Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Current refinement(s):

Records 1 - 16 / 16

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: keywords==waterfilters
Check title to add to marked list
Ontsmetten van recirculatiewater in de aardbeienteelt : literatuuronderzoek en testen met Xanthomonas
Broek, R.C.F.M. van den; Evenhuis, A. ; Verhoeven, J.T.W. ; Wolf, J.M. van der; Krijger, M.C. ; Kastelein, P. ; Zouwen, P.S. van der - \ 2013
Lelystad : PPO AGV (PPO rapport 533) - 37
aardbeien - teeltsystemen - hergebruik van water - waterkwaliteit - regelingen - desinfecteren - kleinfruit - fruitteelt - waterfilters - waterzuivering - Nederland - strawberries - cropping systems - water reuse - water quality - regulations - disinfestation - small fruits - fruit growing - water filters - water treatment - Netherlands
Vanuit de glastuinbouw zijn een groot aantal technieken bekend om dit water te ontsmetten zoals: langzame zandfiltratie, UV ontsmetting. verhitting, waterstofperoxide en ozon. In de boomteelt worden ook moerasfilters gebruikt. Elk systeem heeft zijn voor- en nadelen waardoor de keuze lastig is. De geschiktheid van de systemen voor de aardbeienteelt worden kort besproken. Vervolgens zijn een aantal ontsmettingstechnieken getest op Xanthomonas fragariae.
Handleiding Fytobac, Biofilter en Heliosec : werking, constructie en het gebruik voor afvalwater verontreinigd met gewasbeschermingsmiddelen
Werd, H.A.E. de; Looij, J.H. - \ 2013
Randwijk : Praktijkonderzoek Plant en Omgeving, Bloembollen, Boomkwekerij & Fruit - 44
tuinbouw - spuitapparatuur - waterzuivering - biologische waterzuiveringsinstallaties - pesticiden - handleidingen - afvalwaterbehandeling - waterfilters - horticulture - spraying equipment - water treatment - biological water treatment plants - pesticides - guide books - waste water treatment - water filters
Deze handleiding geeft aan hoe biologische zuivering en gebruik van verdampingsbakken gebruikt kan worden om water verontreinigd met gewasbeschermingsmiddelen te reinigen. Schoonmaken van de spuit op een perceel waarop de middelen toegepast zijn, is altijd toegestaan, als afspoeling naar oppervlaktewater voorkomen wordt. Bij het schoonmaken op het erf zijn de risico’s voor het milieu vaak groter en gelden er de nodige voorwaarden
Zuivering sorteerwater heeft heldere toekomst - Interview met Marcel Wenneker
Ossenbruggen, M. van; Wenneker, M. - \ 2012
De Fruitteelt 102 (2012)12. - ISSN 0016-2302 - p. 8 - 9.
fruitteelt - sorteermachines - waterzuivering - waterfilters - pesticidenresiduen - gewasbescherming - fruit growing - sorters - water treatment - water filters - pesticide residues - plant protection
In opdracht van het Waterschap Scheldestromen en onder coördinatie van de NFO werd in 2009 het project waterbehandeling bij fruitsorteerinstallaties opgezet. Nu, drie jaar later, is er veel meer bekend over de werking, wat wel en niet mogelijk is en heeft de sorteerder keus uit diverse zuiveringsinstallaties. NFO-kring Midden- Nederland en het Waterschap Rivierenland gaven 6 maart een informatie avond voor fruitsorteerders.
Restwater veldspuit biologisch zuiveren : Interview met Rik de Werd
Tiggelen, A. van; Werd, H.A.E. de - \ 2012
Akker magazine 2012 (2012)9. - ISSN 1875-9688 - p. 22 - 25.
pesticiden - emissie - milieubescherming - biologische filtratie - waterfilters - gewasbescherming - akkerbouw - pesticides - emission - environmental protection - biological filtration - water filters - plant protection - arable farming
Een veldspuit kun je na gebruik spoelen op het veld om vervolgens het restwater te verspuiten. Een andere optie is het gebruik van biologische filterbakken bij de vul- en wasplaats, die het afvalwater van de veldspuit zuiveren. Voor akkerbouwers die zo de emissie vanaf het erf willen terugdringen, zijn er verschillende systemen op de markt.
Phytophthora speelt verstoppertje bij NFT aardbei
Evenhuis, B. ; Verhoeven, J.T.W. - \ 2011
Groenten en Fruit Actueel 2011 (2011)45. - ISSN 0925-9694 - p. 12 - 12.
phytophthora cactorum - aardbeien - hydrocultuur - infectie - langzame zandfiltratie - waterfilters - plantenziekteverwekkende schimmels - kleinfruit - strawberries - hydroponics - infection - slow sand filtration - water filters - plant pathogenic fungi - small fruits
