Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 20 / 65

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Waardekaarten van: Haisborough, Hammond & Winterton, North Norfolk Sandbanks & Saturn Reef
  Hintzen, N.T. - \ 2017
  IJmuiden : Wageningen Marine Research (Wageningen Marine Research rapport C009/17) - 18
  vissen - visserij - waarden - kaarten - natura 2000 - groot-brittannië - kustgebieden - fishes - fisheries - values - maps - natura 2000 - great britain - coastal areas
  Langs de Engelse kust staan een aantal gebieden op de UK Natura 2000 agenda voor sluiting voor de Nederlandse demersale vloot. Wageningen Marine Research bestudeerde in hoeverre de Nederlandse vloot actief was in dit gebied en hoe de voorgenomen te sluiten gebieden overlappen met voor de visserij interessante visgronden. Een grotere opbrengst (factor 3) wordt gehaald uit het North Norfolk Sandbanks & Saturn Reef gebied (dit is één gebied) ten opzichte van het Haisborough, Hammond and Winterton gebied (dit is ook één gebied). Vooral tong word in dit eerste gebied gevangen terwijl scholvangsten groter zijn in het tweede gebied. De voornaamste visgronden die interessant zijn voor de Nederlandse sector zijn niet opgenomen in de voorgenomen te sluiten gebieden, waarbij juist voor de visserij interessante delen van de totale zoekgebieden niet aangemerkt zijn als te sluiten gebied.
  Waardekaarten Markham’s Triangle & Hornsea 3
  Machiels, Marcel - \ 2016
  Wageningen : Wageningen Marine Research (Wageningen Marine Research rapport C085/16) - 15
  visserij - waarden - tabellen - gegevensanalyse - fisheries - values - tables - data analysis
  De waarde van waarden
  Oosterhoff, W. ; Stokkers, G.J. ; Smit, A.B. - \ 2015
  V-focus 12 (2015)2. - ISSN 1574-1575 - p. 32 - 33.
  agrarische bedrijfsvoering - ondernemerschap - ondernemingen - persoonlijke ontwikkeling - bewustwording - waarden - economische samenwerking - farm management - entrepreneurship - enterprises - personal development - conscientization - values - economic cooperation
  Agrarische ondernemers schakelen voortdurend tussen de drie O’s: Ondernemer, Onderneming en Omgeving. De laatste jaren komt er steeds meer aandacht voor de relatie tussen onderneming en omgeving. We noemen dat omgevingsgericht ondernemen. Bij het Kenniscentrum Agrofood en Ondernemen in Dronten ligt de focus vooral op de ondernemer. Persoonlijke ontwikkeling van ondernemers in opleiding staat hoog in het vaandel. Onderdeel van die persoonlijke ontwikkeling is de bewustwording van de eigen waarden.
  Waardestellend onderzoek Renkumse landgoederen : themanummer over kennisco-creatie in wetenschapswinkelprojecten
  During, R. ; Jagt, P.D. van der; Kruit, J. - \ 2015
  Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde 32 (2015)3. - ISSN 0169-6300 - p. 135 - 141.
  landgoederen - buitenplaatsen - participatie - waarden - conflict - kennisvalorisatie - samenwerking - estates - country estates - participation - values - conflict - knowledge exploitation - cooperation
  Een deel van de Nederlandse landschappen is ontworpen door landschapsarchitecten. Landschapsvorming is echter niet de enige functie van het ontwerp, betogen we in dit artikel. In een participatief ontwerpproces voor het Europaplein in Renkum bestudeerden we de verschillende functies van ontwerpen. Ondanks het feit dat die kunnen conflicteren, blijken ze op verschillende wijze een zeer productieve bijdrage te leveren aan het verloop van het proces.
  Waardekaarten Sylter Aussenriff
  Machiels, M.A.M. - \ 2015
  IJmuiden : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR C129/15) - 11
  visserij - waarden - tabellen - boomkorvisserij - gegevensanalyse - fisheries - values - tables - beam trawling - data analysis
  Dit rapport is geschreven in opdracht van VisNed. IMARES is gevraagd om waardekaarten en tabellen te leveren van alle bodem beroerende Nederlandse visserijschepen binnen het gebied Sylter Außenriff.
