Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Current refinement(s):

Records 1 - 3 / 3

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: keywords==wonen
Check title to add to marked list
Groenblauwe dooradering van het landelijk gebied; een overzicht van waarden, functies, functiecombinaties, opties tot vermarkting, subsidies, regelingen ruimtelijke ordening en meer
Henkens, R.J.H.G. ; Raffe, J.K. van - \ 2002
Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 474) - 72
landschap - landbouwgrond - ecosystemen - landschapsbescherming - landgebruik - natuurbescherming - subsidies - financiën - nederland - cultuurlandschap - ecologische hoofdstructuur - economie - ecologie - functiecombinatie - landbouw - landelijk gebied - multifunctioneel landgebruik - natuur - recreatie - ruimtelijke ordening - sociologie - waterhuishouding - werken - wonen - landscape - agricultural land - ecosystems - landscape conservation - land use - nature conservation - finance - netherlands - cultural landscape - ecological network
Deze studie komt voort uit het project Kwaliteitsimpuls landelijk gebied, dat tot doel had de kwaliteit en identiteit van het landelijk gebied te versterken door de aanleg, het herstel en het beheer van 40 000 ha aan landschapselementen. Deze landschapselementen kunnen functies vervullen op het gebied van natuur, landschap, landbouw, recreatie en toerisme, waterhuishouding, en wonen en werken. Het rapport geeft een overzicht van voorwaarden voor en voorbeelden van kansrijke situaties voor functiecombinaties. Daarnaast komen de vele economische en bestuurlijke aspecten aan bod, zoals aanleg- en beheerkosten, opbrengsten, subsidiëring en de ruimtelijk ordening.
Groene metropolen; het eerste jaar; 2001
Gerritsen, E. ; Timmermans, W. - \ 2002
Wageningen : Alterra - 72 p.
infrastructuur - recreatie - ruimtelijke ordening - stadsecologie - stadslandbouw - stedelijk groen - wonen
Catalogus groen wonen; voorbeelden van bestaande of geplande groene woonmilieus
Dooren, N. van; Harsema, H. - \ 2000
Blauwe Kamer (2000)6 (bijlage). - ISSN 1389-742X - p. 51 - 51.
groen - ruimtelijke ordening - stad - wonen - woonomgeving - Groningen - Friesland - Drenthe - Gelderland - Flevoland - Utrecht - Noord-Holland - Zuid-Holland - Brabant - Limburg
Check title to add to marked list

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.