Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Current refinement(s):

Records 1 - 9 / 9

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: keywords==woonomgeving
Check title to add to marked list
Achtergrond stuk over vraag en aanbod van natuur - wat zegt het beleid?
Henkens, R.J.H.G. - \ 2002
In: Vraag en aanbod van natuur; over de maatschappelijke vraag naar natuur en over het antwoord daarop van eigenaren en beheerders van natuur / Berends, H., - p. 55 - 62.
functievervulling - maatschappij - natuurbeheer - natuurbeleid - recreatie - woonomgeving
Lay discourses of the rural and stated and revealed preferences for rural living; some evidence of the existence of a rural idyll in the Netherlands
Dam, F. van; Heins, S. ; Elbersen, B.S. - \ 2002
Journal of Rural Studies 18 (2002)4. - ISSN 0743-0167 - p. 461 - 476.
landelijk gebied - maatschappijwetenschappen - ruimtelijke ordening - woonomgeving
Dutch rural areas have changed into a post-modern countryside and have become marketable commodities. The demand for rural space and rural amenities has increased, with concomitant tensions on the rural housing market, tensions which are enhanced by the restrictive spatial policy in Dutch rural areas. The demand for rural residential environments appears to be large. This paper reports the results of our research into the preferences of urban households for living in a rural residential environment. These preferences will be linked with images and representations of the countryside. It is assumed that individual images of the countryside (whether idyllic or not) affect residential preferences and these preferences have, in turn, their effect on migration behaviour. Empirical evidence suggests that perceptions, preferences and behaviour pertaining to rural residential environments are indeed interrelated. The Dutch countryside commands a very positive image and the demand for residential environments with rural characteristics is considerable. Consequently, a rural idyll can be identified in the Netherlands.
Groen leven; de SEV en de plattelandsvernieuwing; een verkenning
Jonkhof, J.F. ; Berg, L.M. van den - \ 2002
Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 578) - 41
platteland - voorstedelijke woonwijken - levensomstandigheden - huisvesting - ruimtelijke ordening - innovaties - nederland - innovatie - multifunctioneel landgebruik - plattelandsvernieuwing - volkshuisvesting - woonomgeving - Overijssel - Deventer - rural areas - suburban areas - living conditions - housing - physical planning - innovations - netherlands
In dit rapport vindt U allereerst een korte uitleg over de SEV en waarom ze nu ook bij plattelandsvernieuwing een nuttige rol zou kunnen spelen (Hoofdstuk 1). Vervolgens schetsen we de belangrijkste ontwikkelingen in het landelijk gebied en de rol van de diverse actoren daarbij (Hoofdstuk 2). In het derde Hoofdstuk vatten we, in de vorm van prioritaire thema's en strategieën, de resultaten samen van een verkenning aan de hand van literatuur, interviews en een workshop. Voor uitgebreidere informatie over workshop en interviews verwijzen we naar Bijlagen 1 en 2. Hieruit komt een behoefte aan regionaal maatmerk naar voren. In Hoofdstuk 4 laten we zien hoe zulk maatwerk er voor een groot gebied rond Deventer uit zou kunnen zien. Dit culmineert (in Hoofdstuk 5) in de voorgestelde werkwijze voor de SEV in een voorstel voor een 'Experimentenprogramma Groen Leven'.
Recreatief gebruik van groene bedrijventerreinen; een onderzoek onder werknemers en omwonenden
Jókövi, E.M. ; Bervaes, J. ; Böttcher, S. - \ 2002
Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 518) - 59
industriële recreatie - recreatie - arbeidsplaatsen - bedrijven - gebieden - parken - karteringen - ondernemerschap - bedrijventerrein - groenvoorziening - werkomgeving - woonomgeving - industrial recreation - recreation - work places - businesses - areas - parks - surveys - entrepreneurship
Groene bedrijventerreinen die zijn opengesteld voor recreatie, kunnen bijdragen aan doelstellingen van het ministerie van LNV rond recreatie, stedelijke natuur en het verhogen van de bijdrage van de private sector aan natuur en recreatie. Dit is de conclusie van onderzoek waarvan dit rapport verslag uitbrengt. De tevens opgenomen beleidsaanbevelingen beogen de realisatie te bevorderen van goed ingerichte groene bedrijventerreinen die op de juiste plaats worden aangelegd. Het grootste deel van het rapport handelt over de uitkomsten van een enqulte onder omwonenden van groene bedrijventerreinen en onder werknemers van kantoren op dit type terreinen. Deze enqultes zijn afgenomen in enkele casesituaties. Daarnaast bevat het rapport de belangrijkste bevindingen uit een ander project. Dit andere project betreft de mening van bedrijfsmanagers over groene en recreatieve bedrijventerreinen.
