Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Current refinement(s):

Records 1 - 20 / 156

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: keywords==working conditions
Check title to add to marked list
Duurzaam heidebeheer : hoeveel ruimte is er voor schaapskuddes op de heide?
Schrijver, R.A.M. - \ 2016
Vakblad Natuur Bos Landschap 13 (2016)130. - ISSN 1572-7610 - p. 3 - 5.
natuurbeheer - schapen - wilde schapen - kuddes (flocks) - pastoralisme - arbeidsomstandigheden - heidegebieden - publieke participatie - nature management - sheep - wild sheep - flocks - pastoralism - working conditions - heathlands - public participation
Herders en heide blijven de gemoederen bezig houden. Dit voorjaar verscheen naar aanleiding van de motie Jacobi het Alterra rapport ‘Wie stuurt de herder?’ Centraal daarin staat de penibele positie van herders: ze worden structureel onderbetaald en er zijn te veel ‘dakloze’ kuddes. Dit is nog wel op te lossen. Ingewikkelder zijn de maatschappelijke opgaven: beheer voor bredere maatschappelijke doelstellingen en het vergroten van mogelijkheden voor burgerparticipatie.
Fairtrade certification in the banana hired labour sector
Rijn, F.C. van; Judge, L.O. ; Fort, Ricardo ; Koster, Tinka ; Waarts, Y.R. ; Ruben, R. - \ 2016
Wageningen : LEI Wageningen UR (LEI report 2015-056) - ISBN 9789086157129 - 146 p.
bananas - plantations - fair trade - certification - international trade - hired labour - working conditions - ghana - dominican republic - colombia - bananen - beplantingen - certificering - internationale handel - loonarbeiders - arbeidsomstandigheden - dominicaanse republiek
Evidence is needed about the difference that certification makes to workers on banana plantations. The Fairtrade system is therefore investing in monitoring to understand the difference certification makes to banana workers’ employment, living and working conditions, and empowerment. This study meets this need by gathering data on a range of indicators. This study 1) gathers baseline data on indicators and themes that monitor the progress of implementation of Fairtrade’s revised hired labour standards on certified plantations in key banana origins; 2) based on this data it researches and analyses the difference that Fairtrade makes across key themes in comparison to non-certified contexts; it prioritises workers’ voices and perspectives in achieving the objectives of the study. It particularly focuses on understanding the role of Fairtrade in supporting worker empowerment and empowerment-related goals. Focus countries are Ghana, Colombia and the Dominican Republic.
Panduan Pelatihan. Paparan Pestisida di Ladang & Pengaruh Pestisida Terhadap Kesehatan
Maden, E.C.L.J. van der; Gordijn, F. ; Wulansari, M. ; Koomen, I. - \ 2015
Wageningen : Wageningen UR (vegIMPACT report 12) - 65
handleidingen - pesticiden - gezondheid - arbeidsomstandigheden - bedrijfshygiëne - beschermingsmateriaal - voedselveiligheid - tuinbouw - guide books - pesticides - health - working conditions - industrial hygiene - guards - food safety - horticulture
Training manual occupational pesticide exposure & health
Groen loont, De meerwaarde van groen voor bedrijf en werkomgeving
Smit, Annemieke - \ 2014
management - working conditions - health - occupational health - business economics - returns - sustainable development - cost benefit analysis
Makkelijker en comfortabel werken in de varkenshouderij transport
Ellen, H.H. ; Genugten, M.M. van; Classens, P.J.A.M. - \ 2014
Lelystad : Wageningen UR Livestock Research
varkenshouderij - landbouwtechniek - arbeidsomstandigheden - transport - intern transport op landbouwbedrijven - robots - innovaties - pig farming - agricultural engineering - working conditions - intrafarm transport - innovations
Binnen het project ‘Makkelijker en comfortabel werken in de varkenshouderij’ zijn nieuwe systemen ontwikkeld voor verbetering van de arbeidsomstandigheden. Op de praktijkbedrijven is er grote behoefte aan verbetering in van arbeidsomstandigheden, arbeidsvreugde en arbeidsgemak.
