Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 20 / 20

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  EU-beleid voor landbouw, voedsel en groen : van politiek naar praktijk, 4e herz. dr.
  Meester, G. ; Berkhout, P. ; Dries, L.K.E. - \ 2013
  Wageningen : Wageningen Academic Publishers - ISBN 9789086862306 - 397
  gemeenschappelijk landbouwbeleid - landbouwbeleid - agrarische planning - beleid inzake voedsel - voedselzekerheid - voedingsmiddelenwetgeving - natuurbescherming - milieubescherming - milieubeleid - milieuwetgeving - duurzaamheid (sustainability) - internationale handel - wereldhandelsorganisatie - europese unie - cap - agricultural policy - agricultural planning - food policy - food security - food legislation - nature conservation - environmental protection - environmental policy - environmental legislation - sustainability - international trade - world trade organization - european union
  In de zomer van 2013 werd in de Europese Unie tussen Commissie, Raad en Parlement overeenstemming bereikt over het Meerjarig Financieel Kader, het gemeenschappelijk landbouw- en plattelandsbeleid en het structuur- en cohesiebeleid voor de periode 2014-2020. Dit boek geeft daarvan de meest actuele stand van zaken. Daarnaast is ook het EU-beleid voor voedsel, milieu, natuur, gezondheid van plant en dier, en dierenwelzijn volop in beweging. Tenslotte zijn er in de Europese en internationale samenleving ontwikkelingen gaande die van grote invloed zijn op het EU-beleid voor landbouw, voedsel en groen. Wat zijn daarin de hoofdelementen en hoe hangen deze samen? Wat zijn de overwegingen achter de beleidsmaatregelen en wat de gevolgen? Dit boek behandelt al deze aspecten, met bijzondere aandacht voor de uitwerking en toepassing van het EU-beleid in Nederland en Vlaanderen. Begonnen in de jaren vijftig met 6 lidstaten, telt de Europese Unie met de toetreding van Kroatië 28 lidstaten per 1 juli 2013. Mijlpalen in de integratie zijn, naast de vele toetredingen, de vorming van de interne markt, de introductie van de euro, de regelgeving voor bescherming van natuur en milieu, de algemene levensmiddelenverordening en in 2009 het van kracht worden van het Verdrag van Lissabon. Al deze ontwikkelingen hebben grote invloed, niet alleen op de besluitvorming in Brussel of in de nationale hoofdsteden, maar ook rechtstreeks op de Europese burger. Binnen landbouw, voedsel en groen is de aandacht steeds meer verschoven van het markt- en prijsbeleid naar inkomensbeleid, voedselveiligheid en ecologische duurzaamheid. Daarnaast is er door de veranderende verhoudingen op internationale markten, waaronder de hoge en sterk fluctuerende prijzen op wereldmarkten, veel meer aandacht dan in het verleden voor de externe aspecten van het EU-beleid, en de relatie tussen dit beleid en de wereldvoedselvoorziening. Al deze elementen en verbanden zijn door een groep deskundigen vanuit wetenschap, overheid en bedrijfsleven toegankelijk gemaakt voor een brede kring van belangstellenden. Het boek is bestemd voor studenten in het wetenschappelijk en beroepsonderwijs, maar ook voor medewerkers bij overheid, bedrijfsleven en organisaties die te maken hebben met landbouw, voedsel en groen op Europees niveau.
  EU policy for agriculture, food and rural areas, 2nd rev. ed.
  Oskam, A.J. ; Meester, G. ; Silvis, H.J. - \ 2011
  Wageningen : Wageningen Academic Publishers - ISBN 9789086861804 - 453
  gemeenschappelijk landbouwbeleid - landbouwbeleid - beleid - landbouw - agrarische handel - wereldhandelsorganisatie - voedsel - beleid inzake voedsel - marketingbeleid - diergezondheid - dierenwelzijn - gezondheidsbeleid - plattelandsbeleid - natuurbescherming - milieubeheer - instellingen - besluitvorming - platteland - europese unie - cap - agricultural policy - policy - agriculture - agricultural trade - world trade organization - food - food policy - marketing policy - animal health - animal welfare - health policy - rural policy - nature conservation - environmental management - institutions - decision making - rural areas - european union
  The European Union varies widely within its boundaries. Still, there are common policies for agriculture, food and rural areas, although with many differences in relation to specific conditions in Member States. Starting with the Mac Sharry reform in 1992, the EU is on a long-term path to freer and more open markets. Traditional EU market and price measures are now largely replaced by 'decoupled' direct income support, and further steps are being prepared. There is increased attention at both EU and Member-State levels to food quality, food safety and animal welfare, as there is also to the environment and the development of rural areas. The Union is thus becoming a leader in food and rural policies.
