Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 20 / 84

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Livestock Herbivory Shapes Fire Regimes and Vegetation Structure Across the Global Tropics
  Bernardi, Rafael E. ; Staal, Arie ; Xu, Chi ; Scheffer, Marten ; Holmgren, Milena - \ 2019
  Ecosystems 22 (2019)7. - ISSN 1432-9840 - p. 1457 - 1465.
  Africa - Australia - savannas - shrub encroachment - South America - subtropical - tree cover - woody plants

  Livestock grazing is the most extensive human land use and one of the key drivers of the conversion of tropical forests into grasslands. Livestock effects on vegetation structure are complex, as they can prevent tree recruitment and growth through browsing and trampling, but they can also affect vegetation indirectly through fire interactions. However, a systematic analysis of the overall effects of livestock across the global tropics is lacking. We analyzed remote sensing data on vegetation height and cover, climate, and fire as well as ground data on livestock density. We used generalized linear models and structural equation models to analyze the effects of livestock on fire regimes and vegetation structure. Across the global tropics, higher livestock densities are associated to lower fire frequency and a higher cover of shrubs and dwarf trees. This pattern occurs across continents, and is particularly pronounced at intermediate precipitation levels (1000–1500 mm y −1 ) where fire frequency is highest. In those regions, fire frequency is on average 49% lower in areas with high versus low livestock densities. South America has much higher livestock density and lower fire frequency than Africa and Asia–Australia across the whole precipitation gradient. Our findings suggest that livestock grazing reduces fire incidence through grass consumption and favors shrubs and a sparse cover of trees in regions where forests could potentially exist. Livestock can thus be a strong modifier of the climatic effect on vegetation structure, and livestock management changes can impact the structure and functioning of savannas and grasslands throughout the global tropics.

  Stelling : "we moeten ons meer richten op houtproductie hier in Nederland om de bossen elders op de wereld te beschermen"
  Prins, Herbert - \ 2016
  forest administration - woody plants - logging - timber production - biodiversity - natural value - netherlands - international cooperation - discussion
  Terug naar de basis
  Willems, Arno ; Schreppers, Harrie ; Jans, Rino ; Klingen, Simon ; Ouden, J. den; Schoonderwoerd, Henny ; Wijdeven, Sander ; Staak, Erik van der - \ 2016
  Vakblad Natuur Bos Landschap 13 (2016)127. - ISSN 1572-7610 - p. 40 - 41.
  bosbeheer - houtachtige planten - duurzaamheid (sustainability) - bosgronden - bodemuitputting - bosecologie - voedingsstoffenbalans - verzuring - bodemverdichting - mechanisatie - forest administration - woody plants - sustainability - forest soils - soil exhaustion - forest ecology - nutrient balance - acidification - soil compaction - mechanization
  Als bosbeheerders gaan we er prat op dat we het begrip duurzaamheid hebben uitgevonden. Dat is inderdaad iets om trots op te zijn en bewijst dat we als sector gewend zijn ver vooruit te kijken en te denken. Het is echter de vraag of we onze bossen nog wel volgens de principes van duurzaamheid beheren. Met name over de mogelijke uitputting van de bodem en de invloed van de exploitatie op de bodem bestaan veel vragen waarvan de antwoorden niet voor het oprapen liggen. Op 17 mei 2016 ging de Studiekring van de KNBV terug naar de basis: de bosbodem.
  Waarheen met het Nederlandse bos?
  Hekhuis, Harrie ; Ouden, J. den - \ 2016
  Vakblad Natuur Bos Landschap 13 (2016)127. - ISSN 1572-7610 - p. 4 - 7.
  bosbeheer - houtachtige planten - gebruikswaarde - nederland - klimaatverandering - ecosystemen - bostypen - recreatie - zandgronden - oppervlakte (areaal) - forest administration - woody plants - use value - netherlands - climatic change - ecosystems - forest types - recreation - sandy soils - acreage
  Het Nederlandse bos is een populair park met jaarlijks honderden miljoenen bezoeken. Het bos is een belangrijke pijler van de Nederlandse natuur met bijvoorbeeld veel Natura 2000-habitats, nieuwe wildernissen en een bron van hernieuwbare grondstoffen. Welke kennis en beheer zijn nodig om aan al deze functies tegemoet te blijven komen? Wij zijn ons als bosbeheerders, beleidsmakers, onderzoekers en opleiders onvoldoende bewust van de forse uitdagingen waar het Nederlandse bosbeheer voor staat!