  Factoren die het foerageergedrag van honingbijen bepalen (deel I); Dracht in Nederland (cultuurgewassen en wilde planten) (deel II)
  Steen, J.J.M. van der; Cornelissen, B. - \ 2015
  Wageningen : Plant Research International, Wageningen UR (Rapport 606) - 94
  apis mellifera - honingbijen - diergedrag - bestuivers (dieren) - dansen (bijen) - door bijen verzameld stuifmeel - seizoenen - drachtplanten - veldgewassen - vruchtbomen - openbaar groen - wegbermplanten - wilde planten - waarden - apis mellifera - honey bees - animal behaviour - pollinators - dances - bee-collected pollen - seasons - pollen plants - field crops - fruit trees - public green areas - roadside plants - wild plants - values
  Om een inschatting te kunnen maken van het risico dat honingbijen blootgesteld worden aan gewasbeschermingsmiddelen, andere stoffen zoals atmosferische depositie van fijnstof en organismen zoals plantpathogene microorganismen, is in opdracht van het Ministerie van EZ/Landbouw een samenvatting gemaakt van de informatie, beschikbaar over de aantrekkelijkheid van Nederlandse gewassen voor honingbijen (Apis mellifera). De opdracht is vorm gegeven in twee delen. Deel I is een beschrijving van het bijenvolk met de focus op het foerageergedrag, gevolgd door een beschrijving van factoren die het foerageergedrag bepalen, hoe de bijen hun omgeving exploreren en exploiteren en een lijst met kengetallen over het foerageren van honingbijen. Deel II geeft een overzicht van cultuurgewassen en wilde planten met bijbehorende waarden van nectar en stuifmeel voor honingbijen met bloeitijden en verwijzingen naar goede drachtplantenboeken. Hieronder zijn puntsgewijs relevante zaken gegeven die in het rapport verder uitgewerkt zijn. Honingbijen zijn voor hun voedsel (nectar en stuifmeel) volledig afhankelijk van planten. Het foerageergedrag en de voorkeur voor gewassen hangt af van de behoefte in het volk en de aantrekkelijkheid van het gewas als nectar- en stuifmeelbron. Het foerageergedrag wordt voortdurend aangepast aan de beschikbare dracht en de behoeften van het bijenvolk. Honingbijen leven in volken die variëren in grootte van ~7000 individuen in het voorjaar (maart) tot 20 000 à 30 000 in de zomer en weer afnemend in oktober. In het actieve foerageer- en broedseizoen is een derde tot een vierde deel foerageerster (haalbij). In de loop van een seizoen halen de bijen ten behoeve van het volk 25 kg water, 20 - 30 kg stuifmeel, 125 kg nectar en kleine hoeveelheden hars (propolis). Voor het halen van deze voedselcomponenten vliegen bijen tot 2 km voor water, tot 6 km voor stuifmeel en tot 12 à 13 km voor nectar. Meestal zullen de vluchten echter beperkt zijn tot 600-800 meter. De foerageerafstanden zijn in de zomer (juli – augustus) langer dan in het voorjaar (maart – mei). Met andere woorden, in het voorjaar wordt het voedsel in een kleiner gebied verzameld dan in de zomer. Het risico dat bijen aan een bespuiting zullen worden blootgesteld zou daarom na half juni hoger kunnen zijn dan in het voorjaar. Maar aan de andere kant zijn dan de meeste bespuitingen met insecticiden achter de rug. Het risico van blootstelling aan een insecticide is hoger in een gewas met een goed nectar- (hoeveelheid en suikerconcentratie) en stuifmeelaanbod. Foerageersters vliegen per dag gemiddeld 10 keer uit om voedsel te verzamelen, elke trip kan van een paar minuten tot een uur duren. Door communicatie via de bijendans en trophallaxis (voedseluitwisseling) wordt de keuze voor het benutten van een bepaalde dracht sterk gestuurd. Dat betekent dat bijen zich niet homogeen verdelen over het drachtgebied maar focussen op de meest profijtelijke drachten. Als gevolg daarvan is ‘geen bezoek’ en ‘veel bezoek’ in de verdeling meer vertegenwoordigd dan ‘een beetje bezoek’. Bijenvolken van een bijenstand verdelen zich niet allemaal gelijk over het drachtgebied; verschillende volken bezoeken deels verschillende en deels overlappende drachten. Hoewel de triggers en veelal de drempels bekend zijn, evenals de manier van foerageren, is het nog niet mogelijk precies te voorspellen hoe een volk zich verdeelt over meerdere velden. Omgekeerd is ook niet te voorspellen welk aandeel van verschillende volken op verschillende locaties in een bepaald veld mag worden verwacht. De nectar die binnengebracht wordt, wordt binnen enkele uren verdeeld over het volk; foerageersters gebruiken het als brandstof voor nieuwe foerageervluchten, het komt in het larvenvoedsel terecht en het meeste wordt opgeslagen. Vaste deeltjes zoals fijnstof en microbiële plantpathogenen verdelen zich snel over de bijen in het volk door fysiek contact
  Het belang van een stad vol groene daken en gevels : wat is het belang van groene daken en gevels op macroschaal?
