Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 20 / 58

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Zoetwatervoorziening in het Hoogheemraadschap van Rijnland : onderzoek met hulp van €ureyopener 1.0
  Stuyt, L.C.P.M. ; Bakel, P.J.T. van; Delsman, J. ; Massop, H.T.L. ; Kselik, R.A.L. ; Paulissen, M.P.C.P. ; Oude Essink, G.H.P. ; Hoogvliet, M. ; Schipper, P.N.M. - \ 2013
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 2439) - 90
  zoet water - waterbeheer - verzilting - zout water - natuurbeheer - zoutwaterindringing - nadelige gevolgen - opbrengst - west-nederland - zuid-holland - fresh water - water management - salinization - saline water - nature management - salt water intrusion - adverse effects - outturn - west netherlands - zuid-holland
  Het veiligstellen van de toekomstige zoetwatervoorziening in het Hoogheemraadschap van Rijnland kan in beginsel op verschillende manieren worden geeffectueerd. Elke maatregel die hiertoe wordt overwogen beïnvloedt het chloridegehalte van het polderwater en daarmee de kwaliteit van beregeningswater voor de landbouw en de ecologische kwaliteit. Een aanzienlijke reeks maatregelen is geëvalueerd met behulp van €ureyopener 1.0, een in MS Excel ontwikkeld analyse-instrument, bedoeld voor interactief gebruik. De handelingsruimte die beschikbaar is om anders om te gaan met zoet water zijn geanalyseerd en in beeld gebracht, uitgedrukt in effect op de watervraag, zoutschade aan landbouwgewassen en effecten op de natuur.
  Bodemindicatoren voor duurzaam bodemgebruik in de veenweiden. Ecosysteemdiensten van landbouw- en natuurpercelen in het veenweidegebied van Zuid-Holland, Noord-Holland en Utrecht. Deel A Onderzoeksrapportage
  Deru, J.G.C. ; Eekeren, N.J.M. van; Kloen, H. ; Dijkman, W. ; Akker, J.J.H. van den; Goede, R.G.M. de; Schouten, T. ; Rutgers, M. ; Smits, S. ; Jagers Op Akkerhuis, G.A.J.M. ; Dimmers, W.J. ; Keidel, H. ; Lenssinck, F.A.J. ; Bloem, J. - \ 2012
  Driebergen : Louis Bolk Instituut (Publicatie / Louis Bolk Instituut nr. 2012-005 LbD) - 115
  veenweiden - bodemchemie - organische stof - draagkracht - landgebruik - drainage - ecosystemen - duurzaamheid (sustainability) - landbouw - natuurgebieden - west-nederland - peat grasslands - soil chemistry - organic matter - carrying capacity - land use - ecosystems - sustainability - agriculture - natural areas - west netherlands
  Bodemindicatoren voor duurzaam bodemgebruik in de veenweiden : ecosysteemdiensten van landbouw- en natuurpercelen in het veenweidegebied van Zuid-Holland, Noord-Holland en Utrecht. De veenweiden van West Nederland vormen een oud en uniek landschap, zowel wat betreft landbouw als biodiversiteit en natuur. Het organische karakter van de bodem onder dit gewaardeerde cultuurlandschap is echter zowel de kracht als de zwakte ervan. Door de ontwatering voor landbouwgebruik vindt netto afbraak van de bodemorganische stof plaats, met bijbehorende bodemdaling en emissie van broeikasgassen. Om met zo min mogelijk bodemdaling en emissie van broeikasgassen een zo goed mogelijke productie en diversiteit te halen zijn handvaten nodig die gericht zijn op enerzijds de ecosysteemdiensten die de veenweiden leveren en anderzijds de bodemkwaliteit die deze levering van ecosysteemdiensten mogelijk maakt.
