Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 20 / 83

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Koeien & Kansen werkt aan beter waterbeheer
  Verloop, J. ; Haan, M.H.A. de; Hoving, I.E. ; Noij, I.G.A.M. - \ 2016
  V-focus 13 (2016)4. - ISSN 1574-1575 - p. 34 - 36.
  melkveehouderij - waterbeheer - agrarische bedrijfsvoering - waterkwaliteit - waterschappen - dairy farming - water management - farm management - water quality - polder boards
  Waterbeheer heeft een grotere rol gekregen in het project Koeien & Kansen. In samenwerking met waterschappen werkt Koeien & Kansen aan een instrument waarmee de melkveehouder het waterbeheer op zijn bedrijf in beeld brengt en op een hoger plan kan tillen: de BedrijfsWaterWijzer. Dat is nodig omdat nog te veel kansen worden gemist in het waterbeheer op en rond het melkveebedrijf.
  Invloed van beekbegeleidende bomen op de ecologische kwaliteit van Noord-Brabantse beken
  Verdonschot, R.C.M. ; Brugmans, Bart ; Scheepens, Mark ; Coenen, Daniël ; Verdonschot, P.F.M. - \ 2016
  H2O online (2016)28 juli.
  aquatische ecologie - waterlopen - bomen - noord-brabant - monitoring - beschaduwen - gegevensanalyse - waterschappen - vegetatie - waterplanten - waterkwaliteit - aquatic ecology - streams - trees - noord-brabant - monitoring - shading - data analysis - polder boards - vegetation - aquatic plants - water quality
  Monitoringsdata van Brabantse beken laat zien dat bomen belangrijk zijn voor het halen van ecologische doelen. Echter, voor maximale effectiviteit met betrekking tot vegetatieontwikkeling en koeling van het beekwater voldoet alleen de zwaarste beschaduwingsklasse (>70%) en moet gestreefd worden naar lange beschaduwde trajecten. Macrofauna profiteert vooral via de door bomen gegenereerde substraatdifferentiatie. Het toepassen van beschaduwing brengt voor de waterschappen wel grote uitdagingen met zich mee. Verder blijkt uit de data-analyse dat jaarrond voldoende stroming een vereiste is voor de ecologische doelrealisatie in de trajecten.
  Agrarisch Waterbeheer in de praktijk : Op zoek naar de gemene deler
  Breman, B.C. ; Linderhof, V.G.M. - \ 2016
  Het Waterschap 2016 (2016)6. - ISSN 1380-4251 - p. 7 - 9.
  waterbeheer - waterschappen - duurzame energie - terugwinning - rioolwaterzuivering - zuiveringsinstallaties - landbouw - innovaties - klimaatadaptatie - stedelijke gebieden - water management - polder boards - sustainable energy - recovery - sewage treatment - purification plants - agriculture - innovations - climate adaptation - urban areas
  In dit themanummer over Green Deals staan de volgende artikelen: 1) Green Deals: Code oranje, blauwe oplossing. 2) Op zoek naar de gemene deler: agrarisch waterbeheer in de praktijk. 3) Kraamkamer van innovatie. 4) Modern aanbesteden is kennis delen: marktvisie waterschappen. 5) De politicus Liesbeth van Tongeren: Niet langer in discussie met klimaatsceptici. 6) Er valt iets te kiezen: waterschappen integreren duurzame energieproductie succesvol in hun kerntaken. 7) Slimmer investeren: Strategisch asset management. 8) Creativiteit op het snijvlak van orde en chaos: Waterschap De Dommel flirt met paradoxen. 9) Open overheid, ook voor waterschappen. 10) Werken aan morgen is gisteren al begonnen: hoe ziet werken voor een waterschap er in 2026 uit?