  Verticillium in bomen
  Hiemstra, Jelle - \ 2015
  arboriculture - verticillium - woody plants - plant protection - detection - plant disease control - wilts
  Ketenanalyse residu gewasbeschermingsmiddelen : Bloembollen, boomkwekerijproducten en vaste planten
  Werd, H.A.E. de; Dalfsen, P. van; Kuik, A.J. van - \ 2015
  Randwijk : Praktijkonderzoek Plant en Omgeving, Bloembollen, Boomkwekerij & Fruit - 87
  pesticiden - bloembollen - sierplanten - houtachtige planten - apidae - honingbijen - bijensterfte - bemonsteren - insecticidenresiduen - analyse - fungiciden - acariciden - pesticides - ornamental bulbs - ornamental plants - woody plants - apidae - honey bees - bee mortality - sampling - insecticide residues - analysis - fungicides - acaricides
  Greenpeace heeft in het voorjaar van 2014 bloembol- en knolproducten en tuinplanten in pot op residuen van gewasbeschermingsmiddelen en biociden laten onderzoeken. PPO Wageningen UR heeft op verzoek van KAVB, Anthos en de LTO Vakgroep Boomkwekerij en Vaste planten, de herkomst van de gevonden residuen geanalyseerd. Hierbij is voor 18 van de bemonsterde en 2 extra gewassen in beeld gebracht wat het toegelaten gebruik van fungiciden, insecticiden en acariciden in Nederland is. Vervolgens zijn voor dezelfde 18 gewassen de gevonden residuen vergeleken met de te verwachten residuen op basis van het toegelaten gebruik. Ook de herkomst van de residuen die niet te verklaren zijn op basis van het in Nederland toegelaten gebruik is geanalyseerd. Binnen deze studie zijn geen nieuwe proeven of metingen uitgevoerd, maar zijn schattingen van het verloop van de ordegrootte van residugehaltes gemaakt op basis van de eigenschappen van de betreffende stoffen.
  Eerste praktijkresultaten biologische grondontsmetting Verticillium in de boomkwekerij veelbelovend
  Even, S. ; Sluis, B.J. van der - \ 2014
  Boom in business 2014 (2014)8. - ISSN 2211-9884 - p. 43 - 45.
  houtachtige planten - boomteelt - biologische grondontsmetting - veldproeven - verticillium - landbouwkundig onderzoek - woody plants - arboriculture - biological soil sterilization - field tests - verticillium - agricultural research
  Eerste praktijkresultaten biologische grondontsmetting Verticillium in de boomkwekerij veelbelovend Het praktijknetwerk 'Biologisch redmiddel tegen verwelking in de Boomkwekerij' is in 2013 van start gegaan. Binnen dit boomkwekerijnetwerk worden enkele grootschalige praktijkproeven met biologische grondontsmetting (BGO) uitgevoerd. De projectgroep bestaat uit vier kwekers, loonbedrijf Seelen, PPO en Cultus Agro Advies. Het doel van dit praktijknetwerk is door samenwerking de inpasbaarheid en haalbaarheid van deze bestrijdingsmethode te onderzoeken.