Groen : the urban power
Bezemer, V. ; Daalder, R. - \ 2001
Wageningen : Alterra - 36
stedelijke planning - vegetatie - stadsparken - openbaar groen - amsterdam - ruimtelijke ordening - stadsuitbreiding - stedelijk groen - woonomgeving - urban planning - vegetation - urban parks - public green areas
Amsterdam staat voor de opgave om duizenden nieuwe woningen te bouwen. Dat gebeurt op nieuwe locaties (bijvoorbeeld IJburg, Zeeburgereiland) en als stedelijke vernieuwing. Vrijwel altijd moet daarbij in hoge dichtheden worden gebouwd met alsgevolg dat er voor plantsoentjes, tuintjes en speelweiden minder ruimte is. Dat betekent niet dat het groen uit de stad verdwijnt. In dit boekje staan voorbeelden van vernieuwend omgaan met groen in de stad. Dit boekje is samengesteld door ALTERRA inopdracht van de dienst Ruimtelijke Ordening van Amsterdam
Geluidbelasting in de groene gebieden van Nederland; een quick scan van de geluidbelasting in landelijke gebieden die belangrijk zijn voor natuur, wonen en recreatie
Langers, F. ; Goossen, C.M. - \ 2001
Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 415) - 190
geluid - geluidshinder - lawaaibestrijding - recreatie - lopen - fietsen - wegen - normen - beschermde gebieden - nederland - kennis - geluidsoverlast - landelijk gebied - natuur - woonomgeving - noise - noise pollution - noise abatement - recreation - walking - bicycling - roads - standards - reserved areas - netherlands - knowledge
Voor de Bestuursovereenkomst 2002-2005 is behoefte aan inzicht in de geluidbelasting in landelijke gebieden die voor de functies natuur, wonen en recreatie belangrijk zijn. Met behulp van GIS-technieken is een quick scan uitgevoerd. Stiltegebieden en natuurgebieden hebben een lagere geluidbelasting dan gebieden die belangrijk zijn voor landelijk wonen en recreatie dicht bij huis. Vooral de luchtvaart (in de Hollandse provincies) en rijkswegen (in overig Nederland) bepalen de hoogte van het geluidsniveau. Daar waar het landelijk gebied geen belasting heeft van rijksbronnen (weg-, spoor- en vliegverkeer) kan het nog wel geluidbelasting ondervinden van provinciale wegen. In gebieden die belangrijk zijn voor landelijk wonen en wonen en recreatie, is hier vaker sprake van dan in natuurgebieden. Geluidbelasting kan gereduceerd worden door maatregelen aan de bron, in de overdrachtssfeer en bij de ontvanger. Streefwaarden moeten gehanteerd worden om tot meetbare doelen voor geluidsreductie te komen. Zij dienen zodanig gekozen te worden dat de kans op nadelige effecten verwaarloosbaar wordt geacht. Dit betekent dat streefwaarden per functie hoogstwaarschijnlijk zullen verschillen.
Zorgzaam groen wonen; een verkenning van kansen voor het combineren van wonen, zorg en groen
Jonge, J.M. de - \ 2001
Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 133) - 54
plattelandsontwikkeling - relaties tussen stad en platteland - leefvormen - innovaties - plattelandssamenleving - differentiatie - ruimtebehoeften - landelijk gebied - maatschappijwetenschappen - meervoudig ruimtegebruik - multifunctionele landbouw - plattelandsvernieuwing - stad - woonomgeving - zorg - rural development - rural urban relations - living arrangements - innovations - rural society - differentiation - space requirements
Door wonen, zorg en groene functies op elkaar te betrekken in plaats van te scheiden ontstaan nieuwe functiecombinaties die voldoen aan maatschappelijke behoeften, zoals groene woonmilieus, woon-zorgvoorzieningen of ontspanningsmogelijkheden. Bovendien spelen deze vormen in op de beleidsdoelen zoals extramuralisatie van de zorg, plattelandsvernieuwing en differentiatie in woonmilieus. Realisatie kent nog veel (institutionele) belemmeringen. Door een lerende aanpak via experimenten kunnen rond deze thematiek gebiedsinnovaties worden vormgegeven.
Nature on the doorstep; the relationship between protected natural areas and residential activity in the European countryside
Elbersen, B.S. - \ 2001
landbouw - landelijk gebied - landgebruik - natuurbehoud - natuurgebied - woonomgeving - Europa - Nederland - Spanje - Groot-Brittannië - Verenigd Koninkrijk
Catalogus groen wonen; voorbeelden van bestaande of geplande groene woonmilieus
Dooren, N. van; Harsema, H. - \ 2000
Blauwe Kamer (2000)6 (bijlage). - ISSN 1389-742X - p. 51 - 51.
groen - ruimtelijke ordening - stad - wonen - woonomgeving - Groningen - Friesland - Drenthe - Gelderland - Flevoland - Utrecht - Noord-Holland - Zuid-Holland - Brabant - Limburg
Check title to add to marked list

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.