Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 20 / 35

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Harvesting, logistics and upgrading of herbaceous biomass from verges and natural areas for use in thermal conversion : TKI BBE Park Cuijk
  Elbersen, H.W. ; Keijsers, E.R.P. ; Bakker, R. ; Kamp, R.G.M. op den; Holshof, G. ; Spijker, J.H. ; Ree, R. van; Arkestijn, Karlijn ; Schijndel, Daan van; Haasnoot, Kees ; Remmelink, Bert-Erik ; Bakker, P. ; Massop, Hans ; Quik, Jan - \ 2015
  Wageningen : Wageningen UR - Food & Biobased Research (Report / Wageningen UR Food & Biobased Research 1552) - ISBN 9789462575110 - 83
  biobased economy - biomass - grass clippings - bioenergy - cogeneration - netherlands - sustainability - combustion - biobased economy - biomassa - grasmaaisel - bio-energie - warmtekrachtkoppeling - nederland - duurzaamheid (sustainability) - verbranding
  The main goal of this project was to analyse if it is technically possible, environmentally favourable and economically profitable to use herbaceous biomass from verges (roadsides) and natural areas as raw material for combustion in the Cuijk facility of Essent for the production of CHP (combined heat and power).
  Duurzaam water in de glastuinbouw : WP1 alternatieve waterbronnen in en om de kas
  Maas, A.A. van der; Winkel, A. van; Blok, C. ; Beerling, E.A.M. - \ 2015
  Wageningen UR Glastuinbouw (Rapport GTB 1356) - 40
  glastuinbouw - watersystemen - watervoorziening - regenwateropvang - warmtekrachtkoppeling - condensorwater - alternatieve methoden - hergebruik van water - kaderrichtlijn water - greenhouse horticulture - water systems - water supply - water harvesting - cogeneration - condenser water - alternative methods - water reuse - water framework directive
  Good irrigation water is in Dutch horticulture essential for optimal crop growth and the reduction of the emission of fertilizers and pesticides. The most important source of water is rain water, but additional water sources are necessary in order to ensure the water supply. This study examined the prospects of (new) alternative water sources at the company level. There is specifically looked at the odds of CHP condensate collected in a combined heat and power (CHP) with a flue gas condenser. Dissolved heavy metals may pose a problem. Efficient use of available water resources is an important first step in the water supply. This can be achieved by a well-dimensioned water system and proper management. An adequate strategy to keep the nutrient solution in balance prevents discharge of water. On company measurements were performed on CHP-condensing water and laboratory experiments have been conducted with different types of steel and coated steel. The low discharge standards can hardly be met in practice. The measured concentrations of heavy metals did not lead to crop damage. Metal coating reduces the water pollution by heavy metals. The knowledge acquired is insufficient for concrete technical advices. Recommendation to the sector and the water boards to schedule the problem of the discharge of heavy metals for discussion
  Protocol Energiemonitor Glastuinbouw. Versie tot en met 2013
  Velden, N.J.A. van der - \ 2014
  Den Haag : LEI Wageningen UR (LEI nota / LEI Wageningen UR 2014-025a) - 46
  glastuinbouw - kassen - energie - duurzaamheid (sustainability) - energiegebruik - warmtekrachtkoppeling - kooldioxide - emissie - nuttig gebruik - protocollen - greenhouse horticulture - greenhouses - energy - sustainability - energy consumption - cogeneration - carbon dioxide - emission - utilization - protocols
  Het LEI voert jaarlijks de Energiemonitor Glastuinbouw uit waarin de stand van de indicatoren wordt vast gesteld. Bij deze monitor behoort een Protocol. In dit Protocol zijn de definities, de conceptuele methodiek, de gebruikte databronnen en de werkwijze vastgelegd. Dit betreft de periode 2000-2013 .
