Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 20 / 36

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Piekberging en voorraadberging in Rivierenland : een inventarisatie van geschikte gebieden voor piekberging en voorraadberging in het beheergebied van Waterschap Rivierenland
  Massop, H.Th.L. ; Jansen, P.C. ; Hattum, T. van; Kwakernaak, C. - \ 2015
  Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 2685) - 49
  wateropslag - waterbeheer - watervoorraden - nederlandse wateren - rivieren - waterverzadiging - gelderland - water storage - water management - water resources - dutch waters - rivers - waterlogging - gelderland
  Alterra Wageningen UR heeft, als een van de partijen in het project RichWaterWorld (RWW), onderzoek gedaan naar piekberging en voorraadberging in Het Waterrijk, een gebied dat onderdeel is van Park Lingezegen dat tussen Arnhem en Nijmegen wordt aangelegd. Omdat door klimaatverandering de kansen op wateroverlast en watertekorten toenemen, is ook elders in Nederland een toenemende behoefte aan bergingsgebieden die kunnen worden ingezet voor piekberging en voorraadberging. Voor Rivierenland is met GIS-bewerkingen geïnventariseerd waar geschikte gebieden voor beide vormen van waterberging liggen.
  Slimme oplossing voor te weinig, te veel en te vuil water
  Kwakernaak, C. ; Jansen, P.C. ; Kempen, M. ; Smolders, F. ; Rheenen, H. van - \ 2015
  Water Matters : Kenniskatern voor Waterprofessionals - Dutch edition (2015)Oktober. - p. 30 - 33.
  waterbeheer - waterkwaliteit - drinkwater - watervoorziening - klimaatverandering - watertekort - waterverzadiging - wateropslag - afvoer - hergebruik van water - biomassa productie - waterzuivering - water management - water quality - drinking water - water supply - climatic change - water deficit - waterlogging - water storage - discharge - water reuse - biomass production - water treatment
  Water Matters is het kenniskatern van H2O. Het verschijnt twee keer per jaar, als bijlage bij Vakblad H2O. De uitgave van Water Matters (een initiatief van Koninklijk Nederlands Waternetwerk) wordt mogelijk gemaakt door: Alterra Wageningen UR, ARCADIS, KWR Watercycle Research Institute, Royal HaskoningDHV en de Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer (STOWA).
  Op weg naar een klimaatactieve regio : een verkenning van knelpunten en kansen voor een klimaatactief Arnhem, Lochem en Zutphen
  Limbeek, M.C.E. ; Hagens, J.E. ; Hattum, T. van; Massop, H.T.L. ; Kemenade, M.J.J.M. van - \ 2015
  Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 2646) - 60
  klimaatverandering - hoogwaterbeheersing - waterkwaliteit - stadsomgeving - steden - ruimtelijke ordening - stadsontwikkeling - waterverzadiging - gelderland - climatic change - flood control - water quality - urban environment - towns - physical planning - urban development - waterlogging - gelderland
  Klimaatverandering gaat leiden tot meer kans op wateroverlast, meer perioden van droogte, waterkwaliteitsproblemen en hittestress in stedelijke gebieden. Het is daarom van groot belang om bij planvorming van ruimtelijke ontwikkelingen tijdig en proactief rekening te houden met de effecten van klimaatverandering. Het concept ‘Klimaatactieve Stad’ geeft de waterschappen een handvat om op een goede manier om te gaan met klimaatverandering in de stad. Deze studie is uitgevoerd in WaterNexT-verband en is gezamenlijk uitgewerkt door waterschap Rijn en IJssel, Alterra en de Radboud Universiteit. In deze studie zijn voor de drie stedelijke gebieden van Arnhem-Noord, Lochem en Zutphen de klimaatknelpunten voor de aspecten waterveiligheid, wateroverlast, hitte, waterkwaliteit en watertekort geïnventariseerd. Daarnaast zijn in de gemeenten inloopsessies gehouden om ruimtelijke ontwikkelingen binnen de stedelijke gebieden te inventariseren. Vanuit de combinatie van knelpunten en ruimtelijke ontwikkelingen komen elf hotspots naar voren waar kansen liggen om op korte termijn innovatieve en/of klimaatmaatregelen te nemen. Daarnaast geeft het rapport een aantal aanbevelingen voor het realiseren van een klimaatactieve regio Arnhem-Zutphen-Lochem.
