Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 20 / 57

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Ecologische ontwikkeling binnen een voor menselijke activiteiten gesloten gebied in de Nederlandse Waddenzee : tussenrapportage achtste jaar na sluiting (najaar 2013)
  Fey-Hofstede, F.E. ; Dankers, N.M.J.A. ; Meijboom, A. ; Leeuwen, P.W. van; Cuperus, J. ; Weide, B.E. van der; Jong, M.L. de; Dijkman, E.M. ; Cremer, J.S.M. - \ 2014
  Wageningen : Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu (IMARES rapport C041/15) - 38
  bodembiologie - fauna - waddenzee - menselijke activiteit - referentiegronden - wadden - soil biology - fauna - wadden sea - human activity - benchmark soils - tidal flats
  IMARES Wageningen UR volgt de jaarlijkse ontwikkeling van bodemdieren in de geulen in een voor menselijke activiteiten gesloten gebied (referentiegebied: Schild en Boschwad) en vergelijkt dit met een gebied waar zulke activiteiten wel toegestaan zijn (controlegebied: Zuidoost-Lauwers en Spruit). Om de ontwikkeling van het referentiegebied te volgen, is vóór de instelling van het gebied (2002, 2003 en 2005) de startsituatie wat betreft het voorkomen van bodemdieren vastgesteld. Na de instelling van het referentiegebied (november 2005) worden jaarlijks bemonsteringen uitgevoerd. Prioriteit gaat hierbij uit naar benthische mariene fauna en de bodembedekking in de geul. De basale jaarlijkse bemonstering heeft het karakter van ‘vinger aan de pols’. Om (statistisch) betrouwbare verschillen aan te kunnen tonen tussen gebieden, zijn uitgebreide bemonsteringen een minimale vereiste. Daarom worden de resultaten in de jaarrapportages niet statistisch geanalyseerd en geven zij alleen een basaal beeld van de ontwikkeling in het betreffende jaar. Deze tussenrapportage beslaat de voorlopige resultaten van de basale bemonstering van het jaar 2013. Hierin worden de gegevens van voorgaande jaren aangevuld met de gegevens uit 2013. Trefwoorden: bodemdieren, geulen, Waddenzee, referentiegebied Rottum
  Verjonging van half-natuurlijke kwelders en schorren
  Wesenbeeck, B.K. van; Esselink, P. ; Oost, A.P. ; Duin, W.E. van; Groot, A.V. de; Veeneklaas, R.M. ; Balke, T. ; Geer, P. van; Calderon, A.C. ; Smale, A. - \ 2014
  Driebergen : VBNE (Rapport / VBNE 2014/OBN196-DK) - 77
  vegetatietypen - kweldergronden - natura 2000 - geomorfologie - waterbeheer - ontpoldering - zuidwest-nederland - wadden - vegetation types - salt marsh soils - natura 2000 - geomorphology - water management - depoldering - south-west netherlands - tidal flats
  In dit rapport staan de Nederlandse kwelders en schorren centraal. Nederland heeft een bijzondere verantwoordelijkheid voor handhaving van de kwantiteit en kwaliteit van de drie betreffende habitattypen ‘eenjarige pioniervegetatie van slik- en zandgebieden met Zeekraal (Salicornia spp.) en andere zoutminnende soorten’ (H1310), meerjarige pioniervegetatie met Slijkgrassen (Spartina spp.) (H1320), en Atlantische kwelders en schorren (H1330). Dit rapport beperkt zich tot de vastelandkwelders. Deze kwelders zijn in grote mate menselijk beïnvloed en kunnen daarom het beste als halfnatuurlijk worden omschreven.
  Rapportage werkbezoek Zuid-Korea
  Baptist, M.J. - \ 2014
  Den Burg : IMARES (Rapport / IMARES ) - 22
  mariene gebieden - republiek korea - wadden - wetlands - informatieverspreiding - internationale samenwerking - nederland - marine areas - korea republic - tidal flats - wetlands - diffusion of information - international cooperation - netherlands
  Sinds 2009 bestaat er een samenwerkingsovereenkomst tussen de trilaterale waddenzeestaten en Korea. In de afgelopen vijf jaar is er veel bereikt, vooral op het gebied van educatie en voorlichting, en zijn diverse MoU bijeenkomsten gehouden. Voor de komende jaren is de doelstelling om meer aan wetenschap, management en monitoring te doen. In dat kader is een nadere samenwerking op de vakgebieden van monitoring en onderzoek naar benthische ecologie en morfologie gevraagd.
