Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 20 / 44

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Waterwinning en natuur : de betekenis van de drinkwatersector voor de natuur in Nederland
  Zee, F.F. van der; Knegt, B. de; Meeuwsen, H.A.M. ; Sanders, M.E. ; Veraart, J.A. ; Grashof-Bokdam, C.J. ; Wegman, R.M.A. - \ 2016
  Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 2719) - 100
  drinkwater - waterwinning - natuur - natuurbeheer - ecosysteemdiensten - natura 2000 - drinking water - water catchment - nature - nature management - ecosystem services - natura 2000
  Drinkwaterbedrijven zijn belangrijke partners bij het realiseren van natuurbeleid. De sector beheert zo’n 23.000 ha en is daarmee de 4e natuurbeheerder van Nederland. In een natuurlijke omgeving zijn drinkwaterbronnen beter beschermd tegen verontreinigingen en is minder zuiveringsinspanning nodig om drinkwater te maken. In de Rijksnatuurvisie (2014) wordt met regelmaat verwezen naar de rol van drinkwaterbedrijven als natuurbeheerders. Om samen te zoeken naar invulling van deze natuurvisie, is in een Groene Tafel ‘drinkwater en natuur’ (april 2014) afgesproken de samenwerking tussen overheden, drinkwaterbedrijven en maatschappelijke organisaties te versterken. In 2004 is een studie verricht naar de betekenis van de drinkwatersector voor de natuur. Dit rapport is een update van deze studie. Het geeft een overzicht van het belang van de drinkwatersector voor de natuur in Nederland en wat er sinds 2004 is veranderd op dat gebied.
  De waarde van een gedetailleerde bodemkaart van een waterwingebied
  Knotters, M. - \ 2015
  Stromingen : vakblad voor hydrologen 21 (2015)2. - ISSN 1382-6069 - p. 29 - 41.
  water catchment - groundwater level - yields - damage - soil surveys - soil types - calculation - estimates - noord-brabant - waterwinning - grondwaterstand - opbrengsten - schade - bodemkarteringen - bodemtypen - berekening - schattingen - noord-brabant
  Boeren in waterwingebieden hebben recht op vergoeding van schade veroorzaakt door daling van de grondwaterstand als gevolg van waterwinning. Bij de berekening van de schades wordt onder meer gebruik gemaakt van bodemkaarten. De vraag die in dit artikel centraal staat is of gedetailleerde kaarten (schaal 1:25.000) opweegt tegen de baten, of dta met toepassing van de landelijke bodemkaart (schaal 1: 50.000) kan worden volstaan. Een validatiestudie is verricht voor het gebied Vierlingsbeek.
  The economic value of detailed soil survey in a drinking water collection area in the Netherlands
  Knotters, M. ; Vroon, H.R.J. - \ 2015
  Geoderma Regional 5 (2015). - ISSN 2352-0094 - p. 44 - 53.
  bodemkarteringen - grondwaterstand - waterwinning - opbrengsten - berekening - veldwerk - midden-limburg - soil surveys - groundwater level - water catchment - yields - calculation - field work - midden-limburg
  In large parts of the Netherlands crop growth depends on the water table. If groundwater is withdrawn the water table is lowered and agricultural crop production may be reduced. Farmers in drinking water collection areas are legally compensated for these crop yield reductions. Soil maps are used to estimate crop yield reductions and hence legal compensations. We calculated the benefit of a detailed soil survey from the reduction of errors in legal compensations that can be achieved if a detailed soil map, 1:25,000, is used for estimation instead of the national soil map, 1:50,000. We compared this error reduction with the costs of the detailed soil survey. We selected 40 farms by stratified random sampling in the drinking water collection area ‘Vierlingsbeek’. At each farm soil profile descriptions were made at a total of 137 randomly selected locations. Legal compensations estimated from the 1:50,000 soil map and information from the 1:25,000 soil map were compared with legal compensations calculated from the soil profile descriptions, and errors were calculated for each farm in € ha- 1 year- 1. With an investment in detailed soil survey of €30 ha- 1 the absolute error could be reduced on average by €13.16 ha- 1 year- 1, the present value of which is €258 ha- 1 assuming an interest of 3% and yearly compensations during a period of 30 years. We conclude therefore that for this study area detailed soil survey was worth the costs. Furthermore, we conclude that insight in the spatial dependence structure of classification errors at soil maps of various scales would be very helpful prior information in deciding on the detail of soil survey needed to support decisions at farm level.