Aardbeitelers worden 'blij' gemaakt met Phytophthora cactorum in hun gewas, terwijl ze daar niet op zitten te wachten. Onderzoekers worden teleurgesteld omdat infectie uitblijft terwijl ze er alles aan doen om aantasting te krijgen. Dat hindert ze bij het uitvinden wat het ontsmettingseffect is van een zandfilter in de teelt van aardbei op water.
Van restvloeistof tot plantenbak : Biozuiveringssysteem reinigt afval- en restwater van bespuiting
Vliegen-Verschuren, A. ; Werd, H.A.E. de - \ 2011
De Fruitteelt 101 (2011)35/36. - ISSN 0016-2302 - p. 10 - 11.
afvalwaterbehandeling - biologische behandeling - waterfilters - pesticiden - fruitteelt - waste water treatment - biological treatment - water filters - pesticides - fruit growing
Vervuiling van het oppervlaktewater door gewasbeschermingsmiddelen blijft een maatschappelijk aandachtspunt. Drinkwater gewonnen uit oppervlaktewater hoort ook in deze discussie. Metingen van waterschappen zijn medebepalend bij verlenging van een toelating. Wanneer zijn gewasbescherming te vaak en/of in te hoge concentraties terugvinden, kan dit gevolgen hebben voor de fruitteeltsector. Door puntbelasting te voorkomen kunnen de middelen eenvoudiger behouden.
Biofilter voorkomt emissie wasplaats : Interview met Rik de Werd
Lee, H. ; Werd, H.A.E. de - \ 2011
Akker magazine 2011 (2011)2. - ISSN 1875-9688 - p. 19 - 21.
pesticiden - waterverontreiniging - filters - akkerbouw - biologische behandeling - waterfilters - waterzuivering - pesticides - water pollution - arable farming - biological treatment - water filters - water treatment
Hoewel de exacte regels rond de afvoer van water van de wasplaats voor trekkers en spuiten nog op zich laten wachten, wordt door de praktijk en onderzoekers al volop gewerkt aan oplossingen. Loonbedrijven en akkerbouwers richten onder meer biofilters in om het water te reinigen. Lozen van het gezuiverde water is nog een probleem, maar uit de jongste versie van de filter komt helemaal geen water meer.
Developing an environmentally appropriate, socially acceptable and gender-sensitive technology for safe-water supply to households in arsenic affected areas in rural Bangladesh
Amin, N. - \ 2010
Wageningen University. Promotor(en): Anke Niehof; Wim Rulkens, co-promotor(en): Harry Bruning. - [S.l. : S.n. - ISBN 9789085858164 - 243
plattelandsontwikkeling - platteland - ontwikkeling - ontwikkelingsstudies - watervoorziening - milieubescherming - grondwater - grondwaterverontreiniging - watervoerende lagen - pijpleidingen - arsenicum - maatschappelijke betrokkenheid - landbouwhuishoudens - waterfilters - drinkwater - sociologie - bangladesh - zuid-azië - rural development - rural areas - development - development studies - water supply - environmental protection - groundwater - groundwater pollution - aquifers - pipelines - arsenic - community involvement - agricultural households - water filters - drinking water - sociology - bangladesh - south asia
To confront the arsenic crisis in Bangladesh, several options for a safe water supply in the rural As-affected areas are available. Most of these options have shown a minimum scope to mitigate arsenic-related risks because of their poor performance and non-acceptability by the rural households. In this research, therefore, the development of an appropriate technology for an As-free, safe drinking water supply is considered from a local perspective and a societal context. To achieve the goal and objectives of this research, four research questions were formulated (Chapter 1). The first research question is about the technological and socio-economic performance of community-based pipeline water supply systems that use deep aquifers. The second question deals with available and currently implemented household-level arsenic removal technologies in rural Bangladesh. The third addresses the weaknesses, limitations, strengths and advantages of the technologies in terms of a number of technological, social, economic and gender indicators. Fourth, the question is posed of the most promising arsenic removal option for rural house¬holds in terms of its techno¬logical performance and social acceptability and suitability from a gender perspective. The occurrence of As in the Delta region is of geochemical origin and its distribution in the groundwater has distinct regional patterns and depth trends. An overview of the arsenic problem in Bangladesh is given in Chapter 2.