  Transportbrandstof uit biogas geeft hoger rendement en verduurzaamt
  Kasper, G.J. - \ 2013
  V-focus 10 (2013)6. - ISSN 1574-1575 - p. 24 - 26.
  biogas - gasproductie - opwaarderen - warmtekrachtkoppeling - energieproductie in de landbouw - biobrandstoffen - biobased economy - mestvergisting - technieken - economische haalbaarheid - biogas - gas production - upgrading - cogeneration - agricultural energy production - biofuels - biobased economy - manure fermentation - techniques - economic viability
  Bij vergisting van mest ontstaat biogas dat met een WKK kan worden omgezet in elektriciteit en warmte. Probleem is vaak dat de warmte onvoldoende benut wordt. Het opwerken van biogas tot transportbrandstof kan een oplossing hiervoor zijn, waarbij gelet moet worden op schaalgrootte van vergisting, type opwerkingstechniek en afzetmarkt.
  Korte verblijftijd haalbaar bij mestvergisting
  Timmerman, M. ; Eekert, M. ; Riel, J.W. van; Schuman, E. - \ 2013
  V-focus 10 (2013)6. - ISSN 1574-1575 - p. 42 - 43.
  veehouderij - mestvergisting - biogas - gasproductie - fermentatie - duur - glycerol - biobased economy - warmtekrachtkoppeling - livestock farming - manure fermentation - biogas - gas production - fermentation - duration - glycerol - biobased economy - cogeneration
  Vergisting van mest bij verblijftijden van korter dan 15 dagen is haalbaar, maar mestsoort en mestkwaliteit blijken een groot effect te hebben op de biogasproductie bij deze korte verblijftijden. Het is mogelijk om bij deze korte verblijftijd een kleine hoeveelheid (<5%) glycerine toe te voegen waardoor de biogasproductie sterk toeneemt, zodat er een 2 tot 3 keer zo grote WKK kan worden neergezet als bij pure mestvergisting. Maar de biogasproductie van de glycerine hangt wel af van de mestkwaliteit.
  Warmtebuffering in de grond: Monitoring van de toepassing een horizontale slangenbuffer bij Teegrow
  Raaphorst, M.G.M. - \ 2013
  Bleiswijk : Wageningen UR Glastuinbouw (Rapporten Wageningen UR GT 1273) - 24
  kassen - glastuinbouw - warmteopslag - bodem - rentabiliteit - economische haalbaarheid - rookgassen - warmtekrachtkoppeling - monitoring - greenhouses - greenhouse horticulture - heat retention - soil - profitability - economic viability - flue gases - cogeneration - monitoring
  Van een slangenbuffer die op 4 meter diepte in de kasbodem is aangebracht om warmte tijdelijk in de bodem op te slaan, is de technische en economische rentabilteit berekend. Technisch gezien zou de slangenbuffer het grootste effect hebben bij een combinatie met een warmtepomp, maar economisch gezien is de investering niet rendabel.
  Groei elektriciteitsconsumptie glastuinbouw : Hoe verder?
  Velden, N.J.A. van der; Smit, P.X. - \ 2013
  Den Haag : LEI, onderdeel van Wageningen UR (Rapport / LEI : Werkveld, Sectoren en ondernemerschap ) - ISBN 9789086156429 - 60
  glastuinbouw - teelt onder bescherming - energiegebruik - energiebehoeften - elektriciteit - opwekking van elektriciteit - warmtekrachtkoppeling - groei - onderzoek - kooldioxide - greenhouse horticulture - protected cultivation - energy consumption - energy requirements - electricity - electricity generation - cogeneration - growth - research - carbon dioxide
  De consumptie van elektriciteit door de glastuinbouw is de achterliggende jaren substantieel toegenomen Waarvoor de elektriciteit wordt gebruikt is onvoldoende bekend. Het LEI heeft in opdracht van PT en EZ het gebruik en de groei van de elektriciteitsconsumptie naar apparatuur in kaart gebracht. Bovendien is een kwalitatieve verkenning uitgevoerd naar het belang van de opties voor de verduurzaming van de elektriciteitsconsumptie. De basisinformatie is afkomstig van diverse databonnen maar vooral van ervaringsdeskundigen.