  Voorkomen wateroverlast Teelt de grond uit bloembollen
  Slootweg, G. ; Gude, H. - \ 2014
  Lisse : Praktijkonderzoek Plant en Omgeving BBF - 17
  bloembollen - lelies - substraten - waterverzadiging - plant-water relaties - effecten - beluchting - ethanol - anaërobie - proeven op proefstations - ornamental bulbs - lilies - substrates - waterlogging - plant water relations - effects - aeration - ethanol - anaerobiosis - station tests
  1 Samenvatting Wateroverlast in een Teelt de grond uit-systeem kan grote schade geven aan lelies. Drie dagen wateroverlast in augustus leidde in dit onderzoek tot grote opbrengstderving. Eén dag wateroverlast in september of in oktober veroorzaakte nauwelijks uitval of een lager bolgewicht bij de oogst. Wateroverlast leidt tot ethanolvorming in de bollen. De ethanolvorming vertoonde dit jaar geen mooi verband met de tijd: drie dagen wateroverlast gaf meer ethanol dan één of twee dagen, maar twee dagen niet meer dan één. In 2013 vertoonde de concentratie ethanol een rechtlijnig verband met de duur van de wateroverlast. De voorspellende waarde van een ethanolmeting blijkt na de experimenten in 2014 minder zeker. Het beluchten van het natte substraat door het doorblazen van perslucht leidde bij de behandeling in augustus tot minder ethanolvorming, maar juist tot meer opbrengstderving. Het systeem van beluchting via een slang onderin het substraat had een iets gunstiger effect op de ethanolvorming dan beluchting via slangetjes, die in het substraat gestoken waren. De grotere opbrengstderving door beluchting tijdens de periode van wateroverlast is mogelijk een gevolg van mechanische beschadiging van de (haar)wortels door de beweging, of van structuurbederf die optreedt als het doorborrelde substraat weer droogvalt. Dit onderzoek bevestigt de conclusie uit 2013 dat lelies bestand zijn tegen maximaal 1 dag wateroverlast (anaerobie). Een periode van anaerobie leidt tot ethanolvorming in de bollen, maar de correlatie tussen duur van de anaerobie is te zwak om het ethanolgehalte als indicator toe te passen. Het beluchten van grond tijdens periodes van wateroverlast is geen oplossing voor het anaerobieprobleem.
  Bodembreed interreg : alternatieven voor niet kerende grondbewerking : literatuurstudie erosiebestrijding in combinatie met ploegen op lössgronden
  Vermeulen, G.D. - \ 2011
  Wageningen : Plant Research International - 32
  erosiebestrijding - grondbewerking - ploegen als grondbewerking - lössgronden - watererosie - waterverzadiging - akkerbouw - erosion control - tillage - ploughing - loess soils - water erosion - waterlogging - arable farming
  Niet kerende grondbewerking (NKG) en groenbedekking van de grond buiten het groeiseizoen bieden perspectief voor de bestrijding van bodemerosie en wateroverlast in heuvelachtig lössgebied. Er zijn echter situaties waarbij toepassing nog niet verantwoord of zelfs onmogelijk is. De hier beschreven deskstudie richt zich op de vraag welke maatregelen of pakketten van maatregelen ten aanzien van waterafvoer en bodemerosie in combinatie met ploegen eenzelfde effect hebben als NKG en groenbedekking.
  Anatomy of extraordinary rainfall and flash flood in a Dutch lowland catchment
  Brauer, C.C. ; Teuling, R. ; Overeem, A. ; Velde, Y. van der; Hazenberg, P. ; Warmerdam, P.M.M. ; Uijlenhoet, R. - \ 2011
  Hydrology and Earth System Sciences 15 (2011). - ISSN 1027-5606 - p. 1991 - 2005.
