Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 16 / 16

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Houtoogst en bodemvruchtbaarheid : een modelstudie naar duurzaamheid van houtoogst op Nederlandse bosgroeiplaatsen
  Bonten, L.T.C. ; Bijlsma, R.J. ; Delft, S.P.J. van; Jong, J.J. de; Spijker, J.H. ; Vries, W. de - \ 2015
  Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 2618)
  bosecologie - bodemvruchtbaarheid - bepaling van groeiplaatshoedanigheden - opbrengstregeling - nutrientenbeheer - bodemchemie - forest ecology - soil fertility - site class assessment - yield regulation - nutrient management - soil chemistry
  Dit rapport brengt met een modelstudie de duurzaamheid van houtoogstscenario’s in beeld ten aanzien van nutriëntenbalansen op verschillende Nederlandse bosgroeiplaatsen. Tegelijkertijd geeft de studie aan waar (nog aanzienlijke) onzekerheden liggen bij de vertaling naar een adviessysteem voor houtoogst. De voor houtoogst relevante groeiplaatsen zijn gekarakteriseerd met 11 typen. Voor elk van deze groeiplaatstypen is met een model nagegaan in welke mate combinaties van boomsoort, groeiklasse (groeiverwachting) en oogstscenario leiden tot een negatieve nutriëntenbalans voor calcium (Ca), magnesium (Mg), kalium (K) en fosfor (P). Ook is nagegaan hoe snel de bosbodem wordt uitgeput.
  Knoponderzoek Lisianthus : knoponderzoek ten behoeve van de sturing van de oogst van Lisianthus
  Labrie, C.W. ; Kersten, M. ; Heij, G. - \ 2008
  Wageningen : Wageningen UR, Glastuinbouw (PPO 3242000147) - 27
  eustoma - eustoma grandiflorum - snijbloemen - knoppen - plantenanatomie - opbrengstregeling - teelt onder bescherming - eustoma - eustoma grandiflorum - cut flowers - buds - plant anatomy - yield regulation - protected cultivation
  Trends in het bosbeheer
  Olsthoorn, A.F.M. ; Oosterbaan, A. - \ 1998
  Nederlands Bosbouwtijdschrift 70 (1998)1. - ISSN 0028-2057 - p. 26 - 31.
  bosbedrijfsvoering - opbrengstregeling - werkplannen - planning - opbrengsten - nederland - forest management - yield regulation - working plans - planning - yields - netherlands
  HOPSY: instrument voor afwegen van beheersalternatieven
  Edelenbosch, N.H. - \ 1997
  Bosbouwvoorlichting 36 (1997)7. - ISSN 0166-8986 - p. 119 - 122.
  bosbouw - opbrengsten - theorie - houtaanwas - staande opstand - bossen - rotaties - aanbodsevenwicht - vraag - aanbod - econometrische modellen - wiskundige modellen - bosbedrijfsvoering - opbrengstregeling - velling - bosexploitatie - forestry - yields - theory - increment - growing stock - forests - rotations - supply balance - demand - supply - econometric models - mathematical models - forest management - yield regulation - felling - forest exploitation
  Prognoses ontwikkeling houtoogst met Hopsy. Het houtoogstprognose-systeem Hopsy is een instrument dat consequenties voor strategische beheerskeuzen voor de toekomstige houtoogst en houtvoorraad laat zien
  STAGES : a system for generating strategic alternatives for forest management
  Bos, J. - \ 1994
  Agricultural University. Promotor(en): A. van Maaren; P. van Beek. - S.l. : Bos - ISBN 9789054853435 - 227
  bosbouw - bosbouweconomie - bossen - bosbedrijfsvoering - opbrengstregeling - werkplannen - planning - opbrengsten - optimalisatie - programmeren - computer software - computerwiskunde - forestry - forest economics - forests - forest management - yield regulation - working plans - planning - yields - optimization - programming - computer software - computational mathematics

  Strategic planning is important in forest management. However, it has never been described clearly in literature. In this study a framework for strategic planning was developed and based on this a STrategic Alternatives Generating System (STAGES) to support decision making in strategic planning for forest management. This strategic planning consists of deciding on zoning, future forest and transition management. STAGES consists of a zoning model (which addresses the zoning decision problem that is formulated as a Quadratic Assignment Problem and is solved by Simulated Annealing) and a management model (which addresses the desired future forest decision problem and the transition management decision problem simultaneously; these are formulated as a linear programming problem). STAGES was tested in a case study. The models which constitute STAGES can also be applied in natural resource management planning in general, regional planning and land use planning.