  Voorkeurstrategie : Veilig leven en werken in een natuurlijk waddengebied
  Timmerman, J.G. - \ 2014
  Ministerie van Infrastructuur en Milieu en Ministerie van Economische Zaken - 56
  wadden - veiligheid - natuurbescherming - dijken - landgebruik - hoogwaterbeheersing - waddenzee - tidal flats - safety - nature conservation - dykes - land use - flood control - wadden sea
  Dit document is de verkorte weergave van de voorkeurstrategie van het Deltaprogramma Waddengebied. Een uitgebreide beschrijving van de voorkeurstrategie en de totstandkoming en onderbouwing ervan staan in het synthesedocument. Belangrijkste doel De voorkeurstrategie heeft als eerste en belangrijkste doel het beschermen van de inwoners én de economische activiteiten in het waddengebied tegen overlast door water. In 2050 moet de waterveiligheid duurzaam en robuust zijn, zodat het waddengebied de dan te verwachten grotere extremen van de natuur veerkrachtig kan blijven opvangen. Natuurlijk en integraal Vanzelfsprekend past de concrete uitwerking van dit doel zo goed mogelijk binnen de hoofddoelstelling van de Planologische Kernbeslissing derde Nota Waddenzee. De opdracht is een natuurlijke aanpak en het zoveel mogelijk integraal uitvoeren van maatregelen. Zoetwater De voorkeurstrategie waddengebied doet geen uitspraken over zoetwater. Voor het hele gebied staat hierover het nodige in de voorkeurstrategie IJsselmeergebied. Voor de Waddeneilanden vormt de Deltabeslissing Zoetwater het kader. In onze voorkeurstrategie per eiland hebben we de ambities op dit onderwerp wel opgenomen. Betrokken partijen De voorkeurstrategie is een product van: Provincie Noord-Holland, Provincie Fryslân, Provincie Groningen, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, Wetterskip Fryslân, Waterschap Noorderzijlvest, Waterschap Hunze en Aa’s, de Waddeneilanden, de Vereniging van Waddenzeegemeenten op de vaste wal, Rijkswaterstaat Noord-Nederland, het ministerie van Infrastructuur en Milieu en het ministerie van Economische Zaken.
  Salt marshes for flood protection : long-term adaptation by combining functions in flood defences
  Loon-Steensma, J.M. van - \ 2014
  Wageningen University. Promotor(en): Pier Vellinga; M.J.F. Stive. - Wageningen : Wageningen University - ISBN 9789462570993 - 198
  zoutmoerassen - wetlands - wadden - hoogwaterbeheersing - kustbeheer - klimaatadaptatie - innovaties - vegetatie - noord-nederland - salt marshes - wetlands - tidal flats - flood control - coastal management - climate adaptation - innovations - vegetation - north netherlands
  In deze dissertatie die zich vooral richt op het Waddengebied, worden een aantal innovatieve concepten verkend, die functies zoals natuur en landschap combineren met het beschermen tegen overstroming. Er wordt met name gefocust op de rol van kwelders. Deze vormen namelijk een overgangszone tussen zee en land, door een met zouttolerante planten begroeide bodem. Ze vormen zo een natuurlijke waterkering.
