Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 20 / 117

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Representativiteit van beplanting bij meetlocaties luchtkwaliteit in Nederlandse steden
  Pronk, A.A. ; Dijk, C.J. van - \ 2013
  Wageningen : Plant Research International, Business Unit Agrosysteemkunde (Rapport / Plant Research International 532) - 44
  beplantingen - luchtverontreiniging - stedelijke gebieden - monitoring - wegtransport - normen - plantations - air pollution - urban areas - monitoring - road transport - standards
  Het doel van deze studie is vast te stellen of de referentielocaties van monitoring van stedelijke luchtkwaliteit representatief zijn voor Nederland.
  The contribution of town functions to the development of rural areas: empirical analyses for Ethiopia
  Tadesse Woeldesenbet, T. - \ 2012
  Wageningen University. Promotor(en): Arie Oskam. - S.l. : s.n. - ISBN 9789461731883 - 211
  relaties tussen stad en platteland - steden - nutfunctie - invloeden - gezinsinkomen - inkomen - werkgelegenheid - huishoudens - landbouwhuishoudens - gewassen - bemesting - agrarische handel - overheidsdiensten - wegtransport - telefoons - elektriciteit - drinkwater - ontwikkeling - economische ontwikkeling - plattelandsontwikkeling - platteland - ethiopië - rural urban relations - towns - utility functions - influences - household income - income - employment - households - agricultural households - crops - fertilizer application - agricultural trade - public services - road transport - telephones - electricity - drinking water - development - economic development - rural development - rural areas - ethiopia
  Rural areas in many developing countries often lack infrastructure and institutions. However, rural towns and towns possess some of the major services that rural and town households can use to advance their economic activities. The study of the contribution that towns and their functions make to different economic activities is still in development. The thesis sought to add to the literature by conceptually discussing the role of town functions and empirically examining the influence on income, employment opportunities, rural household crop marketing and fertilizer application. For these purposes, data from households in four major regional states of Ethiopia are used. Results show that shorter distances to roads, transport services and telephone centers, and connection to electricity and tap water are likely to increase income and non-farm wage employment. We find also that proximity to roads and markets and strong network connections are associated with improved input-output exchange among rural households
  Invloed van perceelsgrootte en afstand tot erf
  Roelofs, P.F.M.M. - \ 2011
  bedrijfseconomie - perceelsgrootte (landbouwkundig) - wegtransport - berekening - modellen - business economics - field size - road transport - calculation - models
  PPO heeft in opdracht van DLG rekenmodellen ontwikkeld voor het berekenen van de jaarlijkse bewerkingskosten (arbeid, brandstof, loonwerk), afhankelijk van de verkaveling.
  Het recreatief gebruik van P-Veluwe Poolseweg
  Schutter, L. de; Beunen, R. ; Oosterhaven, R. - \ 2011
  Wageningen : Leerstoelgroep Landgebruiksplanning - 32
  openluchtrecreatie - recreatieactiviteiten - wegtransport - natuurgebieden - veluwe - outdoor recreation - recreational activities - road transport - natural areas - veluwe
  Dit onderzoek is onderdeel van een grootschalig onderzoek naar het recreatief gebruik van de Veluwetransferia en de P‐Veluwe. Voor dit onderzoek zijn op 12 verschillende locaties 3410 enquêtes afgenomen. Dit rapport bevat een uitgebreide rapportage van de resultaten van de enquêtes die zijn afgenomen op de P‐Veluwe Poolseweg, gelegen in het Leuvenumse Bos, tussen Elspeet en Harderwijk