  neerslag - regen - waterstand - waterbergend vermogen - wateropslag - waterverzadiging - waterbeheer - laaglandgebieden - precipitation - rain - water level - water holding capacity - water storage - waterlogging - water management - lowland areas - route contributions - groundwater - france - event - south - soil
  On 26 August 2010 the eastern part of The Netherlands and the bordering part of Germany were struck by a series of rainfall events lasting for more than a day. Over an area of 740 km2 more than 120 mm of rainfall were observed in 24 h. This extreme event resulted in local flooding of city centres, highways and agricultural fields, and considerable financial loss. In this paper we report on the unprecedented flash flood triggered by this exceptionally heavy rainfall event in the 6.5 km2 Hupsel Brook catchment, which has been the experimental watershed employed by Wageningen University since the 1960s. This study aims to improve our understanding of the dynamics of such lowland flash floods. We present a detailed hydrometeorological analysis of this extreme event, focusing on its synoptic meteorological characteristics, its space-time rainfall dynamics as observed with rain gauges, weather radar and a microwave link, as well as the measured soil moisture, groundwater and discharge response of the catchment. At the Hupsel Brook catchment 160 mm of rainfall was observed in 24 h, corresponding to an estimated return period of well over 1000 years. As a result, discharge at the catchment outlet increased from 4.4 × 10-3 to nearly 5 m3 s-1. Within 7 h discharge rose from 5 × 10-2 to 4.5 m3 s-1. The catchment response can be divided into four phases: (1) soil moisture reservoir filling, (2) groundwater response, (3) surface depression filling and surface runoff and (4) backwater feedback. The first 35 mm of rainfall were stored in the soil without a significant increase in discharge. Relatively dry initial conditions (in comparison to those for past discharge extremes) prevented an even faster and more extreme hydrological response.
  Stijghoogteverschillen en verdichting: een eerste Twentse verkenning in de praktijk
  Akker, J.J.H. van den; Groot, W.J.M. de; Vroon, H.R.J. ; Bolt, F.J.E. van der; Kekem, A.J. van - \ 2009
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 1735) - 85
  zandgronden - waterverzadiging - winter - bodemfysica - bodemverdichting - landbouwgrond - twente - overijssel - sandy soils - waterlogging - winter - soil physics - soil compaction - agricultural land - twente - overijssel
  Op vier bedrijven in Twente op zandgronden met percelen met plekken met en zonder plasvorming zijn stijghoogten op verschillende diepten gedurende vijf wintermaanden gevolgd. Bij twee bedrijven is daarna de bodemverdichting en de fysische bodemkwaliteit nader onderzocht. Anistropie in de bodem door aanwezigheid van weerstandbiedende lagen leidt tot stagnatie van waterstromen in het bodemprofiel met stijghoogteverschillen tot gevolg. Regelmatig kunnen plassen aan maaiveld ontstaan, in extreme gevallen kunnen schijnwaterspiegels ontstaan. Weerstandsbiedende lagen komen van nature voor en kunnen daarnaast worden veroorzaakt of versterkt door antropogene verdichting.
  Technieken opheffen ploegzool 2008-2009: Gediepploegde grond Flevoland
  Paauw, J.G.M. - \ 2009
  Lelystad : PPO AGV - 19
  mechanisatie - ploegen - diepploegen - diepe grondbewerking - grondbewerking - cultivateren - grondbewerking gericht op bodemconservering - regen - waterverzadiging - gronddruk - banden - mechanization - ploughs - deep ploughing - deep tillage - tillage - chiselling - conservation tillage - rain - waterlogging - ground pressure - tyres
  In de praktijk zijn er op agrarische bedrijven steeds vaker problemen met wateroverlast. Dit komt o.a. door steeds extremere regenbuien, maar ook door de schaalvergroting. De machines worden steeds zwaarder en er kan tegenwoordig onder nattere omstandigheden gewerkt (geoogst) worden. Dit komt de structuur van de grond niet ten goede. Deze afnemende structuur wordt zowel in de bouwvoor als in de ondergrond waargenomen. Dit leidt tot plasvorming en lang nat blijven van de grond. Uiteraard pleegt dit een aanslag op het opbrengend vermogen van de grond. De bedrijven die te maken hebben met wateroverlast ervaren dat ook zelf. Hoewel de agrarische sector zich steeds meer zorgen maakt, is er niemand die de ontwikkelingen tegen kan houden
  'Uitbreiding EU leidt tot hoger water in Nederland'
  Moors, E.J. - \ 2009
  Kennis Online 6 (2009)nov. - p. 12 - 12.