  Minder zweten met groenere straten : ‘Om de leefbaarheid in de stad nu en in de toekomst te waarborgen, groeit de noodzaak tot een oplossing’
  Klemm, W. ; Bruinenberg, J. - \ 2014
  Vitale Groene Stad 2014 (2014)2. - p. 42 - 43.
  stadsomgeving - openbaar groen - houtachtige planten - klimaatfactoren - temperatuur - effecten - bomen voor meerdere doeleinden - gebruikswaarde - urban environment - public green areas - woody plants - climatic factors - temperature - effects - multipurpose trees - use value
  Wij klagen veel over het weer. Als het regent, is het natuurlijk niet goed. Maar op een warme zomerdag is de stad al snel benauwd. Maar daar zijn oplossingen voor. Het antwoord op de drukkende stadse hitte kunnen we vinden in een effectievere toepassing van groen in de stedelijke ruimte. De aangename hittebestendige stad is groen, stelt Wiebke Klemm in dit ingezonden artikel.
  Uitleveringslogistiek boomkwekerij. Sector: Boomkwekerij laanbomen
  Splinter, Gerben - \ 2014
  arboriculture - woody plants - street trees - intrafarm transport - marketing - farm structure - supplies - logistics - teaching materials - forest nurseries
  Een goedkope vochtsensor voor de boomkwekerij
  Dalfsen, P. van; Baltissen, A.H.M.C. ; Stenfert Kroese, W. - \ 2014
  De Boomkwekerij 2014 (2014)2. - ISSN 0923-2443 - p. 31 - 31.
  boomkwekerijen - houtachtige planten - boomteelt - irrigatiesystemen - sensors - instrumenten (meters) - proeven - vochtigheid - forest nurseries - woody plants - arboriculture - irrigation systems - sensors - instruments - trials - humidity
  SensorTagSolutions ontwikkelde een goedkoop meetsysteem, AquaTag, zodat meer kraanvakken kunnen worden voorzien van sensoren. Drie boomkwekers in regio Boskoop testen het systeem met hulp van PPO.
  Onderzoek WUR-PPO verandert
  Dolmans, N.G.M. ; Hiemstra, J.A. - \ 2014
  Boom in business 5 (2014)3. - ISSN 2211-9884 - p. 28 - 33.
  landbouwkundig onderzoek - houtachtige planten - productschappen - kennisoverdracht - verspreiding van onderzoek - modificatie - inventarisaties - agricultural research - woody plants - product boards - knowledge transfer - diffusion of research - modification - inventories
  Overzicht onderzoeksprojecten van het onderzoeksteam Bomen van Praktijkonderzoek Plant en Omgeving.
  Groeiwinst uit/in de grond verschilt per soort
  Sluis, B.J. van der; Reuler, H. van - \ 2014
  De Boomkwekerij 27 (2014)10. - ISSN 0923-2443 - p. 26 - 27.
  straatbomen - houtachtige planten - proeven - spillen - plantenontwikkeling - goten - vollegrondsteelt - containerplanten - teeltsystemen - boomkwekerijen - vergelijkend onderzoek - street trees - woody plants - trials - spindles - plant development - ducts - outdoor cropping - container grown plants - cropping systems - forest nurseries - comparative research
  Spillen eerst één seizoen opkweken in het gotensysteem, en daarna twee seizoenen doorkweken in de vollegrond of in containers tot laanbomen. Binnen het project ’Teelt de grond uit’ is onderzocht welk doorteeltsysteem de meeste groeiwinst oplevert. PPO kwam tot opmerkelijke verschillen in diktemaat.