  Zwaveldynamiek in het West-Nederlandse laagveengebied : met het oog op klimaatverandering
  Vermaat, J. ; Harmsen, J. ; Hellmann, F. ; Geest, H. van der; Klein, J.J.M. de; Kosten, S. ; Smolders, F. ; Verhoeven, J. - \ 2012
  Amsterdam : Vrije Universiteit - 83
  veenweiden - oppervlaktewater - eutrofiëring - sulfaten - natuurgebieden - klimaatverandering - west-nederland - peat grasslands - surface water - eutrophication - sulfates - natural areas - climatic change - west netherlands
  Sulfaatconcentraties in het oppervlaktewater van het West-Nederlandse laagveengebied kunnen bijzonder hoog zijn. Er bestaat onduidelijkheid over de bronnen en de effecten van dit sulfaat. De huidige studie combineert jaarbalansen op perceel-, polder- en stroomgebiedsschaal met een analyse van de ruimtelijke variatie in sulfaatconcentraties, en met een literatuurstudie naar kritische drempelconcentraties voor eutrofiëring, toxiciteit, en de ontwikkeling van gewenste laagveennatuur. De bevindingen worden gecombineerd met KNMI klimaatscenario’s zodat de effecten van klimaatsveranderingen kunnen worden ingeschat.
  Watervraag glastuinbouw West Nederland en klimaatverandering: Verkenning naar de effecten van klimaatverandering op de watervraag en de watervoorziening voor de glastuinbouw in Midden-West Nederland: een quick scan
  Voogt, W. ; Eveleens-Clark, B.A. ; Bruins, M.A. - \ 2012
  Bleiswijk : Wageningen UR Glastuinbouw (Rapporten GTB 1074) - 52
  glastuinbouw - water - vraag - watervoorziening - west-nederland - klimaatverandering - impact - klimaatadaptatie - regionale verkenningen - nederland - greenhouse horticulture - water - demand - water supply - west netherlands - climatic change - impact - climate adaptation - regional surveys - netherlands
  Samenvatting In opdracht van de provincie Zuid-Holland is als quick scan de watervraag voan de glastuinbouw in het gebied Midden West-Nederland berekend. Dit is gedaan aan de hand van de areaalgegevens van de landbouwtelling 2009. Het gebied is onderverdeeld in 12 subgebieden die qua structuur, aard van de bedrijven of als geografische eenheid logischerwijze bij elkaar horen. Van deze gebieden is een karakterisering gegeven van de type bedrijven en teelten die daar plaatsvinden. De verschillen in watervraag tussen gewassen is groot , bovendien is er een groot aantal parameters van belang. Om overzicht te krijgen zijn de gewassen ingedeeld in waterverbruiksklassen, die qua teeltwijze, watervraag en met name zoutgevoeligheid bij elkaar horen. Voor de watervraag is in ieder geval van belang onderscheid te maken tussen substraatteelt en grondgebonden teelt. Aangezien de CBS cijfers hierover geen informatie geven is per teelt of teeltcategorie van de CBS data op basis van expert judgement aangemerkt of het substraat- of grondgebonden teelt betreft. Uiteindelijk zijn de waterverbruiksklassen nog weer samengenomen in vier groepen: substraatteelt groenten, substraatteelt bloemen, grondgebonden bloemen en grondgebonden groenten. Uit elke groep is één vertegenwoordiger genomen, waarvoor berekeningen zijn uitgevoerd van de waterbehoefte met het model WATERSTROMEN. De berekeningen zijn gedaan met drie weerjaren: 1967 als een normaal jaar, en twee extreem droge jaren 1976 en 2003, voor drie klimaat scenario’s: de werkelijke situatie (huidig klimaat), het W scenario (warm en nat klimaat) en het W+ scenario (warm en droog). De datasets waren gedeeltelijk afkomstig van de meetstations van het KNMI (Scheveningen, Hoofddorp, De Bilt) en