  Het recreatief gebruik van P-Veluwe Drieseberg
  Schutter, L. de; Beunen, R. ; Oosterhaven, R. - \ 2011
  Wageningen : Leerstoelgroep Landgebruiksplanning - 34
  openluchtrecreatie - natuurgebieden - wegtransport - recreatieactiviteiten - veluwe - outdoor recreation - natural areas - road transport - recreational activities - veluwe
  Dit onderzoek is onderdeel van een grootschalig onderzoek naar het recreatief gebruik van de Veluwetransferia en de P‐Veluwe. Voor dit onderzoek zijn op 12 verschillende locaties 3410 enquêtes afgenomen. Dit rapport bevat een uitgebreide rapportage van de resultaten van de enquêtes die zijn afgenomen op de P‐Veluwe Drieseberg, gelegen in het Speulderbos
  Het recreatief gebruik van P-Veluwe Van 't Hoffweg
  Schutter, L. de; Beunen, R. ; Oosterhaven, R. - \ 2011
  Wageningen : Leerstoelgroep Landgebruiksplanning - 32
  openluchtrecreatie - natuurgebieden - wegtransport - recreatieactiviteiten - veluwe - outdoor recreation - natural areas - road transport - recreational activities - veluwe
  Dit onderzoek is onderdeel van een grootschalig onderzoek naar het recreatief gebruik van de Veluwetransferia en de P‐Veluwe. Voor dit onderzoek zijn op 12 verschillende locaties 3410 enquêtes afgenomen. Dit rapport bevat een uitgebreide rapportage van de resultaten van de enquêtes die zijn afgenomen op de P‐Veluwe Van ’t Hoffweg en bij het Kootwijkerzand, gelegen tussen Stroe en Harskamp
  Het recreatief gebruik van P-Veluwe Lappendeken
  Schutter, L. de; Beunen, R. ; Oosterhaven, R. - \ 2011
  Wageningen : Leerstoelgroep Landgebruiksplanning - 29
  natuurgebieden - openluchtrecreatie - recreatieactiviteiten - wegtransport - veluwe - natural areas - outdoor recreation - recreational activities - road transport - veluwe
  Dit onderzoek is onderdeel van een grootschalig onderzoek naar het recreatief gebruik van de Veluwetransferia en de P‐Veluwe. Voor dit onderzoek zijn op 12 verschillende locaties 3410 enquêtes afgenomen. P‐Veluwe Lappendeken is gelegen op een glooiing in het Nationaal Park Veluwezoom. Het bevindt zich tussen Dieren en Rheden. De Posbank met zijn uitzichten en het bezoekerscentrum zijn eenvoudig te bereiken. Op korte afstand bevinden zich diverse kastelen en landgoederen.
  Het recreatief gebruik van het Veluwetransferium Nunspeet
  Schutter, L. de; Beunen, R. ; Oosterhaven, R. - \ 2011
  Wageningen : Leerstoelgroep Landgebruiksplanning - 36
  openluchtrecreatie - natuurgebieden - wegtransport - recreatieactiviteiten - veluwe - outdoor recreation - natural areas - road transport - recreational activities - veluwe
  Dit onderzoek is onderdeel van een grootschalig onderzoek naar het recreatief gebruik van de Veluwetransferia en de P‐Veluwe. Voor dit onderzoek zijn op 12 verschillende locaties 3410 enquêtes afgenomen. Dit rapport bevat een uitgebreide rapportage van de resultaten van de enquêtes die zijn afgenomen op het Veluwetransferium Nunspeet, gelegen naast station Nunspeet
  Het recreatief gebruik van het Veluwetransferium Posbank
  Schutter, L. de; Beunen, R. ; Oosterhaven, R. - \ 2011
  Wageningen : Leerstoelgroep Landgebruiksplanning - 38
  openluchtrecreatie - recreatieactiviteiten - wegtransport - natuurgebieden - veluwe - outdoor recreation - recreational activities - road transport - natural areas - veluwe
  Dit onderzoek is onderdeel van een grootschalig onderzoek naar het recreatief gebruik van de Veluwetransferia en de P‐Veluwe. Voor dit onderzoek zijn op 12 verschillende locaties 3410 enquêtes afgenomen. Dit rapport bevat een uitgebreide rapportage van de resultaten van de enquêtes die zijn afgenomen op het Veluwetransferium de Posbank.