  Factsheet rapport adaptatiemaatregelen, Care 2014, thema 3: klimaatbestendig maken van het platteland
  Vos, C.C. ; Grashof-Bokdam, C.J. ; Stremke, S. ; Oudes, D. ; Reidsma, P. ; Schaap, B.F. ; Bakker, M.M. ; Dijk, J. van; Witte, F. - \ 2014
  Wageningen : Wageningen UR (Kennis voor Klimaat ) - 96
  landgebruik - natuurbeheer - drinkwater - waterwinning - landbouw - zandgronden - klimaatverandering - bodemwater - land use - nature management - drinking water - water catchment - agriculture - sandy soils - climatic change - soil water
  Dit rapport richt zich specifiek op hogere zandgronden en geeft voor de gebruiksvormen landbouw, natuur en drinkwater een overzicht van maatregelen die ter beschikking staan om negatieve effecten van klimaatverandering op te vangen.
  "Groene" Grondwaterbelasting?
  Schuerhoff, M. ; Zetland, D.J. ; Weikard, H.P. - \ 2013
  Water Governance 2013 (2013)1. - ISSN 2211-0224 - p. 36 - 38.
  watervoorziening - drinkwater - waterwinning - grondwater - grondwaterstand - belastingen - milieubescherming - grondwaterwinning - water supply - drinking water - water catchment - groundwater - groundwater level - taxes - environmental protection - groundwater extraction
  Grondwater wordt in Nederland voornamelijk onttrokken door drink waterbedrijven, industrie en door de landbouw. Onttrekking van grondwater beïnvloedt het grondwaterpeil. Een laag peil kan een negatief effect hebben op de natuur (verdroging), op gewassen en op de kwaliteit van grondwater gebruikt voor drinkwater bereiding. In 1995 is in Nederland de grondwaterbelasting (GWB) in het leven geroepen; met een verhoogde prijs op grondwateronttrekkingen zouden de onttrekkingen dalen. Deze belasting viel onder de Wet belastingen op milieugrondslag (Wbm). De naam gaf het idee dat het hier om een ‘groene’ maatregel ging, maar de belasting had eveneens het doel om jaarlijks een bepaalde opbrengst voor de overheidskas te halen. In 2012 is de GWB afgeschaft. In dit artikel wordt de spanning omschreven tussen de twee doelen van een ‘groene’ belasting: genereren van opbrengsten voor de overheid versus positieve milieu-effecten. De opbouw is als volgt: Eerst zal de achtergrond van de GWB besproken worden. Vervolgens worden de effecten op een rij gezet, zowel de financiële effecten als de milieu effecten. Daarna komt het proces rond de afschaffing aan bod, en als laatste volgt de conclusie
  Bodemkundig-hydrologisch onderzoek in het waterwingebied 'Mander' (Fase 2)
  Vroon, H.R.J. ; Stoffelsen, G.H. ; Brouwer, F. - \ 2012
  Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 2374) - 86
  waterwinning - grondwaterwinning - grondwaterstand - bodemkarteringen - bodemwaterpotentiaal - oogstverliezen - twente - overijssel - water catchment - groundwater extraction - groundwater level - soil surveys - soil water potential - yield losses - twente - overijssel
  In opdracht van de Commissie van Deskundigen Grondwaterwet (CDG) te Utrecht heeft Alterra in het grondwaterwingebied Mander een bodemkundig-hydrologisch onderzoek uitgevoerd. Door grondwaterwinning is namelijk een verlaging van de grondwaterstand opgetreden. Het onderzoek omvatte het vastleggen van bodemgesteldheid (schaal 1:25.000) en de huidige hydrologische situatie van het gebied.
