Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 20 / 57

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Effecten van onderwaterdrains in peilvak 9 van polder Groot-Wilnis Vinkeveen : modelstudie naar de effecten van onderwaterdrains op maaivelddaling, waterbeheer, wateroverlast en waterkwaliteit in peilvak 9
  Hendriks, R.F.A. ; Akker, J.J.H. van den; Jansen, P.C. ; Massop, H.Th.L. - \ 2014
  Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 2480) - 124
  drainage - veenweiden - bodemdaling - wateraanvoer - graslanden - ondergrondse drainage - polders - modellen - utrecht - drainage - peat grasslands - subsidence - water advance - grasslands - subsurface drainage - polders - models - utrecht
  Dit rapport beschrijft een modelstudie naar de effecten van grootschalige toepassing van onderwaterdrains op de maaivelddaling, het waterbeheer, wateroverlast en de waterkwaliteit in Peilvak 9 in polder Groot-Wilnis Vinkeveen. Bijzonder en belangrijk aan deze studie is dat de effecten over vijftig jaar zijn doorgerekend. Toepassing van onderwaterdrains halveert de maaivelddalingsnelheid in de gebiedsdelen waarin de drains zijn aangebracht tot 5 mm per jaar. In de rest van het peilvak neemt op de langere termijn de maaivelddaling af met 17%. De gemiddelde maaivelddalingsnelheid in het peilvak bedraagt dan 6 mm per jaar. Veenbehoud kost water, vooral in een wegzijgingsgebied als Peilvak 9.
  Pilot onderwaterdrains Utrecht
  Hendriks, R.F.A. ; Akker, J.J.H. van den; Houwelingen, K.M. van; Kleef, J. van; Pleijter, M. ; Toorn, A. van den - \ 2014
  Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 2479) - 146
  landbouw - peilbeheer - veenweiden - weidevogels - eutrofiëring - wateraanvoer - drainage - modellen - utrecht - krimpenerwaard - agriculture - water level management - peat grasslands - grassland birds - eutrophication - water advance - drainage - models - utrecht - krimpenerwaard
  Dit rapport beschrijft het onderzoek dat in 2011 en 2012 is uitgevoerd aan twee pilots met onderwaterdrains in Utrecht, in Demmeriksekade (polder Groot-Wilnis) en De Keulevaart (Lopikerwaard). In het onderzoek is voornamelijk het effect van onderwaterdrains op de waterkwantiteit (debieten) en de waterkwaliteit onderzocht. De meetresultaten zijn uitgewerkt en geëvalueerd met de modellen SWAP en ANIMO. Een overzicht van eerder en lopend onderzoek naar maaivelddaling, waterkwantiteit, waterkwaliteit, bedrijfseconomische aspecten en effect op weidevogels is gegeven en betrokken in de conclusies. In de conclusies zijn ook de resultaten van een pilot in de Krimpenerwaard opgenomen (gerapporteerd in Alterra-rapport 2466). De hoeveelheden in en uit te pompen water blijken in het algemeen toe te nemen. Het effect op de waterkwaliteit is in het algemeen neutraal of gunstig. Melkveehouders zijn in het algemeen positief over de effecten van onderwaterdrains.
  Quick scan: Effecten zout getij Grevelingenmeer en Volkerak-Zoommeer op visserij en aquacultuur
  Wijsman, J.W.M. ; Goudswaard, P.C. ; Kotterman, M.J.J. ; Smaal, A.C. - \ 2014
  Yerseke : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR C013/14) - 52
  aquatische ecologie - zout water - natuurontwikkeling - wateraanvoer - ecotoxicologie - grevelingen - volkerak-zoommeer - schaal- en schelpdierenteelt - aquatic ecology - saline water - nature development - water advance - ecotoxicology - grevelingen - volkerak-zoommeer - shellfish culture
  In het kader van de Rijksstructuurvisie Grevelingen en Volkerak-Zoommeer worden de mogelijkheden verkend om beperkt getij terug te brengen in beide bekkens door het maken van openingen in de Brouwersdam en de Grevelingendam. Tevens zou het Volkerak-Zoommeer hierbij weer terug zout worden. In deze quick-scan is verkend wat de gevolgen van deze ingrepen zijn op de visserij en aquacultuur in de genoemde gebieden.
