Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Current refinement(s):

Records 1 - 20 / 32

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: keywords==wereldmarkten
Check title to add to marked list
Competitiveness of the EU food industry : ex-post assessmentof trade performance embedded in international economic theory
Wijnands, J.H.M. ; Verhoog, A.D. - \ 2016
Wageningen : LEI Wageningen UR (Report / LEI Wageningen UR 2016-018) - ISBN 9789086157358 - 79
food industry - market competition - competitive ability - terms of trade - economic indicators - international trade - world markets - european union - usa - voedselindustrie - marktconcurrentie - concurrerend vermogen - ruilvoet - economische indicatoren - internationale handel - wereldmarkten - europese unie - vs
This study assessed the competitiveness of the EU food industry benchmarked against USA, Australia, Brazil and Canada. This assessment is based on trade indicators (Relative Net trade advantage and export share on the world market) and on economic indicators (value added, labour productivity and share value added in total manufacturing). This study is an update of an earlier study executed in 2007. The overall competitiveness performance of the EU28 (intra-EU trade excluded) remained weak: the three economic indicators weakened and the trade indicators improved in period (2) 2008-2012 compared to period (1) 2003-2007. The position in period 2 was even weaker than the relative weak position in period 1. Brazil remained the strongest and the USA became strong.
FAO: mondiale vishandel stevent af op nieuw record : maar kleinschalige vissers en viskwekers hebben hulp nodig op op de regionale en mondiale markt te komen
Heijden, P.G.M. van der - \ 2014
Aquacultuur 29 (2014)2. - ISSN 1382-2764 - p. 21 - 22.
visserij - visvangsten - internationale handel - visserijbeleid - voedsel- en landbouworganisatie - wereldmarkten - fisheries - fish catches - international trade - fishery policy - food and agriculture organization - world markets
De snel groeiende mondiale vishandel genereert meer welvaart dan ooit tevoren, maar de landen dienen de kleinschalige vissers en viskwekers te helpen om hiervan te profiteren, aldus de Voedsel en Landbouworganisatie van de VN (FAO).
De leerervaringen en oogst van Greenport Holland International
Hoes, A.C. ; Groot, N.S.P. de - \ 2014
Wageningen : LEI Wageningen UR (Nota / LEI 14-084) - 20
tuinbouw - wereldmarkten - export - internationale samenwerking - internationale handel - nederland - ondernemerschap - kennisoverdracht - technologieoverdracht - horticulture - world markets - exports - international cooperation - international trade - netherlands - entrepreneurship - knowledge transfer - technology transfer
Ervaringen uit het recente verleden tonen aan dat het een uitdaging is om de Nederlandse tuinbouw te internationaliseren. Hoewel Nederlandse tuinbouwproducten (zoals bloemen) ver over de Nederlandse grenzen worden geëxporteerd, is dit niet het geval voor de Nederlandse tuinbouwexpertise. Het Businessplan Greenport Holland International (2011) schetst dat de trends van urbanisatie en stijging van koopkracht zorgen voor opkomende markten die behoefte hebben aan lokale grootschalige tuinbouw. Nederland zou een rol kunnen spelen in het vervullen van deze behoefte. GHI onderneemt verschillende activiteiten om de internationalisering van de Nederlandse Tuinbouw te ondersteunen. Zo organiseert GHI onder andere buitenlandse missies, neemt deel aan internationale conferenties en laat marktverkenningsstudies uitvoeren. Welke lessen zijn er geleerd met betrekking tot de gehanteerde werkwijze van GHI? In hoeverre hebben de activiteiten van GHI Founding Fathers geholpen met de internationalisering van hun ondernemingen?
Internationale teeltverbetering zwarte bes : zwarte bessen ook voor verse consumptie geschikt gemaakt
Heijerman, G. - \ 2012
De Fruitteelt 102 (2012)25. - ISSN 0016-2302 - p. 16 - 17.
zwarte bessen - ribes nigrum - rassen (planten) - nieuwe soorten - consumptie - klimaatfactoren - gewasopbrengst - wereldmarkten - black currants - varieties - new species - consumption - climatic factors - crop yield - world markets
Veredeling van zwarte bessen richt zich niet alleen op verbetering van de rassen voor verwerking, maar ook voor de verse consumptie. Dat werd duidelijk tijdens de derde internationale Zwarte bessen Conferentie die onlangs werd gehouden in Dundee (Schotland). Deelnemers kwamen vanuit de gehele keten: onderzoekers, telers, adviseurs en afzetpartijen.