  klimaatverandering - opwarming van de aarde - broeikaseffect - klimaat - waterverzadiging - rivieren - rivierengebied - climatic change - global warming - greenhouse effect - climate - waterlogging - rivers - rivierengebied
  Nederland zou bedrijven kunnen gaan betrekken bij het vinden van oplossingen voor wateroverlast. India heeft misschien wat aan de manier waarop Europa boeren compenseert voor het leveren van groene en blauwe diensten. En als de landbouw opschuift naar de Oostbloklanden, dan verandert de waterafvoer van de Rijn. Over de grens kijken is leerzaam, maakt Eddy Moors duidelijk
  Klimaat dwingt tot kiezen
  Sandt, K.H. van de - \ 2009
  Kennis Online 6 (2009)nov. - p. 5 - 5.
  klimaatverandering - opwarming van de aarde - broeikaseffect - klimaat - hoogwaterbeheersing - overstroomde gronden - waterverzadiging - climatic change - global warming - greenhouse effect - climate - flood control - flooded land - waterlogging
  Hoe gaan we om met de gevolgen van klimaatverandering, zoals de dreiging van overstromingen, tekorten aan zoet water, achteruitgang van natuur en oververhitte steden? Onderzoekers van Wageningen UR brengen voor die discussie de ruimtelijke effecten in kaart
  Pragmatische gevoeligheids- en onzekerheidsanalyse in het regionale waterbeheer
  Dahm, R. ; Elffrink, A. ; Burgers, S.L.G.E. - \ 2009
  H2O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling 42 (2009)11. - ISSN 0166-8439 - p. 29 - 32.
  waterbeheer - waterverzadiging - effecten - watersystemen - modellen - maatregelen - waterstand - gevoeligheidsanalyse - onzekerheidsanalyse - waterschappen - veluwe - water management - waterlogging - effects - water systems - models - measures - water level - sensitivity analysis - uncertainty analysis - polder boards - veluwe
  De komende jaren voert Waterschap Veluwe maatregelen uit ter voorkoming van wateroverlast. Om de effecten hiervan in het oppervlaktewatersysteem te bepalen, gebruikt het waterschap detailmodellen van haar watersysteem. Vanwege het ontbreken van meetgegevens is kalibratie beperkt mogelijk. Om die reden heeft de stochastische gevoeligheids- en onzekerheidsanalyse die het waterschap voor één stroomgebied uitvoerde, extra waarde. Met Monte Carlo-simulaties is op een pragmatische wijze inzichtelijk gemaakt welke parameters de grootste onzekerheid genereren in de maximale waterstand en het maximale debiet
  Drain for gain : making water management worth its salt : subsurface drainage practices in irrigated agriculture in semi-arid and arid regions
  Ritzema, H.P. - \ 2009
  Wageningen University. Promotor(en): E. Schultz, co-promotor(en): Wim Cofino. - [S.l.] : S.n. - ISBN 9789085853145 - 208
  drainage - drainagesystemen - irrigatie - zoutgehalte - waterverzadiging - drainage - drainage systems - irrigation - salinity - waterlogging
  De geïrrigeerde landbouw heeft te kampen met verzilting en/of wateroverlast, met als gevolg dat er jaarlijks ongeveer een half miljoen hectare landbouwgrond uit productie wordt genomen. In deze studie is de rol van de drainage voor de geïrrigeerde landbouw in de aride - en semi-aride gebieden geanalyseerd en zijn aanbevelingen geformuleerd om de negatieve tendens van wateroverlast en verzilting te keren. Hoewel de bestaande drainagesystemen technisch voldoen en kostendekkend zijn, blijft de ontwikkeling van drainage achter bij de ontwikkeling van de irrigatie. De belangrijkste oorzaak is dat de systemen zijn ontworpen en aangelegd door de overheid, waarbij te weinig rekening wordt gehouden met de belangen van de boeren en de lokale omstandigheden. Daarnaast ligt bij de aanleg het accent vooral op de technische aspecten terwijl de organisatorische aspecten ondergeschikt blijven. Er zijn een drietal aanbevelingen geformuleerd om de rol van drainage in de geïrrigeerde landbouw beter tot zijn recht te laten komen: (i) een betere balans tussen “top-down” en “bottom-up” (ii) van standaardisatie naar een meer flexibele aanpak en (iii) focus op capacity building.