  Zoetwatervoorziening, KRW en Natura 2000 Case Klimaatcorridor veenweidegebied
  Veraart, Jeroen - \ 2013
  peat grasslands - fresh water - water advance - water quality - salinization - seepage - natural areas - zuid-holland
  Sulfaatbronnen in het Hollandse veenlandschap
  Vermaat, J.E. ; Harmsen, J. ; Hellman, F.A. ; Geest, H. van der; Klein, J.J.M. de; Konsten, S. ; Smolders, A.J.P. ; Verhoeven, J.T.A. ; Mes, R.G. ; Ouboter, M. - \ 2013
  Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde 30 (2013)1. - ISSN 0169-6300 - p. 5 - 13.
  veengronden - waterkwaliteit - oppervlaktewater - sulfaat - wateraanvoer - bodemwater - veenweiden - groene hart - utrecht - zuid-holland - peat soils - water quality - surface water - sulfate - water advance - soil water - peat grasslands - groene hart - utrecht - zuid-holland
  De sulfaatbalansen van perceel, sloot en polder zijn nauw met elkaar verweven. Er bestaat onduidelijkheid over de effecten van sulfaat op de waterkwaliteit en over het relatieve belang van verschillende bronnen van sulfaat in het Hollands-Utrechtse veenlandschap. Deze studie laat zien dat oxidatie van het gebiedseigen veen meestal de belangrijkste bron is en dat de veenpolders netto exporteurs zijn van sulfaat. Over het algemeen zijn de sulfaatconcentraties in het oppervlaktewater van het laagveengebied vrij hoog. Dit heeft een verarmende invloed op de watervegetatie.
  Onderzoek naar vismigratie en voedsel voor schelpdieren in Green Deal Biodiversiteit Oosterschelde
  Kamermans, P. ; Winter, H.V. ; Schellekens, T. - \ 2013
  Yerseke : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR C022/13) - 34
  vismigratie - wateraanvoer - volkerak-zoommeer - vissen - zoet water - zout water - schaaldieren - aquatische ecologie - oosterschelde - fish migration - water advance - volkerak-zoommeer - fishes - fresh water - saline water - shellfish - aquatic ecology - eastern scheldt
  Voor het project Green Deal Oosterschelde zijn door IMARES werkzaamheden verricht om tot een onderbouwde probleembeschrijving en een geschikte proefinlaat te komen. Het onderzoek heeft zich gericht op mogelijkheden voor migratie van trekvissen bij een toevoer van extra zoet water (en hiermee nutriënten) vanuit het Volkerak-Zoommeer naar de Kom van de Oosterschelde. Daarnaast heeft het onderzoek zich gericht op verklaringen voor verminderde productie van schelpdieren in de Kom van de Oosterschelde. Gedurende het project werd duidelijk dat er nog veel aanvullende vragen en onduidelijkheden zijn. Daarom is geen definitieve locatie voor de proefinlaat is gekozen. Dientengevolge is geen monitoringsprogramma ontwikkeld en is geen onderbouwing geleverd voor vergunningverlening. In plaats daarvan is een onderzoeksplan opgesteld.
