Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Current refinement(s):

Records 1 - 20 / 79

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: keywords==waterrelaties
Check title to add to marked list
Relatie bos en waterwinning. 1. Verkenning van samenwerkingsmogelijkheden
Jansen, A.J.M. ; Olsthoorn, A.F.M. - \ 2003
Nederlands Bosbouwtijdschrift 75 (2003)2. - ISSN 0028-2057 - p. 7 - 10.
bossen - bosbomen - bosbeheer - grondwater - grondwateraanvulling - waterkwaliteit - watergebruik - waterrelaties - plant-water relaties - interceptie - transpiratie - waterbalans - bodemwaterbalans - waterwinning - forests - forest trees - forest administration - groundwater - groundwater recharge - water quality - water use - water relations - plant water relations - interception - transpiration - water balance - soil water balance - water catchment
In twee delen wordt een publikatie uit 2001 van KIWA en Alterra over de fysieke relaties tussen waterwinning en bos herdrukt. In deel 1 de invloed van bos- en boomsoorten op de waterkwaliteit en de wijze waarop bos- en boomsoorten de grondwateraanvulling beïnvloeden
Relatie bos en waterwinning 2. Verkenning van samenwerkingsmogelijkheden
Jansen, A.J.M. ; Olsthoorn, A.F.M. - \ 2003
Nederlands Bosbouwtijdschrift 75 (2003)3. - ISSN 0028-2057 - p. 5 - 7.
bossen - bosbomen - grondwater - grondwateraanvulling - waterrelaties - plant-water relaties - verdroging - bosecologie - natuurbescherming - houtaanwas - groei - opstandsontwikkeling - grondwaterstand - waterwinning - bosopstanden - natuur - forests - forest trees - groundwater - groundwater recharge - water relations - plant water relations - desiccation - forest ecology - nature conservation - increment - growth - stand development - groundwater level - water catchment - forest stands - nature
In twee delen wordt een publikatie uit 2001 van KIWA en Alterra over de fysieke relaties tussen waterwinning en bos herdrukt. In deel 2 de invloed van waterwinning op bos en boomsoorten. Waterwinning en grondwaterdaling kunnen bijdragen aan verdroging, verzuring en vermesting in bossen, met nadelige effecten voor de productiecapaciteit (aanwasvermindering) en de natuurwaarden. Anderzijds kan bij omschakeling van donker naaldbos naar licht naaldbos of loofbos sprake zijn van wederzijds voordeel voor bossen en waterwinning
Hoogwaterreductie vanuit regionale stroomgebieden: samenhang of tegenstellingen?
Bakel, P.J.T. van; Hoogendoorn, J. ; Luijendijk, J. ; Peerboom, J.M.P.M. - \ 2001
H2O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling 34 (2001)3. - ISSN 0166-8439 - p. 27 - 29.
wateropslag - water - opslag - retentie - waterbeheer - drainage - neerslag - stroomgebieden - hydrologie van stroomgebieden - beheer van waterbekkens - hoogwaterbeheersing - stroming - waterrelaties - hydrologie - reservoirs - waterstand - hoogwater - ruimtelijke ordening - stroomgebied - waterberging - water storage - storage - retention - water management - precipitation - watersheds - catchment hydrology - watershed management - flood control - flow - water relations - hydrology - water level
In het kader van hoogwatermanagement spelen berging en veerkracht van watersystemen een steeds grotere rol. In dit artikel een afvoerhydrologische analyse op stroomgebied-niveau: de complexe relaties tussen neerslagpieken, berging in verschillende reservoirs (bodem, maaivelddepressies, oppervlaktewater), ontwatering/afwatering, en resulterende afvoerpieken
Gebruikershandleiding houtbijgroeigrafieken (HBGG) versie 1.00; een raadpleeg- en kennissysteem over houtbijgroeigrafieken
Boogaard, H.L. ; Bron, W.A. - \ 2001
Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 324) - 27
opbrengsttabellen - opbrengsten - bosbomen - grondwaterspiegel - grondwaterwinning - bosschade - waterrelaties - grondwaterstand - databanken - nederland - bosbouw - bosverjonging - houtproductie - verdroging - vernatting - yield tables - yields - forest trees - water table - groundwater extraction - forest damage - water relations - groundwater level - databases - netherlands
Voor het berekenen van verminderde houtbijgroei als gevolg van grondwateronttrekking heeft de Commissie van Deskundigen Grondwaterwet in samenwerking met Alterra een methodiek ontwikkeld waarmee een groeigrafiek voor een bepaalde boomsoort kan worden geconstrueerd. Deze groeigrafieken zijn opgeslagen in een database waarin de bijgroei is vermeld in afhankelijkheid van parameters zoals boomsoort, voedingstoestand en vocht. Onderliggende gebruikershandleiding beschrijft het raadpleeg- en kennissysteem houtbijgroeigrafieken (HBGG), waarmee op inzichtelijke en eenvoudige wijze houtbijgroeigrafieken kunnen worden gepresenteerd en veldgegevens kunnen worden doorgerekend.
Climate change and forest ecosystem dynamics
Meer, P.J. van der; Kramer, K. ; Wijk, M.T. van - \ 2001
Bilthoven : National Institute of Public Health and the Environment - ISBN 9789058510532 - 129
klimatologie - klimaatverandering - bosecologie - ecosystemen - simulatiemodellen - waterrelaties - groei - bos - ecologie - waterhuishouding - climatology - climatic change - forest ecology - ecosystems - simulation models - water relations - growth
Modelling the interactions between water availability and forest succession on a spatial basis
