Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 20 / 111

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Zaadbehandeling met additieven
  Derkx, M.P.M. - \ 2013
  Boom in business 2013 (2013)3. - ISSN 2211-9884 - p. 50 - 51.
  houtachtige planten als sierplanten - rosa - zaadbehandeling - toevoegingen - plantenontwikkeling - gewasbescherming - landbouwkundig onderzoek - ornamental woody plants - rosa - seed treatment - additives - plant development - plant protection - agricultural research
  Voor het eerst is er onderzoek gedaan naar het effect van additieven op het zaad van de onderstam Rosa corymbifera 'Laxa'. Voor één beuken- en twee naaldbomensoorten ligt er inmiddels een onderzoeksvoorstel klaar.
  Vervroeging van de beginontwikkeling van cichorei : Effect van vroeg zaaien, geprimed zaad, hoger plantaantal, nauwere rijafstand en water toedienen bij het zaaien
  Brink, L. van den; Wilting, P. - \ 2012
  Kennisakker.nl 2012 (2012)24 okt.
  cichorei - cultuurmethoden - zaaitijd - zaadbehandeling - zaaidichtheid - irrigatie - akkerbouw - oogsttoename - wortelgewassen - chicory - cultural methods - sowing date - seed treatment - sowing rates - irrigation - arable farming - yield increases - root crops
  In de praktijk blijkt de voorjaarsontwikkeling van cichorei vaak erg tegen te vallen. Verbetering van de voorjaarsontwikkeling kan een mogelijkheid zijn om de opbrengst te verhogen. Met name voor de percelen die vroeg geleverd worden is het interessant om door middel van een vroege ontwikkeling in het voorjaar de opbrengst te verhogen. In de jaren 2009 t/m 2011 is daarom onderzoek gedaan naar de effecten van vroeg zaaien, geprimed zaad, rijafstand, plantaantal en watertoediening bij zaaien. Uit dit onderzoek is gebleken dat vroeger zaaien een opbrengstverhoging van 7% per twee weken gaf, uitgaande van niet vroeger zaaien dan 25 maart en een goed schieterresistent ras. Geprimed zaad gaf een vervroeging van de opkomst met 4 dagen, een verhoging van het plantaantal met 14% en een verhoging van de inuline-opbrengst met gemiddeld 1,9%. De invloed van rijafstand en plantaantal was minder groot. Water geven in de zaaivoor bleek niet goed mogelijk te zijn. Water geven achter het aandrukwiel was wel mogelijk, maar de praktische nadelen van deze manier van water geven waren dusdanig groot dat volvelds beregenen na zaaien met een beregeningsinstallatie meer voor de hand ligt.
  Vervroeging beginontwikkeling cichorei; onderzoeksverslag 2009, 2010 en 2011
  Brink, L. van den; Wilting, P. - \ 2012
  Lelystad : PPO AGV - 35
  cichorei - cultuurmethoden - zaaitijd - zaadbehandeling - zaaidichtheid - irrigatie - akkerbouw - oogsttoename - wortelgewassen - chicory - cultural methods - sowing date - seed treatment - sowing rates - irrigation - arable farming - yield increases - root crops
  In de jaren 2009, 2010 en 2011 is onderzocht hoe de beginontwikkeling van cichorei versneld kan worden. Hierbij is gekeken naar vroeger zaaien, gebruik maken van geprimed zaad, verhoging van het plantaantal, toepassen van een nauwere rijafstand en het toedienen van water bij het zaaien. De proeven zijn uitgevoerd in Valthermond en Colijnsplaat. In alle jaren is het ras Bronze gebruikt. In 2010 is ook Chrysolite gebruikt.