  Succes- en faalfactoren Agrarisch Waterbeheer
  Breman, B.C. ; Linderhof, V.G.M. ; Noij, I.G.A.M. ; Vleemingh, M.P.I. ; Ellen, G.J. - \ 2016
  Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 2718) - 37
  waterbeheer - waterschappen - kaderrichtlijn water - water - landbouw - klimaatadaptatie - water management - polder boards - water framework directive - water - agriculture - climate adaptation
  Dit rapport is het resultaat van een verkenning naar succes- en faalfactoren van agrarisch waterbeheer. Bij agrarisch waterbeheer nemen agrarisch ondernemers zelfstandig, of in samenwerking met anderen, bovenwettelijke maatregelen op het eigen bedrijf, gericht op de opgaven ten aanzien van waterkwaliteit, waterkwantiteit en/of biodiversiteit. Gezien de aard van de wateropgaven in Nederland is het belangrijk dat dit agrarisch waterbeheer goed van de grond komt. Belangrijke succesfactoren daarbij zijn onder andere dat: (1) agrarisch waterbeheer breed wordt benaderd en dat er ook voldoende aandacht is voor waterkwantiteit en de relatie met het bedrijfssysteem; (2) dat agrarisch waterbeheer wordt benaderd als een gezamenlijke opgave waarin uiteenlopende partijen samen werken en verantwoordelijkheid delen; (3) er gekozen wordt voor een meersporenbenadering met onderscheid tussen een gebiedsgerichte-, collectieve-, thematische- en sectorale benadering en (4) dat het financieel en juridisch instrumentarium (o.a. POP3) beter wordt afgestemd op de praktijk van agrarisch waterbeheer.
  Ruimte voor natuur bij onderhoud aan watergangen
  Hendriks, P. ; Schollema, Peter Paul ; Pot, Roelf ; Verdonschot, R.C.M. - \ 2016
  H2O online (2016). - 11
  nature management - ditches - nature conservation - water management - polder boards - protected species - maintenance - natuurbeheer - sloten - natuurbescherming - waterbeheer - waterschappen - beschermde soorten - onderhoud
  De Gedragscode Flora- en faunawet vormt sinds 2007 een belangrijke richtlijn voor de bescherming van kwetsbare en zeldzame planten- en diersoorten bij het onderhoud aan watergangen door waterschappen. Deze bescherming staat inmiddels stevig op de agenda bij de waterschappen, maar is dit voldoende? In een onderhoudsproef zijn met succes onderhoudsconcepten ontwikkeld en toegepast, gericht op peilbeheer, veilig werken én de leefomgeving van planten- en diersoorten. Hierbij was de insteek het onderhoud te richten op verbetering van de leefomgeving van soorten, in plaats van de bescherming van (individuele) soorten.
  Terugkerende muizenplagen in Nederland : inventarisatie, sturende factoren en beheersing
  Wymenga, E. ; Latour, J. ; Beemster, N. ; Bos, D. ; Bosma, N. ; Haverkamp, J. ; Hendriks, R.F.A. ; Roerink, G.J. ; Kasper, G.J. ; Roelsma, J. ; Scholten, S. ; Wiersma, P. ; Zee, E. van der - \ 2016
  Altenburg & Wymenga (A&W-rapport 2123) - 137
  muizen - woelmuizen - plagen - schadelijke dieren - schade - graslanden - knaagdierenbestrijding - dijken - waterschappen - mice - voles - pests - noxious animals - damage - grasslands - rodent control - dykes - polder boards
  2014 en 2015 zullen de geschiedenis in gaan als jaren met een uitzonderlijk grote veldmuizenplaag in Fryslân en op beperkte schaal elders in Nederland. In de loop van de zomer van 2014 meldden agrariërs schade aan graslanden. De werkelijke omvang bleek pas in het najaar en de winter van 2014-2015 en was zonder precedent. Ook uit andere provincies kwamen dergelijke meldingen. De economische schade werd door LTO Noord berekend op 73 miljoen euro (de Boer 2015). Uit een schouw van Wetterskip Fryslân bleek dat ook veel waterkeringen te maken hadden met muizenschade. Daarnaast was het waterschap beducht op een mogelijk verhoogde uitspoeling van meststoffen vanuit polders naar het oppervlaktewater. Bovengenoemde zaken waren aanleiding voor verschillende organisaties om in samenwerking met LTO Noord en het Actiecomité een onderzoek te starten naar de achtergronden van de terugkerende muizenplagen en de mogelijke maatregelen om die te beheersen. Ook de STOWA - Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer – richtte haar vizier op de muizenplaag, om uit te zoeken in hoeverre de recente muizenplaag voor waterschappen relevant was. De overkoepelende doelstelling van beide onderzoeken was om kennis en bouwstenen te leveren voor een strategie om in de toekomst muizenplagen vroegtijdig te signaleren en de schade te beheersen.