  HOPSY-2, een instrument voor de normatieve en strategische planning van houtoogst = HOPSY-2, a tool for strategic planning of timber harvest
  Hinssen, P.J.W. - \ 1990
  Wageningen : Dorschkamp (Rapport / De Dorschkamp Instituut voor Bosbouw en Groenbeheer nr. 606) - 123
  econometrie - aanbodsevenwicht - vraag - aanbod - econometrische modellen - wiskundige modellen - bosbouw - opbrengsten - theorie - houtaanwas - staande opstand - bossen - rotaties - bosbedrijfsvoering - opbrengstregeling - velling - bosexploitatie - econometrics - supply balance - demand - supply - econometric models - mathematical models - forestry - yields - theory - increment - growing stock - forests - rotations - forest management - yield regulation - felling - forest exploitation
  Houtoogst uit het Nederlandse blijvende opgaande bos van 1985 tot 2035 : de prognoses in 1990 met toepassing van het houtoogstprognoseprogramma HOPSY-2 = The Dutch standing forest wood supply forecast 1990 : an application of the wood supply forecasting computer program HOPSY-2
  Hinssen, P.J.W. ; Daamen, W.P. - \ 1990
  Wageningen : Dorschkamp (Rapport / De Dorschkamp Instituut voor Bosbouw en Groenbeheer nr. 605) - 156
  bosbouw - bosbedrijfsvoering - opbrengsten - theorie - houtaanwas - staande opstand - bossen - rotaties - opbrengstregeling - velling - markten - marketing - vraag - aanbod - hout - houtproducten - prijzen - aanbodsevenwicht - econometrische modellen - wiskundige modellen - nederland - bosexploitatie - forestry - forest management - yields - theory - increment - growing stock - forests - rotations - yield regulation - felling - markets - marketing - demand - supply - wood - wood products - prices - supply balance - econometric models - mathematical models - netherlands - forest exploitation
  De bruikbaarheid van het houtoogstprognosesysteem "Hopsy" als hulpmiddel bij bosbedrijfsplanning : een case study in de boswachterij Smilde
  Hinssen, P.J.W. - \ 1989
  Wageningen : De Dorschkamp (Rapport / Rijksinstituut voor Onderzoek in de Bos- en Landschapsbouw "De Dorschkamp" nr. 546) - 142
  bosbouw - opbrengsten - theorie - houtaanwas - staande opstand - bossen - rotaties - aanbodsevenwicht - vraag - aanbod - econometrische modellen - wiskundige modellen - bosbedrijfsvoering - opbrengstregeling - velling - bosexploitatie - forestry - yields - theory - increment - growing stock - forests - rotations - supply balance - demand - supply - econometric models - mathematical models - forest management - yield regulation - felling - forest exploitation
  Integrated forest planning systems and related economic analysis : report based on a studytrip, April 29 - May 24 (June 11) 1987
  Wit, A.P.W. de; Hinssen, P.J.W. - \ 1988
  Wageningen : De Dorschkamp (Rapport / Rijksinstituut voor Onderzoek in de Bos- en Landschapsbouw "De Dorschkamp" nr. 506) - 79
  bosbouw - bosbouweconomie - bosbeleid - bosbedrijfsvoering - opbrengstregeling - werkplannen - planning - opbrengsten - theorie - ontwikkeling - rondreizen - vs - studie - forestry - forest economics - forest policy - forest management - yield regulation - working plans - planning - yields - theory - development - tours - usa - study
  Beheersplanning voor staatsnatuurreservaten
  Raaijmakers, P.A.W.M. ; Bokdam, J. - \ 1984
  Nederlands Bosbouwtijdschrift 56 (1984)9/10. - ISSN 0028-2057 - p. 240 - 246.