  EU-beleid voor landbouw, voedsel en groen : van politiek naar praktijk, 2e herz. dr.
  Silvis, H.J. ; Oskam, A.J. ; Meester, G. - \ 2008
  Wageningen : Wageningen Academic Publishers - ISBN 9789086860760 - 427
  landbouwbeleid - gemeenschappelijk landbouwbeleid - agrarische planning - beleid inzake voedsel - voedselzekerheid - voedingsmiddelenwetgeving - natuurbescherming - milieubescherming - milieubeleid - milieuwetgeving - duurzaamheid (sustainability) - internationale handel - wereldhandelsorganisatie - vs - europese unie - europa - agricultural policy - cap - agricultural planning - food policy - food security - food legislation - nature conservation - environmental protection - environmental policy - environmental legislation - sustainability - international trade - world trade organization - usa - european union - europe
  Het Europese beleid voor landbouw, voedsel, milieu, natuur en platteland is volop in beweging. Wat zijn de hoofdelementen en hoe hangen die met elkaar samen? Wat zijn de overwegingen achter de beleidsmaatregelen en wat zijn de gevolgen? Dit geheel herziene en uitgebreide boek behandelt zowel de politiek als de praktijk, waarbij de nadruk ligt op Nederland en Vlaanderen. Binnen het veld van landbouw, voedsel en groen is de aandacht steeds meer verschoven van het markt- en prijsbeleid naar inkomensbeleid, voedselveiligheid en ecologische duurzaamheid. Op de Europese agenda staan een verdere aanpassing van het Gemeenschappelijk landbouwbeleid, de Europese begroting na 2013 en de verschuivende verhouding tussen 'publiek' en 'privaat'. Recentelijk is het Europese beleid extra op de kaart gezet door de hoge prijzen op de agrarische wereldmarkten, de energieschaarste, de bevordering van biobrandstoffen en, in samenhang daarmee, de voedselvoorziening in de wereld. Bstemd voor studenten in het wetenschappelijk- en beroepsonderwijs maar ook voor medewerkers bij overheid, bedrijfsleven en organisaties die te maken hebben met landbouw, voedsel en groen op Europees niveau.
  Agricultural Trade Liberalization and the Least Developed Countries
  Koning, N.B.J. ; Pinstrup-Andersen, P. - \ 2007
  Dordrecht, Netherlands : Springer (Wageningen UR Frontis series vol. 19) - ISBN 9781402060854 - 249
  liberalisering van de handel - agrarische handel - handelsonderhandelingen - ontwikkelingslanden - landbouwbeleid - wereldhandelsorganisatie - ontwikkeling - agrarische economie - trade liberalization - agricultural trade - trade negotiations - developing countries - agricultural policy - world trade organization - development - agricultural economics
  Although the current round of international trade negotiations was called a `Development Round¿, very little was accomplished before the negotiations stalled in mid-2006. Developing countries as a group stand to gain very substantially from trade reform in agricultural commodities. It is less clear how the 50 countries identified by the United Nations as the `Least Developed Countries¿ (LDCs), which have been subject to special consideration in international trade negotiations, would fare. Would they lose their preferential trade access to the OECD markets and, if so, would these losses exceed the potential gains from liberalized trade? Or would low-income countries that currently receive high prices for commodities such as sugar in some OECD-country markets be out-competed by countries such as Brazil in a liberalized market? More generally, would any benefits from liberalized agricultural trade be captured by middle-income countries with good domestic infrastructure and well-functioning markets, leaving few or no economic benefits to the LDCs? How should the LDCs prepare for multilateral reform of agricultural trade, and should they take policy action now in response to the continuation of the trade-distorting agricultural policies pursued by the OECD countries? To what extent do the LDCs and the middle-income developing countries have common interests with respect to the desired outcomes of the trade round? Are the LDCs well represented by the Group of 21, which consists primarily of middle-income countries with strong export potential in agriculture, or should they pursue a different set of goals in future negotiations? In this book, several experts on international trade and development address these and related questions
  Between Safety and Commerce: How Sanitary Measures Affect Global Dairy Trade
  Achterbosch, T.J. - \ 2007
  Washington DC : International Food & Agricultural Trade Policy Council (IPC) (IPC issue brief 24) - 46