  Veehouder, water en waterschap
  Aarts, H.F.M. - \ 2015
  Nieuwsbrief Koeien & Kansen (2015)43. - p. 1 - 1.
  waterbeheer - agrarische bedrijfsvoering - waterkwaliteit - melkveehouderij - waterschappen - water management - farm management - water quality - dairy farming - polder boards
  Als grootgrondgebruiker heeft de melkveehouderij veel invloed op de regionale waterhouding. Om het watermanagement te optimaliseren wordt de BedrijfsWaterWijzer ontwikkeld, een tool waarmee een bedrijfswaterplan kan worden gemaakt dat aansluit bij de behoeften van de veehouder en zijn waterschap
  Leren van Marke Mallem : lessen voor het samenspel tussen groene burgerinitiatieven en overheden
  Salverda, I.E. ; Breman, B.C. ; Fontein, R.J. ; Dam, R.I. van - \ 2015
  Leernetwerk 'Samenspel burgerinitiatieven en overheden in het groene domein' - 36
  overheidsbeleid - burgers - natuurbeleid - sociale participatie - samenwerking - governance - publieke participatie - natuurbeheer - landbouwbeleid - waterschappen - government policy - citizens - nature conservation policy - social participation - cooperation - governance - public participation - nature management - agricultural policy - polder boards
  Deze brochure gaat over lessen die uit het initiatief Marke Mallem kunnen worden getrokken voor overheden die willen leren over het samenspel tussen groene burgerinitiatieven en overheden. In november 2014 heeft Alterra samen met het Waterschap Rijn & IJssel en de Stichting Marke Mallem een leerbijeenkomst over Marke Mallem georganiseerd omdat dit een inspirerend voorbeeld is van dit nieuwe samenspel. Deelnemers aan deze bijeenkomst waren beleidsmedewerkers van waterschappen, gemeenten en natuur- en landschapsorganisaties. Doel van de leerbijeenkomst was om uit te wisselen wat cruciale factoren waren in het proces van Marke Mallem, en wat andere overheden hiervan kunnen leren en meenemen naar hun eigen praktijken.
  Verdichting voorkomen is cruciaal : de bodem onder een vruchtbare kringloop
  Eekeren, N.J.M. van; Rietberg, P.I. ; Gerner, L. ; Leeuwen, M.W.J. van - \ 2015
  V-focus 12 (2015)2. - ISSN 1574-1575 - p. 20 - 21.
  graslandbeheer - bodembiologie - bodemkwaliteit - bodemdichtheid - kringlopen - organische stof - waterschappen - achterhoek - liemers - grassland management - soil biology - soil quality - soil density - cycling - organic matter - polder boards - achterhoek - liemers
  In het project Vruchtbare Kringloop werken - naast een samenwerking van LTO Noord, ForFarmers Hendrix, Waterschap Rijn en IJssel, Provincie Gelderland, Rabobank en Vitens - 250 agrariërs in de Achterhoek en Liemers middels de KringloopWijzer aan optimalisatie van hun bedrijfsvoering. Het doel is voorop te lopen met kringlooplandbouw, meststoffen optimaal te benutten en de bodem- en waterkwaliteit te verbeteren. Bodemkwaliteit is een belangrijk aspect in de KringloopWijzer: verhoging van de bodembenutting van N met 20 procent leidt tot een stijging van de bedrijfsbenutting van N van 10 procent. Dit artikel gaat in op de belangrijkste knelpunten in bodemkwaliteit op grasland aan de hand van de resultaten van de BodemConditieScore.
  Waterschappen klaar voor de 'Waterharmonica'
  Boomen, R. van den; Uijterlinde, C. ; Foekema, E.M. - \ 2015
  H2O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling 45 (2015)10. - ISSN 0166-8439 - p. 4 - 5.
