Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 20 / 122

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Innovatieve, zelf watergevende bloempot ontzorgt consumenten : techniek helpt mensen zonder groene vingers
  Noort, Filip van - \ 2016
  horticulture - greenhouse horticulture - pot plants - aloe - yucca - ficus - pots - water requirements - water supply - computer software - consumer attitudes - new products

  Het bedrijf Parrot, bekend van onder andere handsfree carkits en drones, wil dit voorjaar een zelf watergevende bloempot op de markt brengen die consumenten ontzorgt. In de pot zitten sensoren, die een aantal omgevingsfactoren meten. De pot kan zelf met behulp van ingebouwde sproeiers watergeven en de consument met behulp van bluetooth technologie en een app op de smartphone vertellen wat de plant nodig heeft. Voor de benodigde teeltkundige kennis klopte het bedrijf aan bij gewasspecialist Filip van Noort van Wageningen UR Glastuinbouw in Bleiswijk.

  Hoeveel water verdampt de stad?
  Jacobs, C.M.J. ; Elbers, J.A. ; Moors, E.J. ; Hove, L.W.A. van - \ 2015
  Water Matters : Kenniskatern voor Waterprofessionals - Dutch edition (2015)oktober. - p. 34 - 37.
  evaporatie - waterbeheer - stedelijke gebieden - stedelijke samenleving - waterbehoefte - klimaatverandering - zoet water - evaporation - water management - urban areas - urban society - water requirements - climatic change - fresh water
  Hoeveel water verliest een stad door verdamping? Wat betekent dat? En is dat proces van verdamping te beïnvloeden? Onderzoek van Alterra Wageningen UR levert inzichten op die voor de steden steeds belangrijker zullen worden.
  Optimaal water geven in de boomkwekerij : Eindrapportage Boomkwekers aan de slag met innovatief waterbeheer
  Vreman, H. ; Dalfsen, P. van; Brouwer, J. ; Wijk, D. van; Nannes, L. - \ 2015
  Zwolle : LTO NOORD - 146
  boomkwekerijen - duurzame landbouw - waterbeheer - bedrijfsvergelijking in de landbouw - agrarische bedrijfsvoering - irrigatiesystemen - waterbehoefte - gewassen, groeifasen - teeltsystemen - forest nurseries - sustainable agriculture - water management - farm comparisons - farm management - irrigation systems - water requirements - crop growth stage - cropping systems
  Het doel van het project is om een aantal innovatieve meetmethodes zodanig met elkaar te integreren, zodat inzicht ontstaat in de bodem in relatie tot de waterbehoefte en de gewasgroei en deze optimaal gestuurd kunnen worden.
  Water geven naar behoefte komt stapje dichterbij : Het mysterie van de verdwenen stikstof
  Kierkels, T. ; Voogt, W. - \ 2015
  Onder Glas 12 (2015)5. - p. 20 - 21.
  glastuinbouw - potplanten - plantenvoeding - nutriëntenuitspoeling - stikstof - irrigatie - meting - voedingsstoffenbalans - sensors - vochtmeters - waterbehoefte - greenhouse horticulture - pot plants - plant nutrition - nutrient leaching - nitrogen - irrigation - measurement - nutrient balance - sensors - moisture meters - water requirements
  De variatie in uitspoeling van mineralen is groot tussen verschillende chrysantenbedrijven. Voor een deel ligt dat aan ondernemersbeslissingen. Om goed te kunnen sturen op minimale uitspoeling en maximale productkwaliteit zijn goede tools nodig. Een betere vochtsensor is zeer welkom, geeft teler Jos Ammerlaan aan.
  Waterbesparing door slimme en betaalbare sensor
  Balendonck, J. - \ 2015
  Kas techniek 2015 (2015)april. - p. 34 - 37.
  teelt onder bescherming - cultuurmethoden - kunststoftunnels - irrigatie - sensors - instrumenten (meters) - waterbehoefte - vochtmeters - watergebruik - efficiëntie - watergebruiksrendement - irrigatiesystemen - protected cultivation - cultural methods - plastic tunnels - irrigation - sensors - instruments - water requirements - moisture meters - water use - efficiency - water use efficiency - irrigation systems
  Onderzoekers van Wageningen UR Glastuinbouw hebben in het kader van een Partners voor Water-project laten zien dat Turkse telers met behulp van de AquaTag veel efficiënter kunnen irrigeren. Sturen op vochtsensoren is niet nieuw, maar beschikbare sensoren zijn relatief duur en meten alleen lokaal, terwijl het vochtgehalte sterk kan variëren binnen een kraanvak. Met de AquaTag is nu een goedkope en slimme oplossing voor handen.
