Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 19 / 19

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  PPS Innovatie slag groeisubstraat tuinbouwketen. Deelproject 1 BioFoam als substraat : Resultaten 2015
  Baltissen, A.H.M.C. - \ 2016
  Randwijk : Wageningen Plant Research , onderdeel van Wageningen University & Research, Business Unit Bloembollen, Boomkwekerij en Fruit (Praktijkonderzoek Plant & Omgeving rapport 2016-02) - 19
  biopolymeren - schuimplastic - productontwikkeling - substraten - vervangmiddelen - materialen uit biologische grondstoffen - biobased economy - bos- en haagplantsoen - boomteelt - naaldbomen als sierplanten - levermossen - biopolymers - plastic foam - product development - substrates - substitutes - biobased materials - biobased economy - woody nursery stock - arboriculture - ornamental conifers - liverworts
  BioFoam® zijn geschuimde bolletjes (vergelijkbaar met piepschuim) die worden gemaakt op basis van Polymelkzuur (PLA). PLA is een polymeer (plastic) dat gemaakt wordt uit hernieuwbare grondstoffen zoals mais zetmeel of suikerstroop (uit bijvoorbeeld suikerriet). PLA is 100% hernieuwbaar en volledig biologisch afbreekbaar. Dit project “BioFoam als substraat” is een onderdeel van de PPS “Innovatie slag groeisubstraat tuinbouw keten” en heeft de focus op de inzet BioFoam® als onderdeel van substraat in de boomkwekerij. Dit rapport beschrijft de resultaten van de proef te PPO Randwijk in 2015.
  Gebruik van groene middelen : Inventarisatie laanboomkwekerij
  Sluis, B.J. van der; Kuik, A.J. van; Baltissen, A.H.M.C. - \ 2016
  Wageningen : Wageningen Plant Research, Bloembollen, Boomkwekerij & Fruit - 22
  bos- en haagplantsoen - straatbomen - aantrekkelijke bomen - gelderland - gewasbescherming - geïntegreerde plagenbestrijding - biologische bestrijding - natuurlijke producten - bladvoeding - natuurlijke vijanden - organismen ingezet bij biologische bestrijding - woody nursery stock - street trees - amenity trees - gelderland - plant protection - integrated pest management - biological control - natural products - foliar nutrition - natural enemies - biological control agents
  In de laanboomteelt in de regio Opheusden wordt al jarenlang gewerkt aan verduurzaming van de teeltmethoden. Het verantwoord toepassen van gewasbeschermingsmiddelen is daarvan een belangrijk onderdeel. Door strengere regelgeving wordt het chemische middelenpakket steeds verder beperkt en komen boomkwekers in toenemende mate voor knelpunten te staan. Uit oriënterende gesprekken in de regio blijkt dat een deel van de boomkwekerijbedrijven zich inmiddels toelegt op het gebruik van groene middelen om zo de afhankelijkheid van chemische middelen te verkleinen. Volgens de definitie van het Ctgb zijn dit gewasbeschermingsmiddelen van natuurlijke oorsprong (planten, dieren, microorganismen) met een laag risico voor mens, dier, milieu en niet-doelorganismen. In dit project wordt geïnventariseerd wat de mate van gebruik is van groene middelen door laanboomkwekers in de regio Rivierenland én wat hun ervaringen zijn met deze middelen. De uitkomst kan de sector in de regio benutten om de kennisuitwisseling voor duurzaam telen te bevorderen, zowel tussen kwekers als naar de burgers.
  Verkenning sensing laanboomkwekerij : toepassing van de bodemscan in de laanboomkwekerij
  Baltissen, A.H.M.C. ; Sluis, B.J. van der - \ 2016
  Randwijk : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving BBF - 17
  aftasten - remote sensing - sensors - bos- en haagplantsoen - bomen - sensing - remote sensing - sensors - woody nursery stock - trees
  De doelstelling van dit project is het verkennen van de mogelijkheden van nieuwe sensing technieken in de laanboomkwekerij. Gekozen is voor het uitvoeren van een sensing van de bodem. De bodem is de basis van de teelt. Het verkrijgen van inzicht in de variatie van de bodem kan helpen om teeltmaatregelen af te stemmen op die variatie. Dit rapport beschrijft een eerste verkenning naar de mogelijkheden van Proximal Soil Sensing en heeft als doel het vaststellen van de variatie van de bodem met een specifieke bodemsensor (EM38-mk2) en onderzoeken wat deze variatie betekent voor de laanboomteelt.