  watersystemen - afvalwaterbehandeling - zuiveringsinstallaties - oppervlaktewater - conferenties - waterschappen - water systems - waste water treatment - purification plants - surface water - conferences - polder boards
  Meer dan 15 jaar praktijkervaring met de Waterharmonica kwam aan bod tijdens een goed bezochte bijeenkomst in de Efteling. De Waterharmonica is een speciaal ingerichte verbindingszone tussen een rwzi en het oppervlaktewater, waarin het effluent een meer natuurlijk karakter krijgt. Belangrijk voor waterbeheerders, omdat de Kaderrichtlijn Water expliciet om een goede ecologische kwaliteit van het oppervlaktewater vraagt. Waterharmonicasystemen zijn de afgelopen jaren op verschillende locaties in Nederland aangelegd. Op basis van de (positieve) ervaringen zijn er momenteel meerdere in ontwikkeling. De werking van de systemen is in die jaren onderzocht met aandacht voor onder andere nutriëntenverwijdering, desinfectie, zwevend materiaal, buffercapaciteit, ecotoxicologie, beheer en onderhoud, kosten en vergunningen. Tijdens het symposium werden de laatste ontwikkelingen op dit gebied gepresenteerd en werd een veldbezoek gebracht aan het Waterharmonicasysteem van de Efteling.
  Procesevaluatie initiatief Marke Mallem
  Breman, B.C. ; Fontein, R.J. ; Salverda, I.E. - \ 2014
  Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 2601) - 31
  gebiedsgericht beleid - waterschappen - particulier eigendom - erfpacht - beleidsevaluatie - burgers - participatief management - achterhoek - integrated spatial planning policy - polder boards - private ownership - heritable leases - policy evaluation - citizens - participative management - achterhoek
  Met de oprichting van de Stichting Marke Mallem (2010), de overdracht van de zeggenschap over het waterschapseigendom in de vorm van een erfpachtconstructie (2010) en de formele overdracht van de verantwoordelijkheid voor het dagelijks onderhoud op basis van overeenstemming over een beheerplan Marke Mallem (2014) is een initiatief concreet geworden. Op basis van interviews en documentenanalyse en confrontatie van de bevindingen ten opzichte van andere burgerinitiatieven en theoretische inzichten over de veranderende (samenwerkings)relatie tussen burgers en overheid in het publieke domein, komt de studie tot aanbevelingen. Bestemd voor de stichting en het waterschap voor het vervolg van het initiatief Marke Mallem.
  Verwerken niet houtige biomassa
  Holshof, G. ; Schoot, J.R. van der; Durksz, D.L. ; Schooten, H.A. van - \ 2014
  Wageningen : Wageningen UR Livestock Research (Rapport / Wageningen UR Livestock Research 774) - 57
  grasmaaisel - wegbermplanten - natuurgebieden - verwerkingskwaliteit - landschapsbeheer - biomassa productie - waterschappen - gemeenten - biobased economy - ketenmanagement - grass clippings - roadside plants - natural areas - processing quality - landscape management - biomass production - polder boards - municipalities - biobased economy - supply chain management
  De zoektocht naar geschikte toepassingen van allerlei afvalstromen gaat door. Ook grasachtige biomassa ofwel maaisel van diverse terreinen kan een hogere waarde krijgen door het als grondstof te gebruiken voor een veelheid aan toepassingen. In dit rapport worden de leverende partijen van niethoutige biomassa beschreven en mogelijke bestemmingen met bijbehorende kwaliteitseisen. En met name hoe dit in de keten van oogst, bewaring en transport kan worden uitgevoerd.
  Samen werken in gebiedsontwikkeling : een verkenning naar rollen en ambities van Rijkswaterstaat, Dienst Landelijk Gebied en waterschappen in gebiedsontwikkeling
  Pleijte, M. ; Kuindersma, W. ; Hettinga, N. ; Tepic, J. - \ 2014
  Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra rapport 2527) - 75
  gebiedsontwikkeling - regionale planning - overheidsdiensten - provincies - waterschappen - samenwerking - inventarisaties - area development - regional planning - public services - provinces - polder boards - cooperation - inventories
  Verschuivingen in gebiedsontwikkeling, in de politiek en in de rol van de eigen organisatie in gebiedsontwikkeling leiden tot meer afhankelijkheden tussen overheden onderling en tussen publieke en private organisaties. Samenwerking tussen uitvoeringsorganisaties en beheerders is in de praktijk nog zeer beperkt. De belangrijkste aanbeveling is om als uitvoeringsorganisaties (Rijkswaterstaat, DLG/provincies en waterschappen) de verbetering van samenwerking vooral op het gebiedsniveau zelf te zoeken en niet zozeer op organisatieniveau. Daarbij is het belangrijk dat uitvoeringsorganisaties eerst (gezamenlijk) gaan nadenken over de beste aanpak.