  Hop, M.E.C.M. ; Hiemstra, J.A. - \ 2014
  Stad + groen : vakblad over openbaar groen en het vergroenen van de buitenruimte 2 (2014)4. - ISSN 2352-4634 - p. 44 - 47.
  groene gevels - groene daken - welzijn - stadsomgeving - effecten - meervoudig gebruik - kwaliteit van het leven - sociale indicatoren - waarden - green walls - green roofs - well-being - urban environment - effects - multiple use - quality of life - social indicators - values
  Het economisch effect van groen is de laatste jaren veelvuldig onderzocht, behalve dan op macroschaal. PPO heeft recent een onderzoek afgesloten waarbij met name op dat laatste effect is ingezoomd. Wat doen groene daken en gevels voor de stad als geheel?
  Betekenis van de Multifunctionele landbouw voor de gangbare landbouw
  Vrolijk, M. ; Stormink, H. - \ 2014
  Lelystad : Wageningen UR Livestock Research (Rapport / Wageningen UR Livestock Research 756) - 43
  multifunctionele landbouw - landbouw bedrijven - landbouwontwikkeling - public relations - relaties tussen stad en platteland - waarden - multifunctional agriculture - farming - agricultural development - public relations - rural urban relations - values
  Via interviews met multifunctionele en gangbare ondernemers, met bestuurders van LTO of betrokken bij de Taskforce Multifunctionele Landbouw, met enkele adviseurs en via een twitterchat, is verkend welke betekenis de multifunctionele landbouw voor de gangbare landbouw heeft. Deze betekenis zit volgens de geïnterviewden in het ontwikkelen van nieuwe product-markt-combinaties, in directe contacten met klanten/eindgebruikers en daarmee met de markt, in het versterken van het imago van de landbouw en het platteland en in de ontwikkeling van de multifunctionele landbouw in samenspraak met de omgeving. Om deze betekenis vol te kunnen houden en te versterken is het gewenst dat de multifunctionele bedrijven een volwaardige agrarische tak behouden en dat de ondernemers voor wat betreft hun multifunctionele activiteiten nog meer met kengetallen en benchmarks gaan werken.
  Liefde maakt blind? : onderzoek naar waardenoriëntaties en waardenafwegingen van kopers/houders van ‘risicovolle’ dieren
  Pompe, V.M.M. ; Hopster, H. ; Dieren, M. van - \ 2013
  Leeuwarden : VHL - 81
  dierenwelzijn - huisdieren - gezelschapsdieren - onderzoek - waarden - animal welfare - domestic animals - pets - research - values
  Het ministerie van Economische zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I, thans EZ) heeft in 2012 het Lectoraat Welzijn van Dieren (Hogeschool VHL, Leeuwarden) gevraagd meer inzicht te verschaffen in de beweegredenen van mensen die kiezen voor een dier met een hoog welzijns- en gezondheidsrisico. Deze vraag werd gesteld vanuit het beleidsvoornemen deze groepen te bereiken met voorlichting aangaande de risico’s en alternatieven.