  Meerlaagsveiligheid in het Waddengebied : mogelijke maatregelen in ruimtelijke inrichting en rampenbestrijding met het oog op klimaatverandering
  Klostermann, J.E.M. ; Spijkerman, A. ; Vreugdenhil, H. ; Massop, H.T.L. ; Timmerman, J.G. ; Jaspers, A.M.J. ; Maaskant, B. - \ 2014
  Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 2541) - 129
  regionale planning - hoogwaterbeheersing - inundatie - rampen - waddenzee - veiligheid - wadden - nederlandse waddeneilanden - groningen - friesland - regional planning - flood control - flooding - disasters - wadden sea - safety - tidal flats - dutch wadden islands - groningen - friesland
  In het Nationaal Waterplan is het concept van meerlaagsveiligheid geïntroduceerd voor een duurzaam waterveiligheidsbeleid. Binnen het concept meerlaagsveiligheid worden drie lagen onderscheiden: preventie van overstromingen, duurzame ruimtelijke inrichting en rampenbeheersing. We passen dit concept toe op de vastelandskust van Friesland en Groningen, oftewel ‘Dijkring 6’, en voor de Waddeneilanden. Tweedelaags maatregelen zijn niet rendabel als ze in grote gebieden worden toegepast omdat het vrijwel altijd goedkoper is om de eerstelaags veiligheid verder te verbeteren. Waar tweedelaags maatregelen wel rendabel kunnen zijn: 1) In buitendijkse gebieden waar geen eerstelaags maatregelen mogelijk zijn is het zeker zinvol om naar tweedelaags maatregelen te zoeken: 2) Omdat de Eemsdelta vrijwel geen weerstand kan bieden aan een overstroming kan daar een tweede laag worden overwogen, vooral als die te combineren is met andere functies dan alleen veiligheid: 3) Onderdelen van vitale infrastructuur in een gebied met grote overstromingsrisico’s zouden extra beschermd kunnen worden om een cascade van rampen te voorkomen; voor het Waddengebied zijn dat de gasinstallaties in de Eemsdelta. Derdelaags maatregelen zijn in alle gevallen waardevol en kunnen in het Waddengebied zeker verder geoptimaliseerd worden. Voor de eilanden is een extra inspanning nodig in de derdelaags veiligheid.
  Ecologische ontwikkeling in een voor menselijke activiteiten gesloten gebied in de Nederlandse Waddenzee: tussenrapportage zes jaar na sluiting (najaar 2012)
  Fey-Hofstede, F.E. ; Dankers, N.M.J.A. ; Meijboom, A. ; Leeuwen, P.W. van; Lewis, W.E. ; Cuperus, J. ; Weide, B.E. van der; Jong, M.L. de; Dijkman, E.M. ; Cremer, J.S.M. - \ 2013
  Den Burg : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR C129/13) - 22
  aquatische ecosystemen - natuurbescherming - waddenzee - referentiegronden - wadden - aquatic ecosystems - nature conservation - wadden sea - benchmark soils - tidal flats
  Met ingang van november 2005 is in navolging van Duitsland en Denemarken een klein deel van de Nederlandse Waddenzee gesloten voor (potentieel) schadelijke menselijke activiteiten. Het betreft een geulsysteem ten zuiden van Rottumerplaat. Doel van deze sluiting is om de ongestoorde ontwikkeling van de natuur in de Waddenzee te kunnen volgen. De droogvallende platen en eilanden rond Rottum genieten reeds langer een hoog beschermingsniveau. Toegang is zeer beperkt, en er wordt al meer dan 20 jaar niet meer op schelpdieren gevist.
  Overview of satellite data for long-term monitoring in the Wadden Sea, WaLTER
  Davaasuren, N. ; Stapel, J. ; Dankers, N.M.J.A. - \ 2013
  Den Helder : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR C138/13) - 52
  aquatische ecosystemen - monitoring - geomorfologie - remote sensing - wadden - waddenzee - aquatic ecosystems - monitoring - geomorphology - remote sensing - tidal flats - wadden sea
  One of the aims of the WaLTER project (Wadden Sea Long-Term Ecosystem Research) is to define an integrated monitoring plan for environmental and managerial issues that are relevant to the Wadden Sea area, in relation to issues such as sea-level rise, fisheries, recreation and industrial activities. The monitoring network should provide an effective basis for decision-making, and stimulate valid data interpretation. The participants of the WaLTER project include a number of institutes and organisations that carry out long-term measurements and research in the Wadden Sea area.