  Vergroten zelfvoorzienendheid watervoorziening glastuinbouw : watervraag glastuinbouw Haaglanden : deelrapport A
  Appelman, W. ; Koeman-Stein, N. ; Creusen, R. ; Paalman, M. ; Raterman, B. ; Voogt, W. - \ 2014
  Utrecht : Programmabureau Kennis voor Klimaat (Kvk rapport nummer KvK105/2013A) - 96
  glastuinbouw - watervoorziening - neerslag - zoet water - waterbehoefte - zuid-holland - westland - greenhouse horticulture - water supply - precipitation - fresh water - water requirements - zuid-holland - westland
  De watervoorziening van de glastuinbouw in Haaglanden staat onder druk door toekomstige ontwikkelingen zoals klimaatverandering (langere perioden van droogte en toename verzilting), veranderingen in het beheer van het hoofdwatersysteem en verschuivingen in de zoet-zout grens (uitvoering kierbesluit en planvorming voor een zout water Volkerak-Zoommeer) en de discussie rondom het infiltreren van brijn in de ondergrond. Dit heeft zowel betrekking op de beschikbaarheid van regenwater als ook van voldoende en geschikt oppervlaktewater.
  Sturen met hoge EC verbetert smaak en kwaliteit vruchtgroenten : zoektocht naar minder water, meststoffen en spui
  Velden, P. van; Beerling, E.A.M. - \ 2014
  Onder Glas 11 (2014)12. - p. 24 - 25.
  glastuinbouw - groenten - cultuurmethoden - kweekmedia - emissie - irrigatie - reductie - gewaskwaliteit - tomaten - waterbehoefte - greenhouse horticulture - vegetables - cultural methods - culture media - emission - irrigation - reduction - crop quality - tomatoes - water requirements
  Een tandje bijzetten om het nog beter te doen. Dat is de inzet van nieuwe proeven die het water- en meststoffenverbruik en de spui naar beneden moeten brengen. Dat klinkt een beetje als een verplicht nummer, tot blijkt dat de kwaliteit van het eindproduct omhoog kan. Misschien zelfs met behoud van productie. Overdrain als verzekering is een achterhaald idee.
  Hoe klimaatrobuust is de gewasfactormethode van het Nationaal Hydrologisch Instrumentarium?
  Walsum, P.E.V. van; Bolt, F.J.E. van der; Veldhuizen, A.A. - \ 2013
  Stromingen : vakblad voor hydrologen 19 (2013)3/4. - ISSN 1382-6069 - p. 127 - 133.
  grondwaterstand - evapotranspiratie - waterbehoefte - gewassen - modellen - groundwater level - evapotranspiration - water requirements - crops - models
  Artikel naar aanleiding van het artikel “Metingen en proceskennis vereist voor nauwkeurige verdampingsberekening in grondwatermodellen”, van Bartholomeus e.a. in Stromingen, vol 19, #2 (2013). De SWAP-methode wordt in bovengenoemd artikel gebruikt als substituut voor werkelijke metingen om illustratieve berekeningen uit te voeren. Dat de getoetste ‘enkelvoudige’ gewasfactormethoden in dat opzicht tekort te schieten komt doordat er 1) in die methoden geen expliciet onderscheid wordt gemaakt tussen de verschillende verdampingstermen, en 2) de gewasfactor een versimpelde voorstelling vormt van (onder andere) de aerodynamische ruwheid; die kan de effecten van variaties in windsnelheid daarom niet volgen.
  Sensoren maken optimaal beregenen mogelijk
  Dalfsen, P. van - \ 2013
  De Boomkwekerij 2013 (2013)33. - ISSN 0923-2443 - p. 24 - 25.
  boomkwekerijen - houtachtige planten - vollegrondsteelt - beregening - waterbehoefte - sensors - monitoring - bodemwater - timing - forest nurseries - woody plants - outdoor cropping - overhead irrigation - water requirements - sensors - monitoring - soil water - timing
  Bodemvochtsenoren geven inzicht in het juiste beregeningsmoment, zo blijkt uit het project 'Wireless'waaraan boomkwekers hebben meegedaan. Dankzij sensoren kunnen zij optimaal beregenen. Het hangt wel van de grondsoort af of het gemeten bodemvocht daadwerkelijk beschikbaar is voor het gewas.
  'Plug and play' vochtsensor biedt eenvoud (interview met o.a. Ton Baltissen, Pieter van Dalfsen en Jos Balendonck)
  Jagers, F. ; Baltissen, A.H.M.C. ; Dalfsen, P. van; Balendonck, J. - \ 2013
  Glastuinbouwtechniek Magazine 2013 (2013)2. - ISSN 1872-549X - p. 12 - 14.
  boomkwekerijen - containerplanten - plant-water relaties - waterbehoefte - vochtgehalte - sensors - meting - kwekers - forest nurseries - container grown plants - plant water relations - water requirements - moisture content - measurement - growers
  Uit recent onderzoek van PPO-Wageningen UR Boomkwekerij blijkt dat er bij boomkwekerijen met planten in potten of containers tot 40% op de water- en meststoffengift kan worden bespaard als er efficiënter wordt water gegeven. Interview met o.a. Ton Baltissen, Pieter van Dalfsen en Jos Balendonck.