The overall objective of the research was to develop a socially appropriate and gender-sensitive household-level As removal filter. Technical, socio-economic and cultural aspects were incorporated in this research to assess the development of a sustainable innovation through multi- and interdisciplinary approaches. The technical validation of the systems was carried out through laboratory-based research, to address the efficiency, robustness, operational and maintenance convenience, safety and viability of the technology. For the social research, the model by Spaargaren and Van Vliet (2000) was adjusted to address the filter’s suitability in terms of lifestyle, domestic time-space structures, affordability, standards of comfort, cleanliness, convenience and modes of provision. In addition, I also considered the household resource-based affordability during the operation and maintenance phase, in terms of a socio-technological and gender perspective. A conceptual model was developed to guide the research and to answer the research questions (Chapter 1). The socio-economic data on the main concepts of this research work were collected through a survey (Appendix 2).

In this research, a synthesis of knowledge resulting from disciplinary, open-ended collaboration and local perspectives is achieved. Such a transdisciplinary research approach ensures an integration of knowledge through the participation of a variety of stakeholders, including end users, and mutual learning between the different stakeholders, such as users of the Modified Garnet Homemade Filter (MGH Filter), caretakers, village committees, implementing organizations and donors, users of water, households, and women.

The community–based piped water supply in Bangladesh
There are several alternative sources to get safe and As-free drinking water in Bangladesh. A community-based piped water supply system using deep aquifers is one of them. In this research, three community-based piped water supply systems were compared to evaluate their technological and economic sustainability, the sustainability of using deep aquifers for the long term, and the social and gender appropriateness of the systems, based on the users’ perspective (Chapter 4). The technical performance of the three systems in different geological conditions was found satisfactory in terms of their efficacy, water quality, adequacy of the water supply, and operations and maintenance. The water is As- and Fe-free and is of good taste. The concentration of As is below the limiting range of drinking water in Bangladesh (50µgL-1As), as well as within the WHO and new EPA standards (10µgL-1As). The sustainable use of deep aquifers for a longer period is a serious issue. To address the sustainability, hydro-geological factors need to be well understood. Overextraction of water from deep aquifers could induce a downward migration of dissolved As and permanently destroy the deep resource. Only one system is practicing chlorination to disinfect the water in the overhead tank, while the other two systems do not have such a provision. However, the field data reveal that the three systems are technologically acceptable and do not require disposal of contaminated sludge.

The women who are using one of the three water supply systems are satisfied about the water supply systems. They think the systems reliable in their delivery of adequate water and convenient and comfortable for the women users. Women can get water close to their house, which saves collection time and a physical burden. The appointed caretakers are operating the systems efficiently, including maintenance and the collection of the monthly bill from the beneficiaries. The economical sustainability seems to be satisfactory, provided the initial costs are subsidized by external financial assistance with only a little contribution from the communities, which varies from five to seven percent of the total capital cost. The community participation in sharing the installation cost for the system and the monthly bill are fixed, based on the economical condition of the households. However, a drawback of the community-based piped water system is disruption of the system due to its sensitivity to power failure, which is a big problem in Bangladesh. Other shortcomings are the limitations to extend the system to meet the increasing demand of the village people. On the long term, economical sustainability factors need to be considered, such as the availability of funds and the participation of the users in the system’s management, which were absent in all three systems.

Currently available and implemented household-level arsenic removal technologies

The application of arsenic removal technologies to provide safe drinking water in rural areas plays a vital role where other, alternative options and safe aquifers are not easily available and where community-based pipeline water supply systems are not feasible. In this research, physico-chemical and biological as well as conventional techniques for the removal of arsenic were reviewed (Chapter 5). Based on literature, an inventory was carried out of 40 available and currently implemented technologies at the household level in terms of their arsenic removal efficiency, cost and users’ acceptance. All the technologies remove As from the water to a limited extent. Therefore, there is scope for further development of these technologies. A multiple-criteria analysis (MCA) approach was applied to select a technology for the further development of an appropriate arsenic removal filter for household-level use. In the research, based on the integrated assessments, the MCA-GARNET technology was selected for further development.