  WKK-rookgassen: een bedreiging voor biologische bestrijding? : geen bewijs voor negatieve effecten op biologische bestrijders
  Messelink, G.J. ; Bloemhard, C.M.J. - \ 2012
  Onder Glas 9 (2012)2. - p. 37 - 37.
  teelt onder bescherming - glastuinbouw - warmtekrachtkoppeling - schadelijke dampen - gassen - organismen ingezet bij biologische bestrijding - oorzakelijkheid - landbouwkundig onderzoek - paprika's - groenten - protected cultivation - greenhouse horticulture - cogeneration - fumes - gases - biological control agents - causality - agricultural research - sweet peppers - vegetables
  Met het doseren van CO2 vanuit WKK-installaties in kassen komt altijd een laag percentage rookgassen mee. De laatste jaren is er veel aandacht geweest voor de mogelijke negatieve effecten van deze rookgassen op gewassen. De effecten op andere organismen, zoals plantpathogenen, plagen en natuurlijke vijanden zijn onbekend. Wageningen UR Glastuinbouw heeft oriënterend gekeken of rookgassen de plaagbestrijding in paprika beïnvloeden.
  Duurzame elektriciteitsopwekking
  Putten, K. van der; Meij, M. van der - \ 2011
  BloembollenVisie 2011 (2011)234. - ISSN 1571-5558 - p. 22 - 22.
  tuinbouwbedrijven - bloembollen - opwekking van elektriciteit - energieomzetting - warmtekrachtkoppeling - duurzaamheid (sustainability) - rendement - market gardens - ornamental bulbs - electricity generation - energy conversion - cogeneration - sustainability - returns
  De mogelijkheden om elektriciteit op te wekken zijn groot. Ook voor de bollensector zijn hier zeker perspectieven die interessant zijn voor de toekomst. Naast de duurzaamheid, kan het ook economisch aantrekkelijk zijn om op deze vorm van energievoorziening over te gaan.
  Teeltbegeleiding geconditioneerde tomaat
  Raaphorst, M.G.M. - \ 2011
  Bleiswijk : Wageningen UR Glastuinbouw (Rapporten GTB 1063) - 54
  teeltsystemen - semi-gesloten kassen - tomaten - gewasproductie - klimaatregeling - energiegebruik - efficiëntie - warmtekrachtkoppeling - glastuinbouw - cropping systems - semi-closed greenhouses - tomatoes - crop production - air conditioning - energy consumption - efficiency - cogeneration - greenhouse horticulture
  Vier geconditioneerde tomatenbedrijven zijn twee jaar lang door Wageningen UR gemonitord en begeleid voor wat betreft de teelt, het kasklimaat en de inzet van energie. Tijdens de begeleiding zijn vele aspecten aan de orde gekomen. Zo blijkt de productie in de geconditioneerde kassen tot 10% hoger te zijn dan in de open kassen, wat grotendeels kan worden verklaard door de hogere CO2-concentratie. Daarnaast heeft conditionering invloed op de verticale temperatuurverdeling. Dit kan leiden tot een tragere afrijping van de vruchten en in extreme gevallen opkrullende bladeren. Deze problemen zijn door de telers voor een groot deel werd beperkt door een hogere uitblaastemperatuur aan te houden. Het nadeel van een hogere uitblaastemperatuur is echter een lagere koelcapaciteit of een zwaardere inzet van het ventilatorvermogen. Geconditioneerde kassen gebruiken niet minder warmte dan open kassen. Wel kan de warmtepomp, die gebruikt wordt in geconditioneerde kassen, in combinatie met een WKK, ongeveer 43% efficiënter warmte produceren dan een verwarmingsketel.
  Visievorming rond energietransitiepaden in de glastuinbouw
  Buurma, J.S. ; Velden, N.J.A. van der; Smit, P.X. - \ 2011
  Den Haag : LEI Wageningen UR (LEI-nota : Onderzoeksveld Sector & ondernemerschap )
  glastuinbouw - energie - energiebehoud - energieterugwinning - warmtekrachtkoppeling - brandstoffen - teeltsystemen - energiebesparing - interviews - gegevens verzamelen - greenhouse horticulture - energy - energy conservation - energy recovery - cogeneration - fuels - cropping systems - energy saving - interviews - data collection
  Interviewronde waarin informanten gevraagd is naar hun belang, visies, wensen en ambities rond de transitiepaden van het programma Kas als Energiebron. Het doel van de interviewronde was het voeden van de discussie over het vervolg van het programma Kas als Energiebron. Het programma is opgebouwd uit acht transitiepaden met ieder hun eigen streefbeelden. Door voortschrijdend inzicht en veranderende economische omstandigheden is een regelmatige herbezinning op de streefbeelden en de taakverdeling tussen betrokken partijen noodzakelijk. Inzicht in de belangen, visies, wensen en ambities van de betrokken partijen is daarbij van belang.