Groen, T.A. ; Kramer, K. ; Heitkonig, I.M.A. - \ 2000
Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 147) - 58
bossen - plantensuccessie - bosecologie - waterbalans - transpiratie - waterrelaties - waterbeschikbaarheid - simulatiemodellen - nederland - forests - plant succession - forest ecology - water balance - transpiration - water relations - water availability - simulation models - netherlands
Transpiration is calculated as the minimum of the amount of water a tree can pump up (Hagen-Poiseuille), the potential transpiration (Penman-Monteith) and the available amount of water. The availability of water is a result of the water uptake by trees, precipitation, interception, run-on and run-off and the depth and radius of the root system. The effect of water on vegetation development is simulated by reducing the net primary production (NPP) by a factor that is a ratio of potential and actual transpiration. The model is validated with data sets from temperate forests and an orchard.
Het bepalen van de groeiverandering bij verandering van de grondwaterstand
Bakker, G. ; Vroon, H.R.J. - \ 1999
Nederlands Bosbouwtijdschrift 71 (1999)4. - ISSN 0028-2057 - p. 181 - 184.
bosbouw - bomen - waterrelaties - plant-water relaties - wortels - bodem - grondwater - grondwaterstand - grondwaterwinning - milieufactoren - bosschade - vergoeding - ecohydrologie - forestry - trees - water relations - plant water relations - roots - soil - groundwater - groundwater level - groundwater extraction - environmental factors - forest damage - compensation - ecohydrology
Beschrijving van een methode waarbij m.b.v. groeigrafieken voor boomsoorten de bijgroeiverandering van bomen ten gevolge van grondwaterstandverandering (bijv. door grondwaterwinning) kan worden vastgesteld. Dit om de financiele schade te kunnen kwantificeren
Vernattingsonderzoek in bossen: 1998 ideaal jaar
Olsthoorn, A.F.M. - \ 1999
Nederlands Bosbouwtijdschrift 71 (1999)4. - ISSN 0028-2057 - p. 155 - 156.
bossen - bosbouw - onderzoek - onderzoeksprojecten - grondwaterstand - grondwater - grondwaterspiegel - inundatie - stagnatie - bomen - gezondheid - schade - waterrelaties - plant-water relaties - wortels - bodem - achteruitgang, bossen - levensvatbaarheid - verdroging - drogen - natuurbescherming - herstel - forests - forestry - research - research projects - groundwater level - groundwater - water table - flooding - stagnation - trees - health - damage - water relations - plant water relations - roots - soil - forest decline - viability - desiccation - drying - nature conservation - rehabilitation
Effect van grondwaterstandverhoging op de vitaliteit van boomsoorten. Opzet van het vernattingsonderzoek op hydrologisch proefveld Geestmerambacht en drie locaties in volwassen bos verspreid over Nederland, en een eerste indruk van de resultaten
Invloed van grondwaterstandsdaling op bossen en natuurterreinen in Nederland
Vries, F. de; Hendriks, C.M.A. - \ 1996
Wageningen : DLO-Staring Centrum (Rapport / DLO-Staring Centrum 457) - 78
grondwaterspiegel - verdroging - drogen - beschikbaar bodemwater - verwelkingspunt - bosbouw - waterrelaties - wortels - bodem - landevaluatie - grondvermogen - bodemgeschiktheid - nederland - ecohydrologie - water table - desiccation - drying - available water - wilting point - forestry - water relations - roots - soil - land evaluation - land capability - soil suitability - netherlands - ecohydrology
Er is een methode ontwikkeld waarmee voor alle bos- en natuurgebieden in Nederland de kwetsbaarheid voor grondwaterstandsdaling is vastgesteld. De methode vergelijkt het actuele vochtleverend vermogen met het vochtleverend vermogen bij verlagingen van25, 50, 75 en 100 cm. Van het areaal bos en natuurterrein heeft 31% een groot vochtleverend vermogen (> 150 mm), 10% een matig (100-150 mm) en 51% een gering (< 100 mm); van 9% waren onvoldoende gegevens bekend. Er is berekend dat 23% gevoelig is voor grondwaterstandsverlaging. Het vochtleverend vermogen van de gronden is afgeleid uit gegevens van de Bodemkaart van Nederland, schaal 1 : 50 000. Berekeningen met het model MUST geven vergelijkbare uitkomsten.
Monitoring photosynthesis in evergreen mediterranean forests in order to assess the scientific and operational potential of the LEAF instrument
Berkhout, J.J.A. ; Jans, W.W.P. ; Jongejans, J. ; Kooijman, A.M. ; Raaphorst, S. ; Steingröver, E.G. - \ 1996
Delft : BCRS - ISBN 9789054111931 - 35
fotosynthese - bosbouw - remote sensing - luchtkarteringen - waterrelaties - wortels - bodem - toepassingen - middellandse-zeegebied - photosynthesis - forestry - aerial surveys - water relations - roots - soil - applications - mediterranean region
De betekenis van bodem en klimaat voor het Nederlandse bos
Burg, J. van den - \ 1996
Agricultural University. Promotor(en): J. Bouma, co-promotor(en): W. Vos. - Wageningen : IBN-DLO [etc.] - ISBN 9789054856269 - 278
bosbouw - landgebruik - planning - landevaluatie - regionale planning - bepaling van groeiplaatshoedanigheden - waterrelaties - wortels - bodem - grondvermogen - bodemgeschiktheid - agrometeorologie - nederland - forestry - land use - planning - land evaluation - regional planning - site class assessment - water relations - roots - soil - land capability - soil suitability - agricultural meteorology - netherlands