An assessment of the performances of the three governmentally certified arsenic removal technologies for rural household use was carried out (Chapter 5). This research concludes that the government’s investments in an improved water supply so far have failed to meet the needs of the poor villagers, because they are not able to buy the costly Alcan and Read-F filters. Even the relatively cheap Sono filter proved to be unaffordable for the poorest. Furthermore, assessing the As removal efficiency and life span of these filters is difficult at this preliminary stage, and so is predicting how the disposal of the spent filter materials will be carried out by the users. The As leaching from the sludge/waste generated by the three treatment processes is dependent on the type of removal mechanism and the ultimate sludge disposal methods.

Development of a chemical-free arsenic removal technology for household use

In this research, by the active participation of potential end users and other stakeholders, I have included local knowledge and social and gender perspectives in the process of the development of an innovative As removal filter (MGH filter) (Chapter 6). The MGH filter efficiency and breakthrough point were studied at different operational variables, such as filter bed thickness, types of filter media and flow rate. The toxicity of the spent material was addressed by a TCLP test. The developed filter meets the Bangladesh standard for arsenic in drinking water (50µgL-1). It can reduce the arsenic concentrations of the shallow tube well water samples from 160-959µgL-1 to 0-50µgL-1. It can also remove bacteriological contamination in terms of total coliform and fecal coliform counts from >500 to 0 cfu/100 mL-1 . The filter consists of two-bucket filters in series, each with three filter material layers of 14 cm thickness each, containing sand, brick chip and sand (Figure 7.1). The first-class brick chips of 1.3 cm size and Sylhet coarse sands were found to be the most efficient. The major advantage of this unit is that it does not require any daily addition of chemicals and can be operated at a high flow rate. It needs to be cleaned regularly to prevent bacterial contamination, while its maintenance requires treatment with bleaching powder at 15-day intervals. The filter is cost–effective and viable; the investments and operational cost are about € 10.8-13.4 and € 0.11-0.14 per 100 liters of treated water, respectively.

In this research, a multi-perspective and participatory socio-technological assessment of the filter’s performance during the field level application was carried out in two phases: the trial phase during March 2008 and the evaluation phase during July 2008 (Chapter 7). Eight MGH filters were distributed among eight households in the research area in Kumarbhog. In this research, the multi-perspective assessment comprised interdisciplinary and transdisciplinary approaches to evaluate the performance of the filters for household use. Both quantitative and qualitative methods of data collection and analysis were used. The suitability and acceptability of the filters were evaluated through systematic observation, interviewing, FGDs and eight case studies of the filter users. The compatibility and appropriate¬ness of the filter were viewed from a gender pers¬pective, since access to safe water is an important practical gender need of women, directly related to their domestic and reproductive role.

Women of the selected eight rural households adopted the technology and ran the filters successfully during the trial phase. As elsewhere in developing countries, in Bangladesh too, rural women are the managers of water for household use. They hardly participate in income generation. The male household head controls the allocation of household income and expenditures, which caused problems when women wanted to re-install their filter. The household survey revealed that sometimes, women cannot be bothered to fetch safe water from far away and, instead, drink the con¬taminated water from their own shallow tube wells. Having the appliance inside the house complied well with the social norms and religious restrictions (purdah) that women have to abide by. In these circumstances, the MGH filter was eagerly accepted by the eight households, because it reduced women’s social and physical burden to fetch As-free, safe water far from their home. In the evaluation phase, some filters were unused because the women could not persuade their husbands to purchase the necessary filter bed materials. During the evaluation phase, the performance of the filters declined compared to the trial phase, because not all users followed the instructions on its operation and maintenance, such as proper chlorination and clean¬liness of the appliance. Disposal of spent filter material was carried out in different ways by the MGH filter users, but more investigation is needed to enable an environmentally friendly disposal of the As-rich sludge.