  Knelpunten in wettelijke kaders en beleid voor klimaatadaptatie in het Waddengebied
  Klostermann, J.E.M. ; Biesbroek, G.R. ; Broekmeyer, M.E.A. - \ 2013
  Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 2452) - 60
  klimaatverandering - adaptatie - dijken - wetgeving - veiligheid - innovaties - wadden - kustgebieden - noord-nederland - climatic change - adaptation - dykes - legislation - safety - innovations - tidal flats - coastal areas - north netherlands
  Het doel van deze rapportage is het inventariseren en analyseren van de vigerende wet- en regelgeving die van invloed is op de besluitvorming rondom klimaatadaptatie in het Waddengebied, zoals nieuwe veiligheidsnormeringen voor primaire keringen en versterking van waterkeringen. In de eerste ronde is alle mogelijke wet- en regelgeving die van invloed is op de kust en zee geïnventariseerd. Daarna is de rechtsgeldige regelgeving die het meest direct van toepassing is geselecteerd en geclusterd. Van deze selectie van tien wetten is nagegaan welke inhoudelijke en procedurele knelpunten ze op zouden kunnen leveren voor innovatieve dijkconcepten. Tenslotte is een aanzet gegeven voor oplossingsrichtingen, gericht op de tijdshorizon van het Deltaprogramma. Voor alle wetten zijn oplossingen binnen de bestaande kaders mogelijk. De natuurwetgeving vormt daarop een uitzondering omdat deze belemmeringen kan opleveren die niet met zorgvuldige procedures en tijdige inhoudelijke aanpassingen kunnen worden opgelost.
  Waden in een zee van waarden
  Pompe, V.M.M. - \ 2012
  Vakblad Natuur Bos Landschap 9 (2012)8. - ISSN 1572-7610 - p. 20 - 21.
  natuurwaarde - natuurbescherming - wadden - klimaatverandering - nederlandse waddeneilanden - natural value - nature conservation - tidal flats - climatic change - dutch wadden islands
  De Waddeneilanden dreigen door de stijging van de zeespiegel verzwolgen te worden. Daarmee gaat een uniek natuurgebied met een eigen cultuurhistorisch karakter verloren. De vraag is of we dit moeten tegengaan door de Waddeneilanden klimaatbestendig te maken, of dat we de natuur zijn gang moeten laten gaan.
  Wie besturen de Wadden en wat kan beter?
  Wiersinga, W.A. - \ 2012
  Vakblad Natuur Bos Landschap 9 (2012)8. - ISSN 1572-7610 - p. 4 - 7.
  natuurgebieden - wadden - natuurbeleid - provincies - natural areas - tidal flats - nature conservation policy - provinces
  Te veel organisaties bemoeien zich met het besturen en beheren van het Waddengebied. Maar waardoor wordt deze bestuurlijke drukte veroorzaakt, hoe ziet zij er uit en is er een oplossing voor dit probleem?
  Zoekkaart kwelders en waterveiligheid Waddengebied : een verkenning naar locaties in het Waddengebied waar bestaande kwelders of kwelderontwikkeling mogelijk kunnen bijdragen aan waterveiligheid
  Loon-Steensma, J.M. van; Groot, A.V. de; Duin, W.E. van; Wesenbeeck, B.K. van; Smale, A.J. ; Meeuwsen, H.A.M. ; Wegman, R.M.A. - \ 2012
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 2391) - 62
  kustgebieden - wetlands - natuurwaarde - kustbeheer - veiligheid - wadden - coastal areas - wetlands - natural value - coastal management - safety - tidal flats
  In dit rapport wordt een ‘Zoekkaart Kwelders en Waterveiligheid Waddengebied’ gepresenteerd. Deze zoekkaart geeft een beeld van locaties in het Waddengebied waar kwelders mogelijk kunnen bijdragen aan de waterveiligheid. Dit gaat zowel om bestaande kwelders als om het stimuleren van nieuwe kweldervorming. De zoekkaart is gebaseerd op de huidige en toekomstige waterveiligheidsopgave, de abiotische randvoorwaarden en de natuurwaarden langs de Waddenkust. Het Deltaprogramma Waddengebied wil de zoekkaart gebruiken in gebiedsbijeenkomsten, waarin samen met lokale stakeholders wordt gezocht naar geschikte waterveiligheidsstrategieën in het Waddengebied. Deze strategieën richten zich naast waterveiligheid op doelstellingen voor de natuur en de ruimtelijke kwaliteit
  Verkenning natuurwaarden Borkumse Stenen: project Aanvullende Beschermde Gebieden
  Bos, O.G. ; Paijmans, A.J. - \ 2012
  IJmuiden : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR C137/12) - 74
  wadden - natura 2000 - habitats - zeehonden - mariene gebieden - tidal flats - natura 2000 - habitats - seals - marine areas
  Het gebied ‘Borkumse Stenen’ ligt ten noorden van Schiermonnikoog en grenst aan de zuidzijde aan het Nederlandse Natura 2000-gebied Noordzeekustzone en aan de oostzijde aan het Duitse Natura 2000-gebied ‘Borkum Riffgrund’. Het Duitse gebied is als Special Area of Conservation (SAC) aangemeld, vanwege de aanwezigheid van habitattypes H1170 (‘riffen’) en H1110 (‘permanent overstroomde zandbanken’). Duitsland heeft het gebied geselecteerd, samen met een aantal andere bijzondere gebieden in de Duitse Noordzee en Oostzee, op basis van modellering van de zeebodem en aanvullend veldonderzoek voor de delen van de zeebodem waarvoor kennis ontbrak. De Europese Commissie heeft Nederland bij de beoordeling van aangemelde Natura 2000-gebieden gevraagd of aan de Nederlandse zijde van de grens sprake was van eenzelfde habitattype. Er was echter nog niet vastgesteld of het habitattype H1170 in voldoende mate aanwezig was om aanwijzing te rechtvaardigen. Het gebrek aan kennis over het gebied vormde de aanleiding om het gebied nader te onderzoeken.