This publication is largely based on growth-site studies carried out on important tree species in Dutch forests during the period 1950-1991. Two of the ways the data yielded by these studies can be used were investigated. The first aimed to identify important correlations between growth and site properties. The second used combinations of site properties in an attempt to predict site index; this is important for the proper choice of tree species, or if previously unforested land is to be afforested (but only if the site properties do not change intrinsically in response to changes in environmental conditions).

The investigations centred on the Dutch forest as it has evolved since the mid- nineteenth century. The pioneer tree species was Scots pine, later partly replaced by other species. Chapter 1 presents a short description of the history of heathland afforestation and examines the background of growth-site research. In Chapter 2 a description is given of the character of growth-site research and the methods commonly applied. A critical discussion of methods and interpretation is included.

Growth-site research in Northern America and in northwestern Europe is discussed in Chapter 3, in relation to the methods applied and relevance for the interpretation of relationships established for forest stands in the Netherlands. Attention is paid to the international literature on the study of growth-site relationships. Forestry in the Netherlands is distinctive, because it is a rather young type of land use, which occupies a small area and was until recently mainly restricted to poor soils. The range of meteorological variables in the Netherlands is small, and therefore the interpretation of results of growth-site studies must rely partly on studies in neighbouring countries. This chapter also describes the history of growth-site research from the nineteenth century to the present.

Chapter 4 gives a comprehensive description of the field and laboratory methodology applied in Dutch growth-site research from 1950-1991. This methodology is compared and checked with procedures published in Dutch and international literature.

The essence of this publication is contained in chapters 5, 6 and 7. These chapters describe the results of growth-site studies on Douglas-fir (an "exotic" tree species), European ash (a "native" species), and 'Robusta' poplar (hybrid of the "exotic" tree species Populusdeltoides and the "native" tree species Populus nigra ). 'Robusta' poplar was chosen as being representative of poplar clones grown in the Netherlands.