  Bestellen van bosplantsoen : handvaten voor de praktijk
  Jansen, Patrick ; Boosten, Martijn - \ 2015
  Wageningen : Stichting Probos - ISBN 9789074277266 - 103
  bos- en haagplantsoen - plantmateriaal - bosbouw - groenbeheer - beplanten - natuurbeheer - woody nursery stock - planting stock - forestry - management of urban green areas - planting - nature management
  Voor het aanleggen van een goed functionerende beplanting is veel vakkennis en ervaring noodzakelijk. Welke soorten, plantverbanden en mengingen moet ik gebruiken? Van welke genetische herkomst moet mijn plantmateriaal zijn? Hoe ga ik om met onkruid en wildschade? Dit zijn zo maar een paar vragen die de revue passeren. Vrijwel elke terreinbeheerder moet wel eens een beplanting aanleggen, maar voor slechts weinigen is het dagelijks werk. Dan is het niet eenvoudig om alle benodigde vakkennis paraat te hebben. Dit geldt zeker voor de keuze van het plantmateriaal. De keuze welk plantmateriaal gebruikt wordt is medebepalend voor het toekomstige functioneren van de beplanting. Daarom is het belangrijk om hierin de goede keuzes te maken. Deze gids geeft praktische handvaten voor beheerders die met dergelijke vragen te maken krijgen. Hierbij worden handige hulpmiddelen aangereikt die gebruikt kunnen worden bij het bestellen van plantmateriaal en het controleren van het geleverde materiaal. Deze gids richt zich hierbij vooral op bos- en haagplantsoen.
  Bestrijding ziekten en plagen met hetelucht in bos- en haagplantsoen
  Sluis, B.J. van der - \ 2013
  - 31
  bos- en haagplantsoen - houtachtige planten - aphididae - meeldauw - bestrijdingsmethoden - heteluchtbehandeling - duurzaamheidscriteria - tests - efficiëntie - woody nursery stock - woody plants - aphididae - mildews - control methods - hot air treatment - sustainability criteria - tests - efficiency
  Beukenbladluis in Fagus en meeldauw in Quercus zijn moeilijk te bestrijden aantastingen in Bos- en Haagplantsoen. Daarom moet er vaak worden gespoten. De sector zoekt naar een duurzame oplossing. Bestrijding met hetelucht zou dat kunnen zijn. Het doel van de veldproef was om de effectiviteit van deze methode in twee belangrijke teelten in bos- en haagplantsoen te testen.
  Hetelucht bestrijding in Bos- en Haagplantsoen : Mogelijk alternatief voor chemische bestrijding in beuk en eik? Een verkenning
  Sluis, B.J. van der - \ 2013
  Lisse : Praktijkonderzoek Plant en Omgeving BBF - 31
  bos- en haagplantsoen - plagenbestrijding - aphididae - meeldauw - fagus - quercus - alternatieve methoden - heteluchtbehandeling - efficiëntie - literatuuroverzichten - landbouwkundig onderzoek - woody nursery stock - pest control - aphididae - mildews - fagus - quercus - alternative methods - hot air treatment - efficiency - literature reviews - agricultural research
  In de teelt van Bos- en Haagplantsoen is een aantal ziekten en plagen moeilijk te beheersen. Twee daarvan zijn beukenbladluis in Fagus (beuk) en meeldauw in Quercus (eik) die een intensieve chemische bestrijding noodzakelijk maken. Door de cultuurgroep Bos- en Haagplantsoen is gevraagd onderzoek te doen naar de mogelijkheden van heteluchtbestrijding als alternatief voor chemische bestrijding. Daarnaast is een belangrijke aanvullende bijdrage geleverd door de werkgroep SIM (Scholing, Innovatie en MVO) van Treeport Zundert. Deze heteluchttechniek is afkomstig uit Chili. In Chili ontdekte men een goede nevenwerking tegen ziekten en plagen bij druif tijdens vorstbestrijding (Frostbuster). Dit is overgenomen door een mechanisatiebedrijf in België, dat mogelijkheden voor de toepassing in andere gewassen ziet. De methode is verder ontwikkeld onder de naam PCS (Physical Crop Stimulation). Momenteel wordt PCS op enkele bedrijven succesvol ingezet in de bessen- en kruidenteelt. In de bessenteelt wordt het vooral ingezet ter bestrijding van Botrytis en in de kruidenteelt tegen cicaden. Het literatuuronderzoek was vooral gericht op informatie over de effecten van kortstondige blootstelling en doseringen van hetelucht op organismen (planten, insecten, schimmels). Relevante literatuur is echter niet gevonden. De gevonden informatie was altijd gericht op een langdurigere hittebehandeling bij een lagere temperatuur of destructieve hittebehandeling.
