Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 20 / 115

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Model maakt afwegingen over efficiëntie en automatisering mogelijk
  Kierkels, T. ; Ooster, A. van 't - \ 2012
  Onder Glas 4 (2012). - p. 30 - 31.
  tuinbouwbedrijven - arbeid (werk) - werkorganisatie - arbeidsproductiviteit - efficiëntie - bedrijfskosten - modellen - glastuinbouw - economische analyse - rozen - snijbloemen - tomaten - groenten - market gardens - labour - organization of work - labour productivity - efficiency - operating costs - models - greenhouse horticulture - economic analysis - roses - cut flowers - tomatoes - vegetables
  Arbeid is de grootste kostenpost op het gemiddelde tuinbouwbedrijf. Toch bestond er nog geen instrument om efficiënte arbeidsinzet en automatisering door te rekenen. Agrotechnoloog Bert van ’t Ooster brengt daar verandering in. Het simulatie- en analysemodel GWorkS werkt al voor rozen en trostomaat.
  Grote verschillen in arbeidsinzet in de varkenshouderij
  Hoste, R. ; Wisman, J.H. - \ 2012
  Agri-monitor 10 april (2012). - ISSN 1383-6455 - 3
  varkenshouderij - dierlijke productie - dierverzorging - agrarische bedrijfsvoering - werkuren - arbeid (werk) - werkorganisatie - pig farming - animal production - care of animals - farm management - working hours - labour - organization of work
  Arbeid is een belangrijke kostenpost in de varkenshouderij. De verschillen in arbeidsinzet per varken per jaar tussen bedrijven zijn groot en onder andere afhankelijk van de bedrijfsomvang. In dit artikel is op basis van het Bedrijven-Informatienet van het LEI nader ingezoomd op de verschillen in arbeidsuren per varken per jaar en het aantal varkens dat kan worden verzorgd door één arbeidskracht.
  Met nieuwe technieken inspelen op krimpende arbeidsmarkt : inventarisatie van arbeidsbesparende technieken in de sectoren glastuinbouw, melkveehouderij en fruitteelt
  Heijerman-Peppelman, G. ; Knijff, A. van der; Roelofs, P.F.M.M. ; Ruijs, M.N.A. ; Zijlstra, J. - \ 2010
  Randwijk : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Bloembollen, Boomkwekerij en Fruit (Rapport / Praktijkonderzoek Plant & Omgeving Bloembollen Boomkwekerij en Fruit 2010-05) - 123
  landbouwsector - fruitteelt - glastuinbouw - melkveehouderij - arbeidsmarkt - personeel - werkorganisatie - arbeidsproductiviteit - automatisering - efficiëntie - mobiele toepassingen - agricultural sector - fruit growing - greenhouse horticulture - dairy farming - labour market - personnel - organization of work - labour productivity - automation - efficiency - mobile applications
  In opdracht van het ministerie van EL&I is geïnventariseerd hoe de agrarische sectoren kunnen omgaan met de toekomstige krappe(re) arbeidsmarkt door gebruik te maken van arbeidsbesparende technieken. Het onderzoek is uitgevoerd in de sectoren fruitteelt, glastuinbouw, en melkveehouderij.
  IMHOTEP: ERP-software als kern van precisielandbouw : Bedrijfsbezoek VIAS 2010
  Rip, F.I. - \ 2010
  Agro Informatica 23 (2010)1. - ISSN 0925-4455 - p. 24 - 25.
  informatietechnologie - informatiesystemen - kennis - sociale interactie - werkorganisatie - informatieverspreiding - kennisoverdracht - information technology - information systems - knowledge - social interaction - organization of work - diffusion of information - knowledge transfer
  De wereld om ons heen verandert. Om de complexe uitdagingen aan te gaan is samenwerking over grenzen heen noodzakelijk. We moeten de kracht van netwerken inzetten voor snelle en intelligente innovaties. Niet alleen met geld, maar vooral met aanwezige kennis en talenten. Samenwerking over grenzen van organisaties heen is daarbij onontbeerlijk. Het nieuwe werken en web 2.0 tools ondersteunen deze samenwerking, zowel fysiek als online.
  Work is gaming : motiverende factoren in de glastuinbouw
  Pekkeriet, E.J. ; Bruins, M.A. - \ 2010
  Utrecht : InnovatieNetwerk (Rapport / InnovatieNetwerk nr. 10.2.247) - ISBN 9789050594318 - 36
  tuinbouw - arbeid (werk) - personeel - motivatie - stimulansen - werkorganisatie - arbeidsvoldoening - functieverrijking - glastuinbouw - arbeid in de landbouw - horticulture - labour - personnel - motivation - incentives - organization of work - work satisfaction - job enrichment - greenhouse horticulture - farm labour
  Voorstudie over welke factoren medewerkers in de glastuinbouw motiveren en welke vormen van beloning (financieel of niet financieel) waardevol zijn.