  agrarische economie - agrarische handel - zuivelindustrie - internationale handel - wereldhandelsorganisatie - hygiëne - handelssancties - handelsrelaties - embargo's - volksgezondheid - handelsbarrières - volksgezondheidsbevordering - normen - karteringen - agricultural economics - agricultural trade - dairy industry - international trade - world trade organization - hygiene - trade sanctions - trade relations - embargoes - public health - trade barriers - sanitation - standards - surveys
  Agricultural market access proposals in the Doha round : Dutch agro-food interests
  Kuiper, M.H. ; Banse, M.A.H. - \ 2007
  Den Haag : LEI (Report / LEI : Domain 6, Policy ) - ISBN 9789086151547 - 87
  landbouwbeleid - handelsonderhandelingen - liberalisering van de handel - wereldhandelsorganisatie - internationale handel - toegang - markten - wereldmarkten - tarieven - handelsbarrières - landbouwproducten - nederland - agricultural policy - trade negotiations - trade liberalization - world trade organization - international trade - access - markets - world markets - tariffs - trade barriers - agricultural products - netherlands
  This report analyses the impact of market access proposals tabled in the current WTO Doha round. The first part of the study assesses the 'bite' of tariff reductions by comparing border prices of Dutch products with those of imports before and after implementing tariff reductions. The second part of the study analyses the impact of proposals for sensitive products in terms of tariff rate quota (TRQ) expansion and highlights complexities surrounding the implementation of the proposals.
  Diversity of impact : agricultural trade liberalisation, poverty and development
  Achterbosch, T.J. ; Roza, P. - \ 2007
  Den Haag : LEI (Report / LEI : Domain 6, Policy ) - ISBN 9789086151219 - 66
  landbouwbeleid - agrarische economie - liberalisering van de handel - agrarische handel - wereldhandelsorganisatie - economische groei - armoede - ontwikkelingslanden - agricultural policy - agricultural economics - trade liberalization - agricultural trade - world trade organization - economic growth - poverty - developing countries
  There appears to be a consensus that the interests of developing countries lie mostly liberalisation of trade in manufactures and services. Despite this insight, the WTO negotiations on agriculture have been a stumbling bloc for the developing countries. This reviews the effects of agricultural trade liberalisation on economic growth and poverty alleviation. A recurring theme is the wide diversity of effects across regions, economic activities, groups in society (urban consumers, rural producers), and households.
  De EU op de agrarische wereldmakrt; een evalutatie van de Uruguay-ronde
  Berkum, S. van; Roza, P. - \ 2005
  DEN HAAG : LEI (Rapport / LEI : Domein 6, Beleid ) - ISBN 9789086150373 - 62
  landbouwbeleid - gemeenschappelijk landbouwbeleid - wereldmarkten - internationale handel - agrarische handel - handelsakkoorden - wereldhandelsorganisatie - exportsubsidies - europese unie - agricultural policy - cap - world markets - international trade - agricultural trade - trade agreements - world trade organization - export subsidies - european union
  Dit rapport analyseert de gevolgen van het landbouwhandelsakkoord van de Uruguayronde voor de internationale handelspositie van de Europese Unie. Het aandeel van de EU in de totale agrarische wereldhandel is gelijk gebleven in de periode 1993-2003. Wel heeft de Unie aandeel verloren op de markten voor granen, suiker, zuivel- en vleesproducten. Bij dit verlies hebben WTO-verplichtingen ten aanzien van de afbouw van exportrestituties een rol gespeeld. Voor een aantal producten hebben ontwikkelingen in de vraag evenwel een grotere invloed op de internationale marktpositie van de Unie gehad dan de veranderingen in het handelsbeleid die voortvloeiden uit de afspraken in het kader van de Uruguay-ronde. This report evaluates the effects of the Uruguay Round Agreement on Agriculture on EU's international agricultural trade position. EU's share in trade of total agricultural products has not changed over the period 1993-2003. Yet, the EU lost market shares in trade on cereals, sugar, and dairy and meat products. WTO commitments to reduce export support have contributed to these decreasing market shares. However, for some products demand developments have had greater impact on EU's market position than changes in trade policies due to the Uruguay Round Agreement on Agriculture.
