Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 20 / 216

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Maatregelen om weidegang te bevorderen : inventarisatie en analyse
  Blokland, P.W. ; Pol-van Dasselaar, A. van den; Rougoor, C. ; Schans, F. van der; Sebek, L. - \ 2017
  Wageningen : Wageningen Economic Research (Wageningen Economic Research rapport 2017-071) - ISBN 9789463436533 - 59
  dierenwelzijn - dierlijke productie - melkvee - huisvesting - weiden - animal welfare - animal production - dairy cattle - housing - pastures
  Beweidbare oppervlakte en weidegang op melkveebedrijven in Nederland
  Pol, A. van den; Blokland, P.W. ; Gies, T.J.A. ; Haan, M.H.A. de; Holshof, G. ; Naeff, H.S.D. ; Philipsen, A.P. - \ 2015
  Wageningen : Wageningen UR Livestock Research (Livestock Research rapport 917) - 57
  begrazing - graastijd - graasduur - melkveehouderij - oppervlakte (areaal) - agrarische bedrijfsvoering - dierlijke productie - dierenwelzijn - melkvee - huisvesting, dieren - weiden - grazing - grazing date - grazing time - dairy farming - acreage - farm management - animal production - animal welfare - dairy cattle - animal housing - pastures
  Het doel van dit onderzoek was om antwoord te krijgen op de vraag in hoeverre weidegang nu en in de toekomst mogelijk is (zowel technisch als bedrijfseconomisch) op melkveebedrijven in Nederland gezien de grootte van de beweidbare oppervlakte. Uit de resultaten wordt duidelijk dat uitgaande van de beschikbare beweidbare oppervlakte er nog ruimte is voor beweiding binnen de bestaande bedrijfsvoering, met name bij de wat extensievere bedrijven. Ook bij verdergaande schaalvergroting of intensivering blijft er ruimte voor beweiding. De hoeveelheid beschikbaar weidegras per bedrijf zal dan wel afnemen evenals het aantal uren weidegang per dag. Op de meeste melkveebedrijven is een vorm van weidegang mogelijk, al is deze soms beperkt. Dit rapport geeft een theoretisch beeld van de mogelijkheden van weidegang. Het is aan de belanghebbende partijen onderling, waar eventueel grenzen worden getrokken voor de beoordeling van de mogelijkheden van weidegang.
  McGraze : Concept model for modern continuous stocking
  Klein Koerkamp, Pim ; Li, Peiyun ; Oostdam, Marieke ; El-Din Sherif, Mohie ; Stienezen, M.W.J. ; Philipsen, A.P. - \ 2015
  Wageningen UR Livestock Research - 31
  dairy farms - grasslands - grazing - pastures - weather - management - stocking density - tools - dairy farming - melkveebedrijven - graslanden - begrazing - weiden - weer - bedrijfsvoering - bezettingsdichtheid - gereedschappen - melkveehouderij
  This report analysed the modern continuous stocking system for dairy farms in the Netherlands. This system has to deal with a minimum grass height of 8 or 10cm (depending on the season) in order to obtain maximum grass production. A model should predict the available herbage mass under changing weather conditions and therefore the available fresh grass and the related amount of additional feed needed for the cows. A concept model, called McGraze, is developed for farmers in order to manage modern continuous stocking (Figure 1). McGraze consists of a grass production section and a stoking related section. The grass production section is based on an existing grass production model called LINGRA, which resulted from a literature review to be the most accurate model to predict grass production. LINGRA needs some minor changes in order to fit into McGraze. The stocking related section is key to the final hours of stocking and the related additional feeding, which are the outputs of McGraze. All values used to predict the outputs are a result of a literature study on grass height, grass quality, grass intake and the effect of stocking on grass growth.
  Handleiding betere mestbenutting
  Bussink, D.W. - \ 2015
  bemesting - weiden - zea mays - mestgiften - bekalking - voedingsstoffen - dierlijke meststoffen - kunstmeststoffen - opbrengsten - voederkwaliteit - fertilizer application - pastures - zea mays - dressings - liming - nutrients - animal manures - fertilizers - yields - forage quality
  Voor de groei van gras en mais is de juiste (kunst)mestsoort van belang voor een goede groei en ontwikkeling. Deze handleiding gaat hierop in en sluit tevens aan bij de leidraad 'Benut N-meststoffen optimaal, te beginnen in het voorjaar’.