  Effectafstand van stikstof uit verkeersemissies op de vegetatie - een inventarisatie van de literatuur
  Schaffers, A.P. - \ 2010
  Wageningen : Wageningen UR - 22
  wegtransport - infrastructuur - locatie - luchtverontreiniging - natuurgebieden - road transport - infrastructure - location - air pollution - natural areas
  Stikstof afkomstig van het wegverkeer kan in natuurgebieden leiden tot een afname van de natuurkwaliteit en kan het behalen van de natuurdoelen in Natura 2000-gebieden in de weg staan. Het is echter niet eenvoudig om op één bepaalde plaats vast te stellen welk deel van de stikstofbelasting aan het wegverkeer op een nabij gelegen weg toe te schrijven is en welk deel aan andere bronnen. Als het gaat om daadwerkelijk aangetoonde effecten is echter maar weinig kennis aanwezig. Daarom is vanuit Rijkswaterstaat de volgende vraag gedefinieerd: Welke onderzoeksgegevens bestaan er m.b.t. dosis - effect relaties van stikstof (NH3 en NOx) geproduceerd door het verkeer, op langs de weg gelegen natuurgebieden. Daarbij staat vooral de vraag centraal tot op welke afstand deze effecten zich nog doen gelden.
  Het recreatief gebruik van Veluwetransferia & P-Veluwe
  Beunen, R. ; Schutter, L. de; Jaarsma, C.F. - \ 2010
  Wageningen : Leerstoelgroep Landgebruiksplanning - ISBN 9789085855989 - 84
  openluchtrecreatie - wegtransport - verkeer - infrastructuur - veluwe - outdoor recreation - road transport - traffic - infrastructure - veluwe
  In de afgelopen jaren heeft de provincie Gelderland samen met diverse partners gewerkt aan het realiseren van Veluwetransferia en P-Veluwe locaties. Het doel van deze voorzieningen is enerzijds de recreatieve beleving van de Veluwe te vergroten en anderzijds negatieve effecten op de omgeving zoveel mogelijk te beperken. In opdracht van de provincie heeft Wageningen Universiteit onderzoek gedaan naar de aard en omvang van het recreatief gebruik van de Veluwetransferia en P-Veluwe. Daarvoor zijn op diverse locaties verkeerstellingen gehouden en op 12 verschillende locaties in totaal 3410 enquêtes afgenomen onder de bezoekers. In dit rapport worden de resultaten van dit onderzoek gepresenteerd.
  Verkeersonveiligheid Landbouwvoertuigen; verkeersongevallen met landbouwvoertuigen - Een analyse voor de periode 1987-2008
  Jaarsma, C.F. ; Vries, J.R. de - \ 2010
  Wageningen : WUR; LSG Landgebruiksplanning (Nota / Vakgroep Ruimtelijke Planvorming nr. 108) - ISBN 9789085857631 - 78
  trekkers - landbouwwerktuigen - wegtransport - snelheid - verkeersveiligheid - monitoring - nederland - tractors - farm machinery - road transport - velocity - traffic safety - monitoring - netherlands
  Landbouwvoertuigen wijken in meerdere opzichten af van andere verkeersdeelnemers. Vergeleken met personenauto's zijn ze langzamer en zwaar, vergeleken met fietsers groot en snel. Vanwege hun van het overige verkeer afwijkende afmetingen en bewegingskarakteristieken vormen ze een potentiële bron van gevaar. Doel van deze publicatie is het nader analyseren van omvang en aard van de verkeersongevallen, waarbij landbouwvoertuigen betrokken zijn.
  Kentekenonderzoek Bosgebied Heerde; een analyse van het doorgaand verkeer en het recreatief bestemmingsverkeer
  Beunen, R. - \ 2009
  Wageningen : Leerstoelgroep Landgebruiksplanning - 11
  recreatie - verkeerspatronen - openluchtrecreatie - natuurgebieden - wegtransport - monitoring - veluwe - recreation - traffic patterns - outdoor recreation - natural areas - road transport - monitoring - veluwe
  Het uitvoeren van een kentekenonderzoek is een geschikte methode om inzicht te krijgen in de routes van het autoverkeer. Het principe van een kentekenonderzoek is eenvoudig. Op alle toegangswegen van het gebied worden gedurende een bepaalde periode de kentekens van het inkomend en uitgaande verkeer genoteerd. Deze gegevens worden vervolgens met elkaar vergeleken om een uitspraak te kunnen doen over de verkeersintensiteit op diverse locaties, de rijrichtingen van het verkeer en over de verhouding tussen bestemmingsverkeer en doorgaand verkeer. In dit rapport worden de resultaten gerapporteerd van het kentekenonderzoek dat op 6 dagen in 2009 in de omgeving van Heerde is gehouden. De Provincie Gelderland heeft namelijk de ambitie om een verbeterde milieu- en recreatiekwaliteit te bewerkstelligen op de Veluwe door middel van het principe van sturen, opvangen, en geleiden van recreatiestromen. De bos- en natuurgebieden in de omgeving van Heerde is een deel van de Veluwe dat in aanmerking zou kunnen komen voor maatregelen op het gebied van het recreatieverkeer.
