Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 19 / 19

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Kenniskring Duurzame Garnalenvisserij : factsheet 2015-144
  Turenhout, M.N.J. ; Klok, A.J. ; Zaalmink, W. - \ 2015
  garnalen - visserijbeheer - visserij - samenwerking - kennismanagement - kennisoverdracht - werkgroepen - kosten-batenanalyse - kostenanalyse - shrimps - fishery management - fisheries - cooperation - knowledge management - knowledge transfer - working groups - cost benefit analysis - cost analysis
  Informatie over de kenniskring Duurzame Garnalenvisserij. Kenniskringen zijn (studie-) van vissers die zelf uitdagingen, vragen of problemen geformuleerd hebben. Samen met andere belanghebbenden en onderzoeksinstellingen zoeken zij naar oplossingen voor een duurzamere vangst en beter economisch perspectief.
  Werkgroep Fytobacteriologie : verslag van de bijeenkomst op 3 september 2015 : dead or alive
  Wolf, J.M. van der; Overbeek, L.S. van - \ 2015
  Gewasbescherming 46 (2015)4. - ISSN 0166-6495 - p. 124 - 124.
  plantenziekteverwekkende bacteriën - bacteriologie - werkgroepen - plantenziektekunde - voedselveiligheid - biologische technieken - bacillus cereus - komkommerbontvirus - nuttige organismen - plant pathogenic bacteria - bacteriology - working groups - plant pathology - food safety - biological techniques - bacillus cereus - cucumber green mottle mosaic virus - beneficial organisms
  Het thema van deze werkgroepbijeenkomst ‘dead or alive’ was al tijdens een eerder werkgroepoverleg gekozen. Het kunnen onderscheiden van dode en levende bacteriën is belangrijk, zowel voor pathogene bacteriën als voor ‘beneficials’, maar het onderscheid is vaak moeilijk te maken.
  Kennisagenda voor de mosselcultuur
  Smaal, A.C. - \ 2015
  Yerseke : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR C092/15) - 21
  mosselteelt - kennisoverdracht - kennismanagement - schaal- en schelpdierenteelt - deskundigen - werkgroepen - mussel culture - knowledge transfer - knowledge management - shellfish culture - experts - working groups
  De PO Mosselcultuur heeft een werkgroep ingesteld met als opdracht praktijkgerichte kennisvragen te identificeren en na te gaan hoe de benodigde deskundigheid kan worden gewaarborgd. Van de bevindingen van de werkgroep wordt in dit rapport verslag gedaan.
  Jaarverslagen van de KNPV-werkgroepen over 2014: Werkgroep Bodempathogenen en bodemmicrobiologie
  Os, G.J. van; Postma, J. - \ 2015
  Gewasbescherming 46 (2015)2. - ISSN 0166-6495 - p. 46 - 46.
  jaarverslagen - werkgroepen - gewasbescherming - bodempathogenen - bodemmicrobiologie - fusarium - oömyceten - onkruidkunde - nematoda - pathogenen - resistentie tegen insecticiden - resistentie tegen herbiciden - weerstand - bacteriologie - graansoorten - annual reports - working groups - plant protection - soilborne pathogens - soil microbiology - fusarium - oomycetes - weed science - nematoda - pathogens - insecticide resistance - herbicide resistance - resistance - bacteriology - cereals
  Dit artikel omvat de jaarverslagen van de volgende KNPV-werkgroepen over 2014: Bodempathogenen en bodemmicrobiologie; Fusarium; Oömyceten; Nematoden; Onkruidbeheersing; Middelenresistentie; Fytobacteriologie; Gewasbescherming en Maatschappelijk Debat; Jongeren; Fytobacteriologie; Graanziekten.