  Een ruimere jas voor natuurontwikkeling in de Waddenzee, uitgewerkt voor een casus Afsluitdijk
  Baptist, M.J. ; Dijkema, K.S. ; Duin, W.E. van; Smit, C.J. - \ 2012
  Den Burg : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR C084/12) - 27
  habitats - natuurontwikkeling - wetlands - wadden - afsluitdijk - natura 2000 - oppervlakte (areaal) - habitats - nature development - wetlands - tidal flats - afsluitdijk - natura 2000 - acreage
  In de afgelopen jaren zijn verscheidene plannen voor natuurontwikkeling in de Waddenzee ontwikkeld. In essentie leiden deze plannen tot een aanpassing van de reeds aanwezige natuurlijke habitats. Dit gebeurt meestal met een intentie om de natuur te herstellen of te verbeteren, maar het leidt naar de letter van de wet tot een conflict met de Nederlandse natuurwetgeving volgend uit Natura 2000 waarbij behoud van areaal van een bepaald habitattype vaak het instandhoudingsdoel is. In dit rapport wordt uitgelegd onder welke condities en randvoorwaarden toch invulling gegeven kan worden aan natuurontwikkeling. Dit wordt nader uitgewerkt voor een hypothetische casus van kwelderontwikkeling langs de Afsluitdijk.
  Vegetatie en opslibbing in de Peazemerlannen en het referentiegebied west-Groningen: Jaarrapportage 2011
  Duin, W.E. van; Dijkema, K.S. ; Leeuwen, P.W. van - \ 2012
  Den Burg : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR C010/12) - 57
  bodemdaling - aardgas - bodem - vegetatie - kweldergronden - monitoring - wadden - groningen - subsidence - natural gas - soil - vegetation - salt marsh soils - monitoring - tidal flats - groningen
  Deze vijfde jaarrapportage over de monitoring in het kader van de bodemdaling onder de kwelder de Peazemerlannen bevat een overzicht t/m 2011 van de activiteiten en meetresultaten in de kwelder en zomerpolder van de Peazemerlannen en in het referentiegebied in de kwelderwerken in west-Groningen. De meeste gegevens worden weergegeven vanaf 2007, het startjaar van de gaswinning. Oudere data worden waar nuttig ook weergegeven of er wordt verwezen naar eerdere rapporten. In elk jaarrapport is de rapportage van 2007 als basis gebruikt, aangevuld met de gegevens tot en met het jaar van verslaglegging, zodat voor een overzicht van de beschikbare informatie in principe alleen het laatste jaarrapport nodig is.
  Randvoorwaarden voor kwelderontwikkeling in de Waddenzee en aanzet voor een kwelderkansenkaart
  Duin, W.E. van; Dijkema, K.S. - \ 2012
  Texel : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR C076/12) - 51
  kweldergronden - kustgebieden - bescherming - wadden - natuurontwikkeling - groningen - friesland - salt marsh soils - coastal areas - protection - tidal flats - nature development - groningen - friesland
  Aanleiding tot dit rapport is de groeiende belangstelling bij beleid en beheer om kwelders aan te leggen, zowel uit natuur- als kustbeschermingsoogpunt. Het doel is op basis van kwantiteits- en kwaliteitskenmerken van bestaande kwelders een overzicht te maken van de randvoorwaarden waaraan een kwelder bij voorkeur moet voldoen. Deze randvoorwaarden zouden een hulpmiddel kunnen zijn bij actieve stimulering van kwelders of verbetering van kwelders.