  Een analyse van de handelsbelemmeringen voor geselecteerde Nederlandse exportprodukten
  Kelholt, H.J. ; Kuiper, M.H. ; Tongeren, F.W. van - \ 2005
  Den Haag : LEI (Rapport / LEI : Domein 6, Beleid ) - 89
  agrarische economie - landbouwbeleid - export - landbouwindustrie - markten - wereldhandelsorganisatie - internationale handel - handelsbarrières - europese unie - nederland - agricultural economics - agricultural policy - exports - agribusiness - markets - world trade organization - international trade - trade barriers - european union - netherlands
  Dit rapport analyseert handelsbelemmeringen die Nederlandse agri-food exporteurs tegenkomen op hun buitenlandse afzetmarkten, en vergelijkt deze met handelsinstrumenten die de EU hanteert. Centraal staat het identificeren van offensieve belangen in de lopende WTO-onderhandelingen in de Doha-ontwikkelingsronde. De in kaart gebrachte producten zijn door verschillende betrokken organisaties geïdentificeerd en weerspiegelen daarmee de voor de Nederlandse exporteurs belangrijke producten. Naast samenvattende analyse bevat het rapport een serie 'factsheets' over handel en markttoegang voor Nederlandse agrifood exportproducten. This report analyses barriers to trade that Dutch agri-food exporters encounter on their foreign markets, and compares them to trade barriers that the EU is using against imports from third countries. The focus is on the identification of offensive interest in the current WTO Doha round. The concerned products have been identified by various stakeholders, and constitute the most important export products. Next to analysis, the report contains a series of trade and market access factsheets for Dutch agri-food export products.
  Product differentiation under the WTO; An analysis of labelling and tariff or tax measures concerning farm animal welfare
  Eaton, D.J.F. ; Bourgeois, J. ; Achterbosch, T.J. - \ 2005
  Den Haag : LEI (Rapport / LEI : Domain 6, Policy ) - ISBN 9789086150038 - 71
  landbouwbeleid - wereldhandelsorganisatie - import - vlees - vleesproductie - dierenwelzijn - etiketteren - voorkeurtarieven - belastingen - differentiatie - europese unie - agricultural policy - world trade organization - imports - meat - meat production - animal welfare - labelling - preferential tariffs - taxes - differentiation - european union
  This report examines the possibility of giving preferential treatment to imports of meat products that meet improved standards in terms of animal welfare in production. Three specific forms of preferential treatment are considered here as possible measures for increasing levels of animal welfare in meat production in the EU and its exporting partners: labelling of products (either voluntary or compulsory), differentiated import tariffs and differentiated consumer taxes. The likely admissibility of such measures under WTO rules is assessed by means of an analysis of previous decisions by WTO dispute settlement panels. It is concluded that all of the measures analysed have a possibility of being upheld, based on a defence relying on Article XX of the GATT and perhaps also the TBT Agreement. While the incentives offered by labelling could be reinforced with differentiated tariffs or taxes, these financial instruments involve various additional complications. They could best be considered after the possibilities of regulated labelling schemes have been exhausted.