Wel of geen suikerquotering? Economische gevolgen voor sector, keten, internationale marktverhoudingen en derde wereld
Smit, A.B. ; Bont, C.J.A.M. de; Helming, J.F.M. ; Leeuwen, M.G.A. van; Meer, R.W. van der; Berkhout, P. ; Dijk, M. van; Janssens, S.R.M. ; Jager, J.H. - \ 2011
Den Haag : LEI, onderdeel van Wageningen UR (Rapport / LEI : Onderzoeksveld Sector en ondernemerschap ) - ISBN 9789086155330 - 123
agrarische economie - quota's - landbouwbeleid - gemeenschappelijk landbouwbeleid - invoerrechten - bedrijfseconomie - suiker - wereldmarkten - economische analyse - scenario-analyse - agricultural economics - quotas - agricultural policy - cap - import levies - business economics - sugar - world markets - economic analysis - scenario analysis
De toekomst van het Europese suikerbeleid houdt de betrokken partijen bezig. Afschaffing van de suikerquota zou een breuk met het tot dusver gevoerde beleid inhouden. Voor het ministerie van EL&I was dit aanleiding om het LEI opdracht te geven om hierover een studie te doen. In dit rapport wordt verslag gedaan van de bevindingen van de onderzoekers. Het blijkt dat de economische gevolgen van de afschaffing van de quotering voor de Nederlandse akkerbouw divers zijn en sterk verschillen per individueel bedrijf.
Impacts of the EU Biofuel directive implementation on the EU food supply chain
Tabeau, A.A. ; Meijl, H. van; Banse, M.A.H. ; Woltjer, G.B. - \ 2009
- 9
biobased economy - biobrandstoffen - europese unie - economische modellen - landbouwprijzen - landbouwproductie - wereldmarkten - markten - biofuels - european union - economic models - agricultural prices - agricultural production - world markets - markets
The paper investigates the impact of the EU Biofuels Directive (BFD) on the EU agri-food supply chain using the computable general equilibrium model of the world economy named LEITAP. LEITAP is an extended version of the Global Trade Analysis Project (GTAP) model including an improved land market modeling, substitution possibilities between capital and energy as well as between different energy sources including biofuels, feed byproducts of the biofuel production process and substitution between different feed components and feed byproducts. The simulation results shows that the implementation of the EU BFD has a pronounced impact on the markets of cereals, oilseeds and sugar and shows only a limited impact on production and consumption of other agrifood commodities which are not directly affected by biofuel production. The harvested area and production of biofuel crops (grains, oilseeds) is expected to increase by 17% and 25% respectively and sugar production by 12% as a direct result the BFD. The EU-imports of these commodities are expected to rise more than twice. The increasing demand for biofuel crops and sugar will lift domestic prices of these commodities by 25% and 19% respectively but overall agri-food price inflation will be limited to 3% in the EU and to less than 1% at world market level.
Europees landbouwbeleid en ontwikkelingslanden
Kuyvenhoven, A. - \ 2009
ESB Economisch Statistische Berichten 94 (2009)4570S. - ISSN 0013-0583 - p. 36 - 40.
gemeenschappelijk landbouwbeleid - ontwikkelingslanden - handelsprotectie - landbouwproducten - handelspreferenties - wereldmarkten - handelsbarrières - cap - developing countries - trade protection - agricultural products - trade preferences - markets - trade barriers
Hoewel de marktomvang van de Europese Unie aantrekkelijke mogelijkheden voor ontwikkelingslanden biedt voor de afzet van hun landbouwproducten, beperkt het protectionistische karakter van het Europese landbouwbeleid deze mogelijkheden nog steeds. Vermindering van deze protectie blijkt vooral aantrekkelijk voor midden-inkomenslanden met een concurrerende landbouw.