  Perspectief op duurzaamheid: de biologische landbouw bekeken
  Wijnands, F.G. ; Monteny, A. - \ 2011
  Biokennis
  biologische landbouw - duurzaamheid (sustainability) - duurzaamheidsscan - duurzaamheidscriteria - duurzame landbouw - waarden - organic farming - sustainability - sustainability scan - sustainability criteria - sustainable agriculture - values
  In de biologische landbouw staat duurzaamheid centraal. Duurzaamheid is een integraal begrip en omvat vele aspecten. Hier worden kort de prestaties weergegeven van de biologische landbouw voor een groot aantal aspecten van duurzaamheid. De prestaties zijn geplaatst in het perspectief van de eigen ambities en de ontwikkelingen in de gangbare landbouw.
  Perspectief op duurzaamheid : de biologische landbouw bekeken
  Slobbe, R.B. ; Monteny, A. ; Wijnands, F.G. - \ 2011
  Wageningen : Wageningen UR - 36
  biologische landbouw - duurzaamheid (sustainability) - duurzame landbouw - duurzaamheidsindicatoren - dierenwelzijn - biologische voedingsmiddelen - voedselkwaliteit - energie - klimaatverandering - natuurbeheer - landschapsbeheer - multifunctionele landbouw - houding van boeren - waarden - milieueffect - organic farming - sustainability - sustainable agriculture - sustainability indicators - animal welfare - organic foods - food quality - energy - climatic change - nature management - landscape management - multifunctional agriculture - farmers' attitudes - values - environmental impact
  Dit rapport kijkt naar de duurzaamheidsprestaties van de biologische landbouw. Op verzoek van de sector zelf. Want deze sector met ambitie wil weten waar ze staat: hoe doet ze het, wat kan beter, waar liggen nog kansen, waar moet nodig wat gedaan worden? Samen met de sector en het ministerie is eerst vastgesteld voor welke thema's de maat genomen moet worden. Dat zijn de duurzaamheidsthema's: milieu, dierenwelzijn, klimaat en energie, natuur en landschap, gezondheid, verbondenheid (burger/consument-boer) en profit. Voor ieder gedefinieerd thema is een deelstudie verrricht. In dit rapport is iedere deelstudie samengevat. Daarbij is het vertrekpunt van de biologische landbouw gerespecteerd: de keuzes, de principes, de waardengedrevenheid.
  Waarden van Landbouw en Zorg
  Hassink, J. ; Dijk, A. van; Klein Bramel, D. - \ 2011
  Wageningen : Plant Research International, Business Unit Agrosysteemkunde (Rapport / Plant Research International 369) - 40
  sociale zorg - welzijnsvoorzieningen - zorgboerderijen - kwaliteitsnormen - kwaliteitszorg - waarden - samenwerking - nederland - social care - welfare services - social care farms - quality standards - quality management - values - cooperation - netherlands
  Zorgboerderijen (en zorgtuinen) zijn natuurlijke omgevingen die deelnemers waarderen. Aspecten die zij belangrijk vinden zijn de persoonlijke aandacht en betrokkenheid van de boer, de veilige kleinschalige gemeenschap, zinvol en gevarieerd werk, de groene omgeving die rust en ruimte biedt en de niet zorg context. Ondanks de sterke toename van het aantal zorgboerderijen is acceptatie en inbedding in de reguliere zorg beperkt. In dit essay worden een aantal concepten en visies die in de reguliere zorg circuleren en in het deel van van landbouw en zorg deels al in praktijk zijn gebracht beschreven. Dat domein lijkt een gunstige plek te kunnen zijn voor de verdere ontwikkeling van die (nieuwe) concepten en daarmee een plaats voor experimenten de oplossingsrichtingen voor de knelpunten in de reguliere zorg binnen bereik kunnen brengen.
  Het wilde dier in onze samenleving. Een contextuele benadering van intrinsieke waarde
  Keulartz, J. ; Swart, J.A.A. - \ 2010
  Filosofie en Praktijk 31 (2010)2. - ISSN 0167-2444 - p. 12 - 27.
  wilde dieren - waarden - domesticatie - filosofie - habitats - natuurwaarde - wild animals - values - domestication - philosophy - habitats - natural value
  In deze bijdrage gaan de auteurs in op de vraag naar de intrinsieke waarde van wilde dieren in natuurlijke én menselijke omgevingen. Na eerst enkele bestaande benaderingen te schetsen, gaan zij in op het onderscheid tussen wild en gedomesticeerd als opmaat naar een meer genuanceerd beeld van het begrip intrinsieke waarde. De auteurs stellen dat er een drietal interpretaties van intrinsieke waarde van het wilde dier onderscheiden kunnen worden: een naturalistische, een soortspecifieke en een individualistische interpretatie. De omstandigheden en de mogelijkheden van het dier zich te kunnen ontplooien volgens zijn aard en capaciteiten horen te bepalen welke interpretatie de meest geëigende is.