  Diagnose bijenziekten in de regio
  Cornelissen, B. - \ 2014
  Bijenhouden 8 (2014)6. - ISSN 1877-9786 - p. 24 - 24.
  bijenhouderij - bijenziekten - onderzoek - bemonsteren - werkgroepen - teams - diagnose - regionale centra - beekeeping - bee diseases - research - sampling - working groups - teams - diagnosis - central places
  Voor imkers onderzoekt bijen@wur al jaren bijen- en broedmonsters op een aantal veel voorkomende ziekten. In de laatste 20 jaar zijn bijna 3000 monsters onderzocht. Het herkennen van de symptomen van ziekten blijft een expertise van Bijen@wur, terwijl het beter zou zijn als bijenhouders dat zelf zouden kunnen. Om deze kennis beschikbaar te maken voor bijenhouders, is er dit jaar voor een andere opzet gekozen
  Jaarverslagen van de KNPV-werkgroepen over 2013 : werkgroep Bodempathogenen en bodemmicrobiologie
  Os, G.J. van; Postma, J. - \ 2014
  Gewasbescherming 45 (2014)2. - ISSN 0166-6495 - p. 59 - 62.
  jaarverslagen - werkgroepen - bodempathogenen - bodemmicrobiologie - fusarium - oömyceten - onkruidkunde - botrytis - nematoda - pathogenen - gewasbescherming - annual reports - working groups - soilborne pathogens - soil microbiology - fusarium - oomycetes - weed science - botrytis - nematoda - pathogens - plant protection
  Dit artikel omvat de jaarverslagen van de volgende KNPV-werkgroepen over 2013: Bodempathogenen en bodemmicrobiologie; Fusarium; Oömyceten; Onkruidkunde; Botrytis; Nematoden; Fytobacteriologie; Gewasbescherming en Maatschappelijk Debat; Jongeren.
  Report of ad hoc meeting of the Chairs, Vice-Chairs and Central Crop Database Managers of the ECPGR Solanaceae and Cucurbits Working Groups
  Díez Niclós, M.J. ; Valcárcel, J.V. ; Íñigo, A.G. ; Dooijeweert, W. van; Menting, F. ; Weerden, G. van der; Daunay, M. - \ 2013
  Valencia, Spain : ECPGR - 5
  genenbanken - databanken - solanaceae - cucurbitaceae - werkgroepen - gene banks - databases - solanaceae - cucurbitaceae - working groups
  The scope of this two-day ad hoc meeting was to explore the possibility to abandon Central Crop Databases (CCDBs) and focus on EURISCO, in order to avoid duplication of data and working efforts. The main facilities of both systems were discussed. Current progress concerning the selection of Most Appropriate Accessions (MAAs) was reviewed for Solanaceae and Cucurbits and possible plans for the new phase of ECPGR (Phase IX, 2014-2018) were discussed.
  KNPV-werkgroep Bodempathogenen en bodemmicrobiologie : de werkgroep kan het dak op...
  Os, G.J. van; Postma, J. - \ 2013
  Gewasbescherming 44 (2013)2. - ISSN 0166-6495 - p. 47 - 47.
  bodempathogenen - bodemmicrobiologie - bodembiologie - werkgroepen - soilborne pathogens - soil microbiology - soil biology - working groups
  Kort jaarverslag over 2012.
  De nematodenwerkgroep in actie
  Molendijk, L.P.G. ; Folkertsma, R.T. - \ 2013
  Gewasbescherming 44 (2013)2. - ISSN 0166-6495 - p. 48 - 48.
  plantenparasitaire nematoden - werkgroepen - nematodenbestrijding - nematologie - plant parasitic nematodes - working groups - nematode control - nematology
  Kort jaarverslag over 2012.
  Werkgroep Fytobacteriologie : activiteiten 2012 - 2013
  Raaijmakers, J.M. ; Doorn, J. van - \ 2013
  Gewasbescherming 44 (2013)2. - ISSN 0166-6495 - p. 49 - 50.
  plantenziekteverwekkende bacteriën - bacteriologie - werkgroepen - plantenziektekunde - plant pathogenic bacteria - bacteriology - working groups - plant pathology
  Verslag van de bijeenkomst 2012 en de bijeenkomst 2013.