  Verkennend onderzoek naar de freatische grondwaterstand in het waterwingebied mander (fase 1)
  Vroon, H.R.J. ; Stoffelsen, G.H. - \ 2012
  Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 2325) - 64
  waterwinning - grondwaterwinning - grondwaterstand - bodemkarteringen - bodemwaterpotentiaal - oogstverliezen - twente - overijssel - water catchment - groundwater extraction - groundwater level - soil surveys - soil water potential - yield losses - twente - overijssel
  In opdracht van de Commissie van Deskundigen Grondwaterwet (CDG) te Utrecht heeft Alterra in de maanden september 2010 t/m januari 2012 een verkennend bodemkundig/hydrologisch onderzoek uitgevoerd langs twee raaien in het waterwingebied Mander (fase 1). Als gevolg van grondwateronttrekkingen door de pompstations Manderheide en Manderveen van het waterleidingbedrijf Vitens is in deze omgeving een verlaging van de grondwaterstand opgetreden. Volgens een deel van de agrariërs in het onderzoeksgebied wordt schade ondervonden aan hun gewassen door een verlaging van de freatische grondwaterstand als gevolg van deze winningen. De Commissie van Deskundigen Grondwaterwet (CDG) onderzoekt op verzoek van Gedeputeerde Staten (GS) de invloed van deze grondwaterwinning op de grondwaterstand. Het doel van dit onderzoek is dan ook het puntsgewijs, langs twee raaien, verzamelen van relevante informatie over de bodemgesteldheid en de huidige freatische grondwaterstand. Ook zijn op basis van een aantal vastgestelde criteria de nu in het waterwingebied aanwezige grondwaterstandsbuizen beoordeeld en geselecteerd om de GXG-schattingen van het nog uit te voeren gebiedsdekkende bodemkundig/hydrologisch onderzoek (fase 2) te kunnen onderbouwen. De resultaten worden door de Commissie van Deskundigen Grondwaterwet (CDG) en Alterra onder meer worden gebruikt als belangrijke hulpinformatie bij het nog uit te voeren gebiedsdekkend bodemkundig/hydrologisch onderzoek (fase 2). Verder wordt de informatie ook gebruikt om globaal het gebied te kunnen begrenzen, waar gronden voorkomen met een, relatief gezien, vrij ondiepe freatische grondwaterstand en de stuwwal waarin als gevolg van weerstandbiedende lagen in het bodemprofiel in perioden met een neerslagoverschot veelal schijngrondwaterspiegels optreden. In een periode met een verdampingsoverschot heeft men in dit gebied namelijk te maken met het voorkomen van zeer diepe grondwaterstanden, waardoor de grondwaterstand zowel in de huidige als ook in de onbeïnvloede situatie geen invloed heeft op de groei van de gewassen. De resultaten zijn niet alleen beschreven in dit rapport, maar ze zijn ook vastgelegd in een aantal digitale bestanden.
  Optimalisatie Drinkwaterwinning in het Noordhollands Duinreservaat; Toetsingsadvies over het milieueffectrapport
  Driessen, J.H.A. ; Hemker, C.J. ; Rhijn, J.G.M. van; Slim, P.A. ; Wind, F.H. van der - \ 2011
  Utrecht : Commissie voor de Milieueffectrapportage (14 november 2011 rapportnummer 2286–63) - ISBN 9789042133228 - 8
  drinkwater - waterwinning - ecohydrologie - duingebieden - milieueffectrapportage - noord-holland - drinking water - water catchment - ecohydrology - duneland - environmental impact reporting - noord-holland
  PWN Waterleidingbedrijf Noord-Holland wil bestaande wateractiviteiten (infiltratie en terugwinning en winning van natuurlijk duinwater) optimaliseren in het Noord-Hollands Duinreservaat. En is daarmee m.e.r.-plichtig
  De Bosatlas van Nederland Waterland
  Bolt, F.J.E. van der; Bonten, L.T.C. ; Gaast, J.W.J. van der; Massop, H.T.L. ; Mulder, H.M. ; Onderstal, J. ; Veldhuizen, A.A. ; Vries, F. de - \ 2010
  Groningen : Noordhoff Uitgevers - ISBN 9789001902032 - 104
  polders - rivieren - ontginning - landschap - waterbeheer - bodem - verdroging - verzilting - stedelijke gebieden - klimaatverandering - kaarten - nederland - waterwinning - waterzuivering - rivers - reclamation - landscape - water management - soil - desiccation - salinization - urban areas - climatic change - maps - netherlands - water catchment - water treatment
  De Bosatlas van Nederland Waterland is een ‘vlootschouw’ van alles wat Nederland maakt tot een waterland. De atlas gaat met honderden kaarten, tientallen grafieken en vele luchtfoto’s in op onderwerpen als de geschiedenis van het waterbeheer in Nederland, culturele aspecten zoals de waterlinies, de economische aspecten van onder andere scheepvaart en visserij, klimaatverandering en veiligheid, het Nederlandse waterbeheer, gezondheid en milieu, water in het landschap en water in de stad. In totaal hebben meer dan 40 overheden, kennisinstellingen en bedrijven aan de Wateratlas meegewerkt.