  Effecten van stikstofoxiden en etheen op paprika
  Dijk, C.J. van; Meinen, E. ; Dueck, T.A. - \ 2010
  Wageningen : Wageningen UR Glastuinbouw (Rapport / Wageningen UR Glastuinbouw 317) - 40
  capsicum annuum - ethyleen - stikstofoxide - kassen - groei - gewasproductie - glastuinbouw - warmtekrachtkoppeling - paprika's - rookgassen - glasgroenten - capsicum annuum - ethylene - nitric oxide - greenhouses - growth - crop production - greenhouse horticulture - cogeneration - sweet peppers - flue gases - greenhouse vegetables
  In dit rapport staat een beschrijving van een onderzoek naar de gevoeligheid van paprikaplanten voor rookgassen (stikstofoxiden en etheen).
  CO2-doseren met gereinigde rookgassen: overmaat schaadt
  Staalduinen, J. van; Dueck, T.A. - \ 2010
  Onder Glas 7 (2010)1. - p. 54 - 55.
  tuinbouw - teelt onder bescherming - kassen - capsicum annuum - vruchtgroenten - ethyleen - kooldioxide - verontreiniging - elektrische energie - verbranding - paprika - glastuinbouw - rookgassen - warmtekrachtkoppeling - groenten - horticulture - protected cultivation - greenhouses - capsicum annuum - fruit vegetables - ethylene - carbon dioxide - pollution - electrical energy - combustion - sweet peppers - greenhouse horticulture - flue gases - cogeneration - vegetables
  Anders dan NOx kan etheen in paprika al bij zeer lage concentraties ernstige schade en productiederving veroorzaken. Onderzoekers achten het daarom niet verantwoord om fors hogere CO2-concentraties na te streven dan 800 ppm bij gebruik van gereinigde rookgassen. Voorts raden zij aan etheenconcentraties in de kas te meten (bij voorkeur op lage hoogte) en niet te doseren vlak na het in- of terugschakelen van WKK of ketel. Op die momenten vindt er geen optimale verbranding plaats en ontstaat er extra verontreiniging
  CO2-afdruk Hollandse kassen steeds gunstiger (interview met o.a. Peter Vermeulen)
  Thoenes, E. ; Vermeulen, P.C.M. - \ 2010
  Groenten en Fruit Magazine 2010 (2010)1. - ISSN 1879-7318 - p. 36 - 39.
  tuinbouwbedrijven - groenteteelt - groenten - kooldioxide - emissie - teelt onder bescherming - kassen - elektrische energie - warmte - tomaten - vruchtgroenten - energiegebruik - berekening - glastuinbouw - warmtekrachtkoppeling - market gardens - vegetable growing - vegetables - carbon dioxide - emission - protected cultivation - greenhouses - electrical energy - heat - tomatoes - fruit vegetables - energy consumption - calculation - greenhouse horticulture - cogeneration
  Wat veroorzaakt nu meer CO2-emissie : tomaten uit Spanje of tomaten die hier zijn geteeld, weliswaar in verwarmde kassen maar met gebruik van wkk's? Het blijkt er maar net aan te liggen wat er wordt meegenomen in de berekening en welke aannames worden gemaakt
  CO2 en warmte uit afval (interview met o.a. Frank Kempkes)
  Jagers op Akkerhuis, F. ; Kempkes, F.L.K. - \ 2010
  Vakblad voor de Bloemisterij 65 (2010)1. - ISSN 0042-2223 - p. 36 - 37.
  tuinbouwbedrijven - kassen - kooldioxide - energie - warmte - afval - contracten - reiniging - technieken - rookgassen - warmtekrachtkoppeling - biobased economy - market gardens - greenhouses - carbon dioxide - energy - heat - wastes - contracts - clearing - techniques - flue gases - cogeneration - biobased economy
  'Waste to CO2' is een proces waarbij afval wordt omgezet in energie en zuiver CO2. Theodoor Knook introduceert het proces in de tuinbouw. Hij heeft daarvoor een contractvorm ontwikkeld waarbij telers voor tien jaar worden voorzien van energie en CO2. TNO en TU Delft leverden de kennis voor de gebruikte technieken.