In the research, site index values (derived from top height - age relations for the three tree species) were grouped according to various factors (forest area, soil parent material, groundwater class, soil unit, former land use, and vegetation type), and tested for significant differences, by analysis of variance. Relationships between site index and single predictor variables (representing soil chemical properties, water supply and meteorological conditions) were investigated by application of linear, quadratic, logarithmic and exponential regressions, and checked for plausibility of the relation ("identification" of variables, as described in section 2.1). The main soil chemical variables tested were pH-KCI, P-total, N-total, N org (N expressed as concentation of organic matter), and incidentally available K (K-HCl 0.1M) and Mg (Mg-NaCI 0.5M). Water supply index was estimated as available soil moisture in the rooted zone (pF 2.0/2.2 - pF 4.2) for soil profiles with a deep water table, and as available soil moisture (pF 1.7/2.0 - pF 4.2), to which is added water supplied by capillary rise, for soils with a shallow water table. Meteorological variables were derived from the Climate Atlas of the Netherlands (1972), and included mean temperature, precipitation and atmospheric moisture deficit (precipitation - 0.8 * Eo) for the months May up to and including September, mean January temperature, mean annual wind velocity, mean annual number of frost days, and mean number of annual sunshine hours (for 'Robusta' poplar only).

Variables and factors which individually explained significantly the variance of the site index, were combined by multiple regression analyses to produce a simple prediction model for the site index, assuming that there were at least direct relationships ("causality") between variables/factors and site index. These models were compared with the results of other growth-site investigations, with literature data, and with regression models derived from soil survey data.

Data from two periods (1959/60 and 1984-1991) were examined to establish growth site relationships for Douglas-fir. This enabled the impact of changing environmental conditions in the Netherlands during the sixties, seventies and early eighties to be assessed. The results demonstrated an important shift in the relationship between soil P supply and site index of Douglas-fir. The 1959/60 data revealed that P-total contributed significantly to the variance of the site index, but this effect was absent in the 1984-1991 data.

Chemical and physical soil variables are often used to characterise forest soil properties, and to predict forest growth. There is a different method, which uses forest vegetation to indicate forest soil properties. Bannink, Leys & Zonneveld (1973) developed a variant of this method for Dutch conifer forests on sandy soils, calibrating it by applying the site index of Scots pine stands. Bannink and his collegues contended that their method reflected soil fertility levels, but they did not check this thoroughly. Chapter 8 describes the relationship between classes of this vegetation system and some forest site properties (water supply, soil chemical characteristics). The data were derived from growth-site studies performed during the period 1959-1990 in stands of Douglas-fir, Norway spruce, Japanese larch, Scots pine, beech, pedunculate and sessile oak, and 'Robusta' poplar. The vegetation of these stands was classified acoording to the system as developed by Bannink et al.

Site properties for vegetation types in "dark" and in "light" forests were compared and tested for significance. A multivariate method (discriminant analysis) was used to relate vegetation classes to a combination of site properties. Vegetation types in "dark" forests (beech, Douglas-fir, Norway spruce) reflected differences in P-total and water supply, and between tree species themselves, but not in pH-KCI. In "light" forests, vegetation type differences were related to P-total, N org , water supply, and pH-KCI, but the relationship with pH-KCI was only significant if sites included both calcareous and non-calcareous soils. In stands of Scots pine and pedunculate oak on acid soils, vegetation types did not show significant differences in pH-KCI values. From this it is concluded that the system of vegetation types as developed by Bannink, Leys & Zonneveld (1973), currently applied in routine forest soil surveys, does indeed reflect differences in soil fertility (indicated by P-total and N org ) and in water supply to some extent, but not in pH-KCI, as far as acid soils (pH-KCl < 6.5) are concerned. The tree species itself also has some impact on the vegetation type on otherwise identical soils.