van WUR-glastuinbouw (Naaldwijk). Om de afhankelijkheid van de kwaliteit van het gietwater ook in beeld te brengen zijn alle modelruns gedaan met twee varianten, namelijk met aanvullend water via omgekeerde osmose en suppletie via oppervlaktwater. Er zijn kenmerkende verschillen tussen de regio’s. Afgezien van de verschillen in totale oppervlakte glas komen bepaalde teelten of teeltwijzen in sommige regios sterker voor dan anderen. Ook het verschil in gemiddelde bedrijfoppervlakte is evident. Op deze manier is elke gebied enigszins te karakteriseren. De resultaten geven aan dat in het huidige klimaat, met een weersitiuatie als in 1967, de glastuinbouw nagenoeg volledig zelfvoorzienend is, met uitzondering van de grondgebonden teelten, waar voor een deel (de groenteteelt) bewust oppervlaktewater wordt gebruikt. In extreem droge jaren zoals in 1976 en 2003 neemt de afhankelijkheid van externe bronnen echter sterk toe. Uit hemelwater is dan niet meer dan 65 a 70% dekking mogelijk. De invloed van de klimaatscenarios is veel kleiner dan het efffect van droge of natte jaren. Door de verschillen in (geschat) stralingsniveau is er soms minder water vraag (W) soms iets meer (W+) , maar vooral de verschillen in neerslag werken uit in verschillen in dekkingsgraad. In het W scenario is de situatie soms iets gunstiger dan het huidig scenario, gemiddeld is de uitkomst van dit scenario dat de glastuinbouw iets minder afhankelijk is van aanvullend water dan in het huidig klimaat. In het W+ scenario is er ook voor een normaal jaar onvoldoende dekking (92 – 94%) maar in de extreem droge jaren neemt het af tot <60%.
  Basic survey zout en joint fact finding effecten van zout: naar een gedeeld beeld van het zoetwaterbeheer in laag Nederland
  Stuyt, L.C.P.M. ; Bakel, P.J.T. van; Massop, H.T.L. - \ 2011
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 2200) - 143
  landgebruik - landbouw - zoet water - verzilting - waterbeheer - waterschappen - inventarisaties - west-nederland - zuidwest-nederland - noord-nederland - land use - agriculture - fresh water - salinization - water management - polder boards - inventories - west netherlands - south-west netherlands - north netherlands
  Het landbouwkundig grondgebruik in Nederlandse kustregio's wordt in toenemende mate geconfronteerd met verzilting. Over de urgentie en prognose van dit probleem bestaat structureel onduidelijkheid. Het zoetwaterbeheer dat voor de landbouw door twaalf kustnabije waterschappen in de loop van de decennia is ontwikkeld, is daarom geïnventariseerd, gerapporteerd en zo goed mogelijk in kaart gebracht, onder meer in een set landsdekkende, thematische serviceniveaukaarten. Het serviceniveau wordt hier gedefinieerd als de chlorideconcentratie in het oppervlaktewater waaruit water geleverd wordt aan de gebruikers. Het draagvlak voor de ontwikkelde ‘eerste generatie’ Serviceniveau kaarten lijkt vooralsnog gering. De kaarten suggereren eenduidigheid, maar dat is schijn. Beheerders sturen op meer criteria dan chloride. Het project heeft niettemin waardevolle discussies op gang gebracht over zeer relevante zaken als zoetwaternormering. De verzamelde informatie vormt een goede basis voor nadere precisering van de werkelijke urgenties op dit dossier, in nauwe samenspraak de geïnterviewde waterbeheerders. Dat zijn: Hunze en Aa's; Noorderzijlvest; Fryslan; Zuiderzeeland; Hollands Noorderkwartier; AGV-Waternet; Rijnland; Delfland; Brabantse Delta; Schieland-Krimpenerwaard; Hollandse Delta en Scheldestromen.