A new filter system has been developed that can be used by women at the household level. In terms of the simplicity of construction, operation and maintenance, As removal efficiency, and bacterial removal efficiency, its technical performance is good. It is also very cost-effective. However, because such a system always needs to be completely safe for producing drinking water, on the long term as well as under local and household conditions other than those investigated in this research project, further evaluation and additional research will be necessary. In this research, the filter was field-tested under controlled conditions for a month and evaluated after three months. Considering the need for arsenic treatment options in Bangladesh and other developing countries, further research on the performance of the MGH technology could have important positive implications for a safe water supply. Therefore, to allow for seasonality, the MGH filter should be pilot-tested and properly developed over a period of at least a year, in different geographical conditions. A social, economic and technical validation of the MGH filter should be included in the pilot-testing in different parts of the country by applying interdisciplinary and transdisciplinary approaches. Because women are the collectors and managers of drinking water, doing the validation in different parts of the country allows for variation in women’s roles and position and the local socio-cultural context. The MGH filter should be submitted for certification by the government of Bangladesh after further testing and development. The technological principle of the MGH filter may be used to research and develop a community-based low-cost arsenic removal water supply system in rural areas. The results of this research testify to the feasibility of a gender-sensitive, socially acceptable and technologically sound, sustainable solution to the problem of the As contamination of water for household use in rural areas in Bangladesh.