  Natuur inzetten voor duurzaamheid, bijdrage aan nieuwe natuurvisie
  Opdam, P.F.M. ; Vos, C.C. ; Luttik, J. ; Westerink - Petersen, J. - \ 2014
  Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde 31 (2014)2. - ISSN 0169-6300 - p. 56 - 61.
  natuurbeleid - ecologische hoofdstructuur - participatie - burgers - boeren - landschap - waterschappen - overheid - nature conservation policy - ecological network - participation - citizens - farmers - landscape - polder boards - public authorities
  Bij het nieuw in te zetten natuurbeleid krijgen burgers, bedrijven en overheden een gezamenlijke verantwoordelijkheid en treden ze afzonderlijk en gezamenlijk op als vragers een aanbieders van natuur en landschap. Hoe de samenhang van dit niieuwe beldid ontwikkeld kan worden (ecologisch, bestuurlijk en ruimtelijk) is echter nog onduidelijk. In dit essay schetsen we een systeembenadering met sociaaalecologiche netwerken die een dergelijke samenhang biedt.
  Visie : 'het waterstelsel is fragiel'
  Sikkema, A. ; Lanen, H.A.J. van - \ 2014
  Resource: weekblad voor Wageningen UR 8 (2014)15. - ISSN 1874-3625 - p. 9 - 9.
  waterbeheer - waterschappen - provincies - overheidsbeleid - opinies - water management - polder boards - provinces - government policy - opinions
  De Nederlandse regering ziet af van samenvoeging van de waterschappen met provincies. Dit is mede gebaseerd op de uitkomsten van het OESO rapport, dat in opdracht van de Unie van Waterschappen verscheen. Henny van Lanen geeft aan, waarom het van belang is dat waterschappen blijven bestaan.
  Overijsselse Vecht : Meer ambitie gevraagd
  Willems, D. ; Corporaal, A. - \ 2013
  Het Waterschap 9 (2013). - ISSN 1380-4251 - p. 29 - 29.
  rivieren - stroomgebieden - gereguleerde rivieren - herstelbeheer - deregulering - opinies - waterschappen - overijssel - rivers - watersheds - regulated rivers - restoration management - deregulation - opinions - polder boards
  De grensoverschrijdende Vecht heeft klasse. In potentie althans. Momenteel ligt ze er geknot bij: gestuwd en rechtgetrokken - een verstoord, kwetsbaar watersysteem. Hulp is onderweg: het breedgedragen programma Ruimte voor de Vecht beoogt meer veiligheid en meer recreatie in een meer natuurlijke (halfnatuurlijke) laaglandrivier. Maar is dit genoeg? De auteurs pleiten voor meer ambitie.
  Waterschap maakt goudmijn van zuiveringsinstallaties
  Crielaard, J.P. - \ 2013
  SocialInnovationFoundation.org
  stedelijk afvalwater - nieuwe sanitatie - recycling - innovaties - waterschappen - municipal wastewater - new sanitation - recycling - innovations - polder boards
  “Wist je dat wij 10 procent van onze energierekening door het toilet spoelen? Dat is toch zonde”, zegt Jack Crielaard, van The Social Innovation Foundation (TSIF). Als we sommige dingen anders organiseren en anders gaan denken ligt dat allemaal voor het oprapen.” TSIF helpt bedrijven en organisaties om die kansen ook echt op te rapen en is op dit moment nauw betrokken bij de ontwikkeling van “groene hubs” door Waterschap Rijn en IJssel.