  Normering van de belasting situatie droogte : een gestandaardiseerde methode om periodes van droogte en natheid weer te geven
  Oostindie, K. ; Wesseling, J.G. ; Ritsema, C.J. - \ 2010
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport ) - 42
  neerslag - droogte - bodemwater - hydrologische gegevens - voorspelling - dijken - veengronden - west-nederland - precipitation - drought - soil water - hydrological data - prediction - dykes - peat soils - west netherlands
  Indien actuele maandelijkse neerslaghoeveelheden worden vergeleken met historische neerslagreeksen, dan kan men, gebruik makend van statistische technieken, inzichtelijk maken hoe de desbetreffende maand afwijkt ten opzichte van het langjarig gemiddelde. Er kan een kansberekening worden uitgevoerd, waardoor het mogelijk is de hoeveelheid neerslag te classificeren als droog, normaal, of nat. Voor 3 neerslagstations in west Nederland zijn deze analyses uitgevoerd. Bovendien is met behulp van HYDRUS-2D een dijkvak doorgerekend. Hierbij is gezocht naar relaties tussen de neerslaganalyses en berekende grondwaterstanden, waterafstotendheid en bodemvochtgehaltes.
  Uncertainty assessment of N2O inventories : explorations at different spatial and temporal scales for the Dutch fen meadow landscape
  Nol, L. - \ 2010
  Wageningen University. Promotor(en): Tom Veldkamp; Peter Verburg; Gerard Heuvelink. - [S.l. : S.n. - ISBN 9789085856504 - 181
  landbouw - landgebruik - emissie - broeikasgassen - luchtverontreiniging - distikstofmonoxide - modellen - nederland - veenweiden - west-nederland - agriculture - land use - emission - greenhouse gases - air pollution - nitrous oxide - models - netherlands - peat grasslands - west netherlands
  Het belangrijkste doel van dit proefschrift is om de onzekerheid van lachgasemissieinventarisaties voor het Nederlandse veenweidegebied te kwantificeren. Representaties van databases die informatie over landbedekking bevatten, verschillen significant van het werkelijke landschap. Wanneer een dergelijke database met informatie over landbedekking onzekerheden bevat en wordt gebruikt als invoer voor emissie-inventarisaties, kan er voortplanting optreden van systematische en toevallige fouten. Opervlaktes grasland, sloten en slootkanten zijn gemeten en berekend voor twee polders in het Nederlandse veenweidegebied.
  Behoud van veenbodems door ander peilbeheer : maatregelen voor een robuuste inrichting van het westelijk veenweidegebied
  Jansen, P.C. ; Hendriks, R.F.A. ; Kwakernaak, C. - \ 2009
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 2009) - 103
  veengronden - grondwaterstand - grondwateraanvulling - landgebruiksplanning - nederland - veenweiden - verdroging (milieu) - west-nederland - groene hart - peilbeheer - peat soils - groundwater level - groundwater recharge - land use planning - netherlands - peat grasslands - groundwater depletion - west netherlands - groene hart - water level management
  In het kader van het programma ‘Leven met Water’ is het project ‘Waarheen met het Veen’ uitgevoerd dat de gevolgen van waterbeheer in relatie tot ruimtegebruik en natuur in het westelijk veenweidegebied heeft onderzocht. Dit rapport vormt de afsluiting van een deelproject waarin de gevolgen van verschillende peilstrategieën voor onder andere maaivelddaling, waterinlaat, emissies en waterkwaliteit zijn onderzocht. Hiervoor is gebruik gemaakt van modeluitkomsten uit twee eerdere studies die in representatieve deelgebieden zijn uitgevoerd. Bij de peilstrategieën zijn verschillen in drooglegging, peilvakgrootte, onderwaterdrains en peilregimes in beschouwing genomen. Ook is een verkenning gedaan naar de gevolgen van klimaatverandering.