Melkprijs in EU tot 2018 onder de dertig cent
Bruchem, C. van - \ 2009
Veeteelt 26 (2009)16. - ISSN 0168-7565 - p. 30 - 31.
melkveehouderij - melkprijzen - agrarische handel - wereldmarkten - toekomst - dairy farming - milk prices - agricultural trade - world markets - future
Regelmatig publiceren internationale instanties als de FAO en de OECD voorspellingen over de agrarische markten. Voor de Europese melkveehouderij verwachten ze een dalend aandeel op de wereldmarkt, ondanks de afschaffing van de quotering. De prijzen voor basiszuivelproducenten stijgen, maar de melkprijs in Europa blijft achter
Riding the wave: high prices, big business? : the role of multinationals in the international grain markets
Meijerink, G.W. ; Danse, M.G. - \ 2009
Wageningen : LEI (Report / LEI Wageningen UR : Research area 3, Consumers and supply chains ) - 85
agrarische economie - goederenmarkten - graan - wereldmarkten - internationale handel - agrarische handel - multinationale corporaties - landbouwprijzen - binnenlandse handel - afrika - speculatie - agricultural economics - commodity markets - grain - world markets - international trade - agricultural trade - multinational corporations - agricultural prices - domestic trade - africa - speculation
In 2007-2008, world market prices for grains and inputs such as fertiliser have risen sharply. At the same time, international trade is increasingly dominated by only a few large agribusiness firms. Civil society organisations are increasingly concerned about the potential impact of these two trends. This report provides an overview of the international trade of grains, the role of multinationals that trade in international grains, and the linkage of international and domestic grain markets in Africa. This research also provides an analysis of the role of multinationals and speculation on grain prices
Vlasteelt in Nederland in problemen door verandering EU-beleid
Bont, C.J.A.M. de; Jager, J.H. ; Janssens, S.R.M. - \ 2008
Agri-monitor 2008 (2008)oktober. - ISSN 1383-6455 - 2
akkerbouw - teelt - vlas - hennep - wereldmarkten - gemeenschappelijk landbouwbeleid - landbouwontwikkeling - nederland - zeeuws-vlaanderen - arable farming - cultivation - flax - hemp - world markets - cap - agricultural development - netherlands
Door veranderingen in het EU-beleid valt de teelt en verwerking van vlas in Nederland mogelijk weg en kan de ontwikkeling van de vezelhennepteelt moeilijkheden ondervinden. Het wegvallen van de vlasteelt en –verwerking zou ook verlies aan biodiversiteit, aan kenmerkende landschapsbeelden en cultureel erfgoed inhouden.
Nederlandse agrarische handel opnieuw gestegen
Kelholt, H.J. - \ 2008
Agri-monitor 2008 (2008)juni. - ISSN 1383-6455 - 2
agrarische handel - landbouwproducten - internationale handel - wereldmarkten - export - import - prijsvorming - groei - nederland - agricultural trade - agricultural products - international trade - world markets - exports - imports - price formation - growth - netherlands
De waarde van de Nederlandse agrarische in- en uitvoer is in 2007 opnieuw gestegen. De stijging van de importwaarde is vooral veroorzaakt door hogere invoerprijzen. Ook de wereldmarkt voor agrarische producten is in 2007 in waarde gestegen. Nederland blijft de grootste netto-exporteur van de EU.
EU-India free trade agreement : a quantitative assessment
Achterbosch, T.J. ; Kuiper, M.H. ; Roza, P. - \ 2008
The Hague : LEI Wageningen UR (Rapport / LEI : Area 2, Development issues ) - ISBN 9789086152667 - 68
handel - vrijhandel - internationale handel - handelspolitiek - liberalisering van de handel - handelsrelaties - voedselgranen - armoede - toegang - handelsonderhandelingen - wereldmarkten - handelsprotectie - india - europese unie - trade - free trade - international trade - trade policy - trade liberalization - trade relations - food grains - poverty - access - trade negotiations - world markets - trade protection - european union
This report analyses the effects of a regional trade agreement (FTA) between the EU and India, for which negotiations are underway. The study starts with abrief overview of the key insights from the existing literature on FTAs and their relationship with multilateral negotiations. The remainder of the study is devoted to analysing the impact of tariff slashes under an FTA on merchandise trade between the EU and India. Of particular interest are the implications for agricultural markets, given the tension between agricultural liberalisation and India's policy goals relating to self-sufficiency in food grains and poverty reduction. The analysis employs GTAP, a global general equilibrium model using a recent database which has 2004 as its reference year. The results suggest that India's interests in a regional trade agreement with the EU are downplayed by the fact that India's economy is not well integrated in global markets. Impacts on the EU are minor and further reduced if a Doha agreement is in place when the FTA is implemented. Results indicate the rationale for a strongly asymmetric arrangement: it would be in the interest of both partners if the EU provides large concessions to India for market access, while India maintains the bulk of current border protection. An EU - India FTA delivers little scope for achieving efficiency gains via adjustments to the pattern of international specialisation. An EU - India agreement on merchandise trade is unlikely to embody substantial preferential treatment with regard to market access. Probably, India can find more suitable FTA partners. Agriculture is a key sector for India in the consideration of equity and growth purposes of a FTA with EU.