  Verkenning van de effecten van toelaten nutrienten en verwijderen van wilde oesters op de productie van Kweekoesters in de Kom van de Oosterschelde
  Wijsman, J.W.M. ; Poelman, M. ; Blanco Garcia, A. ; Troost, T. ; Schellekens, T. ; Strietman, W.J. ; Hamon, K. - \ 2013
  Yerseke : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR nr. C010/13) - 68
  eutrofiëring - oesters - schaal- en schelpdierenteelt - waterkwaliteit - zoet water - wateraanvoer - oosterschelde - eutrophication - oysters - shellfish culture - water quality - fresh water - water advance - eastern scheldt
  Naar aanleiding van een slechtere groei van kweekoesters in de Oosterschelde heeft de oestersector de vraag gesteld of het toelaten van nutriëntenrijk zoetwater uit het Volkerak-Zoommeer (10 m3 sec-1) of het wegvangen van de helft van de wilde oesters in de Kom van de Oosterschelde een positief effect zou kunnen hebben op de kweekoesters in dat gebied. De extra nutriënten uit het Volkerak-Zoommeer zouden moeten leiden tot een hogere productie van fytoplankton wat zou kunnen leiden tot meer voedsel voor de kweekoesters.
  Verzilting, klimaatverandering en de kaderrichtlijn Water. Casestudie Schieland, KvK Thema 2 : Zoetwatervoorziening en waterkwaliteit
  Veraart, J.A. ; Gerven, L.P.A. van; Lips, M. - \ 2012
  klimaatverandering - zoet water - wateraanvoer - droogte - verziltingsbestrijding - kaderrichtlijn water - zuid-holland - climatic change - fresh water - water advance - drought - salinity control - water framework directive - zuid-holland
  De beslisregels over wateraanvoer naar verschillende regio’s worden in het deltaprogramma veelvuldig besproken in het licht van klimaatverandering. Een van deze beslisregels betreft de procedure voor Kleinschalige Water Aanvoer (KWA), ingezet in tijden van grote watertekorten in Midden-West Nederland. Door het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard (HHSK) zijn in het kader van de verziltingsproblemetiek onderzoeksvragen geformuleerd.
  Kennis moet stromen webtool
  Anonymous, - \ 2012
  Den Haag : LEI Wageningen UR
  landbouw - kennisoverdracht - waterkwaliteit - pesticiden - monitoring - teeltsystemen - wateraanvoer - nutrientenbeheer - innovaties - kaderrichtlijn water - agriculture - knowledge transfer - water quality - pesticides - monitoring - cropping systems - water advance - nutrient management - innovations - water framework directive
  De KMS webtool geeft zowel agrarische ondernemers als waterbeheerders inzicht in mogelijkheden om de waterkwaliteit maar ook de waterkwantiteit te verbeteren. In twee stappen is inzicht te krijgen in de voor de gebruiker meest relevante maatregelen. De webtool is ontwikkeld door LEI Wageningen UR in opdracht van de projectgroep Kennis Moet Stromen (KMS).
  Effectiviteit en baten waterinlaat
  Snellen, W.B. - \ 2012
  Amersfoort : Stowa
  peilbeheer - waterstand - waterbeheer - grondwateraanvulling - wateraanvoer - water level management - water level - water management - groundwater recharge - water advance
  Door het inlaten van water in waterloopstelsels in perioden met een neerslagtekort wordt schade voorkomen die ontstaat door het te diep wegzakken van het peil van het oppervlaktewater en het grondwater. Zonder waterinlaat zou schade kunnen ontstaan aan infrastructuur (veendijken, gebouwen, wegen), natuur en aan landbouwgewassen. De centrale vraag in deze Deltafact is of door het inlaten van water de daarmee beoogde doelen worden gerealiseerd. Hier beperken we ons tot waterinlaat t.b.v. de landbouw, met name voor beregening en z.g. doorspoeling: het verminderen van chloride concentraties in het oppervlaktewater dat voor beregening wordt gebruikt.
  Verzilting, klimaatverandering en de kaderrichtlijn Water. Casestudie het boezemstelsel van Schieland
  Veraart, J.A. ; Gerven, L.P.A. van - \ 2012
  Wageningen : Alterra (KvK Thema 2 Zoetwatervoorziening en waterkwaliteit ) - 84
  bodem - verzilting - wateraanvoer - droogte - zoet water - watersystemen - klimaatverandering - zuid-holland - soil - salinization - water advance - drought - fresh water - water systems - climatic change - zuid-holland
  Klimaatverandering, zeespiegelstijging, autonome verzilting en de toenemende watervraag maken de zoetwatervoorziening in Nederland in de toekomst complexer, ondanks dat er, onder normale omstandigheden, zoet water in overvloed is. De kans op extremere perioden van droogte neemt toe en daarmee ook de risico’s op zout- en droogteschade voor landbouw, natuur en drinkwatervoorziening. Het wordt daarmee steeds moeilijker om de juiste hoeveelheid zoetwater met de gewenste chlorideconcentratie op de juiste tijd en plaats beschikbaar te hebben.