  Voedselkwaliteitswaarden volgens de consument
  Onwezen, M.C. ; Bartels, J. ; Meeusen, M.J.G. ; Fischer, A.R.H. - \ 2010
  Den Haag : LEI, onderdeel van Wageningen UR (LEI-rapport 2010-041) - ISBN 9789086154432 - 82
  voedselkwaliteit - houding van consumenten - voedselconsumptie - duurzaamheid (sustainability) - waarden - consumentengedrag - food quality - consumer attitudes - food consumption - sustainability - values - consumer behaviour
  Dit rapport gaat in op opvattingen van consumenten over duurzame voeding. In het rapport worden verschillende voedselkwaliteitswaarden (gezondheid, voedselveiligheid, dierenwelzijn, milieuvriendelijkheid, ambachtelijkheid, rechtvaardigheid en productkwaliteit) in onderlinge samenhang onderzocht. Nagegaan wordt of consumenten deze voedselkwaliteitswaarden met elkaar in verband brengen of juist niet. Daarnaast wordt er onderzocht of verschillende consumenten de voedselkwaliteitswaarden anders zien.
  Visie van de Boergergroep
  Alebeek, F.A.N. van; Bekker, J. ; Hendrickx, S. ; Oe, J. ; Pullen, L. ; Ratgers, R. ; Reimes, C. ; Reimes- Van Zwol, H. ; Reimes, H. ; Schaick, J. ; Schoutsen, M.A. - \ 2010
  Wageningen : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving B.V. (PPO - rapport ) - 14
  belangengroepen - waarden - platteland - landbouw - landbouw bedrijven - ruimtelijke ordening - landschapsbescherming - natuurbescherming - voedselvoorziening - duurzaamheid (sustainability) - relaties tussen stad en platteland - plattelandsontwikkeling - nederland - burgers - toekomst - wensen - interest groups - values - rural areas - agriculture - farming - physical planning - landscape conservation - nature conservation - food supply - sustainability - rural urban relations - rural development - netherlands - citizens - future - desires
  De BoergerGroep is een netwerk van burgers die met hart en ziel mee willen denken en mee willen praten over het platteland en hoe dat er in de toekomst uit kan zien. Zij hebben daarvoor met elkaar een visie opgesteld, die we hier gepresenteerd wordt. De BoergerGroep wil meedenken over de relatie tussen stad en platteland en welke kant het met de landbouw op moet.
  Humans and nature : public visions on their interrelationship
  Groot, M. de - \ 2010
  Radboud University Nijmegen. Promotor(en): W.T. de Groot; Bas Arts. - [S.l.] : s.n. - ISBN 9789090255910 - 168
  rivieren - perceptie - waarden - taxatie - attitudes - waterbeheer - inundatie - ruimtelijke ordening - religie - ethiek - nederland - canada - natuur - omgevingspsychologie - milieufilosofie - noordwest-europa - rivers - perception - values - valuation - attitudes - water management - flooding - physical planning - religion - ethics - netherlands - canada - nature - environmental psychology - environmental philosophy - northwestern europe
  This thesis empirically studies what lay people living in Western countries regard the appropriate way to relate to nature. Their environmental ethic might be in line with Mastery over nature, Stewardship of nature, Partnership with nature or Participation in nature. Not only will the ethics of the public be elicited but also the two other components of the ‘Visions of Nature’ umbrella: the image of nature (What is nature?) and the valuation of nature. Based upon interviews and surveys among the population in North Western Europe and Canada, this thesis will test whether the public distinguishes the same images of the human/nature relationship as philosophers do and to which image they adhere most. The study will then search for links between lay people’s environmental ethics and other background variables such as religion. Further, by searching for correlations between Visions of Nature and public adherence to river management, this study aims to contribute to the practice of river landscape planning. This contribution is twofold; it gives recommendations on communication and it elaborates on the possibilities of incorporating public values in one of the first stages of planning, called visioning.