  Bestrijding van Verticillium in de bodem : in de teelt van laanbomen (klei) en rozen (zand)
  Hiemstra, J.A. ; Sluis, B.J. van der - \ 2014
  Lisse : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Business Unit Bloembollen, Boomkwekerij & Fruit - 31
  straatbomen - houtachtige planten - rozen - gewasbescherming - biologische grondontsmetting - verticillium dahliae - pratylenchus penetrans - proeven op proefstations - vergelijkend onderzoek - methodologie - street trees - woody plants - roses - plant protection - biological soil sterilization - verticillium dahliae - pratylenchus penetrans - station tests - comparative research - methodology
  1 Samenvatting en conclusies De in dit rapport beschreven experimenten werden opgezet om een aantal nieuwe methoden (alternatieven voor chemische bodemontsmetting) te testen op hun werkzaamheid voor wat betreft bestrijding van Verticillium dahliae (Vd) en daarnaast ook nematoden (Pratylenchus penetrans: Pp) in de bodem. De aandacht ging daarbij m.n. uit naar biologische grondontsmetting (BGO) en in mindere mate naar biofumigatie (Biofum) omdat op basis van beschikbare ervaringen en literatuur de verwachtingen van de eerste methode het hoogst waren. Op twee proeflocaties (Randwijk: klei, Vredepeel: zand) werden twee veldexperimenten opgezet waarbij beide methoden in een aantal herhalingen werden vergeleken met enkele andere methoden en controlebehandelingen. Op het proefveld op een zandbodem bleek het effect van BGO even sterk of zelfs nog beter dan dat van natte grond ontsmetting, gemeten aan de hoeveelheid Vd en Pp in de bodem na behandeling. Ook Biofum had op zandgrond een zeer sterk bestrijdingseffect, zij het iets minder dan BGO. Dat het effect van beide methoden niet zichtbaar werd in een verminderde aantasting door Verticillium van het testgewas roos (in vergelijking met de niet behandelde veldjes) komt waarschijnlijk doordat voor de proef in Vredepeel op verzoek van de Begeleidingscommissie gebruik is gemaakt van het in de praktijk veel gebruikte ras ‘Pfänder”. Dit ras bleek onder de omstandigheden op het proefveld, ook op de niet behandelde veldjes, ondanks de hoge inoculumdruk van zowel Vd als Pp, in de twee jaar van het experiment weinig zichtbaar zieke planten te geven. In het proefveld op kleigrond hadden beide methoden veel minder effect, zeker wat betreft de hoeveelheid Vd in de bodem. Weliswaar was het aantal zieke planten in het testgewas esdoorn (A. platanoides) na BGO het laagst, maar de verschillen tussen de behandelingen bleken statistisch niet significant en in de twee groeiseizoenen na de behandeling werd nog een substantieel deel van de planten ziek. De oorzaak van de mindere werking van BGO (en Biofum) op een kleibodem is niet geheel duidelijk, mogelijk heeft het echter te maken met verschillen in de poriënstructuur waardoor deze vrij zware kleibodem veel moeilijker doordringbaar was voor de bij de toepassing van BGO en Biofum gevormde toxische producten. Over het algemeen werkt chemische grondontsmetting op kleigronden sowieso minder goed dan op zandgrond. Dit wordt ook in dit experiment geïllustreerd door het feit dat natte grondontsmetting een beperkte werking had. Een opvallende waarneming ten slotte was dat niet alle door Vd geïnfecteerde esdoorns duidelijke bladsymptomen ontwikkelen. Bij een deel van de bomen bleek de schimmel aanwezig in het hout van de stam zonder zichtbare uitwendige symptomen. Waarneming van bladsymptomen alleen kan dus een onderschatting van het aantal geïnfecteerde bomen geven. Een tweede, voor de teelt interessante waarneming, is dat toepassing van BGO zeker geen negatief effect op de groei van het daarna geteelde gewas heeft. Hoewel de verschillen statistisch niet significant waren, waren de planten op de met BGO behandelde veldjes zowel op zand als op klei bij de sterkste groeiers. Tot slot werd een beperkte praktijkproef met BGO uitgevoerd bij een laanboomkweker op zandgrond. De resultaten hiervan vormen een sterke aanwijzing dat BGO in de teelt van laanbomen op zandgrond het optreden van Verticillium sterk kan beperken. In het met BGO behandelde blok was het aantal A. platanoides met symptomen circa 50% lager dan in het referentieblok. Voor een betere onderbouwing van dit effect is het echter nodig om BGO op grotere schaal, onder meer optimale omstandigheden in de praktijk te testen. Daarbij kan dan ook meer aandacht geschonken worden aan de economische haalbaarheid en de praktische inpasbaarheid in de bedrijfsvoering. Een praktijknetwerk wat zich hier op richt is inmiddels van start gegaan.