  Critical soil conditions for oxygen stress to plant roots: substituting the Fedds-function by a process-based model
  Bartholomeus, R.P. ; Witte, J.P.M. ; Bodegom, P.M. van; Dam, J.C. van; Aerts, R. - \ 2008
  Journal of Hydrology 360 (2008)1-4. - ISSN 0022-1694 - p. 147 - 165.
  bodemporiënsysteem - bodemlucht - wateropname (planten) - plant-water relaties - transpiratie - waterverzadiging - modellen - oxidatieve stress - bodem-plant relaties - soil pore system - soil air - water uptake - plant water relations - transpiration - waterlogging - models - oxidative stress - soil plant relationships - use systems-analysis - crop growth-models - physical-properties - water-uptake - diffusion - respiration - aeration - compaction - transport - conductivity
  Effects of insufficient soil aeration on the functioning of plants form an important field of research. A well-known and frequently used utility to express oxygen stress experienced by plants is the Feddes-function. This function reduces root water uptake linearly between two constant pressure heads, representing threshold values for minimum and maximum oxygen deficiency. However, the correctness of this expression has never been evaluated and constant critical values for oxygen stress are likely to be inappropriate. In this paper, we propose a fundamentally different approach to assess oxygen stress: we built a plant physiological and soil physical process-based model to calculate the minimum gas filled porosity of the soil at which oxygen stress occurs.
  Effects of insufficient soil aeration on the functioning of plants form an important field of research. A well-known and frequently used utility to express oxygen stress experienced by plants is the Feddes-function. This function reduces root water uptake linearly between two constant pressure heads, representing threshold values for minimum and maximum oxygen deficiency. However, the correctness of this expression has never been evaluated and constant critical values for oxygen stress are likely to be inappropriate. On theoretical grounds it is expected that oxygen stress depends on various abiotic and biotic factors. In this paper, we propose a fundamentally different approach to assess oxygen stress: we built a plant physiological and soil physical process-based model to calculate the minimum gas filled porosity of the soil (phi gas_min) at which oxygen stress occurs. First, we calculated the minimum oxygen concentration in the gas phase of the soil needed to sustain the roots through (micro-scale) diffusion with just enough oxygen to respire. Subsequently, phi gas_min that corresponds to this minimum oxygen concentration was calculated from diffusion from the atmosphere through the soil (macro-scale). We analyzed the validity of constant critical values to represent oxygen stress in terms Of phi gas_min, based on model simulations in which we distinguished different soil types and in which we varied temperature, organic matter content, soil depth and plant characteristics. Furthermore, in order to compare our model results with the Feddes-function, we linked root oxygen stress to root water uptake (through the sink term variable F, which is the ratio of actual and potential uptake). The simulations showed that phi gas-min is especially sensitive to soil temperature, plant characteristics (root dry weight and maintenance respiration coefficient) and soil depth but hardly to soil organic matter content. Moreover, phi gas-min varied considerably between soil types and was larger in sandy soils than in clayey soils. We demonstrated that F of the Feddes-function indeed decreases approximately linearly, but that actual oxygen stress already starts at drier conditions than according to the Feddes-function. How much drier is depended on the factors indicated above. Thus, the Feddes-function might cause large errors in the prediction of transpiration reduction and growth reduction through oxygen stress. We made our method easily accessible to others by implementing it in SWAP, a user-friendly soil water model that is coupled to plant growth. Since constant values for phi gas_min in plant and hydrological modeling appeared to be inappropriate, an integrated approach, including both physiological and physical processes, should be used instead. Therefore, we advocate using our method in all situations where oxygen stress could occur. (C) 2008 Elsevier B.V. All rights reserved.
  Een nieuw SIMGRO-model voor de beken in Drenthe
  Querner, E.P. ; Hoegen, S.J.W. ; Hermans, E. ; Rakhorst, M. - \ 2006
  H2O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling 39 (2006)18. - ISSN 0166-8439 - p. 94 - 97.