  Effectieve bestrijding beukentopgalmug
  Elberse, I.A.M. ; Rijkers, D. ; Smits, A.P. - \ 2011
  Boom in business 2 (2011)4. - ISSN 2211-9884 - p. 36 - 38.
  plantenplagen - contarinia - dasineura - bos- en haagplantsoen - boomkwekerijen - monitoring - gewasbescherming - bestrijdingsmethoden - fagus - plant pests - contarinia - dasineura - woody nursery stock - forest nurseries - monitoring - plant protection - control methods - fagus
  In de teelt van beuk, zowel in laanbomen als in bos- en haagplantsoen, komt de laatste jaren steeds meer schade voor van beukentopgalmug. In 2009 werd al geconcludeerd dat de problemen door twee verschillende galmuggen werden veroorzaakt. In 2010 is gestart met een onderzoeksproject naar de bestrijding en levenscyclus van de galmuggen. Cultus Agro Advies en PPO beschrijven de tussentijdse resultaten. Dit project wordt gefinancierd door Productschap Tuinbouw.
  Consultancy : Neveneffect van Kalkstikstofbemesting
  Smits, A.P. - \ 2011
  Lisse : PPO Bloembollen en Bomen
  boomkwekerijen - onkruidbestrijding - alternatieve methoden - korrels - calciumcyaanamide - toepassing - zaailingen - bos- en haagplantsoen - landbouwkundig onderzoek - forest nurseries - weed control - alternative methods - granules - calcium cyanamide - application - seedlings - woody nursery stock - agricultural research
  Voor de boomkwekerijsector van bos- en haagplantsoen wordt Basamid nog gezien als onmisbaar voor de onkruidbestrijding in de teelt van zaailingen. De toelating van dit middel is vanaf 2012 echter onzeker. De sector zoekt daarom naar alternatieve methoden om de zaaibedden onkruidvrij te houden. Kalkstikstof (KSS), ook wel calciumcyaanamide genoemd, is een speciale meststof met nevenwerking op onkruiden. In het verleden is herhaaldelijk onderzoek gedaan naar de onkruidonderdrukkende nevenwerking van kalkstikstofbemesting. Destijds werd echter de bemesting toegepast in poedervorm. Vanwege gezondheidsoverwegingen is KSS alleen nog als granulaat toegelaten. Het is onbekend of de granulaatvorm ook een onkruidonderdrukkende werking heeft. In dit onderzoek is vastgesteld dat KSS ook bij de huidige formulering als granulaat een duidelijk onderdrukkend effect heeft op de kieming en groei van onkruiden. In een experiment op een zaaibed gaf de hoogste toegepaste concentratie het beste onderdrukkende effect op de kieming van onkruidzaden. Toepassing van KSS geeft verbranding aan het blad van gekiemd onkruid. Deze verbranding van het blad was bij de gebruikte concentraties echter niet voldoende om de gekiemde onkruiden te doden, de groei van deze onkruiden werd wel onderdrukt. Bij gebruik van KSS moet wel rekening worden gehouden met de stikstofgebruiksruimte van het bedrijf.
  Nieuwe autochtone herkomsten in Rassenlijst
  Buiteveld, J. ; Vries, S.M.G. de - \ 2010
  De Boomkwekerij 2010 (2010)8. - ISSN 0923-2443 - p. 19 - 19.
  rassen (planten) - catalogi - ulmus laevis - herkomst - kersen - prunus avium - genenbanken - plantenveredeling - plantenverzamelingen - rassenlijsten - bos- en haagplantsoen - varieties - catalogues - ulmus laevis - provenance - cherries - prunus avium - gene banks - plant breeding - plant collections - descriptive list of varieties - woody nursery stock
  In de Rassenlijst Bomen zijn drie nieuwe autochtone herkomsten opgenomen.