  Effecten van enkele additieven op de opkomst van Rosa corymbifera 'Laxa' zaad
  Derkx, M.P.M. - \ 2012
  Lisse : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving BBF - 13
  rosa corymbifera - zaden - zaadkieming - zaadbehandeling - plantmateriaal - groeistimulatoren - houtachtige planten als sierplanten - landbouwkundig onderzoek - nederland - rosa corymbifera - seeds - seed germination - seed treatment - planting stock - growth stimulators - ornamental woody plants - agricultural research - netherlands
  In een aantal landbouwgewassen is gevonden dat een zaadcoating met additieven een positief effect kan hebben op de kieming, de wortelontwikkeling en de groei. Een zaadcoating is een dun laagje dragermateriaal dat op het zaad wordt aangebracht. Additieven is de verzamelnaam van een groep producten die aan zaden toegevoegd worden vóór uitzaai. Het kunnen gewasbeschermingsmiddelen zijn, maar ook groeistimulatoren en micro-organismen. Om te kijken of additieven ook meerwaarde kunnen hebben voor boomkwekerijgewassen, is een eerste oriënterende proef uitgevoerd met gestratificeerd zaad van Rosa corymbifera ‘Laxa’. Drie verschillende additieven zijn getest. Het ging hierbij om natuurlijke stoffen, o.a. uit humuszuren en uit organisch materiaal. Vanwege het beperkte budget is alleen gekeken naar effecten op de opkomst en is niet gekeken of de additieven een positief effect hebben op de groei en ontwikkeling van bovengrondse en ondergrondse delen. De geteste additieven gaven geen verbetering van de opkomst. De opkomst van alle behandelingen lag tussen 48 en 57%. Ook waren geen effecten op de opkomstsnelheid zichtbaar. Mogelijk hebben de additieven wel invloed op de wortelontwikkeling en de bovengrondse groei. Dit kan in vervolgonderzoek nagegaan worden.
  Impacts of farmer-based training in seed production in Vietnam
  Tin Huynh Quang, - \ 2009
  Wageningen University. Promotor(en): Paul Struik, co-promotor(en): Lisa Price; T.BE. Tran. - [S.l.] : S.n. - ISBN 9789085854999 - 175
  oryza sativa - rijst - zaden - zaadbehandeling - boeren - kleine landbouwbedrijven - vietnam - farmer field schools - oryza sativa - rice - seeds - seed treatment - farmers - small farms - vietnam - farmer field schools
  Key words: farmer seed production school, farm-saved seed, formal seed sector, impact assessment, improved practice, local practice, rice (Oryza sativa), seed production, seed quality, Vietnam

  Rice (Oryza sativa) is the most important food and cash crop of Vietnam. It is cultivated in all provinces of the country since ancient times. Farm-saved seed is the most important seed source covering more than 80% of the farmers’ seed needs. However, farmers not always use the best techniques of producing and selecting seeds. Inadequate seed quality is an important yield limiting factor in rice production.
  To improve the farmers’ capacity to produce, process, store and use good rice seed, the farmer seed production school (FSPS) training programme was conducted in seven provinces of Vietnam during the period 2003−2007. The study reported in this thesis took place in four out of those seven provinces, i.e. Nam Dinh, Nghe An, Binh Dinh and Dong Thap. The objective was to assess to what extent farmers’ knowledge in seed production practices and seed quality management had increased and whether that knowledge increase was reflected in an increase in potential rice yields and profits, and in diffusion of retained practices after training to other farmers in communities.
  A long seed production training programme with the farmer field school approach was combined with field demonstrations including plots with either local practices or improved practices which were conducted in each FSPS. We recorded and analysed data on on-farm demonstrations at 429 FSPSs and on ex-ante and ex-post tests of knowledge at the FSPSs. Moreover, we carried out a survey among 240 rural households.
  Results of the study indicate that some rice varieties were better adopted in the farming systems than other varieties: well adopted ones were KD18 in both Nam Dinh and Nghe An province and OM1490, Ai32 and MO2718 in Binh Dinh and Dong Thap. With local practices in the farm-saved seed system of the transplanted rice crop, farmers used old seedlings, planted many seedlings per hill, planted too many or too few plants per unit area and applied unbalanced quantities of fertilizers; for the directly sown crop farmers used high seed rates in the traditional system. Rice yields showed larger differences between local practices and improved practices in the dry season than in the wet season all across Vietnam. With improved practices at the FSPSs, rice yields were 8.5% higher in the wet season and 13.6% higher in the dry season; additional profits associated with the improved practice in both the dry and wet seasons averaged 212 US$ ha-1. The majority of the FSPS-farmers moved from food production to seed production, reduced seed rates by about 50%, and used high quality seed to produce seeds with much better quality. More important is that the FSPS-farmers diffused improved practices (79%) and shared good seeds (57% of respondents) with other farmers in their communities to help other rice growers to improve their productivity. A large proportion of non-FSPS farmers learned and applied improved practices for rice production through neighbouring FSPS-farmers within the community. Besides, evaluation in acquired knowledge during training showed that FSPS-farmers with lower scores (<20%) in the ex-ante test realized an enormous improvement of 55.4% points in the ex-post test. There was a clear trend: the higher the scores in the ex-ante test, the smaller the increase in the score, suggesting that the tests provided insight into the knowledge gaps for improvement in training programmes.