  DROPLET to calculate concentrations at drinking water abstraction points : user manual for evaluation of agricultural use of plant protection products for drinking water production from surface waters in the Netherlands
  Leerdam, R.C. van; Adriaanse, P.I. ; Horst, M.M.S. ter; Roller, J.A. te - \ 2010
  Wageningen [etc.] : Alterra [etc.] (Alterra-rapport 2020) - 156
  watervoorziening - drinkwater - waterkwaliteit - oppervlaktewater - pesticiden - handleidingen - oppervlaktewaterkwaliteit - waterwinning - water supply - drinking water - water quality - surface water - pesticides - guide books - surface water quality - water catchment
  The user-friendly shell DROPLET, acronym for DRinkwater uit OPpervlaktewater- Landbouwkundig gebruik Evaluatie Tool, assists the Dutch Board for the Authorisation of Plant Protection Products and Biocides (Ctgb) in evaluating whether pesticides may exceed the 0.1 μg/L standard in one of the Dutch surface water abstraction points for drinking water production. It operationalises the methodology developed by a Dutch expert group described in Adriaanse et al (2008). This manual explains how to use (i) SWASH to enter compound properties and application pattern, (ii) to run MACRO to calculate the drainage fluxes, (iii) to enter the deposition according to the Dutch Drift Table in TOXSWA, next (iv) to run TOXSWA to obtain an edge-of-field concentration in the FOCUS D3 ditch and finally (v) to run DROPLET to obtain the concentrations in the nine Dutch abstraction points plus the Bommelerwaard. DROPLET maintains a central database (in addition to the SWASH database) and combines the peak concentration of the FOCUS D3 ditch with intake area and compound specific factors, such as crop areas and compound degradation to calculate concentrations in the abstraction points.
  Mogelijkheden van indikken van melk op de boerderij = Possibilities of concentrating milk on-farm
  Poelarends, J.J. ; Slaghuis, B.A. ; Koning, C.J.A.M. de - \ 2009
  Lelystad : Wageningen UR Livestock Research (Rapport / Wageningen UR Livestock Research 282) - 35
  indikken (bulking) - melk - rauwe melk - ultrafiltratie - omgekeerde osmose - wetgeving - melkveehouderij - waterwinning - Nederland - bulking - milk - raw milk - ultrafiltration - reverse osmosis - legislation - dairy farming - water catchment - Netherlands
  This report described the possibilities of concentrating milk on the farm. It covers the technique to remove water from milk and all aspects as to quality, processing, legislation and economic feasibility
  MIPWA : Methodiekontwikkeling voor Interactieve Planvorming ten behoeve van Waterbeheer
  Snepvangers, J. ; Berendrecht, W. ; Massop, H.T.L. - \ 2007
  Utrecht : TNO - 60
  grondwater - waterwinning - grondwaterstand - peilbeheer - methodologie - modellen - regionale planning - groundwater - water catchment - groundwater level - water level management - methodology - models - regional planning
  In opdracht van een groot aantal waterpartners in Noord-Nederland (drinkwaterbedrijven, provincies, waterschappen, gemeenten en DLG) is het MIPWA project (Methodiekontwikkeling voor Interactieve Planvorming ten behoeve van WAterbeheer) uitgevoerd. Het doel van dit project was de ontwikkeling van een gedetailleerd, regionaal modelinstrumentarium ter ondersteuning van de vaststelling van GGOR (Gewenst Grond- en Oppervlaktewaterregime). Het instrumentarium moet eenvoudig en interactief gebruikt kunnen worden en voldoende draagvlak genieten om toepassing in een beleidsomgeving mogelijk te maken.