Makkelijker en comfortabel werken in de varkenshouderij Hygiëne
Ellen, H.H. ; Genugten, M.M. van; Classens, P.J.A.M. - \ 2014
Lelystad : Wageningen UR Livestock Research
varkenshouderij - bedrijfshygiëne - arbeid (werk) - arbeidsomstandigheden - landbouwtechniek - pig farming - industrial hygiene - labour - working conditions - agricultural engineering
Binnen het project ‘Makkelijker en comfortabel werken in de varkenshouderij ’ zijn nieuwe systemen ontwikkeld voor verbetering van de arbeidsomstandigheden. Op de praktijkbedrijven is er grote behoefte aan verbetering in van arbeidsomstandigheden, arbeidsvreugde en arbeidsgemak.
Duurzame arbeid in de pluimveevleessector : een verkennend onderzoek van duurzame arbeidsvoorwaarden en concurrentiekracht van de Nederlandse pluimveevleessector
Horne, P.L.M. van; Bondt, N. - \ 2014
Den Haag : LEI Wageningen UR (LEI nota 14-037)
pluimveehouderij - landbouwsector - arbeidsomstandigheden - duurzaamheidscriteria - werknemers in slachthuizen - vergelijkend onderzoek - marktconcurrentie - nederland - duitsland - verenigd koninkrijk - poultry farming - agricultural sector - working conditions - sustainability criteria - abattoir workers - comparative research - market competition - netherlands - germany - uk
Het LEI heeft op verzoek van het Productschap Pluimvee en Eieren (PPE) een verkennend onderzoek uitgevoerd naar de internationale concurrentiekracht van de Nederlandse pluimveevleessector, in relatie tot duurzame arbeidsvoorwaarden. De centrale vraag van het onderzoek is: in hoeverre kunnen duurzame arbeidsvoorwaarden bijdragen aan de internationale concurrentiepositie van de Nederlandse pluimveevleessector? In deze studie is allereerst alle relevante literatuur rondom duurzame arbeidsvoorwaarden en concurrentiekracht geïnventariseerd. Vervolgens is de relatie tussen beide thema’s uitgewerkt. In het derde deel van de studie zijn de arbeidsvoorwaarden bij pluimveeslachterijen in Nederland vergeleken met de concurrenten in Duitsland en het Verenigd Koninkrijk.
40 procent veehouders wil meer arbeidsplezier
Verhagen, M. ; Methorst, R.G. - \ 2013
V-focus 2013 (2013)12. - ISSN 1574-1575 - p. 44 - 46.
melkveehouderij - arbeidsvoldoening - arbeidsomstandigheden - arbeid in de landbouw - plezier - dairy farming - work satisfaction - working conditions - farm labour - enjoyment
De melkveehouder heeft een steeds groter palet aan keuzes wat betreft bedrijfsvoering en bedrijfsontwikkeling. Ontwikkelingen in de melkveehouderij gaan steeds sneller en de diversiteit tussen bedrijven neemt sterk toe. De factor arbeid krijgt makkelijk te weinig aandacht bij alle overwegingen. Uit een enquête blijkt dat 40 procent van de melkveehouders meer arbeidsplezier zou willen hebben.
Ontwikkeling van veilige toepassingen voor gewasbehandelingen met electrolysewater in de glastuinbouw
Hofland-Zijlstra, J.D. ; Vries, R.S.M. de; Blok, C. ; Boer-Tersteeg, P.M. de; IJdo, M.L. ; Bosch, C. ; Ayik, A. ; Bruning, H. - \ 2013
Bleiswijk : Wageningen UR Glastuinbouw (Rapporten WUR GTB 1240) - 50
water - elektrolyse - glastuinbouw - gewasbescherming - milieubescherming - arbeidsomstandigheden - plantenvoeding - biociden - ultrasone behandeling - verneveling - druppelbevloeiing - nederland - electrolysis - greenhouse horticulture - plant protection - environmental protection - working conditions - plant nutrition - biocides - ultrasonic treatment - nebulization - trickle irrigation - netherlands
Dit onderzoek had als doel om de werking van electrolysewater te verbinden met de chemische eigenschappen en op zoek te gaan naar veilige toepassingen als gewasbehandeling voor de glastuinbouwsector. Vijf producenten hebben voor dit onderzoek de gewenste samenstelling van electrolysewater aangeleverd. Alle producten met daarin 36-65 ppm vrij chloor waren binnen vijf minuten 100% effectief tegen de bacterie, Erwinia chrysanthemi en de schimmel, Botrytis cinerea. De grenzen van gewasschade in de kiemplantentest werden sterker bepaald door de hoeveelheid natriumzout en EC gehalte van de electrolysevloeistof dan de hoeveelheid vrij chloor. In een korte meedruppelproef met tomaat zijn verschillende concentraties vrij chloor (0, 4, 8, 20 ppm) gedoseerd aan het voedingswater. Er werd geen gewasschade gevonden of negatief effect op de wortelkolonisatie van Trianum door de geringe chloorwaardes (vrij en totaal) die na vier weken bij de druppelaar werden teruggemeten. Testen met gewasbehandelingen laten zien dat éénmalige behandelingen tot 300 ppm geen gewasschade geven. Bij meerdere toepassingen is groeiremming te voorkomen door lagere concentraties te gebruiken of blootstellingstijd te beperken. Electrolysewater kan een veilig en bruikbaar alternatief bij het terugdringen van het fungicidegebruik.