  The use of Remote sensing as a monitoring tool for coastal defence issues in the Wadden Sea
  Davaasuren, N. ; Stapel, J. ; Smit, C.J. ; Dankers, N.M.J.A. - \ 2012
  Den Helder : IMARES (Report / IMARES Wageningen UR C057/12) - 45
  geologische sedimentatie - kustgebieden - remote sensing - toepassingen - inventarisaties - wadden - geological sedimentation - coastal areas - remote sensing - applications - inventories - tidal flats
  Remote sensing kan een bruikbare en relatief goedkope methode zijn om specifieke karakteristieken van droogvallende platen waar te nemen. De vereiste resolutie, ofwel het oplossend vermogen, om sedimentkarakteristieken en kenmerken van droogvallende schelpdierbanken te kunnen bepalen moet beter zijn dan 30 meter. Mogelijke toekomstige toepassingen voor het monitoren van veranderingen en toepassingen voor beleids- en beheersondersteunende modellen wordt besproken
  Quick Scan Monitoring Delta Programme Wadden Sea Area
  Stapel, J. ; Dankers, N.M.J.A. - \ 2012
  IMARES : IMARES (Report / IMARES Wageningen UR C074/12) - 25
  hydrodynamica - geologische sedimentatie - geomorfologie - erosie - zandsuppletie - projecten - informatiediensten - monitoring - wadden - hydrodynamics - geological sedimentation - geomorphology - erosion - sand suppletion - projects - information services - monitoring - tidal flats
  Welke informatie is bekend over: veiligheid, natuur en sociaaleconomische ontwikkeling in het Delta Programma Waddengebied. Naar aanleiding van deze Quickscan worden de volgende vijf monitoringstaken voorgesteld die grotendeels parallel kunnen worden uitgevoerd. Een aantal taken kunnen gefaseerd worden uitgevoerd: • Organisatie: Overzicht en analyse van monitoringbehoefte, Opzetten klimaat monitoring netwerk en harmonisatie en Data Management (gefaseerd) • Trend Analyse van historische ecologische en sociaaleconomische datasets• Hydrodynamische en geomorfologische monitoring in kombergingsgebieden en model ontwikkeling (gefaseerd) • Quick Reaction Force (gefaseerd): Organisatie en protocolontwikkeling, apparatuuraanschaf en -kalibratie en registratie van erosie onmiddellijk na stormperiodes en hersteltijd (semi-natuurlijke flexibiliteit onder invloed van zandsuppletie) • Monitoring van sociaaleconomische en governance ontwikkelingen en projectvoortgang
  Het duurt vier jaar voordat een zeemosveld is hersteld (interview met Nortbert Dankers en Jaap de Vlas)
  Nijland, R. ; Dankers, N.M.J.A. ; Vlas, J. de - \ 2012
  De Levende Natuur 113 (2012)3. - ISSN 0024-1520 - p. 116 - 117.
  ecologisch herstel - wadden - schaal- en schelpdierenvisserij - natuurbescherming - waddenzee - ecological restoration - tidal flats - shellfish fisheries - nature conservation - wadden sea
  Interview met ecologen Norbert Dankers en Jaap de Vlas. Over de spanning tussen menselijk gebruik van het gebied en natuurbescherming
  Ontwikkeling van schelpdierbestanden op de droogvallende platen van de Waddenzee
  Troost, K. ; Drent, J. ; Folmer, E. ; Stralen, M.R. van - \ 2012
  De Levende Natuur 113 (2012)3. - ISSN 0024-1520 - p. 83 - 88.
  mytilus edulis - kokkels - crassostrea gigas - bivalvia - schaaldieren - waddenzee - wadden - mytilus edulis - clams - crassostrea gigas - bivalvia - shellfish - wadden sea - tidal flats
  Hoe staat het met de schelpdieren in de Waddenzee? Aan de hand van langjarige tijdreeksen geven we een overzicht van de ontwikkeling van Mossel (Mytilus edulis), Kokkel (Cerastoderma edule), Nonnetje (Macoma balthica) en nieuwkomer de Japanse oester (Crassostrea gigas). Hierbij speelt de vraag welke factoren bepalend zijn voor de aantalsontwikkeling van de verschillende soorten.
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.