  Onderzoeker Marc Ruijs: "Breng succes- én faalfactoren beter in kaart' (interview met Marc Ruijs)
  Arkesteijn, M. ; Ruijs, M.N.A. - \ 2010
  Onder Glas 7 (2010)10. - p. 7 - 9.
  kassen - snijbloemen - arbeid (werk) - werkorganisatie - doelstellingen - efficiëntie - automatisering - glastuinbouw - mobiele toepassingen - greenhouses - cut flowers - labour - organization of work - objectives - efficiency - automation - greenhouse horticulture - mobile applications
  Arbeid is in Nederland relatief duur en de arbeidsmarkt wordt steeds krapper. Reden genoeg voor een onderzoek naar arbeidsbesparende technieken in onder andere de glastuinbouw. Bij dit onderzoek zijn alle recente arbeidsbesparende technieken in kaart gebracht en is nagegaan wat de verwachtingen zijn over deze nieuwe technieken als mobiel telen en oogstrobots. Onderzoeker Marc Ruijs geeft een aantal aanbevelingen om met arbeidsbesparende technieken om te gaan.
  Hulp bij bestrijding van plagen Natuurlijke vijanden op de boomkwekerij
  Smits, A.P. ; Blok, J.J. de; Kuik, A.J. van; Hiemstra, J.A. - \ 2009
  Lisse : PPO Bloembollen en Bomen
  boomkwekerijen - gewasbescherming - plaagbestrijding met natuurlijke vijanden - informatieverspreiding - werkorganisatie - veiligheid - forest nurseries - plant protection - augmentation - diffusion of information - organization of work - safety
  Deze brochure geeft praktische tips om zelf aan de slag te gaan met natuurlijke vijanden. Natuurlijke vijanden zijn nuttige dieren die kunnen bijdragen aan betere werkomstandigheden op de kwekerij. Door het bestrijden van plagen kunnen deze dieren zorgen dat er minder chemische bestrijding nodig is, bovendien wordt de kans dat een plaag plotseling uit de hand loopt verkleind. Veel boomkwekers zijn u al voorgegaan en hebben er baat bij
  Prei Teeltsystemen Onderzoek 2008 : verslag van alle activiteiten rond teeltinnovatie prei
  Wijk, C.A.P. van; Haan, J.J. de - \ 2009
  Lelystad : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving B.V. (PPO / Rapport ) - 49
  allium porrum - groenteteelt - preien - teeltsystemen - marktverkenningen - tuinbouw - werkorganisatie - milieueffect - agrarische bedrijfsvoering - vollegrondsgroenten - allium porrum - vegetable growing - leeks - cropping systems - market surveys - horticulture - organization of work - environmental impact - farm management - field vegetables
  Doel van het project is het ontwikkelen van innovatieve, gestuurde teeltsystemen voor prei die nieuwe perspectieven bieden aan de sector op gebied van markt (kwaliteit, kostprijs, constant volume), arbeid (arbeidsomstandigheden, arbeidsbehoefte) en regelgeving (milieueisen)
  Herstructurering Stageprocessen Van Hall Larenstein
  Schelvis-Smit, A.A.M. - \ 2009
  IJmuiden : IMARES (Rapport / Wageningen IMARES C049/09) - 19
  onderwijsorganisatie - functieuitoefening - werkorganisatie - werkschema - organization of education - job performance - organization of work - work flow
  Verslag van de herstructurering van het stageproces bij het Onderwijsbureau van Hogelschool VanHall Larenstein. Uitgangspunt hierbij was het onderling uitwisselbaar worden van personeel bij het uitvoeren van werkzaamheden met betrekking tot stages.
  Arbeid in de biologische varkenshouderij
  Vermeer, H.M. ; Roelofs, P.F.M.M. - \ 2007
  BioKennis bericht Varkensvlees 2 (2007). - 4
  biologische landbouw - varkenshouderij - huisvesting, dieren - stallen - arbeidsomstandigheden - werkorganisatie - arbeid in de landbouw - organic farming - pig farming - animal housing - stalls - working conditions - organization of work - farm labour
  Op biologische varkensbedrijven kost het schoonhouden en reinigen van hokken veel tijd. Dit vergt een hoge fysieke belasting. Biologische varkenshouders en onderzoekers hebben samen nagedacht over de ideale plaatsing van de stallen en de inrichting van de hokken. Mechanisatie, minder verplaatsingen en kleinere smalle hokken verminderen de werkbelasting.