  Kasramen blijven open
  Raaphorst, M.G.M. - \ 2009
  Kennis Online 6 (2009)jan. - p. 3 - 3.
  energieproductiekosten - glastuinbouw - duurzame energie - warmtekrachtkoppeling - energy cost of production - greenhouse horticulture - sustainable energy - cogeneration
  Het leek een paar jaar geleden zo veelbelovend: de gesloten kas. Door de zomerwarmte tijdelijk op te slaan voor de winterperiode zou dertig procent energiebesparing worden bereikt. Maar de hoge elektriciteitsprijs heeft tuinders meer mogelijkheden gegeven. Veel grote telers zien nu meer in warmtekrachtkoppeling, een kleine energiecentrale in hun eigen kas
  Energiemonitor van de Nederlandse glastuinbouw 2007
  Velden, N.J.A. van der; Smit, P.X. - \ 2008
  Den Haag : LEI Wageningen UR (Rapport / LEI : Werkveld, Sectoren en bedrijven ) - ISBN 9789086152810 - 49
  agrarische economie - energie - energiegebruik - energiebronnen - monitoring - efficiëntie - emissie - milieubescherming - nederland - energiebesparing - glastuinbouw - duurzame energie - warmtekrachtkoppeling - agricultural economics - energy - energy consumption - energy sources - monitoring - efficiency - emission - environmental protection - netherlands - energy saving - greenhouse horticulture - sustainable energy - cogeneration
  De energiemonitor 2007 brengt de ontwikkeling van de energie-input en -output van de Nederlandse glastuinbouw en de met de overheid overeengekomen energie-indicatoren in de periode tot en met 2007 in kaart. De energie-efficiëntie laat een belangrijke verbetering zien. De glastuinbouw kwam in 2007 uit op 60% minder primair brandstofverbruik per eenheid product dan in 1980. De CO2-emissie voor de teelt nam in de verslagperiode eerst toe, daarna af en was in 2007 zo¿n 24% lager dan in 1990. Het aandeel duurzame energie nam in de periode 2000-2007 toe van 0,1 tot 0,8%. Het gebruik van warmtekrachtinstallaties is sterk toegenomen, waardoor meer aardgas en minder elektriciteit wordt ingekocht; de elektriciteitsverkoop nam sterk toe. Sinds 2006 is de glastuinbouw netto elektriciteitsleverancier. Eind 2007 heeft circa twee derde van het glastuinbouwareaal een alternatieve energievoorziening naast de traditionele, aardgasgestookte ketel. Energy Monitor for the Dutch greenhouse sector, 2007 The Energy Monitor 2007 provides an insight into the energy input and output of the Dutch greenhouse sector, as well as the energy indicators agreed with the authorities for the period to 2007 inclusive. The energy efficiency exhibited a substantial improvement during this period: in 2007, the greenhouse horticulture sector¿s primary fuel consumption per unit of product was 60% lower than in 1980. During the period under review, CO2 emissions from cultivation first increased and then decreased, and in 2007 were ultimately about 24% lower than in 1990. Sustainable energy¿s share increased from 0.1 to 0.8% during the period from 2000 to 2007. The number of co-generation plants increased greatly during this period, as a result of which purchases of natural gas increased and purchases of electricity decreased: sales of electricity increased sharply. The greenhouse horticulture sector has been a net supplier of electricity since 2006. At the end of 2007, approximately two-thirds of the greenhouse-horticulture area was equipped with alternative supplies of energy alongside traditional, natural gas-fired boilers.