Relationships between site properties and the growth of various tree species as derived from the results of growth-site research can be applied for qualitatively or quantitatively assessing the suitability of land for a specific land use type, in this context, various types of forestry. Chapter 9 presents an overview of the history of soil suitability assessment and land evaluation for forestry in the Netherlands, a description of the ALES automated land evaluation system (Rossiter & Van Wambeke 1993), and some of its applications for various forestry land use types (land evaluation for Scots pine based on soil requirements, suitability for poplar cultivation in short and in long rotation). The reason that interest has grown in land evaluation for forestry in the Netherlands is that EU agricultural policy is changing and, in response, land use is switching from agricultural production to, for example, forestry (in the Netherlands: biomass plantations in short- rotation, medium-rotation of poplar and Norway spruce) and nature conservancy. In the Netherlands, land evaluation for poplar in short rotation is based on relationships between dry matter production of fast growing poplar clones and site properties (soil and climate variables), established in field trials and growth-site investigations.

On the basis of knowledge about growth-site relationships, and on the basic tenets of ALES, Chapter 9 assesses and discusses the practicability of ALES for Dutch forestry, given that the aim of the land evaluation may be national or stand level. If suitability for forestry must be assessed in qualitative terms, a system like ALES, which renders suitability in qualitative classes, must be capable of being used to assess land capability in a broad sense, i.e. to reject land that is unsuitable for a specific type of land use. ALES can also be used in a quantitative way if site class is a land quality, and the relationship between site class and land characteristics is known. However, it appears that ALES does not make optimal use of knowledge of growth-site relationships in forestry. The growth and yield of forest on land considered suitable for these land use types, can better be predicted by specifically quantitative methods.