  Erkend bosbouwkundig uitgangsmateriaal van 'nieuwe EU-Richtlijn soorten' : een inventarisatie van geregistreerd bosbouwkundig uitgangsmateriaal
  Buiteveld, J. ; Vries, S.M.G. de - \ 2008
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 1720) - 67
  vermeerderingsmateriaal - plantmateriaal - bosbouw - eu regelingen - richtlijnen (directives) - registratie - bomen - bosbomen - nederland - bos- en haagplantsoen - propagation materials - planting stock - forestry - eu regulations - directives - registration - trees - forest trees - netherlands - woody nursery stock
  Door de invoering van de nieuwe EU-richtlijn voor Bosbouwkundig Teeltmateriaal in 2003 is de behoefte aan goed zaad en teeltmateriaal van berk, boskers, els, es, esdoorn, haagbeuk, linde, robinia en tamme kastanje toegenomen. De richtlijn schrijft namelijk voor dat teeltmateriaal van de belangrijkste soorten bos- en haagplantsoen alleen verhandeld mag worden als het ras of de opstand geregistreerd staat in een nationale rassenlijst van een EU-lidstaat. Om te kunnen voorzien in voldoende teeltmateriaal hebben onderzoekers van Alterra de rassenlijsten van 19 EU-landen geanalyseerd op geschiktheid voor Nederlandse omstandigheden. Het onderzoek maakt duidelijk dat er van zachte berk, haagbeuk, kastanje en zomerlinde weinig uitgangsmateriaal voorhanden is in de EU. Voor els, es en tamme kastanje zijn de geschikte opstanden inmiddels opgenomen in de 8e Rassenlijst Bomen.
  Drie veelbelovende innovaties voor bos- en haagplantsoen in onderzoek
  Meijer, H. - \ 2006
  De Boomkwekerij 19 (2006)18. - ISSN 0923-2443 - p. 15 - 15.
  innovaties - haagbomen - toegepast onderzoek - onkruidbestrijding - spuiten - zaaien - bos- en haagplantsoen - innovations - hedgerow trees - applied research - weed control - spraying - sowing - woody nursery stock
  Binnen het meerjarige project 'Innovatief teeltsysteem' gaat PPO in 2006 drie belangrijke vernieuwingen onderzoeken die perspectief kunnen bieden voor de bos- en haagplantsoenteelt. De innovaties zijn afkomstig uit andere sectoren. De vernieuwingen die onderzocht worden, zijn: onder glas in pluggen zaaien, met sleepdoek spuiten en onkruid in de rij wegblazen.
  Filmcoating beschermt boomzaden tegen kiemplantenziekte : bos- en haagplantsoen
  Derkx, M.P.M. ; Brouwer, J. - \ 2006
  De Boomkwekerij 2006 (2006)50. - ISSN 0923-2443 - p. 12 - 13.
  houtachtige planten als sierplanten - plantenziekteverwekkende schimmels - zaden - zaadbehandeling - plantenplagen - gewasbescherming - prunus avium - bos- en haagplantsoen - ornamental woody plants - plant pathogenic fungi - seeds - seed treatment - plant pests - plant protection - prunus avium - woody nursery stock
  Onderzoek heeft aangetoond dat filmcoating van zaden met gewasbeschermingsmiddelen vlak vóór uitzaai, de uitval kan beperken. In tabellen wordt het effect van filmcoatbehandeling bij boomzaden van Prunus avium aangegeven.
  Europees bos- en haagplantsoen op weg naar beter zaadtraject
  Derkx, M.P.M. - \ 2003
  De Boomkwekerij 16 (2003)16. - ISSN 0923-2443 - p. 20 - 21.
  boomteelt - kieming - zaadkieming - stratificatie (zaden) - plantmateriaal - bosbomen - houtachtige planten als sierplanten - plantenvermeerdering - bos- en haagplantsoen - ornamental woody plants - arboriculture - propagation - germination - seed germination - stratification - planting stock - forest trees - woody nursery stock
  De zaadopkomst van bos- en haaplantsoen is vaak wisselvallig. PPO Bomen deed samen met andere Europse boomkwekers en zaadspecialisten onderzoek naar het effect van vloestofschoning op de kieming van Prunus avium-zaad met een geconditioneerde stratificatie
  Europees bos- en haagplantsoen pakt samen zaadtraject aan
  Derkx, R. - \ 2001
  De Boomkwekerij 14 (2001)43. - ISSN 0923-2443 - p. 22 - 23.