  Verkenning van een landschapsimpact analyse : een uitwerking voor drie deelgebieden in het Groene Hart
  Breman, B.C. ; Weijschede, T.J. ; Bont, C.H.M. de - \ 2009
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 1972) - 114
  landschap - landschapsbescherming - impact - milieueffect - bescherming - ontwikkeling - nederland - landschapsanalyse - landschapsbeheer - nationale landschappen - groene hart - west-nederland - veenweiden - landscape - landscape conservation - impact - environmental impact - protection - development - netherlands - landscape analysis - landscape management - national landscapes - groene hart - west netherlands - peat grasslands
  Voor Nationale Landschappen geldt de beleidsstrategie ‘Behoud door Ontwikkeling’ ten aanzien van de landschappelijke kwaliteiten. Dit vereist een concretisering van de (waardevolle) landschappelijke karakteristieken en inzicht in de verwachtte impact van ruimtelijke ontwikkelingen. In dit onderzoeksrapport is op deelgebiedsniveau binnen het Nationaal Landschap Groene Hart invulling gegeven aan het instrument van landschapsimpact analyse (LIA) om de waarde van dit instrument voor (anticiperend) landschapsbeleid te verkennen.
  De economie van het veenrietweidebedrijf : een quickscan voor West-Nederland
  Daatselaar, C.H.G. ; Hoogendam, K. ; Poppe, K.J. - \ 2009
  Utrecht : InnovatieNetwerk (Rapport / InnovatieNetwerk nr. 09.2.218) - ISBN 9789050593984 - 51
  veengronden - grondwaterspiegel - landgebruik - phragmites - economische analyse - waterstand - veenweiden - west-nederland - multifunctionele landbouw - peat soils - water table - land use - phragmites - economic analysis - water level - peat grasslands - west netherlands - multifunctional agriculture
  Deze quickscan onderzoekt of en hoe het voor bestaande melkveehouders aantrekkelijk kan zijn om deels − of geheel − over te schakelen op rietteelt. Het concept is bedoeld om de overstap aantrekkelijk te maken naar ‘natte landbouw’ in (landbouw)gebieden die vernatten. Wanneer wordt het interessant om over te stappen op rietteelt in een gebied waar de traditionele landbouw niet meer kan ondernemen
  Waarheen met het veen : kennis voor keuzes in het westelijke veenweidegebied
  Woestenburg, M. ; Kwakernaak, C. - \ 2009
  Wageningen : Uitgeverij Landwerk - ISBN 9789077824108 - 119
  veengronden - hydrologie - regionale planning - klimaatverandering - veenweiden - groene hart - west-nederland - peat soils - hydrology - regional planning - climatic change - peat grasslands - groene hart - west netherlands
  Het Nederlandse veenweidelandschap is uniek in de wereld. Door ontwatering voor de veehouderij verdwijnt de veenbodem echter snel. Het onderzoekprogramma 'Waarheen met het veen?’ heeft hiervoor concrete oplossingen uitgewerkt. Met aangepast peilbeheer, aangevuld met een nieuwe techniek voor drainage en infiltratie van slootwater, zijn er goede perspectieven voor het behoud van het veenweidelandschap. Alterra heeft samen met het Centrum Landbouw en Milieu, Royal Haskoning, het LEI, de Universiteit Utrecht, de Vrije Universiteit Amsterdam en het Planbureau voor de Leefomgeving onderzocht welke maatregelen effectief zijn om de bodemdaling te remmen, en hoe die doorwerken naar landbouw, natuur en landschap
  Mogelijkheden voor toepassing van fosfaatfilters in de bloembollenteelt
  Chardon, W.J. ; Reijers, N. ; Dam, A.M. van - \ 2009
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 1714) - 50
  bloembollen - bodemverontreiniging - fosfaten - uitspoelen - drainagewater - filters - zandgronden - oppervlaktewaterkwaliteit - west-nederland - noord-holland - ornamental bulbs - soil pollution - phosphates - leaching - drainage water - filters - sandy soils - surface water quality - west netherlands - noord-holland