  Basis van Burgerwaarden: Studie naar de wenselijkheid van het ontwerpen van een dataset van burgerwaarden voor onderzoek aan Systeeminnovaties
  Veen, E.J. ; Boogaard, B.K. ; Eijk, O.N.M. van - \ 2010
  Lelystad : PPO AGV - 27
  landbouwsector - relaties tussen stad en platteland - waarden - perceptie - consumentenvoorkeuren - houding van consumenten - gegevens verzamelen - systeeminnovatie - agricultural sector - rural urban relations - values - perception - consumer preferences - consumer attitudes - data collection - system innovation
  Landbouw en burger staan tegenwoordig verder van elkaar, het ministerie van LNV wil deze relatie graag herstellen. Daarvoor is het van belang voor projecten die zich binnen (en buiten) systeeminnovatieprojecten bezighouden met burgerwaarden vooraf scherp te beschrijven in welke rol zij de burger bij het project willen betrekken. Dat is de conclusie uit het onderzoek ‘Basis van burgerwaarden. Studie naar de wenselijkheid van het ontwerpen van een dataset van burgerwaarden voor onderzoek aan systeeminnovaties' voor de koepel Systeeminnovatie van PPO en Wageningen UR Livestock Research. Het is daarbij belangrijk bewust onderscheid te maken in de verschillende niveaus van burgerwaarden, omdat deze de manier van onderzoek beïnvloeden.
  Ethics of Plant Breeding: The IFOAM Basic Principles as a Guide for the Evolution of Organic Plant Breeding
  Lammerts Van Bueren, E. - \ 2010
  Ecology and Farming 2010 (2010)feb. - ISSN 1016-5061 - p. 7 - 10.
  genetische modificatie - biologische landbouw - waarden - biotechnologie - biologische plantenveredeling - plantenbiotechnologie - genetic engineering - organic farming - values - biotechnology - organic plant breeding - plant biotechnology
  The basic values of organic agriculture is laid down in the IFOAM four basic principles: the principle of health, the principle of ecology, the principle of fairness and the principle of care. These principles and the consequences and challenges for the further development of organic plant breeding is discussed. It is also explained why genetically modified organisms (GMOs) are banned
  The socio-cultural sustainability of animal farming : an inquiry into social perceptions of dairy farming in the Netherlands and Norway
  Boogaard, B.K. - \ 2009
  Wageningen University. Promotor(en): Akke van der Zijpp; Han Wiskerke, co-promotor(en): Simon Oosting; Bettina Bock. - [S.l. : S.n. - ISBN 9789085854470 - 207
  melkveehouderij - dierlijke productie - samenleving - cultuur - duurzaamheid (sustainability) - perceptie - attitudes - waarden - sociologie - nederland - noorwegen - dairy farming - animal production - society - culture - sustainability - perception - attitudes - values - sociology - netherlands - norway
  De afgelopen 50 jaar is de veehouderij in schaalgrootte toegenomen en geïntensiveerd. Tegelijkertijd zijn Westerse samenlevingen meer verstedelijkt en hebben minder mensen familieleden in de landbouw. Als gevolg daarvan hebben weinig burgers kennis van of directe ervaring met de landbouw. Duurzame ontwikkeling is een omstreden concept en wordt in veel gebieden bediscussieerd en op verschillende manieren gedefinieerd. Deze studie richt zich op burgerpercepties van de veehouderij om inzicht te krijgen in de sociaal-culturele aspecten van een duurzame veehouderij.
  Syscolumn : dierenwelzijn in beeld
  Poppe, K.J. - \ 2008
  Syscope Magazine 2008 (2008)20. - p. 27 - 27.
  dierenwelzijn - waarden - aanvaardbaarheid - veehouderij - animal welfare - values - acceptability - livestock farming
  Column over dierenwelzijn, normen en waarden, het meetbaar maken van diereigen gedrag en veranderingen in de veehouderij.
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.