Biofilter voorkomt puntemissie
Hurkens, Y. ; Rovers, J.A.J.M. ; Werd, H.A.E. de - \ 2010
Nieuwe oogst / Magazine gewas 6 (2010)17. - ISSN 1871-093X - p. E7 - E7.
spuitapparatuur - waterfilters - pesticiden - waterverontreiniging - schoonmaken - spraying equipment - water filters - pesticides - water pollution - cleaning
Een biofilter om gewasbeschermingsmiddelen in water af te breken en zo puntemissie voorkomen. In het buitenland al flink beproefd, in Nederland werkt PPO er op Vredepeel mee.
Maatregelen ter vermindering van fijnstofemissie uit de pluimveehouderij; studie naar mogelijkheden van aanbrengen waterfilm op strooisel = Measures to reduce fine dust emissions from poultry houses; possibility of supplying a waterfilm on litter
Ellen, H.H. ; Harn, J. van - \ 2010
Lelystad : Wageningen UR Livestock Research (Rapport / Wageningen UR Livestock Research 357) - 15
emissie - strooisel - waterfilters - pluimveehouderij - huisvesting, dieren - luchtkwaliteit - fijn stof - emission - litter (plant) - water filters - poultry farming - animal housing - air quality - particulate matter
In this desk study the possibilities of reducing fine dust emission from poultry housings by applying a water film on bedding material was studied. This measure can be perspective in laying hens, but not in broilers and parent stock.
Biozuiveringssystemen voor de open teelten : stand van zaken van onderzoek 2009
Wenneker, M. ; Beltman, W.H.J. ; Lans, A. van der; Weide, R.Y. van der; Werd, H.A.E. de - \ 2010
Randwijk : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Sector Bloembollen, Boomkwekerij en Fruit (Rapport / Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Bloembollen, Boomkwekerij en Fruit 2010-16) - 85
afvalwaterbehandeling - waterfilters - bioremediëring - pesticiden - landbouwbedrijven - nederland - vollegrondsteelt - waste water treatment - water filters - bioremediation - pesticides - farms - netherlands - outdoor cropping
In dit project werd gezocht naar zuiveringssystemen voor de verwerking van restwater die gemakkelijk op bedrijven zijn te implementeren. Daarbij is voor agrariërs belangrijk dat de systemen goedkoop en betrouwbaar zijn, met een minimum aan arbeid, maar hoog rendement.
Mijtbestrijding in bollen alleen mogelijk in combinatie met een Actellic-filter
Lans, A.M. van der - \ 2010
Gewasbescherming 41 (2010)3. - ISSN 0166-6495 - p. 140 - 140.
bloembollen - waterverontreiniging - oppervlaktewater - insecticiden - pirimifos-methyl - waterfilters - ornamental bulbs - water pollution - surface water - insecticides - pirimiphos-methyl - water filters
Ondanks de toepassing van Actellic in een gesloten cel, treffen de waterschappen pirimos-methyl al een aantal jaren aan in het oppervlaktewater. Uit onderzoek van PPO bleek dat dit afkomstig was van condenswater dat ontstaat tijdens de koude bewaring van bollen. PPO ontwikkelt en test samen met Alterra en Amafiltergroup een filteropstelling die dit probleem moet oplossen.
Natuurlijke waterzuiveringssystemen op bedrijfsniveau
Haan, J.J. de; Schoot, J.R. van der; Verstegen, H.A.G. - \ 2009
proeven op proefstations - waterkwaliteit - waterzuivering - scheiding - waterfilters - waterreservoirgronden - reservoirs - drainage - stikstof - helofytenfilters - biologische waterzuiveringsinstallaties - station tests - water quality - water treatment - separation - water filters - reservoir soils - nitrogen - artificial wetlands - biological water treatment plants
In de eerste 3 jaar is in het vloeiveld 53% van de stikstof uit het opgevangen drainwater verwijderd, in het horizontaal infiltratiefilters 26% en in het strofilter 66%. De nitraatverwijdering is in het zomerhalfjaar veel hoger. De stikstofverwijdering in het beekbegeleidend vloeiveld is met 5% veel lager, doordat vooral in de winterperiode veel water door het filter stroomt
Telers Woudse Droogmakerij streven naar emissievrij (interview met Ruud Maaswinkel en Ellen Beerling)
Thoenes, E. ; Maaswinkel, R.H.M. ; Beerling, E.A.M. - \ 2009
Groenten en Fruit. Algemeen 2009 (2009)33. - ISSN 0925-9694 - p. 24 - 25.
tuinbouwbedrijven - emissie - pesticidenresiduen - voedingsstoffengehalte - oppervlaktewater - normen - waterfilters - oppervlaktewaterkwaliteit - market gardens - emission - pesticide residues - nutrient content - surface water - standards - water filters - surface water quality
In de polder Woudse Droogmakerij in regio Delfland begon in 2008 een samenwerkingsverband om de uitstoot van middelen en voedingsstoffen te verminderen. Doel van dit project is de kwaliteit van oppervlaktewater meetbaar verbeteren zonder dat dit ten koste gaat van het teeltrendement
Geautomatiseerde procesveiligheid in De Haar Vissen
Bijl, H. van der; Schneider, O. ; Leenstra, S.H. - \ 2005
Agro Informatica 18 (2005)4. - ISSN 0925-4455 - p. 11 - 13.
visteelt - aquacultuur - waterfilters - waterkwaliteit - bescherming - informatietechnologie - experimenten - vissen - wetenschappelijk onderzoek - procesbewaking - fish culture - aquaculture - water filters - water quality - protection - information technology - experiments - fishes - scientific research - process control
Animal Science Group (ASG) van de Wageningen UR heeft zes accommodaties voor de vishouderij, die onderzoeksfaciliteiten bieden voor de vakgroepen Aquaculture and Fisheries (AFI), Experimentele Zoölogie (EZO) en Cel Biologie en Immunologie (CBI). De systemen zijn recirculatiesystemen, dat wil zeggen dat het water voortdurend wordt rondgepompt tussen visbassins en filtersystemen, waarbij de condities continu optimaal worden gehouden. Om deze condities te bewaken is voor een combinatie van geautomatiseerde en handmatige monitoring gekozen
Mogelijkheden voor hergebruik en zuivering van uitgespoelde nutrienten : deskstudie in het kader van Nutriënten Waterproof
Clevering, O.A. ; Smit, A.L. ; Aendekerk, T.G.L. ; Wees, N.S. van - \ 2004
Lelystad : PPO Akkerbouw, Groene Ruimte en Vollegrondsgroenten (PPO Rapport ) - 51
voedingsstoffen - emissie - bedrijfssystemenonderzoek - oppervlaktewater - uitspoelen - stikstof - fosfaat - drainage - waterbeheer - waterfilters - filters - integraal waterbeheer - nutrients - emission - farming systems research - surface water - leaching - nitrogen - phosphate - water management - water filters - integrated water management
Ook als vergaande (brongerichte) maatregelen genomen worden ter beperking van nutriëntenemissies naar het milieu worden in sommige gevallen de normen voor oppervlaktewater en grondwater niet gehaald. Dit rapport richt zich op de mogelijkheden om ook deze verliezen, nutriënten die in ruimte en tijd buiten het opnamebereik van plantenwortels vallen nadat alle brongerichte maatregelen uitgevoerd zijn, weer terug in de landbouwkundige kringloop te krijgen, dan wel maatregelen te treffen waardoor nutriëntenemissies naar de verschillende milieucompartimenten (lucht, oppervlakte- en grondwater) voorkomen wordt (effect- en procesgerichte maatregelen).
Check title to add to marked list

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.