  Amazing Grazing Webinar "(Weide)gras levert meer op dan melk"
  Galama, P.J. - \ 2015
  Wageningen UR
  melkveehouderij - begrazing - graslandbeheer - weiden - huisvesting van koeien - melkproductie - dairy farming - grazing - grassland management - pastures - cow housing - milk production
  Amazing Grazing Webinar "(Weide)gras levert meer op dan melk" met melkveehouder Tom Keuper, gehouden op 9 april 2015. Interview met Paul Galama.
  De waarheid van de koe - onderzoek naar koegedrag
  Reenen, C.G. van; Werf, J.T.N. van der - \ 2015
  Wageningen : Wageningen UR, Livestock Research
  rundveehouderij - melkveehouderij - diergedrag - dierenwelzijn - huisvesting, dieren - weiden - begrazing - dierlijke productie - cattle husbandry - dairy farming - animal behaviour - animal welfare - animal housing - pastures - grazing - animal production
  In dit filmpje leggen onderzoekers uit waarom onderzoek naar koegedrag in relatie tot weidegang zo belangrijk is. Wat zijn de individuele verschillen in gedrag als koeien weiden? De onderzoekers kijken naar graasgedrag van de koeien, maar de koeien worden ook individueel getypeerd op de mate waarin ze sociaal zijn (graag bij de kudde zijn) en wat hun plek in de rangorde is. Welke koekenmerken zijn gelinkt aan het graasgedrag? Aan het eind van het onderzoek levert dit wellicht aanknopingspunten voor fokkerij of management van de boer om nog beter en makkelijker weidegang te kunnen toepassen.
  Prevalence of claw disorders in young HF-animals with and without grazing: 1. non infectious diseases
  Brummelman, B. ; Holzhauer, M. ; Frankena, K. ; Lam, T.J.G.M. - \ 2014
  Tijdschrift voor Diergeneeskunde 139 (2014)7. - ISSN 0040-7453 - p. 26 - 33.
  rundveehouderij - weiden - klauwen - diergezondheid - begrazing - voetziekten - huisvesting van koeien - laesies - dierenwelzijn - dierlijke productie - melkvee - cattle husbandry - pastures - claws - animal health - grazing - foot diseases - cow housing - lesions - animal welfare - animal production - dairy cattle - dairy-cows - first lactation - foot lesions - risk-factors - lameness - cattle - conformation - herds - hemorrhages - pasture
  Ter bestudering van prevalentie van en effect van weidegang op klauwaandoeningen bij jonge runderen werden 10 melkveebedrijven gevolgd (vijf met en vijf zonder weidegang) in een twee jaar lang durend longitudinaal onderzoek. De achterklauwen van veertig dieren, bij aanvang jonger dan twee jaar, werden tussen mei 2008 en februari 2010 iedere drie maanden beoordeeld. In dit artikel worden de niet infectieuze klauwaandoeningen besproken. De prevalentie van zoolzweren (0,1%) en witte lijn-laesies (2,6%) was zeer laag, terwijl de prevalentie van zoolbloedingen (ZB) vanaf een leeftijd van negen maanden al boven de 20 procent lag. Dieren met weidegang hadden aan het einde van het weideseizoen significant minder ZB dan de dieren zonder weidegang. In de stalperiode nam de prevalentie van ZB bij dieren met weidegang toe tot boven het niveau van dieren zonder weidegang. Na afkalven trad een duidelijke toename op van de prevalentie van ZB tot een maximum (59%) op een leeftijd van dertig maanden.