  Flora – Vegetatie voor een betere luchtkwaliteit; Meten is weten, Vegetatie voor een betere luchtkwaliteit
  Vries, E.A. de; Kuypers, V.H.M. ; Hofschreuder, P. ; Erbrink, H.J. ; Ruyten, F. - \ 2008
  Nijmegen : Stadsregio Arnhem Nijmegen in opdracht van Innovatie Programma - 38
  luchtverontreiniging - wegen - wegtransport - vegetatie - luchtkwaliteit - nederland - fijn stof - air pollution - roads - road transport - vegetation - air quality - netherlands - particulate matter
  In dit ontwikkeldocument wordt een beschrijving gegeven van een meetproef langs de A50 bij Heteren waar de effecten van een beplantingsstructuur op de luchtkwaliteit worden gemeten. Hierin worden de inrichting van het proefvak, de mogelijk optredende risico’s, het uitvoeren van de metingen en de beschrijving van de modelering beschreven.
  Lessons learned : evaluatie van logistieke bundelingsprojecten in de praktijk
  Snels, J.C.M.A. ; Wassenaar, N. - \ 2008
  Wageningen : Agrotechnology and Food Sciences Group (Rapport / Agrotechnology and Food Sciences Group nr. 873) - 89
  binnenlands transport - wegtransport - basisproducten - samenwerking - proefprojecten - leerervaringen - logistiek - netwerken - randstad - inland transport - road transport - commodities - cooperation - pilot projects - learning experiences - logistics - networks - randstad
  GOVERA is een samenwerkingsverband waarin overheid en bedrijfsleven werken aan een gemeenschappelijke aanpak en oplossing van de goederenvervoer problematiek in de Randstad. GOVERA heeft haar netwerkvisie omgezet in praktijkgerichte (samenwerkings- en/of bundelings) pilots. Dit rapport evalueert o.a. deze pilots aan de hand van de theorie, de beschikbare rapportages en interviews met betrokkenen. Met als doelstelling dat er een analyse plaats moet vinden van de uitgevoerde bundelingsprojecten die in opdracht van GOVERA uitgevoerd en beschikbaar zijn, om te komen tot het achterhalen van de leerervaringen (lessons learned) en te komen tot ‘reflectie’ zowel kwalitatief als kwantitatief
  De kracht van de verleiding - Natuurtransferia als investering in kwaliteit natuurgebieden
  Beunen, R. ; Jaarsma, C.F. ; Vries, J.R. de - \ 2008
  ROM : maandblad voor ruimtelijke ontwikkeling 26 (2008)7/8. - ISSN 1571-0122 - p. 31 - 32.
  openluchtrecreatie - infrastructuur - verkeer - wegtransport - recreatievoorzieningen - monitoring - natuurbescherming - natuur - veluwe - outdoor recreation - infrastructure - traffic - road transport - recreational facilities - nature conservation - nature
  Natuurtransferia dragen bij aan de recreatieve kwaliteit van natuurgebieden, maar kunnen ook de natuurlijke kwaliteit ervan versterken. De 'Veluwetransferia' zijn nu al een groot succes. Alleen al vanwege de sociale veiligheid laten bezoekers hun auto graag op het parkeerterrein staan
  Verkeer is als water : verkeersoverlast te lijf met opschaling
  Stobbelaar, D.J. ; Jaarsma, C.F. ; Hoofwijk, H. ; Simons, M.J.A. - \ 2008
  ROM : maandblad voor ruimtelijke ontwikkeling 25 (2008)1/2. - ISSN 1571-0122 - p. 34 - 37.