  Nieuwe methoden voor de handmatige oogst van champignons
  Straatsma, G. ; Tuijl, B.A.J. van - \ 2007
  Wageningen : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Paddestoelen - 36
  eetbare paddestoelen - cultuurmethoden - gewasproductie - ergonomie - werkorganisatie - arbeid (werk) - vereenvoudiging van het werk - beroepsgevaren - edible fungi - cultural methods - crop production - ergonomics - organization of work - labour - work simplification - occupational hazards
  In overleg met een ondernemerswerkgroep werden uitgangspunten opgesteld voor het ontwerpen van nieuwe oogstmethoden voor champignons voor de versmarkt. Het oogstproces dient ergonomisch verbeterd worden en het systeem waarin dit gerealiseerd wordt moet economisch perspectief bieden. Belangrijk uitgangspunt werd dat teelt en oogst met het nieuwe systeem in bestaande champignoncellen moet kunnen plaatsvinden. Voor een ontwerp betekent dit dat met 'beperkte' middelen een systeem gerealiseerd moet worden waarin het plukpersoneel meer ruimte en blikveld krijgt, waardoor lichaamshoudingen en bewegingen minder belastend worden: teeltbedden moeten onderling beweegbaar/verplaatsbaar worden
  Effect van verdoofd castreren van biologische biggen op de dierenartskosten en arbeidsbelasting van de varkenshouder
  Eijck, L. ; Peet-Schwering, C.M.C. van der; Kiezenbrink, M. ; Vink, A. - \ 2007
  Tijdschrift voor Diergeneeskunde 132 (2007)12. - ISSN 0040-7453 - p. 476 - 479.
  castratie - bedwelmen - biggen - kostenanalyse - arbeidsomstandigheden - werkorganisatie - richtlijnen (guidelines) - dierenartsen - dierenwelzijn - biologische landbouw - castration - stunning - piglets - cost analysis - working conditions - organization of work - guidelines - veterinarians - animal welfare - organic farming - pain - responses
  We studied the costs of the veterinarian and physical work load for the farmer of anaesthetizing piglets before surgical castration compared with castration without anaesthesia on seven organic pig farms. Based on experiences from farmers and veterinarians in Norway a protocol 'Castration with anaesthesia' was formulated. This protocol was tested on the Experimental Farm at Raalte and then applied on six organic pig farms. By means of video recording it was measured how much time it takes to castrate and anaesthetize the piglets. The veterinarian anaesthetized the piglets with lidocame. The work load for the farmer was measured by scoring the physical load for the back and the upper limbs. It took 142 and 81 seconds per litter, respectively, to castrate and anaesthetize the piglets. The waiting time between anaesthesia and castration varied from 10 to 20 minutes on the six farms. Based on these measurements, it was calculated that the costs of the veterinarian (excluding call out fee) of anaesthetizing piglets are is an element of 1.73 per litter with five boars. The costs of lidocaine are is an element of 0.25 per litter with five boars. The costs per kg organic pig meat are is an element of 0.012. The farmers and their veterinarians were asked to react on some theses. They all agreed that the pig farmer should perform the anaesthesia with lidocaine. Anaesthetizing piglets before castration did not affect the physical load for the back and the upper limbs of the pig farmer.
  Meer tijd met minder werk
  Blanken, K. ; Evers, A.G. - \ 2007
  V-focus 4 (2007)2. - ISSN 1574-1575 - p. 24 - 25.
  melkveehouderij - werkorganisatie - efficiëntie - onderzoeksinstituten - proefbedrijven - melkproductiekosten - landbouwkundig onderzoek - bedrijfsvergelijking in de landbouw - agrarische bedrijfsvoering - arbeid in de landbouw - dairy farming - organization of work - efficiency - research institutes - pilot farms - milk production costs - agricultural research - farm comparisons - farm management - farm labour
  Het werk, dat op het Lagekostenbedrijf moest gebeuren, was heel anders dan de arbeid die voor het High-techbedrijf belangrijk was. De automatisering op het High-techbedrijf maakte het mogelijk flexibel met de werkzaamheden om te gaan, terwijl op het Lagekostenbedrijf een strak werkschema werd gevolgd. Toch redden beide bedrijven het om het werk in een relatief korte werkweek om te zetten
  Robots voor de land- en tuinbouw: Een kwestie van hardware of een kwestie van software?