  bosbedrijfsvoering - bosbouw - bossen - natuurbescherming - natuurreservaten - planning - werkplannen - opbrengstregeling - opbrengsten - forest management - forestry - forests - nature conservation - nature reserves - planning - working plans - yield regulation - yields
  Na een knelpuntenanalyse worden mogelijke verbeteringen binnen de planningsprocedure en planinhoud voorgesteld
  Bibliography on forest ecology, forest management, agroforestry and timber characteristics for Indonesia, 1950-1980
  Beekman, F. ; Wiersum, K.F. ; Wouters, F. - \ 1982
  Wageningen : De Dorschkamp (Rapport / Rijksinstituut voor Onderzoek in de Bos- en Landschapsbouw "De Dorschkamp" no. 285)
  bosbouw - plantenecologie - bomen - autecologie - bosbedrijfsvoering - opbrengstregeling - werkplannen - planning - opbrengsten - agroforestry - hout - schors, bomen - houteigenschappen - indonesië - bibliografieën - forestry - plant ecology - trees - autecology - forest management - yield regulation - working plans - planning - yields - agroforestry - wood - bark - wood properties - indonesia - bibliographies
  Een literatuuronderzoek naar methodieken van bosbeheersplanning, vooral gericht op de aansluiting van het middellange termijn plan (MTP) op het lange termijn plan (LTP)
  Zuiderveen Borgesius, J.J. - \ 1981
  Wageningen : "De Dorschkamp" (Rapport / Rijksinstituut voor Onderzoek in de Bos- en Landschapsbouw "De Dorschkamp" no. 269) - 160
  bosbouw - bosbedrijfsvoering - planning - bosbouweconomie - bosbeleid - opbrengstregeling - werkplannen - opbrengsten - forestry - forest management - planning - forest economics - forest policy - yield regulation - working plans - yields
  Bosbeheer in een aantal oude Engelse bossen en parken : en (bos)ecologisch onderzoek aan het"Merlewood Research Station" : verslag van een orienteringsreis van 5 t/m 15 juni 1979
  Wijngaard, J.K.R. van den; Hees, A.F.M. van - \ 1979
  Wageningen : De Dorschkamp (Rapport / Rijksinstituut voor Onderzoek in de Bos- en Landschapsbouw "De Dorschkamp" no. 215) - 108
  bosbouw - bosbedrijfsvoering - planning - werkplannen - parken - bosbezit - particuliere bosbouw - bossen - particulier eigendom - groot-brittannië - opbrengstregeling - opbrengsten - forestry - forest management - planning - working plans - parks - forest ownership - private forestry - forests - private ownership - great britain - yield regulation - yields
  Beheerstoestand van het bos op de Veluwe
  Jager, K. ; Wijngaard, J.K.R. van den - \ 1978
  Wageningen : "De Dorschkamp" (Rapport / Rijksinstituut voor Onderzoek in de Bos- en Landschapsbouw "De Dorschkamp" no. 145) - 91
  bosbeheer - houtteeltkundige systemen - bosbedrijfsvoering - velling - opbrengstregeling - veluwe - gelderland - forest administration - silvicultural systems - forest management - felling - yield regulation - veluwe - gelderland
  Plan van een boskern als onderdeel van een bosgebied in de Lopikerwaard
  Kleef, H.A. van - \ 1973
  Wageningen : Instituut voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding (Nota / Instituut voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding 783) - 8
  bosbedrijfsvoering - planning - werkplannen - opbrengstregeling - opbrengsten - nederland - utrecht - lopikerwaard - forest management - planning - working plans - yield regulation - yields - netherlands - utrecht - lopikerwaard
  Opbrengstvermeerdering in den boschbouw
  Wechel, A. te - \ 1927
  Wageningen : Veenman - 21
  velling - bosbedrijfsvoering - colleges (hoorcolleges) - opbrengstregeling - opbrengsten - felling - forest management - lectures - yield regulation - yields
  Check title to add to marked list

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.