  Breeding strategies to make sheep farms resilient to uncertainty
  Rose, I.J. - \ 2014
  Wageningen University. Promotor(en): Johan van Arendonk, co-promotor(en): Herman Mulder; J. Werf. - Wageningen : Wageningen University - ISBN 9789462570900 - 188
  schapen - schapenhouderij - dierveredeling - veredelingsprogramma's - economische haalbaarheid - rentabiliteit - veerkracht - weiden - schapenvoeding - western australia - sheep - sheep farming - animal breeding - breeding programmes - economic viability - profitability - elasticity - pastures - sheep feeding - western australia

  The sheep industry in Western Australian has had many challenges over the last 20 years which have caused sheep numbers to decline. This decline is because sheep farms are not resilient to uncertain pasture growth and commodity prices. One way to improve resilience and profitability of farming systems is through breeding of sheep. Therefore, this thesis had two aims; 1. Quantify the potential to select and breed sheep that are more resilient and 2. Quantify how sheep breeding can make farming systems more resilient. To determine if sheep can be bred to be resilient to varying pasture growth I investigated if live weight change is a heritable trait. I investigated live weight change in adult Merino ewes managed in a Mediterranean climate in Katanning in Western Australia. Live weight change traits were during mating and lactation. The heritability of live weight change was low to moderate. Therefore that live weight change could be a potential indicator trait for resilience to uncertain pasture growth. To include live weight change in a breeding goal, correlations with other traits are needed. I calculated the genetic correlations between live weight change during mating, pregnancy and lactation, and reproduction traits. Most genetic correlations were not significant, but genetically gaining live weight during mating in two-year old ewes and during pregnancy for three-year-old ewes improved reproduction. Therefore, optimised selection strategies can select for live weight change and reproduction simultaneously. To investigate optimal breeding programs to make sheep farms resilient to uncertain pasture growth and prices, I modelled a sheep farm in a Mediterranean environment. The economic value of seven traits in the breeding objective were estimated. Including variation in pasture growth and commodity prices decreased average profit and increased the economic value of all breeding goal traits compared to the average scenario. Economic values increased most for traits that had increases in profit with the smallest impact on energy requirements. I also compared optimal breeding programs for across 11 years for 10 regions in Western Australia with different levels of reliability of pasture growth. I identified two potential breeding goals, one for regions with low or high pasture growth reliability and one for regions with medium reliability of pasture growth. Regions with low or high reliability of pasture growth had similar breeding goals because the relationship between economic values and reliability of pasture growth were not linear for some traits. Therefore, farmers can customise breeding goals depending on the reliability of pasture growth on their farm.  Uitleg over de weidewig (feedwedge)
  Stienezen, M.W.J. - \ 2014
  Wageningen UR Livestock Research
  melkveehouderij - grassen - graslandbeheer - meetsystemen - bedrijfsinformatiesystemen - weiden - dairy farming - grasses - grassland management - measurement systems - management information systems - pastures
  De weidewig geeft inzicht in het grasaanbod en de grasbehoefte. Een handige tool, maar dan moet je wel de droge stofbrengst wekelijks meten. In dit filmpje vertelt melkveehouder Tom Keuper wat het gebruik van de weidewig voor zijn bedrijf betekent. Wageningen UR onderzoekster Marcia Stienezen legt uit hoe je de weidewig gebruikt. Het project Amazing Grazing en het netwerk Dynamisch Weiden zetten zich in om het gebruik van de weidewig te stimuleren. www.amazinggrazing.eu
  Sectorrapportage Duurzame Zuivelketen 2013 : prestaties 2012 in perspectief
  Reijs, J.W. ; Doornewaard, G.J. ; Beldman, A.C.G. - \ 2013