  Op weg naar 15 ton zetmeel
  PPO Akkerbouw, Groene Ruimte en Vollegrondsgroente, - \ 2012
  starch potatoes - cultural methods - crop yield - starch crops - starch - projects - arable farming - working groups
  Verslagen van de werkgroepen over 2010
  Postma, J. ; Os, G.J. van - \ 2011
  Gewasbescherming 42 (2011)3. - ISSN 0166-6495 - p. 139 - 143.
  gewasbescherming - werkgroepen - bodempathogenen - phytophthora - pythium - onkruidkunde - botrytis - plantenparasitaire nematoden - plantenziekteverwekkende bacteriën - plant protection - working groups - soilborne pathogens - phytophthora - pythium - weed science - botrytis - plant parasitic nematodes - plant pathogenic bacteria
  Verslagen van de KNPV-werkgroepen: Bodempathogenen en bodemmicrobiologie, Phytophthora en Pythium, Onkruidkunde, Botrytis, Nematoden, Graanziekten, en Fytobacteriologie.
  Kenniskring Duurzame Garnalenvisserij
  Zaalmink, W. - \ 2010
  garnalen - visserijbeheer - visserij - samenwerking - kennismanagement - kennisoverdracht - werkgroepen - shrimps - fishery management - fisheries - cooperation - knowledge management - knowledge transfer - working groups
  Informatie over de kenniskring Duurzame Garnalenvisserij. Kenniskringen zijn (studie-) van vissers die zelf uitdagingen, vragen of problemen geformuleerd hebben. Samen met andere belanghebbenden en onderzoeksinstellingen zoeken zij naar oplossingen voor een duurzamere vangst en beter economisch perspectief.
  Ruimere koe... lichter kalf
  Napel, J. ten - \ 2008
  V-focus 5 (2008)2. - ISSN 1574-1575 - p. 36 - 37.
  rundveehouderij - vleesvee - geboorte - keizersnede - bevallingscomplicaties - dierenwelzijn - probleemoplossing - werkgroepen - cattle husbandry - beef cattle - birth - caesarean section - parturition complications - animal welfare - problem solving - working groups
  Hoe buig je de cultuur van systematisch toepassen van een keizersnede om naar meer natuurlijke geboorten? Wageningen UR begeleidt dit proces door vleesveehouders in werkgroepen zelf te laten zoeken naar oplossingen
  Zit er energie, dan kan alles : verhalen van de mens achter het netwerk
  Booij, A. ; Noorduyn, L. ; Vrolijk, M. - \ 2007
  Wageningen : Wageningen UR - 45
  veehouderij - innovaties - kennis - netwerken voor persoonlijke ondersteuning - netwerken (activiteit) - persoonlijke ontwikkeling - werkgroepen - kennisoverdracht - netwerken - livestock farming - innovations - knowledge - personal support networks - networking - personal development - working groups - knowledge transfer - networks
  Dit rapport is een publicatie van Wageningen UR en het onderzoekprogramma Netwerken in de Veehouderij. Dit programma wordt gefinancierd door het Ministerie van LNV en heeft tussen 2004 en 2008 ruim 120 netwerken van veehouders en anderen ondersteund om te komen tot een duurzame veehouderij. In dit boekje zijn een tiental verhalen opgetekend van netwerkdeelnemers en begeleiders. Ze vertellen hun persoonlijke ervaringen en geven aan wat netwerken voor henzelf en hun bedrijf heeft betekent
  Melkvee Academie vernieuwt vanuit het vertrouwde
  Wierda, C. - \ 2007
  Syscope Magazine (2007)13. - p. 36 - 38.