  stroomgebieden - hydrologie - simulatiemodellen - watersystemen - waterlopen - grondwaterstroming - waterverzadiging - afvoer - waterstand - drenthe - watersheds - hydrology - simulation models - water systems - streams - groundwater flow - waterlogging - discharge - water level - drenthe
  Alterra onderzocht voor de beken in het noordwesten van Drenthe in hoeverre water in de bovenlopen kan worden vastgehouden om de overlast op de Groninger boezem tegen te gaan, en ook een bijdrage te leveren aan verdrogingsbestrijding in natuurgebieden. Hierbij is gebruik gemaakt van het hydrologisch model SIMGRO. In dit artikel wordt de opzet van het model beschreven
  Vasthouden water op Drents Plateau effectief
  Querner, E.P. - \ 2006
  H2O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling 39 (2006)3. - ISSN 0166-8439 - p. 23 - 23.
  waterbeheer - hydrologie - afvoer - waterlopen - overstromingen - waterverzadiging - landgebruik - bodem - grondwaterspiegel - drenthe - water management - hydrology - discharge - streams - floods - waterlogging - land use - soil - water table - drenthe
  Het vasthouden van water in de bovenlopen van de beken in het noordwesten van Drenthe is goed mogelijk en kan de wateroverlast op de Groninger boezem tegengaan. De vertraging van de afvoer is beduidend. Dat blijkt uit berekeningen van Alterra met het hydrologisch model SIMGRO. Hiermee zijn de effecten van diverse maatregelen doorgerekend. Het vasthouden van water gaat bovendien verdroging van natuur tegen
  Verkenning van mogelijkheden om water vast te houden op het Drents Plateau; pilot noord west Drentse beken
  Querner, E.P. ; Rakhorst, M. ; Hermans, A.G.M. ; Hoegen, S.J.W. - \ 2005
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 1240) - 80
  waterbeheer - hydrologie - afvoer - waterlopen - overstromingen - waterverzadiging - landgebruik - bodem - grondwaterspiegel - drenthe - water management - hydrology - discharge - streams - floods - waterlogging - land use - soil - water table - drenthe
  In dit onderzoek is ingegaan op de mogelijke aanpassing van het watersysteem van de Noordwest Drentsche beken en dan vooral wat betreft het vertragen van de afvoer. Voor het onderzoeksgebied is een SIMGRO model opgezet, omvattende de Drentsche Aa, Peizerdiep en Eelderdiep. In de bovenlopen van de Drentsche Aa en het Peizerdiep, zijn de effecten van twee maatregelen onderzocht, te weten: de afvoer te begrenzen door middel van een kunstwerk en het verondiepen van waterlopen. Begrenzen van de afvoer geeft als resultaat dat piekafvoeren met ca. 25-50% afnemen. Bij verondiepen is de afname in piekafvoeren in de orde van 5-20%. Het vasthouden van water in de bovenlopen van de noordwest Drentse beken is heel goed mogelijk. De vertraging van de afvoer is beduidend
  Olie of zand? Normering regionale wateroverlast
  Knaap, W.G.M. van der; Immink, I. ; Wielen, H. van der; Oosterhof, E. - \ 2005
  ROM : maandblad voor ruimtelijke ontwikkeling 23 (2005)5. - ISSN 1571-0122 - p. 32 - 33.
  waterverzadiging - inundatie - referentienormen - waterlogging - flooding - reference standards
  Normering regionale wateroverlast moet binnenkort een cruciale rol gaan vervullen in de afstemming tussen gemeenten, waterschappen en provincies. Voorlopig is de praktijk weerbarstig : de bestuurlijk-organisatorische complexiteit in het stedelijk waterbeheer belemmert toepassing van de normering. geen geoliede machine dus, maar zand in de raderen?
  Normering regionale wateroverlast in stedelijk gebied; inventarisatie problemen en aanbevelingen bij implementatie werknormen
  Knaap, W.G.M. van der; Oosterhof, E. ; Roestel, J. van; Wielen, H. van der - \ 2004
  H2O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling 37 (2004)21. - ISSN 0166-8439 - p. 40 - 41.