  China's food economy in the early 21st Century; Development of China's food economy and its impact on global trade and on the EU
  Tongeren, F.W. van; Huang, J. - \ 2004
  Den Haag : LEI (Report / LEI : Domain 6, Policy ) - ISBN 9789052428826 - 321
  economische ontwikkeling - economische situatie - voedsel - landbouwbeleid - overheidsbeleid - internationale handel - buitenlandse investering - wereldhandelsorganisatie - europese unie - nederland - china - economic development - economic situation - food - agricultural policy - government policy - international trade - foreign investment - world trade organization - european union - netherlands - china
  Development of Chinese food economy and Chinese agricultural policies. Simulations of future developments in China and in global trade with a model for the Chinese food economy and a model for global trade analysis. Simulation of developments in a 'business as usual' scenario. Assesment of impacts of WTO accession and phasing out of multi fiber agreement. Simulation of possible impacts of the WTO-Doha round. Simulation of impacts of Chinese 'green box' policies on Chinese food economy. Simulation of impacts of application of GM products in Chinese agriculture for the Chinese economy and global trade. Analysis of trade between China and the Netherlands and foreign direct investment in China.
  The CAP Mid Term Review and the WTO Doha Round; Analyses for the Netherlands, EU and accession countries
  Lips, M. - \ 2004
  onbekend : LEI (Report / LEI : Domain 6, Policy ) - ISBN 9789052428819 - 42
  landbouwbeleid - gemeenschappelijk landbouwbeleid - wereldhandelsorganisatie - agrarische economie - handelspolitiek - internationale handel - liberalisering van de handel - europese unie - nederland - agricultural policy - cap - world trade organization - agricultural economics - trade policy - international trade - trade liberalization - european union - netherlands
  This report analyses the potential impact of the EU CAP reforms that follow the Mid Term Review and the Harbinson Proposal for negotiation modalities in the WTO Doha Round on the Netherlands, EU14 and the accession countries. In welfare terms, the MTR has a rela-tively small impact on the Netherlands, the other member countries of the EU as well as the accession countries, while agricultural income decreases add up to around 2, 3 and 5 percent respectively. Under the Harbinson Proposal the Netherlands and the other EU member countries face losses of their agricultural incomes of 8 and 10 percent respec-tively, mainly due to reduced outputs in the cereals, oilseeds, and cattle sectors. The agricultural income in the accession countries is also decreasing. As a conclusion, the MTR does not make the European Agriculture compatible for the WTO Doha Round. The border protection measures, which are hardly affected in the MTR, still play a mayor role. Assumptions about the effects of decoupling and the difference between applied and bound tariff rates influence model results.
  Trade liberalisation under the Doha Development Agenda: Options and consequences for Africa
  Achterbosch, T.J. ; Hammouda, H.B. ; Osakwe, P.N. ; Tongeren, F.W. van - \ 2004
  Den Haag : LEI (Rapport / LEI : Domein 5, Beleid ) - ISBN 9789052429182 - 93
  agrarische economie - economische ontwikkeling - wereldhandelsorganisatie - handelspolitiek - liberalisering van de handel - ontwikkelingsprogramma's - afrika - agricultural economics - economic development - world trade organization - trade policy - trade liberalization - development programmes - africa
  This study provides a quantitative estimate of the potential economic consequences of multilateral trade reform under the WTO for Africa using a framework that explicitly incorporates issues of concern to the region, such as preference erosion, loss of tariff revenue, and trade facilitation. It also examines the impact of OECD agricultural support programmes on economic welfare and specialisation in Africa. In the static version of the GTAP model, the study finds that full liberalisation of trade would increase global welfare (income) by 0.3 per cent, but would add 0.7 per cent annually to income in the African region. Sub-Saharan Africa and, to a lesser extent, Southern Africa, are vulnerable to partial trade reforms as they incur losses from partial reform while all other regions derive positive gains from a liberalisation of minor scope
  Economic benefits of the Doha round for The Netherlands; Report submitted to the Ministry of Economic Affairs,
  Francois, J. ; Meijl, H. van; Tongeren, F.W. van - \ 2003
  Den Haag : LEI (Report / LEI : Domain 6, Policy ) - ISBN 9789052427874 - 111
  agrarische economie - wereldhandelsorganisatie - handelsonderhandelingen - liberalisering van de handel - internationale handel - economische impact - europese unie - nederland - agricultural economics - world trade organization - trade negotiations - trade liberalization - international trade - economic impact - european union - netherlands
  This study provides insights into the nature and magnitude of the impacts of the WTO Doha Round for international trade and the resulting welfare improvements. The analysis of specific economic consequences for the Netherlands is a special feature of this study. These effects at national level are considered in the context of overall effects at EU and world levels. A third of the estimated benefit is attributable to trade facilitation, a third to agricultural liberalisation and the remaining third to both reductions in industrial tariffs and liberalisation in services. The analysis underlines the importance of trade policy reform by developing countries for achieving the benefits of freer trade. About one quarter of the global gains can only be realized if developing countries actively participate. The results highlight the importance of taking a long-term structural view. Developing countries have to think carefully about the risks of reinforcing an emphasis on primary exports. The Netherlands, could enjoy a disproportionate share of world welfare gains. Dutch output would expand particularly in the food processing and the transport and logistics sectors. The results confirm the comparative advantage of the Netherlands in agriculture, food processing and transport and the large dependence of the Dutch economy on international trade.