  The FSPS is considered as a good training model for farmers. The FSPS-farmers well retained the acquired knowledge and applied the improved practices to enhance the farm-saved seed system in the project provinces. The community capacity was strengthened through establishing seed clubs by FSPS-farmers. It created a seed supply and production network to ensure seed security for small farmer’s seed needs in the rural areas. Thus, it promoted seed policies to strengthen the informal seed system in Vietnam.
  Impacts of farmer-based training programme in seed production illustrate that in a country like Vietnam where more than seventy percent of the population live in rural areas and depend on agricultural production, farmer education is a very effective way for agricultural development.


  Een alcoholtest voor zwakke zaden
  Groot, S.P.C. ; Kodde, J. - \ 2009
  biologische landbouw - zaadbehandeling - groeikracht - gewasbescherming - analytische methoden - vermeerderingsmateriaal - kiemkracht - organic farming - seed treatment - vigour - plant protection - analytical methods - propagation materials - germinability
  Deze poster bevat resultaten uit onderzoek naar een snellere bepaling van de vigour van biologische zaden: alcoholproductie van de zaden
  Control of seed-borne pathogens on legumes by microbial and other alternative seed treatments
  Tinivella, F. ; Hirata, L.M. ; Celan, M.A. ; Wright, S.A.I. ; Amein, T. ; Schmitt, A. ; Wolf, J.M. van der; Koch, E. ; Groot, S.P.C. - \ 2009
  European Journal of Plant Pathology 123 (2009)2. - ISSN 0929-1873 - p. 139 - 151.
  colletotrichum lindemuthianum - gewasbescherming - biologische bestrijding - plantextracten - ascochyta - geïntegreerde plagenbestrijding - biologische landbouw - zaadbehandeling - colletotrichum lindemuthianum - plant protection - biological control - plant extracts - ascochyta - integrated pest management - organic farming - seed treatment - growth-promoting rhizobacteria - systemic resistance - powdery mildew - clonostachys-rosea - fusarium-culmorum - bacillus-subtilis - salicylic-acid - root-rot - biocontrol - diseases
  Greenhouse trials were carried out in order to test the efficacy of different seed treatments as alternatives to chemicals against Colletotrichum lindemuthianum cause of anthracnose on bean and Ascochyta spp. cause of Ascochyta blights on pea, respectively. Resistance inducers, commercially formulated microorganisms, non-formulated selected strains of different microorganisms (fungi, bacteria and yeasts) and plant extracts were applied as dry or liquid seed treatments on naturally infested seeds. Seedling emergence and disease incidence and/or severity were recorded. Almost all seed treatments turned out to be ineffective in controlling the Ascochyta infections, which is in line with the literature stating that these pathogens are difficult to control. The only alternative treatments that gave some control of Ascochyta spp. were thyme oil and a strain of Clonostachys rosea. The resistance inducers tested successfully controlled infections of bean by C. lindemuthianum. Among the formulated microorganisms, Bacillus subtilis-based formulations provided the best protection from anthracnose. Some strains of Pseudomonas putida, a disease-suppressive, saprophytic strain of Fusarium oxysporum and the mustard powder-based product Tillecur also proved to be effective against bean anthracnose. However, among the resistance inducers as well as among the other groups, certain agents caused a significant reduction of plant emergence. Different alternative seed treatments can therefore be used for the control of C. lindemuthianum on bean, while on pea only thyme oil and a strain of Clonostachys rosea showed some effectiveness against Ascochyta spp.