  Een tekort aan fosfaat in de bollenteeltteelt gaat echter vaak ten koste van de bolkwaliteit en de opbrengst. Uitspoeling van fosfaat kan mogelijk voorkomen worden met fosfaatfilters in drains en sloten. Doel van dit project was het inventariseren van bestaande kleinschalige systemen om drainwater te filteren om fosfaatconcentraties te verminderen. Van een tweetal voorbeeldpolders (Hoogeveense polder en Polder Callandsoog) werden gegevens verzameld over waterkwaliteit om na te gaan welk type filtersysteem gebruikt zou kunnen worden
  Laag Nederland : Natura 2000-gebieden
  Schaminée, J.H.J. ; Janssen, J.A.M. ; Hommel, P.W.F.M. ; Horsthuis, M.A.P. ; Ketelaar, R. ; Kwak, R.G.M. ; Noordhuis, R. ; Oudshoorn, M.J. ; Stortelder, A.H.F. ; Veer, R. van 't; Weeda, E.J. - \ 2009
  Zeist : KNNV (Europese natuur in Nederland 3-2) - ISBN 9789050112826 - 248
  natuurbescherming - flora - fauna - habitats - landschap - nederland - natura 2000 - natuurgebieden - west-nederland - noord-nederland - nature conservation - flora - fauna - habitats - landscape - netherlands - natura 2000 - natural areas - west netherlands - north netherlands
  Europese natuur in Nederland, Natura 2000-gebieden hanteert dezelfde driedeling als de klassieker Wilde planten : Hoog Nederland, Laag Nederland en Zee en kust . Voor alle Natura 2000-gebieden geeft het heldere beschrijvingen van landschap en natuurwaarden. Prachtige kleurenfoto's en aquarellen van Ed Hazebroek brengen de landschappen en de soorten in beeld. Het boek is voorzien van heldere kaartjes, een handig overzicht van habitattypen en -soorten en talloze literatuurverwijzingen.
  Vergeten land : ontginning, bewoning en waterbeheer in de westnederlandse veengebieden (800-1350)
  Bont, C.H.M. de - \ 2008
  Wageningen University. Promotor(en): Jelle Vervloet; G.P. van de Ven. - [S.l.] : S.n. - ISBN 9789085049685 - 652
  veengebieden - ontginning - waterbeheer - bewoning - geschiedenis - geografie - nederland - historische geografie - middeleeuwen - west-nederland - veenweiden - peatlands - reclamation - water management - tenancy - history - geography - netherlands - historical geography - middle ages - west netherlands - peat grasslands
  Van vergeten landschappen (vroegere veenontginningen) via landschapsdynamiek naar meer specifiek de regio tussen de duinen en het Gooi belandt dit proefschrift bij hervonden landschappen en komt daarmee midden in Amsterdam terecht. De oorsprong ligt meerdere eeuwen verder terug dan ooit gedacht
  Waterpas nat- en droogteschadeberekeningen ten behoeve van landbouwkundige doelrealisatie : plan van aanpak
  Vos, J.A. de; Bakel, P.J.T. van; Hoving, I.E. - \ 2008
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 1653) - 66
  melkveebedrijven - bodemwater - agrarische bedrijfsvoering - weersgegevens - planning - grondwaterspiegel - regulatie - veenweiden - waterstand - gewasgroeimodellen - west-nederland - dairy farms - soil water - farm management - weather data - planning - water table - regulation - peat grasslands - water level - crop growth models - west netherlands
  We beschrijven in een concreet stappenplan hoe dit instrumentarium gebruikt kan worden bij het ontwikkelen van een watergebiedsplan in het veenweidegebied door een waterschap. In deze methodiek wordt gebruik gemaakt van GIS bestanden om voor het gebied alle informatie te verzamelen over de ligging van percelen en de melkveebedrijven, informatie over bodemtypen en hydrologie. Uitgegaan wordt van vaste streefpeilen. Zo ontstaan er zeven hydrologische bedrijfstyperingen variërend van droog tot nat. Berekeningen worden gemaakt voor tien weerjaren en de variatie tussen de tien jaar wordt vertaald naar een verdiepte HELP tabel
  Klimaatverandering, een nieuwe crisis voor onze landschappen