  Evaluatie duurzame gewasbescherming 2006: milieu. Tussenevaluatie Nota Duurzame Gewasbescherming. Deelrapport Milieu
  Linden, A.M.A. van der; Beelen, P. van; Kruijne, R. ; Merkelbach, R.C.M. ; Groenwold, J.G. ; Vijftigschild, R.A.N. ; Wal, A.J. van der; Vijver, M.G. ; Snoo, G.R. de; Berg, G.A. van den; Huijsmans, J.F.M. ; Gaag, D.J. van der; Boer, M. de; Kool, S.A.M. de; Kalf, D.F. - \ 2006
  Bilthoven : RIVM (RIVM rapport 607016001/2006) - ISBN 9789069601625 - 150
  pesticiden - milieueffect - waterverontreiniging - verontreinigingsbeheersing - waterkwaliteit - oppervlaktewater - drinkwater - gewasbescherming - kaderrichtlijn water - waterwinning - pesticides - environmental impact - water pollution - pollution control - water quality - surface water - drinking water - plant protection - water framework directive - water catchment
  Het Nederlandse gewasbeschermingsbeleid heeft duurzame gewasbescherming tot doel. Om dit te bereiken zijn operationele doelen voor 2010 gesteld: 95% reductie in de milieubelasting van het oppervlaktewater en 95% vermindering van het aantal knelpunten in de drinkwatervoorziening, beide ten opzichte van 1998. Tussentijdse doelstellingen voor 2005 zijn respectievelijk 75% en 50%. De berekende vermindering van de milieubelasting van het oppervlaktewater als gevolg van drift is 86%. Verplichte driftreducerende maatregelen en, in mindere mate, het van de markt halen van een aantal stoffen leverden de belangrijkste bijdragen aan deze vermindering. Concentraties van gewasbeschermingsmiddelen in het oppervlaktewater lieten in het algemeen een dalende trend zien, maar nog steeds worden stoffen aangetroffen boven maximaal toelaatbare concentraties. Het aantal knelpunten in de drinkwatervoorziening daalde van 33 naar 27, waarmee de tussentijdse doelstelling niet werd gehaald. Hiervoor zijn gebruik buiten de landbouw en aanvoer vanuit het buitenland gedeeltelijk verantwoordelijk. Het aantal normoverschrijdingen op de innamepunten daalde wel met ongeveer 70%. Demonstratieprojecten geven aan dat een verdere vermindering van de milieubelasting mogelijk is. Daarvoor moeten gewasbeschermingsstrategieën en management op de bedrijven worden aangepast. Om dit te bereiken is een brede verspreiding van de opgedane kennis noodzakelijk
  Natuurbeleid en sturing in beweging : achtergronden bij de Natuurbalans 2005
  Selnes, T. - \ 2006
  Bilthoven : Milieu- en Natuurplanbureau (MNP rapport 408763011) - 44
  natuurbescherming - regionale planning - duinen - regionaal beleid - overheidsbeleid - waterwinning - nationale landschappen - noord-holland - zuid-holland - friesland - friese wouden - natuur - nature conservation - regional planning - dunes - regional policy - government policy - water catchment - national landscapes - noord-holland - zuid-holland - friesland - friese wouden - nature
  Natuur wordt steeds vaker onderdeel van bredere en integrale gebiedsprocessen, zoals nationale landschappen. In dit document worden zes praktijkvoorbeelden behandeld. Drie vanuit de nationale landschappen (Gaasterland, Noord-Holland Midden en de Friese Wouden) en drie vanuit de duinen
  Pleidooi voor uniforme regels en kosten bij waterwinning voor beregening
  Stoof, C.R. ; Ritsema, C.J. - \ 2006
  H2O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling 39 (2006)25/26. - ISSN 0166-8439 - p. 24 - 26.
  grondwaterwinning - wetgeving - variatie - kosten - irrigatie - watervoorziening - waterwinning - waterschappen - provincies - harmonisatie - sportterreinen - beregening - irrigation - groundwater extraction - water supply - legislation - variation - costs - water catchment - polder boards - provinces - harmonization - sports grounds - overhead irrigation
  Zowel de regels als de kosten voor grondwateronttrekkingen variëren binnen Nederland zo sterk dat er navrante verschillen bestaan voor de gebruikers van water. Doordat provincies en waterschappen hun eigen regels en prijzen mogen bepalen, kan het voorkomen dat de ene gebruiker veel meer betaalt voor precies hetzelfde water als zijn buurman of aan geheel andere regels moet voldoen. Harmonisatie van regels en kosten is noodzakelijk voor een eerlijk beleid, waarbij niet de provincie of waterschapsgrenzen leidend moeten zijn, maar het hydrologische systeem waaruit onttrokken wordt.
