J.L. ; Voskuilen, M.J. - \ 1998
Den Haag : LEI-DLO (Publicatie / Landbouw-Economisch Instituut (LEI-DLO), Afdeling Structuuronderzoek 2.210) - ISBN 9789052424514 - 49
toerisme - vrijetijdsactiviteiten - openluchtrecreatie - landbouw - recreatie op het platteland - parttime landbouwbedrijven - kampeerboerderij - nederland - tourism - leisure activities - outdoor recreation - agriculture - rural recreation - part time farming - farmhouse accommodation - netherlands
Toeristisch-recreatieve index
Goossen, C.M. - \ 1997
In: Hulpmiddel of wondermiddel? : modellen in de toeristisch-recreatieve sector / Elzinga, G.J., Peters, K.B.M., Koreman - de Groot, K., - p. 61 - 64.
vrijetijdsactiviteiten - vrije tijd - oorsprong - toerisme - vakanties - economie - ruimtelijke ordening - landgebruik - zonering - modellen - onderzoek - leisure activities - leisure - origin - tourism - holidays - economics - physical planning - land use - zoning - models - research
Analyse van de mate van geluidshinder op verblijfsaccomodaties; aantal overnachtingen per geluidszone in 1995 en in 2020
Goossen, C.M. - \ 1997
Wageningen : DLO-Staring Centrum - 41
lawaaibestrijding - geluidshinder - geluidsleer - geluiden - vibratie - geluid - controle - vrijetijdsactiviteiten - openluchtrecreatie - accommodatie - recreatie - statistiek - nederland - noise abatement - noise pollution - acoustics - sounds - vibration - noise - control - leisure activities - outdoor recreation - accommodation - recreation - statistics - netherlands
Onderzocht is hoeveel kampeer- en bungalowterreinen in 1995 in Nederland in bepaalde geluidszones liggen. De helft ligt in de geluidszone van minder dan 40 dB(A) en deze genereren 54% van alle overnachtingen. In de zone met minder dan 55 dB(A) ligt zelfs 85% van alle terreinen, met 92% van alle overnachtingen. Bij de geluidszones van 1990 van alleen (snel)wegen ligt 75% in de zone van minder dan 40 dB(A) met 76% van alle overnachtingen, en ligt 94% in de zone van minder dan 55 dB(A) met 96% van alle overnachtingen. Met drie scenario's is onderzocht hoe de situatie er in 2020 uitziet met de dan geldende geluidszones.
Check title to add to marked list
<< previous | next >>

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.