  Nieuwe teeltsystemen in de boomkwekerij : BOGO project Nieuwe teeltsystemen
  Reuler, Henk van - \ 2013
  woody plants - cropping systems - innovations - sustainable agriculture - container grown plants - ducts - cultural methods - emission
  Expertpanel: het nieuwe motto is diversiteit (expertpanellid Fons van Kuik)
  Iersel, H. van; Kuik, A.J. van - \ 2013
  Boomzorg 2013 (2013). - p. 30 - 31.
  boomteelt - houtachtige planten - straatbomen - rassen (planten) - soortendiversiteit - openbare ruimte - beplanten - groenbeheer - opinies - deskundigen - arboriculture - woody plants - street trees - varieties - species diversity - public space - planting - management of urban green areas - opinions - experts
  Met ingang van deze uitgave van het vakblad Boomzorg starten we met de Bomenmonitor. Een initiatief om de belangrijkste vragen, problemen en ziekten rondom bomen in kaart te brengen. Zo’n monitor is natuurlijk niet compleet zonder een aftrap door een aantal bomengoeroes. En wat blijkt: de oplossing van een groot aantal problemen is eigenlijk peanuts: We moeten streven naar meer diversiteit bij de aanplant van bomen in de openbare ruimte.
  Phytophthora ramorum rukt op - besmettelijke bomendoder duikt op in Nederland
  Goud, J.C. - \ 2013
  Boom in business 4 (2013)4. - ISSN 2211-9884 - p. 40 - 43.
  houtachtige planten - struiken - rhododendron - phytophthora ramorum - aantasting - plantenziekten - symptomen - ziekteoverdracht - woody plants - shrubs - rhododendron - phytophthora ramorum - infestation - plant diseases - symptoms - disease transmission
  Afgelopen jaren is op een aantal plaatsen in Nederland de beruchte plantenziekte Phytophthora ramorum opgedoken. Deze schimmelachtige ziekteverwekker heeft in Californië massale sterfte veroorzaakt onder eiken en enkele andere soorten loofbomen. Hij wordt daar Sudden Oak Death genoemd.
  Teelt de grond uit en substraat
  Reuler, Henk van - \ 2013
  woody plants - cultural methods - cropping systems - substrates - culture media - container grown plants - pot plants - ducts
  Bacterieziekten in Prunus
  Dalfsen, Pieter van - \ 2013
  prunus - woody plants - bacterial diseases - detection - pseudomonas syringae pv. morsprunorum - xanthomonas - pseudomonas - monitoring - tests - cultural methods - phytosanitary measures
  Stekbedrijf van de toekomst
  Dalfsen, P. van - \ 2013
  houtachtige planten - vermeerderingsmateriaal - stekken - wortelstekken - geconditioneerde teelt - meerlagenteelt - led lampen - woody plants - propagation materials - cuttings - root cuttings - conditioned cultivation - multi-layer cultivation - led lamps
  Ontwikkelen van het stekbedrijf van de toekomst. De boomkwekerijstekken worden beworteld in een geconditioneerde klimaatruimte met LED-belichting in een meerlagensysteem.
  Sensoren maken optimaal beregenen mogelijk
  Dalfsen, P. van - \ 2013
  De Boomkwekerij 2013 (2013)33. - ISSN 0923-2443 - p. 24 - 25.
  boomkwekerijen - houtachtige planten - vollegrondsteelt - beregening - waterbehoefte - sensors - monitoring - bodemwater - timing - forest nurseries - woody plants - outdoor cropping - overhead irrigation - water requirements - sensors - monitoring - soil water - timing
  Bodemvochtsenoren geven inzicht in het juiste beregeningsmoment, zo blijkt uit het project 'Wireless'waaraan boomkwekers hebben meegedaan. Dankzij sensoren kunnen zij optimaal beregenen. Het hangt wel van de grondsoort af of het gemeten bodemvocht daadwerkelijk beschikbaar is voor het gewas.
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.