Nationale en internationale duurzaamheidsaspecten van de voedselproductie in Nederland
Terluin, I.J. - \ 2011
[Den Haag] : LEI Wageningen UR - 24
voedselproductie - duurzaamheid (sustainability) - dierenwelzijn - milieueffect - arbeidsomstandigheden - import - export - voedselvoorziening - landbouwsector - dierlijke productie - food production - sustainability - animal welfare - environmental impact - working conditions - imports - exports - food supply - agricultural sector - animal production
De Nederlandse voedselproductie leunt voor een deel op inputs uit andere landen en vindt gedeeltelijk haar weg naar consumenten in het buitenland. In dit essay is een verkenning gemaakt van de gevolgen voor het milieu, dierenwelzijn en de arbeidsomstandigheden in de herkomstlanden, in Nederland en in de bestemmingslanden als de import van die inputs en de voedselafzet naar ander landen zou wegvallen.
Hard en hygiënisch werken; robots in de kas
Thoenes, E. ; Bontsema, J. - \ 2011
Sync.nl
oogstmachines - robots - glastuinbouw - arbeidscapaciteit - automatisering - arbeidsomstandigheden - harvesters - greenhouse horticulture - work capacity - automation - working conditions
Terwijl laaggeschoold personeel in de tuinbouw schaarser en duurder wordt, werken technici in binnen- en buitenland aan de ontwikkeling van groentenoogstrobots. Dankzij steeds geavanceerdere cameratechnologie en ‘leeralgoritmes’ zullen robots straks vrijwel zelfstandig in de kassen kunnen opereren.
CAO’s in de multifunctionele landbouw : kies de juiste CAO voor uw multifunctionele bedrijf
Boxtel, M. van; Schoutsen, M.A. ; Dijk, S.M. van; Velde, M. te - \ 2010
Zegveld : Taskforce Multifunctionele Landbouw
arbeidskrachten in de landbouw - collectieve overeenkomsten - arbeidscontracten - arbeidsomstandigheden - multifunctionele landbouw - agricultural manpower - collective agreements - labour contracts - working conditions - multifunctional agriculture
In deze brochure ‘Cao’s in de multifunctionele landbouw’ leest u als ondernemer in de multifunctionele landbouw meer over cao’s. Cao’s zijn collectieve afspraken tussen groepen werkgevers en werknemers over loon en overige arbeidsvoorwaarden. In de multifunctionele landbouw hebben bedrijven vaak meerdere takken naast de landbouw, van zorg tot natuurbeheer en van horeca tot kinderopvang. Het is dan vaak onduidelijk welke cao voor u als ondernemer en werkgever geldt. Terwijl het volgen van zo’n collectieve afspraak tussen werkgevers en werknemers soms wel verplicht is. Ondernemers die een verplichte cao niet volgen riskeren een boete of nabetaling van loon bij een arbeidsconflict.