  Film coating van boomzaden met fungiciden tegen kiemplantenziekte
  Derkx, M.P.M. ; Brouwer, J. - \ 2008
  Lisse : PPO Bloembollen en Bomen (Rapport / PPO 12349) - 25
  zaden - houtachtige planten als sierplanten - onderstammen - rosa - zaadbehandeling - plantenziekten - kieming - botrytis - fusarium - pythium - rhizoctonia - schimmelziekten - gewasbescherming - coating - fungiciden - seeds - ornamental woody plants - rootstocks - rosa - seed treatment - plant diseases - germination - botrytis - fusarium - pythium - rhizoctonia - fungal diseases - plant protection - coating - fungicides
  Pasgekiemde zaden of jonge planten van bos- en haagplantsoengewassen en rozenonderstammen vallen regelmatig weg door kiemplantenziekte. Bodemschimmels zoals Botrytis, Fusarium Pythium en Rhizoctonia zijn de boosdoeners. Deze schimmels slaan vooral toe onder natte omstandigheden. Ook in andere landbouwgewassen is kiemplantenziekte een probleem. In deze gewassen hebben film coatings met daarin fungiciden in het verleden hun waarde bewezen: het percentage uitval neemt enorm af. Film coatings met fungiciden blijken nu ook perspectief te bieden voor de bos- en haagplantsoensector. Dat is gebleken in proeven op de Proeftuin Noordbroek en op drie bedrijven in het noorden van het land en in de regio Zundert. Voor de soorten Acer palmatum, Tilia cordata, Prunus avium en Pinus sylvestris is een veilige film coating ontwikkeld, die geen schade geeft aan het zaad. In Fagus sylvatica is dat nog niet gelukt. Het testen van de film coatings op bos- en haagplantsoenbedrijven is succesvol verlopen. In een aantal gevallen gaven zaden met een film coating een aanzienlijk hoger aantal planten dan zaden die niet behandeld waren. Soms was er weinig verschil, maar traden er ook geen problemen met kiemplantenziekte op. De kosten voor film coating zijn heel snel terug te verdienen door de hogere plantaantallen.
  Film coating van boomzaden
  Derkx, M.P.M. - \ 2008
  bomen - zaden - zaadbehandeling - voorbehandeling - zaailingen - boomkwekerijen - houtachtige planten - ziektepreventie - fungiciden - trees - seeds - seed treatment - pretreatment - seedlings - forest nurseries - woody plants - disease prevention - fungicides
  Onderzoek en resultaten naar een veilige film coating voor een aantal boomzaden die gevoelig zijn voor kiemplantenziekten
  Effect of the activation of germination processes on the sensitivity of seeds towards physical sanitation treatments
  Groot, S.P.C. ; Birnbaum, Y.E. ; Kromphard, C. ; Forsberg, G. ; Rop, N. ; Werner, S. - \ 2008
  Seed Science and Technology 36 (2008)3. - ISSN 0251-0952 - p. 609 - 620.
  zaden - zaadbehandeling - seeds - seed treatment - borne pathogens - maturity - performance - tolerance - hot
  Physical treatments of seeds to eradicate pathogens have the risk of reducing vitality of the seeds. Seed lots may differ in sensitivity to these treatments, therefore factors influencing this sensitivity, including the physiological condition of the seeds, should be identified. In this study priming was used to mimic the effect of pre-harvest onset of germination on the sensitivity to these treatments. The effect of humidification, by incubation for one day at 100% RH, followed by drying back, on the sensitivity was also analysed. Primed, humidified and control seeds were subjected to hot water, aerated steam or electron beam treatments at various levels. Two seed lots from Daucus carota (carrot), two seed lots from Brassica oleracea (kohlrabi) and one seed lot from Allium cepa (onion) were used in the tests. Primed seeds from all seed lots were more sensitive to the aerated steam treatment and the B. oleracea and A. cepa seed lots were also more sensitive to the hot water treatment after priming. Priming had no effect on the sensitivity towards the electron beam treatment. Humidification had no effect on the sensitivity towards the physical seed treatments, with the exception of the humidified onion seeds, which were clearly more tolerant towards the aerated steam treatment. It is concluded that seed companies should be aware that the onset seed germination processes prior to harvest may increase the sensitivity of the seeds towards aerated steam and hot water treatments.