  Agriculture and International Trade: Law, Policy, and the WTO
  Cardwell, M.N. ; Grossman, M.R. ; Rodgers, C.P. - \ 2003
  Oxon, United Kingdom : CAB International - ISBN 9780851996639 - 330
  wereldhandelsorganisatie - agrarisch recht - agrarische handel - internationale handel - wetgeving - vrijhandel - tarieven - handelsbarrières - landbouwbeleid - landbouw - world trade organization - agricultural law - agricultural trade - agricultural policy - agriculture - international trade - legislation - free trade - tariffs - trade barriers
  Multifunctionality and agricultural trade liberalisation
  Burrell, A. - \ 2001
  Tijdschrift voor sociaalwetenschappelijk onderzoek van de landbouw 16 (2001)2. - ISSN 0921-481X - p. 77 - 95.
  agrarische handel - internationale handel - liberalisering van de handel - wereldhandelsorganisatie - landbouw - meervoudig gebruik - meervoudig landgebruik - functies met meervoudige doelstelling - landbouwbeleid - landbouw als bedrijfstak - agricultural trade - agricultural policy - international trade - trade liberalization - world trade organization - agriculture - multiple use - multiple land use - multiple objective functions - agriculture as branch of economy
  Uitleg volgt omtrent de verschillende manieren, waarop door verschillende landen in de WTO naar de multifunctionaliteit in de landbouw wordt gekeken
  Global effects of EU agenda 2000 : implications for the WTO negotiations and developing countries
  Tongeren, F. van; Meijl, H. van; Veenendaal, P. - \ 2000
  The Hague : Agricultural Economics Research Institute (LEI) - ISBN 9789052425818 - 41
  landbouwbeleid - plattelandsontwikkeling - europese unie - gemeenschappelijk landbouwbeleid - ondersteunende maatregelen - ontwikkelingslanden - wereldhandelsorganisatie - wereldbank - agricultural policy - rural development - european union - cap - support measures - developing countries - world trade organization - world bank
  Handel en Consumentenkommer
  Kuyvenhoven, A. - \ 2000
  Tijdschrift voor sociaalwetenschappelijk onderzoek van de landbouw 15 (2000)2/3. - ISSN 0921-481X - p. 85 - 87.
  consumenten - houding van consumenten - internationale handel - wereldmarkten - wereldhandelsorganisatie - consumentenaangelegenheden - consumers - consumer attitudes - international trade - world markets - world trade organization - consumer affairs
  Review of applied models of international trade in agriculture and related resource and environmental modelling
  Tongeren, F. van; Meijl, H. van - \ 1999
  The Hague : Agricultural Economics Research Institute (LEI) (Report / LEI ) - ISBN 9789052425528 - 120
  internationale handel - wereldhandelsorganisatie - agrarische handel - handelsakkoorden - overheidsbeleid - europese unie - milieufactoren - milieubeleid - international trade - world trade organization - agricultural trade - trade agreements - government policy - european union - environmental factors - environmental policy
  Tussen interventie en vrijhandel WTO en de Nederlandse agrosector
  Silvis, H. ; Rijswick, C. van - \ 1999
  Den Haag : LEI - ISBN 9789052424866 - 127
  wereldhandelsorganisatie - handelsakkoorden - export - landbouwproducten - europese unie - nederland - world trade organization - trade agreements - exports - agricultural products - european union - netherlands
  Check title to add to marked list

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.