Waarom zijn de huidige wereldvoedselprijzen zo hoog?
Banse, M.A.H. ; Nowicki, P.L. ; Meijl, H. van - \ 2008
Den Haag : LEI (Rapport / LEI : Werkveld 1, Internationaal beleid ) - ISBN 9789086152384 - 33
agrarische economie - voedselprijzen - wereldmarkten - markten - basisproducten - internationale handel - wereld - globalisering - landbouwprijzen - armoede - wereldbevolking - aanbod - vraag - prijsbeleid - biobrandstoffen - biobased economy - agricultural economics - food prices - world markets - markets - commodities - international trade - world - globalization - agricultural prices - poverty - world population - supply - demand - price policy - biofuels
De gestage stijging van de voedselprijzen in de afgelopen twee jaar treft de gehele wereldbevolking, met name de allerarmsten. Het duidelijk in kaart brengen van de diverse oorzaken die ten grondslag liggen aan deze prijsverhoging is cruciaal om beleidsmaatregelen te vermijden die mogelijk averechts zouden werken. Dit overzicht van de factoren die momenteel van invloed zijn op de voedselprijzen helpt om de passende beleidsmix te ontwikkelen en in de komende tijd ten uitvoer te leggen.
Why are current world food prices so high? : a memo
Banse, M.A.H. ; Nowicki, P.L. ; Meijl, H. van - \ 2008
Wageningen : LEI Wageningen UR (Report / LEI : International policy ) - 27
agrarische economie - wereldmarkten - landbouwprijzen - voedselprijzen - voedselproductie - natuurlijke hulpbronnen - landbouwbeleid - marktprijzen - consumentenprijzen - goederenmarkten - basisproducten - aanbod - vraag - economische groei - populatiegroei - gewasproductie - marktstructuur - economische aspecten - biobased economy - agricultural economics - world markets - agricultural prices - food prices - food production - natural resources - agricultural policy - market prices - consumer prices - commodity markets - commodities - supply - demand - economic growth - population growth - crop production - market structure - economic aspects - biobased economy
World agricultural prices are very volatile which is due to traditional characteristics of agricultural markets such as inelastic (short run) supply and demand curves. A combination of record low global inventory levels, weather induced supply side shocks, surging outside investor influence, record oil prices and structural changes in demand for grains and oilseeds due to biofuels have created the high prices. The question is whether it is a coincidence that the past and current high price levels coincide with high oil prices or whether other reasons for the current price peak are more important.
Ontwikkeling wereldwijde consumentenvraag biologische producten
Bakker, J.H. - \ 2008
Den Haag : LEI (Rapport / LEI : Werkveld 3, Consumenten en ketens ) - ISBN 9789086152308 - 75
biologische voedingsmiddelen - voedselproducten - consumenten - wereldmarkten - vraag - consumptie - voedselinkoop - landbouwproducten - uitgaven voor consumptie - organic foods - food products - consumers - world markets - demand - consumption - food purchasing - agricultural products - consumer expenditure
Organic products are globally regarded as sustainable, due to their contribution to a better environment and the improvement of animal welfare. On behalf of the Ministry of Agriculture, Nature and Food Quality, the market for organic products is being stimulated in the Netherlands. Market information is hereby indispensable. This report contains a quick scan of the global development in the demand for organic food products.