  Den Haag : LEI, onderdeel van Wageningen UR (LEI-report / LEI Wageningen UR 2013-056) - ISBN 9789086156610 - 79
  melkveehouderij - zuivelindustrie - duurzaamheid (sustainability) - klimaat - dierenwelzijn - diergezondheid - weiden - begrazing - biodiversiteit - milieu - melkvee - duurzame veehouderij - levensduur - dierlijke productie - dairy farming - dairy industry - sustainability - climate - animal welfare - animal health - pastures - grazing - biodiversity - environment - dairy cattle - sustainable animal husbandry - lifespan - animal production
  NZO en LTO hebben in 2011 via het initiatief Duurzame Zuivelketen concrete doelen geformuleerd om de Nederlandse zuivelsector duurzamer te maken. De doelen zijn gesteld op de thema’s klimaat & energie, diergezondheid & dierenwelzijn, weidegang en biodiversiteit & milieu. Om in beeld te krijgen of de inspanningen op het gebied van deze doelen leiden tot de gewenste resultaten, wordt door LEI Wageningen UR jaarlijks een sectorrapportage opgesteld. De sectorrapportage over 2012 is de tweede in deze reeks. Op basis van het rapport concludeert de Duurzame Zuivelketen dat op vrijwel alle thema’s sprake is van een verbetering of stabilisatie ten opzichte van het voorgaande jaar, maar dat er nog veel extra inzet nodig is om de doelen te behalen. De sectorrapportage Duurzame Zuivelketen geeft inzicht in de prestaties op de door de Duurzame Zuivelketen gestelde doelen over het jaar 2012
  Buitengewone varkens
  Vijn, M.P. ; Boxtel, M. van - \ 2013
  Ekoland 33 (2013)10. - ISSN 0926-9142 - p. 26 - 27.
  varkenshouderij - biologische landbouw - weiden - uitloop - ondernemerschap - varkens - agrarische bedrijfsvoering - pig farming - organic farming - pastures - outdoor run - entrepreneurship - pigs - farm management
  Varkens houden in weides op meerdere locaties. Producten met een bijzondere smaak. Om zo ongebruikelijk te starten zijn de initiatiefnemers van Buitengewone Varkens niet met de bank in zee gegaan, maar met ruim 1500 crowdfunders. Niet biologisch, wel leerzaam.
  Koeien weiden is een vak (interview met Bert Philipsen)
  Wolkers, H. ; Philipsen, A.P. - \ 2013
  WageningenWorld 3 (2013). - ISSN 2210-7908 - p. 18 - 21.
  melkveehouderij - begrazing - weiden - graslandbeheer - dierenwelzijn - diergedrag - dairy farming - grazing - pastures - grassland management - animal welfare - animal behaviour
  Koeien weiden is in de moderne bedrijfsvoering minder eenvoudig dan het lijkt. Tijdens de weidevakdagen doen veehouders nieuwe kennis op. Een ontmoeting met hangkoeien, grashoogtemeters en weidewassers.
  Grazing dairy cows in North-West Europe : Economic farm performance and future developments with emphasis on the Dutch situation
  Reijs, J.W. ; Daatselaar, C.H.G. ; Helming, J.F.M. ; Jager, J.H. ; Beldman, A.C.G. - \ 2013
  The Hague : LEI Wageningen UR (Report / LEI : Research area Agriculture & entrepreneurship ) - ISBN 9789086156375 - 124
  melkveehouderij - melkkoeien - begrazing - beweidingssystemen - weiden - graslandbeheer - melkveevoeding - bedrijfsresultaten in de landbouw - rendement - bedrijfsstructuur in de landbouw - toekomst - noordwest-europa - landen van de europese unie - nederland - dierenwelzijn - dierlijke productie - melkvee - dairy farming - dairy cows - grazing - grazing systems - pastures - grassland management - dairy cattle nutrition - farm results - returns - farm structure - future - northwestern europe - european union countries - netherlands - animal welfare - animal production - dairy cattle
  The dairy sector is an important contributor to food production, economic activity and land use in the European Union. Grazing has long been a traditional element of dairy farming in the EU. Current developments in the dairy sector appear to result in a decline in grazing. The World Society for the Protection of Animals (WSPA) is concerned about this decline, particularly because of consequences for animal welfare, and has commissioned this analysis. This study gives an overview of the current state-of-the-art and expected future developments with respect to grazing in six key target EU countries of WSPA. The study builds to a large extent on local expertise and focuses on economic aspects and farm management issues.