  waterverzadiging - normen - stedelijke gebieden - riolering - nederland - waterlogging - standards - urban areas - sewerage - netherlands
  Het toetsen van het watersysteem aan een norm voor wateroverlast moet zichtbaar maken waar burgers en goederen nog een te geringe bescherming ondervinden. Uit een inventariserend afstudeeronderzoek blijkt dat deze toetsing in het landelijke gebied in volle gang is. De toetsing van het water in de bebouwde kom aan de norm van eens per 100 jaar laat echter nog te wensen over. Dit is te verklaren uit de complexiteit van water en riolering in bebouwd gebied, de vele vrijheidsgraden die het toetsingsproces kent, het gebrek aan adequate informatie en de complexiteit in de verantwoordelijkheidsstructuur in het stedelijke waterbeheer. Meer sturing aan het toetsingsproces en aan de erop volgende bepaling van de definitieve beheersnorm lijkt wenselijk
  Uitvoering van vernattingsmaatregelen op praktijkschaal 1997-2003; referentie project Koelbroek
  Boxman, A.W. ; Bartelink, H.H. ; Bossenbroek, P. ; Kemmers, R.H. ; Stortelder, A.H.F. - \ 2003
  Ede : EC-LNV (Rapport / EC-LNV nr. 2003/245-O) - 99
  bossen - waterbeheer - inundatie - grondwaterspiegel - waterverzadiging - nederland - ecohydrologie - natuurgebieden - noord-limburg - forests - water management - flooding - water table - waterlogging - netherlands - ecohydrology - natural areas - noord-limburg
  Dit rapport beschrijft de vernattingsmaatregelen in het OBN referentieproject “Het Koelbroek” van 1997-2003. In het kader van het Overlevingsplan Bos en Natuur (OBN) zijn natte bossen met hoofdfunctie natuur geïnventariseerd en zijn bedreigingen als gevolg van verdroging, verzuring en eutrofiëring beschreven. Een aantal natte bossen is hieruit geselecteerd om als referentieproject voor nader onderzoek te dienen. Uit het “Pre-advies natte bossen; verdroging, verzuring en eutrofiëring van natte bossen in Nederland: effecten en maatregelen”, bleek het Koelbroek, een elzenbroekbos in midden Limburg, een zeer geschikt referentieproject te zijn. Het doel van dit referentieproject is: 1. inzicht te krijgen in de sturende processen in het gebied, 2. kennis van de effecten van ingrepen te vergroten, 3. ervaring op te doen bij de monitoring ervan
  Groundwater modelling to assess the effect of interceptor drainage and lining; example of model application in the Fordwah Eastern Sadiqia project, Pakistan
  Jansen, H.C. ; Bhutta, M.N. ; Javed, I. ; Wolters, W. - \ 2003
  pakistan - irrigatiekanalen - waterverzadiging - kwel - drainage - irrigation channels - waterlogging - seepage - drainage - pakistan
  Recharge to the aquifer through seepage from irrigation canals is often quoted as one of the main causes for waterlogging in Pakistan. In the design of drainage systems to control this waterlogging, rules-of-thumb are often used to quantify the seepage from canals. This paper presents the option to use a groundwater model for a more detailed assessment. Groundwater models may assist in evaluating the effect of recharge reducing measures such as interceptor drains along irrigation canals and lining. These measures are commonly aimed at reducing the drainage requirement of adjacent agricultural lands. In this paper an example is given of the application of a numerical groundwater model, aimed at assessing the effect of interceptor drainage and canal lining in the Fordwah Eastern Sadiqia project, being a typical and well-monitored location in Pakistan. The paper also presents references to other conditions. The model was used to obtain a better insight in the key hydraulic parameters, such as the infiltration resistance of the bed and slopes of irrigation canals, the drain entry resistance of interceptor drains and the hydraulic conductivity of soil layers. The model was applied to assess the effectiveness and efficiency of interceptor drains under various conditions. The results of the study show that the net percentage of intercepted seepage is too low to have a significant effect on the drainage requirement of the adjacent agricultural lands. Besides, the operation of the system, with pumping required, is often an added headache for the institution responsible for operation of the system. The marginal effect of interceptor drains and lining on the drainage requirement of adjacent agricultural land does not always justify the large investments involved. It can be concluded that: · Use of rules-of-thumb to estimate components of the water balance of irrigation systems in designing drainage can be very misleading; · Interceptor drainage may cause induced seepage from irrigation canals, which is often an order of magnitude more than the net intercepted seepage; · Interceptor drains and canal lining do not significantly reduce the drainage requirements, or in other words, cannot prevent the need for the installation of a drainage system. · A numerical model can aid to evaluate proposed measures and strategies to alleviate water losses and drainage problems. Relevant hydrological concepts and modelling parameters with respect to leakage from irrigation canals and interception by interceptor drains are presented in a separate paper.
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.