  Water, watergift, verdamping (bij chrysant)
  Voogt, Wim - \ 2012
  chrysanthemums - ornamental crops - cropping systems - irrigation - water requirements - transpiration - water uptake - emission - lysimeters - instruments
  Bladschade bij potanthurium
  Warmenhoven, M.G. ; Garcia Victoria, N. ; Noort, F.R. van - \ 2012
  Bleiswijk : Wageningen UR Glastuinbouw (Rapporten GTB 1186) - 86
  bladplanten - bladeren - schade - overdosis - kalk - waterbehoefte - vochtgehalte - substraten - anthurium - bladvlekkenziekte - potplanten - foliage plants - leaves - damage - overdose - lime - water requirements - moisture content - substrates - anthurium - leaf spotting - pot plants
  Bladschade bij gevoelige potanthurium cultivars verlaagt de sier-en marktwaarde van het product. De kosten voor de sector bedragen naar schatting 7500 € per ha per jaar. Daarom is met financiering van PT van november 2011 tot mei 2012 onderzoek uitgevoerd naar de mogelijke oorzaken van twee vormen van bladschade bij potAnthurium. Gebleken is dat de necrotische stippen op de bladrand van het oude blad niet altijd overeenkomen met guttatie en/of schade aan de hydathoden. De necrose, een niet omkeerbare schade, wordt ook niet veroorzaakt door calcium gebrek, of mangaan overmaat, in tegengeel, een hogere Calciumgift verergert het schadebeeld. Vlekkerige bladvergeling, een omkeerbare schadevorm is niet het gevolg is van lenswerking van waterdruppels op het blad, maar tekort aan Magnesium of Mangaan verergeren het schadebeeld. Beide schades worden grotendeels voorkomen door te telen in een afwijkende omgeving (onder een folie); door de overgang van een vochtige omgeving (onder een folie) naar een “normale” omgeving ontstaat geleidelijk schade of neemt de aanwezige schade toe. Het telen onder folie kent echter ook negatieve effecten. Aanbevolen wordt daarom om vervolgonderzoek te verrichten naar de relaties tussen de watergeefstrategie en het substraatvocht en het optreden van schade. Abstract Sensitive potanthurium cultivars can show leaf damage that reduce both the ornamental and the market value of the product. The costs for the sector are estimated at € 7,500 per hectare per year. To study the possible causes of two types of leaf damage, a series of activities and experiments were performed between November 2011 and May 2012. It has been found that the necrotic spots on the leaf edge (appearing mainly in older leaves) do not always correspond with guttation and / or damage to the hydathodes. The necrosis, a non reversible damage is not caused by calcium deficiency or excess manganese, on the contrary, a higher calcium supply leads to an increased damage. Yellow spots on the younger leaves, the other type of damage, has proved reversible and is not the result of lensing of water droplets on the leaf. A reduced supply of magnesium or manganese, worsen the damage. Both damage forms have been largely prevented by cultivation in a different environment (under foil), the transition from a humid environment (under foil) to a “normal” environment gradually leads to an increase of the damage symptoms. However, growing under plastic also has negative effects. It is therefore recommended to conduct further research to the influence of the relations between the watering strategy and the substrate moisture and the occurrence of the damage.
  Toepassing emissie management systeem; wat kan een teler ermee in de praktijk
  Voogt, Wim - \ 2011
  greenhouse horticulture - emission - nutrient leaching - soil water - measurement - water content - water requirements
  Actualisering van de kennis van de zouttolerantie van landbouwgewassen, op basis van literatuuronderzoek, expertkennis en praktische ervaringen
  Bakel, P.J.T. van; Stuyt, L.C.P.M. - \ 2011
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 2201) - 72
  gewassen - veldgewassen - zouttolerantie - classificatie - waterbehoefte - crops - field crops - salt tolerance - classification - water requirements
  De tekorten aan zoetwater voor een aanvullende watervoorziening van de landbouw in Nederland zullen door klimaat-verandering in ernst en omvang toenemen. Dit vraagt om anders omgaan met zoet water maar ook om actualisering van kennis van de zouttolerantie van landbouwgewassen in de open vollegrond. Deze actualisatie is aan de hand van literatuuronderzoek, expertkennis en praktische ervaring uitgevoerd. Daarbij is aangesloten op de in de buitenlandse literatuur gebruikelijke indeling van gewassen in vier zouttolerantieklassen, met bijbehorende schadefuncties. Voor het waterbeheer is de relatie tussen chlorideconcentraties in bodemwater en die in het beregeningswater c.q. het oppervlaktewater van belang. Deze relatie is sterk afhankelijk van de weersomstandigheden en bodemeigenschappen en is alleen met simulatiemodellen te operationaliseren. Voor een worst case situatie is een tabel opgesteld waarmee de zoutschade aan landbouwgewassen door het gebruik van zouthoudend beregeningswater kan worden bepaald. In de discussie wordt ingegaan op de vraag of de resultaten van in het buitenland uitgevoerde proeven mogen worden gebruikt. Een belangrijke conclusie is dat het omgaan met verzilt water door zowel agrariërs als waterbeheerders kan worden verbeterd. Dit rapport geeft hiervoor handreikingen.