  Tussenrapportage energiemonitor glastuinbouw 2008
  Velden, N.J.A. van der; Smit, P.X. - \ 2008
  's-Gravenhage : LEI Wageningen UR - 19
  agrarische economie - energie - energiegebruik - energiebronnen - efficiëntie - monitoring - emissie - milieubescherming - doelstellingen - nederland - glastuinbouw - energiebesparing - duurzame energie - warmtekrachtkoppeling - agricultural economics - energy - energy consumption - energy sources - efficiency - monitoring - emission - environmental protection - objectives - netherlands - greenhouse horticulture - energy saving - sustainable energy - cogeneration
  Het LEI voert in opdracht van Productschap Tuinbouw (PT) en het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) de Energiemonitoring van de glastuinbouw uit. In deze tussenrapportage wordt verslag gedaan van de ontwikkeling van de drie volgende indicatoren; 1) Een CO2-streefwaarde voor de primaire productie van 6,6 Mton per jaar bij een areaal van 10.500 ha en 7,2 Mton bij een areaal van 11.500 ha, in de periode 2008-2012. 2) Verbetering van de energie-efficiëntie tot 35% in 2010 t.o.v. het niveau van 1980. 3) Een aandeel duurzame energie van 4% in 2010. De tussenrapportage gaat achtereenvolgens in op de methode van onderzoek inclusief de uitwerking van de definities en gebruikte bronnen (hoofdstuk 2), de resultaten (hoofdstuk 3), warmtekrachtkoppeling (hoofdstuk 4), duurzame energie (hoofdstuk 5) en wordt afgesloten met de conclusies (hoofdstuk 6). De resultaten betreffen de jaren t/m 2007 waarbij het laatste jaar voorlopige cijfers betreft
  Energiebenutting warmtekrachtkoppeling in de Nederlandse glastuinbouw
  Smit, P.X. ; Velden, N.J.A. van der - \ 2008
  Den Haag : LEI (Rapport / LEI : Werkveld 2, Sectoren en bedrijven ) - 56
  tuinbouw - teelt onder bescherming - kassen - energiegebruik - energieproductiekosten - energiebronnen - elektrische energie - warmte - aardgas - krachtcentrales - energiebalans - nederland - glastuinbouw - warmtekrachtkoppeling - horticulture - protected cultivation - greenhouses - energy consumption - energy cost of production - energy sources - electrical energy - heat - natural gas - power stations - energy balance - netherlands - greenhouse horticulture - cogeneration
  De Nederlandse glastuinbouw wil de energievraag zo efficiënt en duurzaam mogelijk invullen. Een van de mogelijkheden is decentrale warmtekrachtkoppeling (wkk). Deze techniek van het gecombineerd produceren van elektriciteit en warmte uit aardgas heeft door diverse ontwikkelingen een grote vlucht genomen; en hiermee heeft wkk een prominente plaats in het energiebeheer van de Nederlandse glastuinbouw. Om de energie-efficiëntie van wkk te beoordelen is inzicht nodig in de benutting van de geproduceerde energie. In dit onderzoek is een conceptueel raamwerk en een energiebalans opgesteld voor wkk in de Nederlandse glastuinbouw. De energiebenutting komt medio 2006 uit op ruim 98%, de toepassing van benutbare warmte ligt op ruim 96%.
  Warmtelevering door de glastuinbouw : quick scan Agriport A7
  Velden, N.J.A. van der; Raaphorst, M.G.M. ; Reijnders, C.E. ; Swinkels, G.L.A.M. ; Buurma, J.S. - \ 2008
  Wageningen : Wageningen UR (Nota / Wageningen UR 520) - ISBN 9789085851752 - 28
  teelt onder bescherming - warmte - warmtebehoud - warmteopslag - kassen - energiebehoud - innovaties - glastuinbouw - warmtekrachtkoppeling - energieproductie in de landbouw - biobased economy - protected cultivation - heat - heat conservation - heat retention - greenhouses - energy conservation - innovations - greenhouse horticulture - cogeneration - agricultural energy production - biobased economy
  Het doel van dit onderzoek is middels een quick scan inzicht te krijgen in de technisch-economische mogelijkheden en energetische effecten van warmtelevering vanuit de wk-installaties van de glastuinbouwbedrijven in Agriport A7 aan de nieuwe woingen in Middenmeer. Zowel de hoogwaardige als de laagwaardige warmte uit de wk-installaties wordt in beschouwing genomen
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.