Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 15 / 15

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Programma functievervulling natuur, bos en landschap : beschrijving van het onderzoeksprogramma voor 2001-2004 en werkplan voor 2001
  Wijk, M.N. van; Hoogstra, M.A. - \ 2001
  Wageningen : Alterra - 65
  bossen - natuurbescherming - landschap - organisatie van onderzoek - programmeren - werkplannen - doelstellingen - functies met meervoudige doelstelling - nederland - natuur - natuurbeheer - landschapsbeheer - bos - ecologie - forests - nature conservation - landscape - organization of research - programming - working plans - objectives - multiple objective functions - netherlands - nature - nature management - landscape management
  Ongeveer de helft van het onderzoek bij Alterra wordt gefinancierd door LNV. Dat onderzoek is ondergebracht in programma's met een looptijd van vier jaar. In totaal participeert Alterra in 27 programma's. Een van de nieuwe programma's is de opvolger van het programma bosonderzoek, namelijk functievervulling natuur, bos en landschap. Dit rapport geeft de onderdelen: werkplan 2001; programmabeschrijving; financieel overzicht van projecten; beschrijving van projecten.
  Kostprijs, stro en kwaliteitsborging zetten toon in werkplan 2000
  Swinkels, H. ; Voermans, J. - \ 2000
  Praktijkonderzoek varkenshouderij 14 (2000)2. - ISSN 1382-0346 - p. 4 - 5.
  varkenshouderij - productiekosten - dierenwelzijn - ligstro - kwaliteitsnormen - werkplannen - onderzoek - pig farming - production costs - animal welfare - litter - quality standards - working plans - research
  Bedrijfssystemen met een lage kostprijs staan hoog op de onderzoeksagenda van het PW, terwijl LNV de ontwikkeling van (biologische) bedrijfssystemen met stro en strooisel initieert. Vanuit andere opdrachtgevers is veel vraag naar instrumenten voor hetcertificeren van de productie van varkensvlees.
  Tactic-maatregelenplanning met behulp van software
  Raffe, J.K. van - \ 1998
  Agro Informatica 11 (1998)2. - ISSN 0925-4455 - p. 11 - 12.
  bosbouw - bosbedrijfsvoering - planning - computer software - toepassingen - werkplannen - forestry - forest management - planning - computer software - applications - working plans
  Als bijdrage aan de professionalisering van de bosbouwsector heeft IBN-DLO een computerprogramma ontwikkeld, Tactic, waarmee een beheerder in korte tijd een maatregelenplan kan opstellen
  Trends in het bosbeheer
  Olsthoorn, A.F.M. ; Oosterbaan, A. - \ 1998
  Nederlands Bosbouwtijdschrift 70 (1998)1. - ISSN 0028-2057 - p. 26 - 31.
  bosbedrijfsvoering - opbrengstregeling - werkplannen - planning - opbrengsten - nederland - forest management - yield regulation - working plans - planning - yields - netherlands
  Effectiviteit regeling Functiebeloning Bos en Natuurterreinen : een stap op weg naar realisatie van het Bosbeleidsplan
  Hekhuis, H.J. ; Wijk, M.N. van; Vliet, C.J.M. van - \ 1997
  Wageningen : IBN-DLO (IBN - rapport 334) - 161
  bosbouw - bosbouweconomie - bosbeleid - bossen - milieubescherming - conservering - bosbedrijfsvoering - werkplannen - natuurbescherming - bescherming - samenleving - regering - bosbescherming - supervisie - concessies - nederland - bostypen - natuur - forestry - forest economics - forest policy - forests - environmental protection - conservation - forest management - working plans - nature conservation - protection - society - government - protection of forests - supervision - concessions - netherlands - forest types - nature
  STAGES : a system for generating strategic alternatives for forest management
  Bos, J. - \ 1994
  Agricultural University. Promotor(en): A. van Maaren; P. van Beek. - S.l. : Bos - ISBN 9789054853435 - 227
  bosbouw - bosbouweconomie - bossen - bosbedrijfsvoering - opbrengstregeling - werkplannen - planning - opbrengsten - optimalisatie - programmeren - computer software - computerwiskunde - forestry - forest economics - forests - forest management - yield regulation - working plans - planning - yields - optimization - programming - computer software - computational mathematics

  Strategic planning is important in forest management. However, it has never been described clearly in literature. In this study a framework for strategic planning was developed and based on this a STrategic Alternatives Generating System (STAGES) to support decision making in strategic planning for forest management. This strategic planning consists of deciding on zoning, future forest and transition management. STAGES consists of a zoning model (which addresses the zoning decision problem that is formulated as a Quadratic Assignment Problem and is solved by Simulated Annealing) and a management model (which addresses the desired future forest decision problem and the transition management decision problem simultaneously; these are formulated as a linear programming problem). STAGES was tested in a case study. The models which constitute STAGES can also be applied in natural resource management planning in general, regional planning and land use planning.