  melkveehouderij - agrarische bedrijfsvoering - innovaties - ondernemerschap - peer tutoring - onderwijsmethoden - geïntegreerde bedrijfssystemen - kennisoverdracht - werkgroepen - dairy farming - farm management - innovations - entrepreneurship - peer tutoring - teaching methods - integrated farming systems - knowledge transfer - working groups
  De melkveehouderij staat voor een periode van verandering en dynamiek. Zekerheden waarmee de veehouders nu nog boeren, zoals het melkquotum, inkomenspremies en de derogatie, staan op losse schroeven. Toekomstgerichte onder nemers realiseren zich dat kennis meer dan ooit belangrijk is. Netwerken wordt ook onder melkveehouders een normaal begrip. En dan niet louter voor sociale doelen, maar als middel om te signaleren, wijzer te worden en het eigen ondernemerschap te voeden. De Melkvee Academie is een ‘studiehuis’ voor de lerende melkveehouder waar ‘boeren leren van boeren’ centraal staat. Geen gebouw, maar dichtbij de boer zelf: virtueel, op locatie en in dorpszaaltjes en cafés. Dit artikel gaat in op de organisatie van dit innovatieplatform
  Innovatieplatforms sturen gericht op innovaties
  Noorduyn, L. ; PPO Praktijkonderzoek Plant en Omgeving, - \ 2007
  Syscope Magazine (2007)13. - p. 24 - 27.
  alternatieve landbouw - innovaties - innovatie adoptie - duurzaamheid (sustainability) - samenwerking - managementbenaderingen - geïntegreerde bedrijfssystemen - werkgroepen - alternative farming - innovations - innovation adoption - sustainability - cooperation - management philosophies - integrated farming systems - working groups
  Innovatieplatforms helpen grensverleggende innovaties van de grond te krijgen. SIGN doet dit voor de glastuinbouw, Courage voor de melkveehouderij en de akkerbouw is bezig met de oprichting van zo’n platform: Kiemkracht. In de varkenshouderij is dit nog niet gelukt. In dit artikel wordt nagegaan hoe deze innovatieplatforms werken en wat is hun mogelijkheden en valkuilen zijn
  Veehouders leren van elkaar door thuis te blijven
  Noorduyn, L. - \ 2006
  Syscope Magazine (2006)11. - p. 6 - 7.
  netwerken (activiteit) - peer tutoring - agrarische bedrijfsvoering - internet - kennisoverdracht - netwerken - werkgroepen - landbouwvoorlichting - networking - peer tutoring - farm management - internet - knowledge transfer - networks - working groups - agricultural extension
  Dankzij de nieuwste technieken vormen veehouders uit heel Nederland een virtuele studiegroep. Zonder reistijd en heel to the point leren ze van elkaar en van andere deskundigen en maken ze stap voor stap hun bedrijven duurzamer. Techniek levert zo onverwacht een grote bijdrage aan nieuwe allianties
  De VZZ-werkgroep Boommarter Nederland 1992-1999: wat werd bereikt
  Wijsman, H.J.W. ; Broekhuizen, S. - \ 2000
  Lutra 43 (2000). - ISSN 0024-7634 - p. 74 - 79.
  martes - martes martes - populatiedynamica - populatie-ecologie - onderzoek - inventarisaties - nederland - populatiebiologie - werkgroepen - martes - martes martes - population dynamics - population ecology - research - inventories - netherlands - population biology - working groups
  During the 90's the VZZ-Pine Marten Study Group (WBN-VZZ) has tried to contribute to a better knowledge of habitat use and distribution in The Netherlands. A survey has been carried out to locate pine marten nests in hollow trees, resulting in the location of 18 nests in 1999. The WBN gave support to the study of maternal behaviour of the female in the nests and, together with the Dutch Institute for Forestry and Nature Research (IBN), now Alterra , conducted an investigation of habitat use and use resting-places by two males, for one of these for two years long. By organizing seminars and compiling the newsletter Marterpassen the pine marten and the necessity to a better protective measures has been given more publicity.
  Check title to add to marked list

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.