  Nieuw advies voor bestrijding zwartsnot
  Koster, A.T.J. ; Bulle, A.A.E. ; Vreeburg, P.J.M. ; Korsuize, C.A. - \ 2008
  BloembollenVisie 2008 (2008)152. - ISSN 1571-5558 - p. 24 - 24.
  bloembollen - hyacinthus - plantenziekteverwekkende schimmels - ziektebestrijding - gewasbescherming - zaadbehandeling - zaadontsmettingsmiddelen - ornamental bulbs - hyacinthus - plant pathogenic fungi - disease control - plant protection - seed treatment - seed dressings
  Zwartsnot in hyacint was alleen te bestrijden met Sumisclex. Nu dit middel niet meer mag worden gebruikt is de vraag welke alternatieven voorhanden zijn. PPO onderzocht diverse producten, met een nieuw advies als resultaat
  Filmcoating boomzaden levert meer opbrengst op
  Derkx, M.P.M. ; Brouwer, J. - \ 2008
  De Boomkwekerij 21 (2008)33. - ISSN 0923-2443 - p. 14 - 14.
  houtachtige planten als sierplanten - plantenziekteverwekkende schimmels - zaden - zaadbehandeling - boomteelt - ornamental woody plants - plant pathogenic fungi - seeds - seed treatment - arboriculture
  Kiemplantenziekte is de schrik van menig boomkweker, maar voor een aantal gewassen is er nu een goede en veilige methode voorhanden om de zaden tegen deze ziekte te beschermen. De kosten voor deze zogeheten filmcoating zijn snel terug te verdienen.
  Compounds of natural origin for seed treatment
  Wolf, J.M. van der; Birnbaum, Y.E. - \ 2008
  biologische landbouw - zaadbehandeling - schimmelziekten - plantenziekten - thymus - antibacteriële planten - organic farming - seed treatment - fungal diseases - plant diseases - thymus - antibacterial plants
  In organic agriculture, the use of synthetic agents during seed production- and processing, to control seed transmissible diseases, is not allowed. In this poster results of research on the potential value of formulated thyme oil for control of seed transmissible bacterial and fungal diseases on seed are presented
  Commercial organic pelleting and priming treatments for sugar beet seed
  Halmer, P. ; Groot, S.P.C. ; Birnbaum, Y.E. ; Groeneveld, R.M.W. ; Swaay, N. - \ 2008
  suikerbieten - groei van zaailingen - zaadbehandeling - biologische landbouw - sugarbeet - seedling growth - seed treatment - organic farming
  Disinfection of vegetable seed by treatment with essential oils, organic acids and plant extract
  Wolf, J.M. van der; Birnbaum, Y.E. ; Zouwen, P.S. van der; Groot, S.P.C. - \ 2008
  Seed Science and Technology 36 (2008). - ISSN 0251-0952 - p. 76 - 88.
  zaadbehandeling - desinfectie - antimicrobe-eigenschappen - biologische landbouw - seed treatment - disinfection - antimicrobial properties - organic farming - tea-tree oil - antimicrobial activity - staphylococcus-aureus - storage fungi - shelf-life - humid air - components - respiration - inhibition - terpenoids
  Various essential oils, organic acids, Biosept, (grapefruit extract), Tillecur and extracts of stinging nettle and golden rod were tested for their antimicrobial properties in order to disinfect vegetable seed. In in vitro assays, thyme oil, oregano oil, cinnamon oil, clove oil and Biosept had the highest activity against the seed borne pathogens Xanthomonas campestris pv. campestris, Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis, Alternaria dauci and Botrytis aclada. Low antimicrobial activity was found for the organic acids against the fungal pathogens. Seed treatment for 0.5 h with selected essential oils or Biosept in concentrations between 0.1 and 1% eliminated > 99% of total bacteria associated with cabbage seed. It also reduced the percentage of seeds contaminated with fungi in blotter tests from 70% to less than 10%. Extended periods of treatment did not significantly improve results. Cinnamon oil and Biosept used in concentrations exceeding 1% had a negative effect on seed germination. Antimicrobial effects with organic acids were variable, but in general, the organic acids ascorbic acids, propionic acid, acetic acid and lactic acid at concentrations of 2.5% or higher, reduced seed-associated bacteria. Of the organic acids, only propionic acid reduced seed germination at a concentration higher than 1%. Thyme oil was considered the most promising natural compound for reducing seed borne pathogens in seed.