  Amazing grazing : 20 video's over melkveehouderij en beweiding in Ierland
  Livestock Research, - \ 2013
  YouTube
  melkveehouderij - huisvesting van koeien - weiden - begrazing - dierenwelzijn - beweidingssystemen - graslandbeheer - ierse republiek - dairy farming - cow housing - pastures - grazing - animal welfare - grazing systems - grassland management - irish republic
  Twintig video's over melkveehouderij en beweiding in Ierland.
  Amazing Grazing
  Galama, P.J. - \ 2013
  Wageningen UR Livestock Research
  melkveehouderij - huisvesting van koeien - weiden - begrazing - dierenwelzijn - dairy farming - cow housing - pastures - grazing - animal welfare
  De weidende koe is een Nederlands icoon. Beeldbepalend voor de Nederlandse melkveehouderij en van groot belang voor haar maatschappelijk draagvlak en de afzet van zuivel. De trend is echter dat weidegang afneemt door automatisch melken, schaalvergroting en nadruk op hoge efficiëntie. Het project “Amazing Grazing” wil deze opstaltrend keren.
  Nutrition of grazing cattle in the Mid Rift Valley of Ethiopia: use of an improved n-alkane method to estimate nutrient intake
  Derseh, M.B. - \ 2013
  Wageningen University. Promotor(en): Wouter Hendriks, co-promotor(en): Wilbert Pellikaan; A. Tolera. - S.l. : s.n. - ISBN 9789461734686 - 160
  rundvee - begrazing - weiden - merkers - voedingsstoffenopname (mens en dier) - voedselsamenstelling - voedingswaarde - verteerbaarheid - ruwvoer (roughage) - diervoeding - ethiopië - cattle - grazing - pastures - markers - nutrient intake - food composition - nutritive value - digestibility - roughage - animal nutrition - ethiopia

  Nutrient intake is an important factor that determines the performance of production animals. In free ranging animals, direct measurement of nutrient intake is difficult to conduct, and it is frequently estimated indirectly by the aid of markers. The aim of this thesis was to investigate the potential of using cuticular n-alkanes and their carbon isotope enrichments (δ13C) as markers to study the nutritional ecology of grazing animals under tropical conditions. In addition, this improved method was used to determine the seasonal patterns of nutrient intake and diet composition of grazing cattle in the Mid Rift Valley grasslands of Ethiopia. The first focus of the thesis was to quantify the interspecies variability in the n-alkane profile and δ13C values of alkanes among commonly available pasture species in the Mid Rift Valley of Ethiopia. The analysis showed that the variability is sufficiently large to allow n-alkane and their δ13C values to be used as diet composition markers, with a combined use of the two increasing the discriminatory power. Faecal recovery of dosed and natural alkanes in cattle consuming low-quality tropical roughages was investigated in an indoor balance study. The recovery of synthetic alkanes dosed in the form of molasses boluses was considerably higher than adjacent natural odd-chain alkanes, and correction appears necessary when intake is estimated with the double n-alkane method. The next focus of the thesis was to generate information on the nutritive value of pasture species and nutritional status of grazing cattle in the region. Large variability was observed in the nutritive value and methane production potential of pasture species as evaluated in vitro, with scope for selection of genotypes with high nutritive value and low methane production potential for a sustainable pastureland management. The nutritional status of grazing cattle measured using a combination of n-alkanes, their δ13C values and visual observations showed that diet composition and nutrient intake of the animals is highly dependent on rainfall patterns, with a cyclic positive (wet period) and negative (dry period) energy and nutrient balance observed over the grazing seasons. Energy intake was more limiting than crude protein for body weight gain in most of the grazing seasons. While mature and non-producing animals appeared to tolerate nutritional restriction in the dry period and regain lost body condition in the following wet periods, young animals before the age of puberty may need supplementary feeding. Furthermore, concentrate supplementation of finishing animals needs to coincide with the onset of the wet season to take advantage of compensatory growth. In conclusion, the n-alkanes method coupled with isotope enrichment in n-alkanes and visual observations as used in the present study can provide realistic nutritional data for free-ranging cattle which correlates well with changes in body conditions.