  Ondersteuning chrysantentelers bij zoektocht naar mogelijkheden emissiereductie
  Voogt, W. ; Winkel, A. van - \ 2011
  snijbloemen - chrysanten - agrarische bedrijfsvoering - bemesting - irrigatie - waterbehoefte - kennis - kwaliteitsnormen - emissie - cut flowers - chrysanthemums - farm management - fertilizer application - irrigation - water requirements - knowledge - quality standards - emission
  Bij telers is het bewustzijn over de consequenties van de komende emissienormen weinig ontwikkeld; het ontbreekt vaak aan kennis over de effecten van watergeef- en bemestingsstrategie op de bedrijfseigen emissie. In twee praktijknetwerkgroepen, in twee regio’s (ZW NL en Midden-ZO NL) is een samenwerkingsverband van chrysantentelers, teeltadviseurs en onderzoekers opgezet.
  Praktijktoepassing lysimeters - een update 12-02-2010
  Voogt, Wim - \ 2010
  protected cultivation - lysimeters - instruments - water requirements - climatic factors - crop production - organic farming - drainage water - greenhouse horticulture - fertilizer application
  Watervraag glastuinbouw - Een quick scan van de huidige en toekomstige watervraag in Midden –West Nederland
  Voogt, Wim - \ 2010
  protected cultivation - water supply - water policy - water availability - regional surveys - water requirements - greenhouse horticulture - west netherlands
  Teeltsturing door Ionspecifiek meten
  Gieling, T.H. ; Blok, C. ; Janssen, H.J.J. ; Maas, A.A. van der; Os, E.A. van; Voogt, W. - \ 2010
  ionen - macro-elementen - drainagewater - voedingsoplossingen - voedingsstoffenbehoeften - waterbehoefte - zuurstofbehoefte - ions - major elements - drainage water - nutrient solutions - nutrient requirements - water requirements - oxygen requirement
  Ion specifiek meten en sturen is het online en ter plaatse meten van de macro-elementen in voedingswater en drainwater met als doel in een volgende gift water en voeding af te stemmen op de behoefte van de plant.
  Zicht op de watergift in pot- en containerteelt : efficiënt watergeven voor een optimale groei
  Dalfsen, P. van; Geers, F.A.M. ; Pronk, A.A. - \ 2010
  Lisse : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving B.V.
  containerplanten - potplanten - plant-water relaties - irrigatie - waterbehoefte - wateropname (planten) - optimalisatie - plantenkwekerijen - boomkwekerijen - container grown plants - pot plants - plant water relations - irrigation - water requirements - water uptake - optimization - nurseries - forest nurseries
  De watergift is een belangrijk onderdeel in de pot- en containerteelt. PPO deed onderzoek naar de nieuwe technieken die op de markt zijn gekomen en geeft handvatten om te komen tot een goede afstemming van de watergift op de behoefte van de plant.
  Review of crop salt tolerance in the Netherlands
  Bakel, P.J.T. van; Kselik, R.A.L. ; Roest, C.W.J. ; Smit, A.A.M.F.R. - \ 2009
  Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra-report 1926)
  verzilting - gewassen - zouttolerantie - gewasverliezen - gewasgroeimodellen - akkerbouw - inventarisaties - solanum tuberosum - suikerbieten - irrigatie - tulpen - graslanden - waterbehoefte - zuidwest-nederland - salinization - crops - salt tolerance - crop losses - crop growth models - arable farming - inventories - solanum tuberosum - sugarbeet - irrigation - tulips - grasslands - water requirements - south-west netherlands
  Supportive irrigation is practiced in the Netherlands to overcome drought spells in the summer season. In the south-west delta mainly surface water is used of which the salinity is likely to increase. This study investigates the effects of saline irrigation on potatoes, sugar beet, grass, and tulips for different soils using a modeling approach. A comparison was made with a previous study showing the importance of climate and soils on crop reaction when applying supportive irrigation with variable salinities. It was found that the internationally accepted concept of Maas and Hoffman to estimate crop damage due to salts is not sufficiently reliable to establish salinity norms under conditions prevailing in the Netherlands. Recommendations are given for trade-offs between drought and salt damage, modeling improvements, and experimental field research.
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.