  Corporaal, A. ; Stortelder, A.H.F. ; Schaminée, J.H.J. ; Huiskes, H.P.J. - \ 2007
  Wageningen : Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu (WOt-rapport 51) - 72
  klimaatverandering - cultuurlandschap - kustgebieden - landgebruik - zeespiegelschommelingen - zeeniveau - rivierengebied - west-nederland - veengebieden - climatic change - cultural landscape - coastal areas - land use - sea level fluctuations - sea level - rivierengebied - west netherlands - peatlands
  De landschappen in ons land zijn ‘man made’ en tot enkele decennia geleden nog met een geheel eigen ‘gezicht’. De afgelopen halve eeuw zijn er telkens schoksgewijs grote landschappelijke veranderingen aan de orde geweest door veranderingen in het landgebruik, en de effecten van klimaatverandering komen daar nog bovenop. Dit rapport gaat in op de effecten die optreden door de ‘mediterranisatie’ en zeespiegelrijzing en hoe dat doorwerkt in de identiteit van het landschap. Landschappelijke verandering mondt uit in het verloren gaan van kenmerken, maar er ontstaan ook weer nieuwe. De balans is voor het laagveenlandschap negatief en ook de buitendijkse gebieden komen er slecht af; binnendijks komen er veel nieuwe kansen, maar de feitelijke ontwikkelingen zijn nog onzeker. Internationale en integrale aanpak per stroomgebied is noodzakelijk. Als de autonome ontwikkeling doorgaat en als het beleid niet bijgesteld wordt, zal het oer-Hollandse landschap, vooral in West Nederland, verdwijnen. Door te investeren in spongiteit, omhoog boeren en cyclisch polderen kan het tij in belangrijke mate gekeerd worden. Trefwoorden: brongericht rivierbeheer, cyclisch polderen klimaatverandering, kustgebied, laagland-landschap, laagveengebied, mediterranisatie, omhoog-boeren, , rivierengebied, spongiteit
  Naar een klimaatbestendig Groene Hart : beleidsopgaven, concepten en strategieën voor een duurzame inrichting van het Groene Hart
  Kwakernaak, C. ; Dauvellier, P.L. - \ 2007
  [S.l.] : Klimaat en Ruimte (Uitgave BSIK programma's Klimaat voor Ruimte, Leven met Water en Habiforum ) - ISBN 9789051920383 - 44
  regionale planning - landgebruiksplanning - klimaatverandering - stedelijke gebieden - groene hart - veenweiden - west-nederland - regional planning - land use planning - climatic change - urban areas - groene hart - peat grasslands - west netherlands
  Studie uitgevoerd in het kader van de Routeplanner 2010 > 2050:”Naar een Klimaatbestendig Nederland”. Een duurzame gebiedsontwikkeling in het Groene Hart, hoe krijgt dat vorm, rekening houdend met klimaatverandering. Want: De ambitie om de problemen in het Groene Hart aan te pakken is volop aanwezig. De vraag die overblijft, is: Is straks (zeg 2050) het Groene Hart wel voldoende klimaatbestendig ingericht. Daarover gaat dit rapport.
  Net regional ecosystem CO2 exchange from airborne and ground-based eddy covariance, land-use maps and weather observations
  Miglietta, F. ; Gioli, B. ; Hutjes, R.W.A. ; Reichstein, M. - \ 2007
  Global Change Biology 13 (2007)3. - ISSN 1354-1013 - p. 548 - 560.
  broeikasgassen - kooldioxide - weersgegevens - landgebruik - eddy-covariantie - west-nederland - greenhouse gases - carbon dioxide - weather data - land use - eddy covariance - west netherlands - carbon-dioxide - spatial variability - flux measurements - soil respiration - water-vapor - aircraft - forests - models - vegetation - germany
  Measurements of regional net ecosystem exchange (NEE) were made over a period of 21 days in summer 2002 in the South-Central part of the Netherlands and extrapolated to an area of 13 000 km2 using a combination of flux measurements made by a Sky Arrow ERA research aircraft, half-hourly eddy covariance data from four towers, half-hourly weather data recorded by three weather stations and detailed information on regional land use.