  Relatie bos en waterwinning. 1. Verkenning van samenwerkingsmogelijkheden
  Jansen, A.J.M. ; Olsthoorn, A.F.M. - \ 2003
  Nederlands Bosbouwtijdschrift 75 (2003)2. - ISSN 0028-2057 - p. 7 - 10.
  bossen - bosbomen - bosbeheer - grondwater - grondwateraanvulling - waterkwaliteit - watergebruik - waterrelaties - plant-water relaties - interceptie - transpiratie - waterbalans - bodemwaterbalans - waterwinning - forests - forest trees - forest administration - groundwater - groundwater recharge - water quality - water use - water relations - plant water relations - interception - transpiration - water balance - soil water balance - water catchment
  In twee delen wordt een publikatie uit 2001 van KIWA en Alterra over de fysieke relaties tussen waterwinning en bos herdrukt. In deel 1 de invloed van bos- en boomsoorten op de waterkwaliteit en de wijze waarop bos- en boomsoorten de grondwateraanvulling beïnvloeden
  Relatie bos en waterwinning 2. Verkenning van samenwerkingsmogelijkheden
  Jansen, A.J.M. ; Olsthoorn, A.F.M. - \ 2003
  Nederlands Bosbouwtijdschrift 75 (2003)3. - ISSN 0028-2057 - p. 5 - 7.
  bossen - bosbomen - grondwater - grondwateraanvulling - waterrelaties - plant-water relaties - verdroging - bosecologie - natuurbescherming - houtaanwas - groei - opstandsontwikkeling - grondwaterstand - waterwinning - bosopstanden - natuur - forests - forest trees - groundwater - groundwater recharge - water relations - plant water relations - desiccation - forest ecology - nature conservation - increment - growth - stand development - groundwater level - water catchment - forest stands - nature
  In twee delen wordt een publikatie uit 2001 van KIWA en Alterra over de fysieke relaties tussen waterwinning en bos herdrukt. In deel 2 de invloed van waterwinning op bos en boomsoorten. Waterwinning en grondwaterdaling kunnen bijdragen aan verdroging, verzuring en vermesting in bossen, met nadelige effecten voor de productiecapaciteit (aanwasvermindering) en de natuurwaarden. Anderzijds kan bij omschakeling van donker naaldbos naar licht naaldbos of loofbos sprake zijn van wederzijds voordeel voor bossen en waterwinning
  Het duingebied Meijendel tussen 1800 en 2000: veranderingen in landgebruik
  Bakker, J.G. ; Jaarsma, C.F. - \ 2003
  Groen : vakblad voor groen in stad en landschap 59 (2003)3. - ISSN 0166-3534 - p. 26 - 31.
  landgebruik - duingebieden - geschiedenis - ontginning - waterwinning - natuur - zuid-holland - land use - reclamation - history - duneland - water catchment - nature - zuid-holland
  Meijendel is een gebied met veel verschillende soorten duinlandschappen. In dit eerste artikel wordt ingegaan op de ontwikkelingen van het landgebruik. Het duingebied is binnen de Randstad en ook op West-Europese schaal één van de grootste relatief ongerepte duingebieden. Behalve uitbreidingen voor waterwinning in het duingebied zijn er vanaf begin 1900 ook initiatieven van particuliere eigenaren die hun invloed hebben op dit unieke gebied
  Methaanbelasting irrelevant voor filterwerking
  Vet, W. de; Burger, W. ; Wolthoorn, A. ; Woerdt, D. van der - \ 2002
  H2O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling 35 (2002). - ISSN 0166-8439 - p. 26 - 29.
  waterzuivering - filtratie - methaan - ammonium - grondwaterwinning - waterwinning - zuid-holland - krimpenerwaard - water treatment - filtration - methane - ammonium - groundwater extraction - water catchment - zuid-holland - krimpenerwaard
  Hydron Zuid-Holland kent op haar zuiveringsstation Lekkerkerk van oudsher problemen met onvolledige ammoniumverwijdering in de dubbele droogfiltratie. Onderzoek heeft uitgewezen dat vacuümontgassing nauwelijks een verbetering van het zuiveringsproces oplevert
  Integrated ecological assessment methods as a basis for sustainable catchment management
  Verdonschot, P.F.M. - \ 2000
  Hydrobiologia 422/423 (2000). - ISSN 0018-8158 - p. 389 - 412.
  waterlopen - beheer van waterbekkens - hydrologie van stroomgebieden - ecologie - ecosystemen - duurzaamheid (sustainability) - waterwinning - streams - watershed management - catchment hydrology - ecology - ecosystems - sustainability - water catchment
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.