Bomen een genot langs en voor de weg?
Akker, J.J.H. van den; Putten, T.H. van - \ 1995
Wegen 69 (1995)5. - ISSN 0043-2067 - p. 4 - 11.
bosbouw - groene zones - heggen - bestrating - wegen - wortels - bodem - oppervlakten - waterrelaties - forestry - green belts - hedges - pavements - roads - roots - soil - surfaces - water relations
Bomen kunnen nogal wat schade aan wegen berokkenen, doordat ze vocht aan de grond onttrekken. In dit artikel worden de resultaten besproken van een onderzoek naar de oorzaken ervan. In dit onderzoek zijn de condities bepaald waaronder bomen verantwoordelijk zijn voor schade. Tegelijkertijd zijn daarmee de mogelijkheden aangegeven waarmee schade te vermijden is. Het geheim schuilt in de keuze en de locatie van bomen en de combinatie van grondsoort en grondwaterstand. Er is een kaart samengesteld waarop globaal schaderisico's zijn aangegeven. Bovendien wordt een methode gepresenteerd om met enkele gegevens de risico's per locatie vast te stellen.
De verdrogingstoestand en verdrogingsgevoeligheid van het Nederlandse bos
Hendriks, C.M.A. - \ 1994
Wageningen : DLO-Staring Centrum (Rapport / DLO-Staring Centrum 289) - 26
verdroging - bosschade - bosbouw - kaarten - nederland - wortels - bodem - bodemeigenschappen - bodemkarteringen - waterrelaties - grondwaterspiegel - desiccation - forest damage - forestry - maps - netherlands - roots - soil - soil properties - soil surveys - water relations - water table
Bosontwikkeling in de Lauwersmeer : de te verwachten gevolgen van veranderingen in de waterhuishouding voor de bosontwikkeling in het Ballastplaatbos, het Diepsterbos en het Zomerhuisbos
Siebel, H.N. - \ 1993
Wageningen : IBN-DLO (IBN - rapport 015) - 27
bosbouw - landgebruik - planning - landevaluatie - regionale planning - beplanten - aanslaan van het gewasbestand - waterrelaties - wortels - bodem - polders - inundatie - nederland - lauwersmeergebied - forestry - land use - land evaluation - regional planning - planting - stand establishment - water relations - roots - soil - flooding - netherlands
Een onderzoek naar verbanden tussen sterfte in zomereikenopstanden in Nederland en de grondwatertrap
Oosterbaan, A. ; Nabuurs, G.J. ; Maas, G.J. - \ 1990
Wageningen : De Dorschkamp (Rapport / De Dorschkamp Instituut voor Bosbouw en Groenbeheer nr. 601) - 61
bosbouw - bomen - achteruitgang, bossen - levensvatbaarheid - bodemwater - permeabiliteit - absorptie - hygroscopiciteit - waterrelaties - wortels - bodem - verzuring - bodem ph - bodemaciditeit - nederland - houtaanwas - diameter - omtrek - jaarringonderzoek m.b.v. boorspanen - bodemchemie - anorganische verbindingen - quercus robur - forestry - trees - forest decline - viability - soil water - permeability - absorption - hygroscopicity - water relations - roots - soil - acidification - soil ph - soil acidity - netherlands - increment - girth - increment boring - soil chemistry - inorganic compounds
De jeugdgroei van enkele inheemse loofboomsoorten in relatie tot de groeiplaats
Jager, K. - \ 1990
Wageningen : De Dorschkamp (Rapport / "De Dorschkamp" Instituut voor Bosbouw en Groenbeheer nr. 596) - 56
bosbouw - bomen - houtteelt - bosbouwkundige handelingen - groei - milieufactoren - waterrelaties - voedingsstoffen - wortels - bodemchemie - bodemeigenschappen - hoogte - diameter - volume - bepaling van groeiplaatshoedanigheden - bebossing - groene zones - heggen - nederland - forestry - trees - silviculture - forestry practices - growth - environmental factors - water relations - nutrients - roots - soil chemistry - soil properties - height - site class assessment - afforestation - green belts - hedges - netherlands
Onderzoek naar de groeiplaatsomstandigheden en de inpassingsmogelijkheden van de leilinden (Tilia x vulgaris) in de toekomstige reconstructie van de Burgemeester van der Schansstraat in Andel, najaar 1989
Peeters, J.P. ; Burg, J. van den - \ 1990
Wageningen : De Dorschkamp (Rapport / De Dorschkamp Instituut voor Bosbouw en Groenbeheer nr. 603) - 64
bosbouw - bomen - straatbomen - houtachtige planten als sierplanten - gezondheid - bosschade - wegenbouw - wegen - waterrelaties - wortels - bodem - mineralen - as - planten - mineraalgehalte - bodemdichtheid - bodemverdichting - beschadigingen door zout - bodemzoutgehalte - bodemlucht - plantenontwikkeling - tilia europaea - nederland - noord-brabant - steunmuren - forestry - trees - street trees - ornamental woody plants - health - forest damage - road construction - roads - water relations - roots - soil - minerals - ash - plants - mineral content - soil density - soil compaction - salt injury - soil salinity - soil air - plant development - netherlands - revetments
Onderzoek naar de conditie van de lindenbeplanting (Tilia americana) langs de Van Alkemadelaan (gedeelte Willem Witsenplein - Wassenaarse weg) in de gemeente 's-Gravenhage
Kopinga, J. ; Peeters, J.P. - \ 1990
Wageningen : De Dorschkamp (Rapport / "De Dorschkamp" Instituut voor Bosbouw en Groenbeheer nr. 589) - 36
bosbouw - bomen - gezondheid - waterrelaties - wortels - bodem - tilia americana - nederland - zuid-holland - forestry - trees - health - water relations - roots - soil - netherlands
Een onderzoek naar de minerale - voedingstoestand van opstanden in de Koninklijke Houtvesterij Het Loo : Boswachterijen Uddel en Gortel
Burg, J. van den - \ 1990
Wageningen : "De Dorschkamp" Instituut voor Bosbouw en Groenbeheer (Rapport / "De Dorschkamp" Instituut voor Bosbouw en Groenbeheer nr. 588) - 38
bosbouw - mineralen - as - planten - mineraalgehalte - waterrelaties - bodem - voedingsstoffen - wortels - handboeken - nederland - bosopstanden - veluwe - gelderland - forestry - minerals - ash - plants - mineral content - water relations - soil - nutrients - roots - handbooks - netherlands - forest stands
Literatuurstudie naar voorraden en verblijftijden van elementen in bosecosystemen
Vries, W. de; Hol, A. ; Tjalma, S. - \ 1990
Wageningen : Staring Centrum (Rapport / Staring Centrum 94) - 205
bibliografieën - biomassa - chemie - bosbouw - humus - houtaanwas - literatuur - strooisel - nederland - plantensamenstelling - onderzoek - wortels - bodem - bodemchemie - opstandsontwikkeling - opstandsstructuur - waterrelaties - wetenschap - bibliographies - biomass - chemistry - forestry - increment - literature - litter (plant) - netherlands - plant composition - research - roots - soil - soil chemistry - stand development - stand structure - water relations - science
Check title to add to marked list
<< previous | next >>

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.