  Measurements of regional net ecosystem exchange (NEE) were made over a period of 21 days in summer 2002 in the South-Central part of the Netherlands and extrapolated to an area of 13 000 km(2) using a combination of flux measurements made by a Sky Arrow ERA research aircraft, half-hourly eddy covariance data from four towers, half-hourly weather data recorded by three weather stations and detailed information on regional land use. The combination of this type of information allowed to estimate the net contribution of the terrestrial ecosystems to the overall regional carbon flux and to map dynamically the temporal and spatial variability of the fluxes. A regional carbon budget was calculated for the study period and the contributions of the different land uses to the overall regional flux, were assessed. Ecosystems were, overall, a small source of carbon to the atmosphere equivalent to to 0.23 +/- 0.025 g C m(-2) day(-1). When considered separately, arable and grasslands were a source of, respectively, 0.68 +/- 0.022 and 1.28 +/- 0.026 g C m(-2) day(-1). Evergreen and deciduous forests were instead a sink of -1.42 +/- 0.015 g C m(-2) day(-1). During the study period, forests offset approximately 3.5% of anthropogenic carbon emission estimates obtained from inventory data. Lacking of a robust validation, NEE values obtained with this method were compared with independent state of art estimates of the regional carbon balance that were obtained by applying a semi-empirical model of NEE driven by MODIS satellite fAPAR data. The comparison showed an acceptable matching for the carbon balance of forest that was a sink in both cases, while a much larger difference for arable and grassland was found. Those ecosystems were a sink for satellite-based estimates while they were a source for the combined aircraft and tower estimates. Possible causes of such differences are discussed and partly addressed. The importance of new methods for determining carbon balance at the regional scale, is outlined.
  Meerjarenprogramma Ontsnippering en de Natte As; quick-scan ontsnipperende maatregelen in robuuste verbindingen
  Grift, E.A. van der; Vos, C.C. ; Koolstra, B.J.H. ; Kuipers, H. - \ 2006
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 1309) - 101
  infrastructuur - nederland - ecologische hoofdstructuur - wildpassages - west-nederland - noord-nederland - habitatfragmentatie - infrastructure - netherlands - ecological network - wildlife passages - west netherlands - north netherlands - habitat fragmentation
  Verkenning in het kader van het meerjarenprogramma ontsnippering MJPO naar mogelijkheden voor ecologische verbindingen op plaatsen waar deze rijksinfrastructuur kruisen (zowel verkeers-, spoor- als vaarwegen). Het betreft twee natte ecologische assen. 1. West-Nederland: vanaf Hardinxveld via laagveenplassen Reeuwijk, Nieuwkoop, Vinkenveen, Ankeveen naar IJmeer (de Centrale Poort) Daarna afbuigend naar de duinen van Noord-Holland (Kust tot kust-tak). 2. Noord-Nederland. Globaal vanaf Dollard ? Eems via Midden Groningen, Leekstermeer, Oude Venen naar Noordwest-Overijssel. Deze kent vier aftakkingen. In totaal zijn er 21 knelpunten in de natte as
  Behoud veenweiden vergt megaherinrichting : waterbeheer is probleem én oplossing
  Kwakernaak, C. ; Rienks, W.A. - \ 2005
  Boomblad 17 (2005)5/6. - ISSN 0924-0101 - p. 30 - 32.
  veengronden - bodemfysica - landgebruik - natuurbescherming - waterbeheer - veenweiden - west-nederland - peat soils - soil physics - land use - nature conservation - water management - peat grasslands - west netherlands
  Onlangs bundelden onderzoekers van LEI en Alterra hun ervaringen met het wesetelijk veenweidegebied. Het grootste probleem is het waterprobleem, waarbij ook aspecten van inklinking, recreatie, bewoning, waterberging, en daardoor ruimtelijke inrichting een rol spelen
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.