  plantenvermeerdering - bosbouw - boomkwekerijen - zaden - zaadkieming - zaadbehandeling - stratificatie (zaden) - kiemrust - opslag - bewaartijd - landen van de europese unie - bos- en haagplantsoen - propagation - forestry - forest nurseries - seeds - seed germination - seed treatment - stratification - seed dormancy - storage - storage life - european union countries - woody nursery stock
  Kwekers en zaadspecialisten binnen de EU willen in een tweejarig project de hele keten van zaadoogst tot uitzaai van bos en haagplantsoen verbeteren. Het belangrijkste doel is het realiseren van een betere, meer voorspelbare zaadopkomst. Belangrijke items daarbij zijn zaadkwaliteit, betere kiemrustopheffing en bewaring van gestratificeerd zaad
  Zelfcontrole stikstofgit levert besparingen op
  Brouwer, J. ; Derkx, M.P.M. - \ 2001
  De Boomkwekerij 14 (2001)18. - ISSN 0923-2443 - p. 18 - 19.
  bosbouw - plantenvoeding - stikstof - stikstofmeststoffen - mestbehoeftebepaling - analyse - chemische eigenschappen - bodem - fraxinus excelsior - bos- en haagplantsoen - forestry - plant nutrition - nitrogen - nitrogen fertilizers - fertilizer requirement determination - analysis - chemical properties - soil - woody nursery stock
  Stikstofbemestingsadvies voor bos- en haagplantsoen: onderdeel van het project 'Innovatieve teelt van bos- en haagplantsoen'. Gegevens in bijgaande tabel en figuren: 1) N-min metingen in de bouwvoor bij verplante Fraxinus excelsior; 2) Restwaarden N-min in bodem (0-90 cm) bij verplante Fraxinus excelsior; 3) Maatverdeling bij verplante Fraxinus excelsior na drie methoden N-bemesting
  Onderzoek baant weg voor betere toekomst bos- en haagplantsoensector
  Derkx, R. - \ 2000
  De Boomkwekerij 13 (2000)31/32. - ISSN 0923-2443 - p. 21 - 23.
  houtachtige planten als sierplanten - bomen - kostenanalyse - inkomen - rentabiliteit - agrarische bedrijfsvoering - onderzoek - bos- en haagplantsoen - ornamental woody plants - trees - cost analysis - income - profitability - farm management - research - woody nursery stock
  De winstgevendheid in de bos- en haagplantsoensector laat de laatste jaren te wensen over. Verandering in de productie en een innovatief teeltsysteem kunnen de oplossing brengen. Het onderzoek hiernaar wordt groots aangepakt en kort in dit artikel beschreven
  Economische evaluatie van het geintegreerd bedrijfssysteem voor bos- en haagplantsoen en rozenonderstammen, 1991 - 1994
  Spenkelink, H. - \ 1996
  Boskoop : Proefstation voor de Boomkwekerij (Rapport / Boomteeltpraktijkonderzoek 40) - 52
  vergelijkingen - alternatieve landbouw - houtachtige planten als sierplanten - sierplanten - onderstammen - nederland - bedrijfssystemen - rosa - bos- en haagplantsoen - comparisons - alternative farming - ornamental woody plants - ornamental plants - rootstocks - netherlands - farming systems - rosa - woody nursery stock
  Taaktijden voor de boomkwekerij
  Lookeren Campagne, P. van - \ 1992
  Wageningen : IMAG-DLO (Nota / Instituut voor Mechanisatie, Arbeid en Gebouwen 203)
  boomkwekerijen - bosbouw - bosbouwkundige handelingen - functieuitoefening - arbeid (werk) - plantenkwekerijen - tijd - werkplanning - arbeidskunde - bos- en haagplantsoen - forest nurseries - forestry - forestry practices - job performance - labour - nurseries - time - work planning - work study - woody nursery stock
  Taaktijden voor de boomkwekerij van laanbomen. coniferen, sierheesters, bos- en haagplantsoen, rozen, vruchtbomen en vaste planten
  Lookeren Campagne, P. van; Witteveen, B. - \ 1988
  Wageningen : IMAG (I.M.A.G. - nota (A&O) 203) - 390
  computers - gegevensverwerking - boomkwekerijen - bosbouw - functieuitoefening - microcomputers - minicomputers - houtachtige planten als sierplanten - arbeidskunde - machines - bos- en haagplantsoen - computers - data processing - forest nurseries - forestry - job performance - microcomputers - minicomputers - ornamental woody plants - work study - machines - woody nursery stock
  Het begrip "taaktijd" betekent de tijd die nodig is om onder gegeven omstandigheden een bewerking te verrichten. Via het "Oracle"-computerprogramma zijn de taaktijden met een specificatie van de diverse handelingen uitgewerkt
  Check title to add to marked list

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.