  Tabellenrapport : telefonisch onderzoek onder Nederlandse melkveehouders met weidegang
  Livestock Research, - \ 2012
  Roggel : Agridirect BV - 85
  melkvee - melkveehouderij - begrazing - vragenlijsten - dierlijke productie - dierenwelzijn - huisvesting, dieren - weiden - dairy cattle - dairy farming - grazing - questionnaires - animal production - animal welfare - animal housing - pastures
  Stichting Weidegang heeft AgriDirect gevraagd een onderzoek te doen naar de weidegang bij Nederlandse melkveehouders. Dit met het doel om meer inzicht te krijgen waar melkveehouders op letten met keuzes maken betreffende weidegang, met welke instrumenten ze sturen en wanneer ze keuzes maken. Daarnaast wordt geïnventariseerd wat het belangrijkste ‘winst-perspectief’ is voor melkveehouders in relatie tot weidegang. AgriDirect heeft uit haar Nederlandse agrarische database een gestratificeerde steekproef getrokken onder melkveehouders met minimaal 30 melkkoeien.
  Sectorrapportage Duurzame Zuivelketen; Nulmeting in 2011 ten behoeve van realisatie van de doelen
  Reijs, J.W. ; Doornewaard, G.J. ; Beldman, A.C.G. - \ 2012
  Den Haag : LEI, onderdeel van Wageningen UR (LEI rapport 2013-013) - ISBN 9789086156122 - 108
  melkveehouderij - zuivelindustrie - duurzaamheid (sustainability) - klimaat - dierenwelzijn - diergezondheid - weiden - biodiversiteit - milieu - dierlijke productie - melkvee - duurzame veehouderij - dairy farming - dairy industry - sustainability - climate - animal welfare - animal health - pastures - biodiversity - environment - animal production - dairy cattle - sustainable animal husbandry
  De Nederlandse Zuivel Organisatie (NZO) en LTO Nederland hebben hun krachten gebundeld in de Duurzame Zuivelketen. Via de Duurzame Zuivelketen zetten zuivelindustrie en melkveehouders zich gezamenlijk in voor het versterken van het toekomstig draagvlak in markt en maatschappij. Dit rapport beschrijft de doelen, die de Duurzame Zuivelketen heeft geformuleerd en de indicatoren, die gekozen zijn om de voortgang te monitoren. Ook wordt de realisatie van de doelen van de Duurzame Zuivelketen in het jaar 2011 beschreven rond 4 thema's: 1) klimaat & energie, 2) diergezondheid & dierenwelzijn, 3) weidegang en 4) biodiversiteit & milieu.
  Kruiden in grasland en de gezondheid van melkvee : Deel 2: Kennis van veehouders over kruiden en diergezondheid
  Laldi, S. ; Wagenaar, J.P. ; Lantinga, E.A. - \ 2012
  Driebergen : Louis Bolk Instituut - 6
  melkvee - melkveehouderij - weideplanten - weiden - graslanden - diergezondheid - melkveevoeding - biologische landbouw - kennis van boeren - kennis - dairy cattle - dairy farming - pasture plants - pastures - grasslands - animal health - dairy cattle nutrition - organic farming - farmers' knowledge - knowledge
  In de periode april - oktober 2011 heeft het Louis Bolk Instituut het onderzoeksproject 'Kruiden in grasland en de gezondheid van melkvee' uitgevoerd op 22 melkveebedrijven. Alle bedrijven hadden interesse in de relatie tussen weidekruiden in het rantsoen van hun melkvee en een betere diergezondheid.
  Zwijnen en varkens in het bos : advies aan het praktijknetwerk: "Het varken als landschapsontwikkelaar"
  Dort, K. van; Commandeur, M.A.M. - \ 2011
  Wageningen : Forestfun Ecologisch Advies en Onderzoek - 5
  varkens - bosbeheer - natuurbeheer - weiden - selectieve bijvoedering - pigs - forest administration - nature management - pastures - creep feeding
  Wat zijn de positieve en negatieve aspecten van het weiden van varkens in het bos? Is er toekomst voor het varkens als landschapsontwikkelaar?
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.