Blootstelling aan fijnstof in de biologische varkenshouderij
Winkel, Albert - \ 2010
pig farming - working conditions - pig housing - organic farming - particulate matter
Stof in de varkenshouderij
Winkel, Albert - \ 2010
organic farming - pig farming - animal welfare - animal health - health - working conditions - pig housing - dust - particulate matter
Teelt de grond uit: telen van planten in goten
Baltissen, A.H.M.C. ; Pronk, A.A. - \ 2010
goten - teeltsystemen - ergonomie - arbeidsomstandigheden - testen - prestatiekenmerken - reductie - pesticiden - prestatiemeting - ducts - cropping systems - ergonomics - working conditions - testing - performance traits - reduction - pesticides - performance measurement
Poster over het telen van planten in goten, de teelt de grond uit is de doelstelling. aanleiding, doelstelling, aanpak, resultaten en vervolgactiviteiten worden aangestipt.
Bescherm je longen tegen stof
Winkel, A. - \ 2010
BioKennis bericht Varkensvlees 12 (2010). - 4
biologische landbouw - varkenshouderij - ziektepreventie - arbeidsomstandigheden - fijn stof - organic farming - pig farming - disease prevention - working conditions - particulate matter
Biologische varkenshouders werken vaak lange uren in de stal, vanwege de grote zorg voor de dieren. Daarnaast is strooisel een vereiste in de biologische varkenshouderij. Hierdoor zouden biologische varkenshouders aan hoge stofconcentraties bloot kunnen staan. In opdracht van Bioconnect onderzocht Wageningen UR Livestock Research samen met biologische varkenshouders hoe hoog de stofbelasting is en hoe de veehouders zich tegen het stof kunnen beschermen
Veilig monsteren in ULO-cellen
Montsma, M.P. - \ 2009
Wageningen : Agrotechnology and Food Sciences Group (Rapport / Agrotechnology and Food Sciences Group nr. 1071) - 17
fruit - voedselgewassen - opslag - opslag met klimaatbeheersing - gecontroleerde omgeving - meting - arbeidsomstandigheden - veiligheid op het werk - zuurstof - food crops - storage - controlled atmosphere stores - controlled atmospheres - measurement - working conditions - safety at work - oxygen
Blootstelling aan fijnstof in de biologische varkenshouderij = Exposure to fine dust in organic pig farming
Winkel, A. ; Aarnink, A.J.A. - \ 2009
Lelystad : Wageningen UR Livestock Research (Rapport / Wageningen UR Livestock Research 284) - 26
biologische landbouw - varkenshouderij - arbeidsomstandigheden - fijn stof - organic farming - pig farming - working conditions - particulate matter
In deze studie zijn metingen verricht van de persoonlijke blootstelling aan fijnstof tijdens het werk op drie biologische varkensbedrijven. Uit de resultaten blijkt dat biologische varkenshouders bloot staan aan fijnstofconcentraties die aanzienlijk hoger zijn dan geadviseerde streefwaarden. Dit rapport geeft praktische aanbevelingen aan biologische varkenshouders om de blootstelling aan fijnstof tijdens het werk te verlagen
People and society
Sukkel, W. ; Hommes, M. - \ 2009
In: Research on organic agriculture in the Netherlands : organisation, methodology and results / Sukkel, W., Hommes, M., Wageningen : Wageningen UR - ISBN 9789085854036 - p. 112 - 119.
biologische landbouw - stadslandbouw - arbeidsomstandigheden - multifunctionele landbouw - agrarisch natuurbeheer - organic farming - urban agriculture - working conditions - multifunctional agriculture - agri-environment schemes
Organic agriculture has excellent opportunities to create strong links between the environment it operates in, the people who live there and local nature and landscape. The Dutch organic sector aspires to strengthen these links and it is already well on its way. Together with researchers and stakeholders new concepts are being developed and put into practice
Het nieuwe werken bij Microsoft, een impressie
Rip, F.I. - \ 2009
Agro Informatica 22 (2009)3. - ISSN 0925-4455 - p. 19 - 20.
arbeid (werk) - arbeidsomstandigheden - innovaties - kantooremployés - automatisering - toekomst - kantoren - labour - working conditions - innovations - office workers - automation - future - offices
VIAS organiseerde op 15 oktober 2009 een bedrijfsbezoek aan het Microsoft-kantoor op Schiphol, waar sinds de ingebruikname van het gebouw gewerkt wordt via het concept "het nieuwe werken". Juist daarover gaat deze bijdrage
Check title to add to marked list
<< previous | next >>

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.