  Beoordelingssystematiek koelwateronttrekkingen - vervolg
  Vriese, F.T. ; Griffioen, A.B. ; Deerenberg, C.M. - \ 2012
  IJmuiden : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR C024/12) - 62
  vissen - koelwater - wateraanvoer - visbestand - waterbeweging - nadelige gevolgen - fishes - cooling water - water advance - fishery resources - water motion - adverse effects
  In het kader van de ontwikkeling van een beoordelingssystematiek voor bedrijven die koelwater onttrekken uit een Nederlands water, heeft MEETPOL in het najaar van 2007 en het voorjaar van 2008 onderzoek laten uitvoeren naar de effecten van het inzuigen van vis door koelwaterinlaten. Doel van deze onderzoeken was om inzicht te krijgen in welk deel van het aanwezige visbestand wordt ingezogen in verschillende perioden van het jaar. Het is nauwelijks bekend welke effecten de inzuiging van kleine, meest juveniele vis door koelwatersystemen heeft op de totale omvang van de vispopulatie (standing stock). Het is echter voor de vergunningverlening noodzakelijk om te beoordelen of een onttrekker van koelwater mogelijk significante effecten heeft op een standing stock of niet.
  Fysieke onderlegger voor het deltaprogramma : kansen voor waterconservering on regionale stroomgebieden
  Massop, H.T.L. ; Kwakernaak, C. ; Bakel, P.J.T. van - \ 2012
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 2287) - 34
  wateraanvoer - wateropslag - ondergrond - watertekort - zoet water - klimaatverandering - stroomgebieden - water advance - water storage - subsoil - water deficit - fresh water - climatic change - watersheds
  Door klimaatverandering zal de beschikbaarheid van voldoende zoet water verminderen. Dit rapport gaat in op de vraag welke kansen er in verschillende regio’s zijn om overschot aan regenwater tijdelijk te conserveren in de bodem en in het regionaal oppervlaktewatersysteem om deze voorraad te kunnen benutten in tijden van watertekort. In kaartbeelden wordt weergegeven waar waterconservering in regionale stroomgebieden kansrijk is. Daarmee ontstaat inzicht in de mate waarin en de wijze waarop regionale stroomgebieden zelfvoorzienend kunnen worden, dus onafhankelijk van de aanvoer van gebiedsvreemd water. Ook geeft het rapport een overzicht van mogelijke maatregelen voor waterconservering.
  Hoogveen en klimaatverandering in Nederland
  Bijlsma, R.J. ; Jansen, A.J.M. ; Limpens, J. ; Wallis de Vries, M.F. ; Witte, J.P.M. - \ 2011
  Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 2225)
  hoogveengebieden - wateraanvoer - hydrologie - neerslag - klimaatverandering - ecohydrologie - natura 2000 - moorlands - water advance - hydrology - precipitation - climatic change - ecohydrology - natura 2000
  Voor de instandhouding en ontwikkeling van hoogveen zijn het neerslagoverschot, de temperatuur en de positie in het landschap belangrijk. Gunstige ontwikkelingen doen zich voor in gebieden waar het (actieve) hoogveen water uit zijn omgeving ontvangt. De landelijke instandhoudingsdoelen voor Natura 2000-habitattype Actieve hoogvenen kunnen waarschijnlijk ook onder het klimaatscenario W+ worden gerealiseerd: behoud van kwaliteit en oppervlakte zijn kansrijk en verbetering van kwaliteit en uitbreiding van oppervlakte zijn mogelijk. Voorwaarden hierbij zijn een optimale waterhuishouding. Dat wil zeggen voldoende hoge grondwaterstanden in de zandondergrond en de veenbasis in combinatie met een waterondoorlatende (veen)laag en/of de toevoer van lokaal grondwater. Om hoogvenen op de lange termijn in Nederland te behouden onder het W+- scenario zijn waterhuishoudkundige maatregelen nodig, zoals de aanleg en inrichting van bufferzones en compartimenten en/of door het bevorderen van kwel.