  wegtransport - platteland - verkeer - dichtheid - monitoring - verkeerspatronen - noord-brabant - road transport - rural areas - traffic - density - monitoring - traffic patterns - noord-brabant
  Veel kleine kernen hebben in toenemende mate last van verkeersdruk. Oplossingen die de gemeentegrenzen net overstijgen, zijn meestal niet afdoende. Een onderzoeksteam van Wageningen UR zoekt de oplossing in Erp in de combinatie van interactieve planvorming, het weerstandenmodel en werken op een hoger schaalniveau
  Recreatieverkeer in de verdrukking: verkeerskundige kan bijdragen aan bereikbaar en verkeersveilig landelijk gebied
  Jaarsma, C.F. ; Webster, M.J. ; Tuunter, E. ; Loon, M. van - \ 2008
  Verkeerskunde 59 (2008)2. - ISSN 0377-8495 - p. 54 - 59.
  recreatie - wegtransport - verkeerspatronen - verkeersveiligheid - recreation - road transport - traffic patterns - traffic safety
  Vrijetijdsverplaatsingen blijven in de verkeerskunde vaak onderbelicht, terwijl het toch om meer dan de helft van de totale mobiliteit gaat. Het wensbeeld is dat deze verplaatsingen zoveel mogelijk plaatshebben in de directe woonomgeving, inclusief het omliggende landelijke gebied. En dat ze mileuvriendelijk, dat wil zeggen te voet of per fiets, worden afgelegd. Goede bereikbaarheid en toegankelijkheid van het landelijke gebied zijn dan essentieel. Welke bijdrage kan de verkeerskundige hieraan leveren?
  A50: oorverdovend & adembenemend : een ontwerpstudie voor het tracé Grijsoord - Rijnbrug
  Kooij, H.J. ; Hofschreuder, P. ; Jaarsma, C.F. ; Massop, H.T.L. ; Sande, B. van de; Theuws, P. - \ 2008
  Wageningen : WUR, Wetenschapswinkel (Rapport / Wetenschapswinkel Wageningen UR 238) - ISBN 9789085850809 - 65
  wegtransport - wegen - wegenbouw - verkeer - geluidshinder - landschapsbouw - heidegebieden - veluwe - road transport - roads - road construction - traffic - noise pollution - landscaping - heathlands - veluwe
  In dit rapport is voor een drietal deelgebieden van de noord - zuid verbinding A50 onderzocht welke alternatieven er voor handen zijn om de snelweg wel naar 2x3 rijstroken uit te breiden, maar tegelijk de negatieve aspecten te minimaliseren. Het betreft het Beekdalviaduct, Doorwerthse Heide en Wolfheze. De uitkomsten van deze studie laten zien dat het mogelijk is om de capaciteitsvergroting van de A50 tussen de Rijnbrug bij Heteren en knooppunt Grijsoord niet alleen te gebruiken voor een verbetering van de doorstroming van het verkeer, maar tevens voor het treffen van maatregelen die de negatieve gevolgen van deze snelweg op de leefomgeving aanzienlijk verminderen.
  Streekstation : presentatie/schetsboek
  Ridder, H. ; Schans, J.W. van der - \ 2007
  Utrecht : InnovatieNetwerk - 22
  regionale ontwikkeling - kleine winkels - voedingsmiddelen - verse producten - platteland - wegtransport - verkooptechniek - innovaties - streekgebonden producten - regional development - small shops - foods - fresh products - rural areas - road transport - salesmanship - innovations - regional specialty products
  Het concept Streekstation is nieuw ten opzichte van bestaande pompshops (winkels bij en verkoop via benzinestations) of streekwinkels. Een Streekstation slaat een brug tussen twee werelden: de snelweg en het achterland en verkoopt streekproducten. Daarnaast wordt aandacht besteed aan de Regioshop. Dit informatieboekje geeft een aanzet van dit als innovatieve concept, dat uitgaat van de automobiliteit, van het gedrag van de snelweggebruiker
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.