  Henten, E. van - \ 2006
  Agro Informatica 19 (2006)3. - ISSN 0925-4455 - p. 4 - 6.
  robots - mobiele apparaten - automatisering - werkorganisatie - landbouw - technische vooruitgang - landbouwtechniek - robots - mobile units - automation - organization of work - agriculture - technical progress - agricultural engineering
  De stand van zaken in de robottechnologie: wereldwijd en in de agrarische sector
  Efficiënter werken door schaalvoordelen uit te buiten
  Zijlstra, J. - \ 2006
  V-focus 3 (2006)februari. - ISSN 1574-1575 - p. 28 - 29.
  melkveehouderij - arbeidsproductiviteit - werkorganisatie - bedrijfsgrootte in de landbouw - efficiëntie - agrarische bedrijfsvoering - grote landbouwbedrijven - arbeid in de landbouw - dairy farming - labour productivity - organization of work - farm size - efficiency - farm management - large farms - farm labour
  Grotere melkveebedrijven kunnen een grotere arbeidsefficiëntie toepassen. Uit een onderzoek bij 39 melkveebedrijven in verschillende regio's, waar een urenregistratie werd bijgehouden, blijkt dat veel bedrijven hun schaalvoordelen niet weten uit te buiten, waarbij verschillende factoren een rol kunnen spelen
  Meetlat kwaliteit van de arbeid
  Oude Vrielink, H. ; Vink, A. ; Drost, H. ; Roelofs, P.F.M.M. ; Looije, A.A.J. ; Kroeze, G.H. ; Wolf, M. de; Snoek, B. ; Vermeulen, P. - \ 2006
  arbeid (werk) - gezondheidsbescherming - werkorganisatie - labour - health protection - organization of work
  Poster waarin een systeem wordt beschreven waarmee de arbeidsbelasting aan de hand van objectieve criteria valt vast te stellen.
  Arbeidsomstandigheden bij het aanbrengen en verwijderen van hagelnetten en folie over overkappingen
  Peppelman, G. ; Schreuder, S.A.M.M. ; Roelofs, P.F.M.M. ; Zuilichem, J.A.A. van - \ 2006
  Randwijk : PPO Fruit (PPO-rapporten 2006-20) - 74
  fruitteelt - netten - beschermende lagen - afdeklagen - arbeid (werk) - werkorganisatie - kosten - arbeidsomstandigheden - fruit growing - nets - protective coatings - coatings - labour - organization of work - costs - working conditions
  PPO project 3261068000
  Werelden van verschil: hoe actoren in organisaties vraagstukken in veranderprocessen hanteren en creëren
  Werkman, R.A. - \ 2006
  University of Amsterdam (UvA). Promotor(en): J.J. Boonstra, co-promotor(en): W.J.I. Elving. - Rotterdam : OPTIMA - ISBN 9789085591412 - 450
  organisaties - verandering - bedrijfsvoering - verbetering - werkorganisatie - organisatieontwikkeling - organizations - change - management - improvement - organization of work - organizational development
  Robotisering in de landbouw: autonome agrarische voertuigen
  Straten, G. van; Bakker, T. ; Asselt, C.J. van - \ 2006
  Agro Informatica 19 (2006)3. - ISSN 0925-4455 - p. 10 - 13.
  onkruidwieders - wieden - robots - automatisering - mobiele apparaten - werkorganisatie - technische vooruitgang - landbouwtechniek - weeders - weeding - robots - automation - mobile units - organization of work - technical progress - agricultural engineering
  Robotisering in de landbouw is een thema waaraan op verschillende plaatsen wordt gewerkt. De uitdaging van automatisering in de landbouw is gelegen in de specifieke kenmerken van het systeem, waardoor het probleem zich onderscheidt van automatisering in meer technische systemen. Deze kenmerken zijn: matig gestructureerde omgeving, variabiliteit in ruimte en tijd van het product waar het om gaat, en een variabele omgeving (zie bijdrage Van Henten in dit nummer). Een deel van de huidige ontwikkeling heeft betrekking op gesloten teelten en de veeteelt, terwijl een ander deel zich richt op de open teelt. In deze trend past de Wageningse autonome wiedrobot, waarvan de ontwikkeling in dit artikel wordt beschreven.
  Teelthandleiding graszaad - graszaad in het bouwplan
  Borm, G.E.L. - \ 2005
  Kennisakker.nl 2005 (2005)15 juni.
  grassen - zaadbehandeling - zaadproductie - teeltsystemen - rotaties - bodemvruchtbaarheid - mechanisatie - werkorganisatie - akkerbouw - graszaden - teelthandleidingen - grasses - seed treatment - seed production - cropping systems - rotations - soil fertility - mechanization - organization of work - arable farming - grass seeds - cultivation manuals
  In deze teelthandleiding graszaad wordt aandacht besteed aan de perceelskeuze, inpasbaarheid in het bouwplan, vruchtwisseling, bodemvruchtbaarheid, stoppelbewerking en de mechanisatie en werkverdeling.
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.