  Robuuste watersystemen in de Veenkoloniën : verkennend onderzoek naar mogelijkheden voor zelfvoorzienende watersystemen
  Querner, E.P. ; Jansen, P.C. ; Kwakernaak, C. - \ 2011
  Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 2110) - 40
  wateraanvoer - wateropslag - bodemwater - watersystemen - simulatiemodellen - veenkolonien - groningen - drenthe - water advance - water storage - soil water - water systems - simulation models - veenkolonien - groningen - drenthe
  De zoetwatervoorziening in de Veenkoloniën gaat problemen opleveren als het klimaat verandert en er minder aanvoerwater vanuit het IJsselmeer beschikbaar komt. In het plan De Verscholen Bron wordt een aantal maatregelen genoemd die het gebied onafhankelijk(er) kunnen maken van waterinlaat van buiten de Veenkoloniën. Om een eerste indruk te krijgen van de haalbaarheid van de voorgestelde maatregelen zijn berekeningen uitgevoerd met het model SIMGRO. De uitkomsten laten zien dat water vasthouden, extra beregenen of het aanleggen van waterbergingsgebieden goede perspectieven bieden. Het globale karakter van de studie maakt wel dat de resultaten nog een indicatief karakter hebben.
  Alternatieve zoetwatervoorziening in Noordwest Brabant en Tholen-St.Philipsland; effecten op de land- en tuinbouw
  Rijk, P.J. - \ 2010
  Den Haag : LEI, onderdeel van Wageningen (LEI-nota : Onderzoeksveld Regionale Economie & Ruimtegebruik ) - 47
  gewasproductie - zoet water - landbouwproductie - wateraanvoer - verzilting - sluizen - zuidwest-nederland - noord-brabant - zeeuwse eilanden - crop production - fresh water - agricultural production - water advance - salinization - sluices - south-west netherlands - noord-brabant - zeeuwse eilanden
  Een berekening is gemaakt van opbrengstderving als gevolg van zilt water in Zuidwest-Nederland. Een zout Volkerak-Zoommeer met enige begeleidende maatregelen van 70% zoutreductie bij de Volkeraksluizen en de inlaten bij Beneden-Sas en Dintelsas is zowel voor Noordwest-Brabant als voor Tholen-St. Philipsland nadelig, namelijk voor beide gebieden ruimt 5 miljoen euro. De totale jaarlijkse directe nadelige effecten voor de agrarische sector bedraagt naar schatting ruim 34 miljoen euro. Daarnaast zijn er nog de effecten van lagere grondprijzen als gevolg van verminderde gewasopbrengsten.
  Onzekerheden in debietmetingen : analyse van debietgegevens voor Monitoring Stroomgebieden
  Mulder, H.M. ; Tol-Leenders, T.P. van; Siderius, C. ; Walvoort, D.J.J. ; Bolt, F.J.E. van der - \ 2009
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 1956) - 78
  hydrodynamica - hydrologie - stroomgebieden - monitoring - wateraanvoer - gegevensanalyse - hydrologie van stroomgebieden - nederland - hydrodynamics - hydrology - watersheds - monitoring - water advance - data analysis - catchment hydrology - netherlands
  Deze rapportage “Onzekerheden in debietmetingen” vormt een onderdeel van het project ‘Monitoring Stroomgebieden’. Voor het kwantificeren van de landbouw in de belasting van het oppervlaktewater en de ontwikkeling van een monitoringsmethodiek is het noodzakelijk om een goed beeld te hebben van de waterkwaliteit, maar ook van de waterkwantiteit in een stroomgebied. Over onzekerheden in waterkwantiteitsmetingen is relatief veel bekend, echter de informatie over onzekerheden in debietmetingen is gering. Omdat inzicht in deze onzekerheden van belang is voor de hierboven beschreven doelen van het project Monitoring Stroomgebieden is onderzoek verricht naar de onzekerheden van debietmetingen en de consequenties van deze bevindingen voor het project ‘Monitoring stroomgebieden.