  Sistema CELOS de manejo. Manual preliminar.
  Bodegom, A.J. van; Graaf, N.R. de - \ 1994
  In: Werkdocument IKC natuurbeheer nr. 65. IKC/NBLF (1994) 58 pp
  kroondak - kroon - bosbedrijfsvoering - bosbouw - handleidingen - natuurlijke verjonging - planning - bomen - tropische regenbossen - tropen - vegetatie - oerbossen - werkplannen - oude bossen - canopy - crown - forest management - forestry - guide books - natural regeneration - planning - trees - tropical rain forests - tropics - vegetation - virgin forests - working plans - old-growth forests
  The Celos management system: a provisional manual.
  Graaf, N.R. de; Bodegom, A.J. van - \ 1991
  Wageningen : IKC/NBLF/LNV en Sticht. Bosbouw Ontwikkelingssamenwerking BOS - 43
  kroondak - kroon - bosbedrijfsvoering - bosbouw - handleidingen - natuurlijke verjonging - planning - suriname - bomen - tropische regenbossen - tropen - vegetatie - oerbossen - werkplannen - oude bossen - canopy - crown - forest management - forestry - guide books - natural regeneration - planning - suriname - trees - tropical rain forests - tropics - vegetation - virgin forests - working plans - old-growth forests
  Integrated forest planning systems and related economic analysis : report based on a studytrip, April 29 - May 24 (June 11) 1987
  Wit, A.P.W. de; Hinssen, P.J.W. - \ 1988
  Wageningen : De Dorschkamp (Rapport / Rijksinstituut voor Onderzoek in de Bos- en Landschapsbouw "De Dorschkamp" nr. 506) - 79
  bosbouw - bosbouweconomie - bosbeleid - bosbedrijfsvoering - opbrengstregeling - werkplannen - planning - opbrengsten - theorie - ontwikkeling - rondreizen - vs - studie - forestry - forest economics - forest policy - forest management - yield regulation - working plans - planning - yields - theory - development - tours - usa - study
  Beheersplanning voor staatsnatuurreservaten
  Raaijmakers, P.A.W.M. ; Bokdam, J. - \ 1984
  Nederlands Bosbouwtijdschrift 56 (1984)9/10. - ISSN 0028-2057 - p. 240 - 246.
  bosbedrijfsvoering - bosbouw - bossen - natuurbescherming - natuurreservaten - planning - werkplannen - opbrengstregeling - opbrengsten - forest management - forestry - forests - nature conservation - nature reserves - planning - working plans - yield regulation - yields
  Na een knelpuntenanalyse worden mogelijke verbeteringen binnen de planningsprocedure en planinhoud voorgesteld
  Bibliography on forest ecology, forest management, agroforestry and timber characteristics for Indonesia, 1950-1980
  Beekman, F. ; Wiersum, K.F. ; Wouters, F. - \ 1982
  Wageningen : De Dorschkamp (Rapport / Rijksinstituut voor Onderzoek in de Bos- en Landschapsbouw "De Dorschkamp" no. 285)
  bosbouw - plantenecologie - bomen - autecologie - bosbedrijfsvoering - opbrengstregeling - werkplannen - planning - opbrengsten - agroforestry - hout - schors, bomen - houteigenschappen - indonesië - bibliografieën - forestry - plant ecology - trees - autecology - forest management - yield regulation - working plans - planning - yields - agroforestry - wood - bark - wood properties - indonesia - bibliographies
  Een literatuuronderzoek naar methodieken van bosbeheersplanning, vooral gericht op de aansluiting van het middellange termijn plan (MTP) op het lange termijn plan (LTP)
  Zuiderveen Borgesius, J.J. - \ 1981
  Wageningen : "De Dorschkamp" (Rapport / Rijksinstituut voor Onderzoek in de Bos- en Landschapsbouw "De Dorschkamp" no. 269) - 160
  bosbouw - bosbedrijfsvoering - planning - bosbouweconomie - bosbeleid - opbrengstregeling - werkplannen - opbrengsten - forestry - forest management - planning - forest economics - forest policy - yield regulation - working plans - yields
  Bosbeheer in een aantal oude Engelse bossen en parken : en (bos)ecologisch onderzoek aan het"Merlewood Research Station" : verslag van een orienteringsreis van 5 t/m 15 juni 1979
  Wijngaard, J.K.R. van den; Hees, A.F.M. van - \ 1979
  Wageningen : De Dorschkamp (Rapport / Rijksinstituut voor Onderzoek in de Bos- en Landschapsbouw "De Dorschkamp" no. 215) - 108
  bosbouw - bosbedrijfsvoering - planning - werkplannen - parken - bosbezit - particuliere bosbouw - bossen - particulier eigendom - groot-brittannië - opbrengstregeling - opbrengsten - forestry - forest management - planning - working plans - parks - forest ownership - private forestry - forests - private ownership - great britain - yield regulation - yields
  Plan van een boskern als onderdeel van een bosgebied in de Lopikerwaard
  Kleef, H.A. van - \ 1973
  Wageningen : Instituut voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding (Nota / Instituut voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding 783) - 8
  bosbedrijfsvoering - planning - werkplannen - opbrengstregeling - opbrengsten - nederland - utrecht - lopikerwaard - forest management - planning - working plans - yield regulation - yields - netherlands - utrecht - lopikerwaard
  Beplanting rekreatieve gebieden : bijdrage tot de gedachtevorming omtrent groenelementen van formaat : studieprojekt
  Anonymous, - \ 1971
  Wageningen : Dorschkamp [etc.] - 59
  werkplannen - bosbedrijfsvoering - recreatie - bossen - bosbouw - bodemkarteringen - bodemtypen - groene zones - openbare parken - recreatiegebieden - publieke tuinen - landevaluatie - grondvermogen - bodemgeschiktheid - bosproducten - working plans - forest management - recreation - forests - forestry - soil surveys - soil types - green belts - public parks - amenity and recreation areas - public gardens - land evaluation - land capability - soil suitability - forest products
  Project Dorschkamp Stiboka
  Check title to add to marked list

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.