  Interpretation of surface water monitoring results in the authorisation procedure of plant protection products in the Netherlands
  Werd, H.A.E. de; Kruijne, R. - \ 2013
  Randwijk : Praktijkonderzoek Plant en Omgeving, Bloembollen, Boomkwekerij & Fruit - 138
  oppervlaktewaterkwaliteit - gewasbescherming - pesticiden - toelating van bestrijdingsmiddelen - monitoring - interpretatie - wetgeving - waterschappen - Nederland - surface water quality - plant protection - pesticides - authorisation of pesticides - monitoring - interpretation - legislation - polder boards - Netherlands
  As part of the ‘Surface Waters Decision Tree’ project a new authorisation procedure for plant protection products (PPPs) has been developed. One element is a procedure for feedback of monitoring data to the authorisation holder and the PPP authorisation authority. This report describes the methodology to be adopted for this procedure. The feedback of monitoring results in the authorisation procedure consists of 3 main steps: 1. Identification and ranking of problematic substances 2. Causal analysis and composition of an Emission Reduction Plan (ERP) 3. Feedback procedure In this report, a methodology for all three steps is described. For the causal analysis within step 2, a more detailed protocol has been developed, based on realistic test cases. The format of the ERP is not defined by the Monitoring working group and therefore no part of this report. The procedure is applicable to active ingredients and metabolites of PPP, not to biocides, pharmaceuticals and (chemical) substances with other types of use.
  Zuidwestelijke Delta en Rijnmond-Drechtsteden : Vijf veelbelovende maatregelen rond zoetwaterbeheer. Voorlopige resultaten
  Stuyt, L.C.P.M. ; Bakel, P.J.T. van; Janssen, G.M.C.M. ; Linderhof, V.G.M. ; Polman, N.B.P. ; Massop, H.T.L. ; Kselik, R.A.L. ; Paulissen, M.P.C.P. ; Greft, J.G.M. van der; Delsman, J. ; Oude Essink, G.H.P. - \ 2013
  Wageningen : Alterra - 25
  landgebruik - landbouw - zoet water - verzilting - waterbeheer - waterschappen - inventarisaties - kosten-batenanalyse - zuidwest-nederland - land use - agriculture - fresh water - salinization - water management - polder boards - inventories - cost benefit analysis - south-west netherlands
  Het grondgebruik in Nederlandse kustregio’s wordt in toenemende mate geconfronteerd met verzilting. De urgentie en prognose van dit probleem is niet altijd even duidelijk. Er is een toenemende discussie over zoetwaternormering. Uit recent onderzoek van Alterra onder twaalf waterschappen1 blijkt dat deze vaak verschillende ideeën hebben over de waterkwaliteit die nodig is voor een bepaalde vorm van land-gebruik. Het zoutgehalte van het oppervlaktewater dat waterschappen in verziltingsgevoelige gebieden nog acceptabel vinden blijkt sterk regiogebonden. De verscheidenheid waarmee regionale waterbeheerders en gebruikers omgaan met de watervoorziening in relatie tot verzilting is van invloed op de nationale zoetwatervoorziening waarvoor binnen het Delta-programma strategieën worden uitgewerkt. Er is behoefte aan een nadere precisering van de werkelijke urgentie en het handelingsperspectief. Daartoe is €ureyeopener ontwikkeld. Er is veel actuele kennis samengebracht, die werd ontwikkeld met behulp van modellen als NHI, SWAP, Agricom en dergelijke. Deze informatie is aangevuld met expert-kennis, afkomstig uit vooraanstaande kennisinstituten.
  Stakeholderoverzicht Droge Voeten 2050 : opbrengst van workshop stakeholderanalyse 4 juli 2011
  Boezeman, D. ; Vink, M.J. - \ 2012
  [Utrecht] : Knowledge for Climate - 24
  watersystemen - hoogwaterbeheersing - klimaatverandering - bodemdaling - natuurbeheer - waterschappen - stakeholders - groningen - friesland - drenthe - water systems - flood control - climatic change - subsidence - nature management - polder boards - stakeholders - groningen - friesland - drenthe
  In 2011 zijn de provincies Groningen, Drenthe en Friesland en de waterschappen Noorderzijlvest, Hunze & Aa’s en Wetterskip Fryslân gestart met een verkenning naar maatregelen tegen wateroverlast vanuit de boezemsystemen. De verwachte klimaatverandering, bodemdaling door gaswinning en de mogelijke verhoging van de veiligheidsnormen vormen de aanleiding voor de verkenning. De studie Droge Voeten 2050, initieel HOWA (Hoog-Water) 3 genoemd, volgt op de eerdere studies HOWA 1, HOWA 2 en de quickscan HOWA 3. In de projectperiode tot 2014 dienen de gevolgen van de drie genoemde ontwikkelingen op de boezemsystemen in kaart gebracht te zijn.
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.