  Onderwaterdrains in het veenweidegebied : de gevolgen voor de inlaatbehoefte, de afvoer van oppervlaktewater en voor de maaivelddaling
  Jansen, P.C. ; Querner, E.P. ; Akker, J.J.H. van den - \ 2009
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 1872) - 56
  bodemdaling - graslanden - waterbeheer - drainage - ondergrondse drainage - veengebieden - oxidatie - grondwateraanvulling - oppervlaktewater - grondwaterstand - wateraanvoer - bodembeheer - veenweiden - groene hart - subsidence - grasslands - water management - drainage - subsurface drainage - peatlands - oxidation - groundwater recharge - surface water - groundwater level - water advance - soil management - peat grasslands - groene hart
  De toepassing van onderwaterdrains wordt gezien als een mogelijke oplossing om bodemdaling in veenweidegebieden te vertragen en te komen tot duurzaam water- en bodembeheer. Deze nieuwe techniek roept nog wel de nodige vragen op. In dit rapport wordt de extra inlaatbehoefte in de zomer en de extra afvoer in de winter plus de gevolgen voor de maaivelddaling door toepassing van onderwaterdrains gekwantificeerd voor een aantal waterbeheerscenario’s. Hiervoor wordt een hydrologisch model gebruikt dat in het kader van het project ‘Waarheen met het Veen’ voor het gebied rond de plaats Zegveld is ontwikkeld. Onderwaterdrains in combinatie met een hoger peil verminderen de maaivelddaling aanzienlijk. Nadelige effecten van onderwaterdrains zijn extra inlaatwater en meer water om uit te pompen.
  IJking inlaat Burgvlietkade te Gouda
  Boiten, W. ; Kole, J.W. - \ 2004
  Wageningen : Sectie Waterhuishouding (Rapport / Wageningen Universiteit, Sectie Waterhuishouding 119) - 12
  wateraanvoer - hydraulische systemen - polders - capaciteit - zuid-holland - water advance - hydraulic structures - polders - capacity - zuid-holland
  Vanuit de Stadsboezem van de gemeente Gouda kan het waterschap water inlaten naar de Reeuwijkse Plassen via de inlaat Burgvlietkade. Deze inlaat zal worden geautomatiseerd. Om te kunnen rekenen aan de waterbalans voor de polder Reeuwijk, is het gewenst om de inlaatcapaciteit van de inlaat te kennen.
  Watervraag boomteelt in het gebied Gouwe Wiericke
  Aendekerk, T.G.L. ; Reuler, H. van; Wit, A. de; Bals, J. - \ 2003
  Boskoop : Praktijkonderzoek Plant en Omgeving
  boomteelt - waterbehoefte - wateraanvoer - polders - waterkwaliteit - zuid-holland - arboriculture - water requirements - water advance - polders - water quality - zuid-holland
  De piekbehoefte voor het gebied is berekend met de gegevens van een droog jaar (1976) en bedraagt 45.000 tot 60.000 m3/dag. Het Hoogheemraadschap hanteert als basis voor kwaliteitsbeheer een chloride gehalte van 300 mg per liter. Later is dit bijgesteld naar 200 mg. Deze bijstelling betekent dat het Gouwe water niet meer geschikt is als inlaat voor water voor het sierteeltcentrum Boskoop. Een goede aanvoer en verdeling via de Gouwe Polder is noodzakelijk en in principe is het ook mogelijk deze als doorvoeren voor de Polder Bloemendaal aan te passen
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.