Will EU biofuel policies affect global agricultural markets
Banse, M.A.H. ; Meijl, H. van; Tabeau, A.A. ; Woltjer, G.B. - \ 2008
Den Haag : LEI (Working paper / Agricultural Economics Research Institute ) - 37
brandstoffen - brandstofgewassen - agrarische economie - europese unie - eu regelingen - gemeenschappelijk landbouwbeleid - liberalisering van de handel - biomassa productie - wereldmarkten - biobrandstoffen - biobased economy - fuels - fuel crops - agricultural economics - european union - eu regulations - cap - trade liberalization - biomass production - world markets - biofuels
This paper assesses the global and sectoral implications of the European Union Biofuels Directive (BFD) in a multi-region computable general equilibrium framework with endogenous determination of land supply. The results show that, without mandatory blending policies or subsidies to stimulate the use of biofuel crops in the petroleum sector, the targets of the BFD will not be met in 2010 and 2020
De internationale zuivelmarkt nu en in de toekomst : bijdrage aan de studie 'Melken in de nieuwe realiteit'
Berkum, S. van - \ 2008
[Den Haag] : Wageningen UR, LEI - 20
agrarische economie - zuivelindustrie - melkproducten - wereldmarkten - overheidsbeleid - europese unie - melk - quota's - landbouwprijzen - landbouwontwikkeling - melkveehouderij - nederland - agricultural economics - dairy industry - milk products - world markets - government policy - european union - milk - quotas - agricultural prices - agricultural development - dairy farming - netherlands
Dit onderdeel van de studie ‘Melken in de nieuwe realiteit’ schetst de markt- en beleidscontext waarmee de melkveehouderij in Nederland nu en in de komende jaren te maken heeft. Het geeft inzicht in de huidige marktsituatie, verklaart een aantal ontwikkelingen en geeft aan hoe een ‘nieuwe realiteit’ ontstaat voor de Nederlandse melkveehouder, voortkomend uit een combinatie van markt- en beleidsontwikkelingen
Landbouw richting 2020: een verkenning
Bont, C.J.A.M. de; Helming, J.F.M. - \ 2007
Agri-monitor 2007 (2007)maart. - ISSN 1383-6455 - 2
landbouw - landbouwontwikkeling - verandering - landschap - economische ontwikkeling - beleid - economie - nederland - wereldmarkten - toekomst - natuur - agrarisch natuurbeheer - agriculture - agricultural development - change - landscape - economic development - policy - economics - netherlands - world markets - future - nature - agri-environment schemes
De ontwikkeling van de Nederlandse landbouw is afhankelijk van de ontwikkeling van de economie in zijn geheel. Zo ondergaat de landbouw bij een verdergaande liberalisering van de wereldmarkt waarschijnlijk een sterkere intensivering en worden de functies landbouw en natuur sterker gescheiden dan bij een economie waarin de huidige waarden worden beschermd. In het laatste geval zal agrarisch natuurbeheer meer ruimte krijgen.
Agrarische handel ook in 2006 gegroeid
Kelholt, H.J. - \ 2007
Agri-monitor 2007 (2007)juni. - ISSN 1383-6455 - 2
agrarische handel - wereldmarkten - landbouwproducten - export - groei - agricultural trade - world markets - agricultural products - exports - growth
De wereldhandel voor agrarische producten zit nog steeds op een stijgende lijn, met Nederland als één van de belangrijkste exporteurs. Ook de Nederlandse agrarische handel blijft zich positief ontwikkelen, al blijft ze qua groei wel iets achter bij de groei van de niet-agrarische handel. Duitsland blijft de belangrijkste handelspartner.
Competitiveness of the European Food Industry : an economic and legal assessment 2007
Wijnands, J.H.M. ; Meulen, B.M.J. van der; Poppe, K.J. - \ 2007
Luxemburg : Office for Official Publications of the European Communities - ISBN 9789279060335 - 328
marktconcurrentie - voedselindustrie - ruilvoet - concurrerend vermogen - productiviteit - economische groei - wereldmarkten - internationale handel - wereld - handelsonderhandelingen - agrarische handel - voedingsmiddelenwetgeving - europa - europese unie - market competition - food industry - terms of trade - competitive ability - productivity - economic growth - world markets - international trade - world - trade negotiations - agricultural trade - food legislation - europe - european union
The competitiveness of the European food industry is weak compared to the US and Canada and at approximately the same level as the Australian and Brazilian industry. Scenarios show that unless the productivity growth in the EU is higher than in the rest of the world, EU competitiveness remains weak. Despite the weak competitive performance, a fair number of world leading food enterprises are located in the EU. Moreover the importance of the food industry in total manufacturing is growing, and the sub-sectors value added is higher than that of most other sub-sectors in manufacturing. The impact of food legislation does not seem to affect EU competitiveness negatively compared to the US. In general, EU companies’ view on the food legislation is positive. EU authorities can increase their support for the European industry by engaging in export negotiations. This study is one of the few or maybe even the first one, which included all subsectors of the food industry and benchmarked these with important non-EU countries.
Check title to add to marked list
<< previous | next >>

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.