  Various essential oils, organic acids, Biosept, (grapefruit extract), Tillecur and extracts of stinging nettle and golden rod were tested for their antimicrobial properties in order to disinfect vegetable seed. In in vitro assays, thyme oil, oregano oil, cinnamon oil, clove oil and Biosept had the highest activity against the seed borne pathogens Xanthomonas campestris pv. campestris, Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis, Alternaria dauci and Botrytis aclada. Low antimicrobial activity was found for the organic acids against the fungal pathogens. Seed treatment for 0.5 h with selected essential oils or Biosept in concentrations between 0.1 and 1% eliminated > 99% of total bacteria associated with cabbage seed. It also reduced the percentage of seeds contaminated with fungi in blotter tests from 70% to less than 10%. Extended periods of treatment did not significantly improve results. Cinnamon oil and Biosept used in concentrations exceeding 1% had a negative effect on seed germination. Antimicrobial effects with organic acids were variable, but in general, the organic acids ascorbic acids, propionic acid, acetic acid and lactic acid at concentrations of 2.5% or higher, reduced seed-associated bacteria. Of the organic acids, only propionic acid reduced seed germination at a concentration higher than 1%. Thyme oil was considered the most promising natural compound for reducing seed borne pathogens in seed.
  Het opwaarderen van boomzaden door middel van vloeistofscheiden
  Derkx, M.P.M. - \ 2007
  Lisse : PPO Bloembollen en Bomen - 37
  zaadbehandeling - bomen - acer pseudoplatanus - carpinus betulus - crataegus monogyna - prunus avium - larix kaempferi - zaadkieming - seed treatment - trees - acer pseudoplatanus - carpinus betulus - crataegus monogyna - prunus avium - larix kaempferi - seed germination
  Voor groente- en bloemzaden is ruim 10 jaar geleden een schoningstechniek ontwikkeld (vloeistofscheiding), waarbij zaden gesorteerd worden op basis van hun dichtheid. Bij deze techniek worden de zaden kort in vloeistoffen met verschillende dichtheden gebracht en dit resulteert in zaadfracties met verschillende dichtheden. De dichtheid van het zaad correleert met het kiemgedrag. De afgelopen jaren is onderzocht of deze techniek ook perspectief biedt voor boomzaden. Gekozen is voor soorten die met de huidige sorteertechnieken onvoldoende te verbeteren zijn, t.w. Acer pseudoplatanus, Carpinus betulus, Crataegus monogyna, Prunus avium en Larix kaempferi. In twee opeenvolgende jaren zijn 2-3 herkomsten van elke soort gesorteerd door middel van vloeistofscheiden. Dit resulteerde in zaadfracties met verschillende dichtheden. Vaak was de kieming van een fractie beter naarmate de dichtheid van het zaad hoger was. Zaadfracties met de laagste dichtheid kiemden soms helemaal niet of zeer beperkt. Op basis van de kiemcijfers van de verschillende fracties kan dan besloten worden welke fracties uitgezaaid worden. Eventueel kunnen slechter kiemende fracties ook uitgezaaid worden, maar dan dichter of eventueel voor een andere toepassing.
  Beheersing van fusarium in zomertarwe
  Scholten, O.E. - \ 2007
  BioKennis bericht Akkerbouw & vollegrondsgroenten 6 (2007). - p. np - np.
  akkerbouw - gewasbescherming - tarwe - fusarium - mycotoxinen - fusarium culmorum - rasreacties - zaadbehandeling - biologische landbouw - vollegrondsteelt - arable farming - plant protection - wheat - fusarium - mycotoxins - fusarium culmorum - varietal reactions - seed treatment - organic farming - outdoor cropping
  Fusariumschimmels veroorzaken in zomertarwe een slechte opkomst van zaaizaad en verlies aan opbrengst. Ook produceren ze mycotoxinen in de korrels. Vooral de mycotoxinen zijn met het oog op voedselveiligheid en diergezondheid een toenemende bron van zorg. Het is dus echt een ketenprobleem. Alle reden om de ziekte beheersbaar te maken. Er zijn diverse aanknopingspunten en ontwikkelingen.
  Bestrijding van maden van de wortelvlieg; Bestrijding van de made van de wortelvlieg Psila rosae in knolselderij, 2007
  Rozen, K. van; Ester, A. - \ 2007
  Lelystad : PPO AGV (Rapport / PPO AGV )
  groenteteelt - knolselderij - gewasbescherming - psila rosae - chemische bestrijding - insecticiden - plaatselijke toepassing - zaadbehandeling - vegetable growing - celeriac - plant protection - psila rosae - chemical control - insecticides - topical application - seed treatment
  Onderzoek naar het probleem wortelvlieg in knolselderij om een bestrijdingsmethode tegen de maden van de wortelvlieg in knolselderij. In dit onderzoek worden chemische middelen en methodieken van toediening getest in één veldproef. Het betreft een Phyto-drip behandeling tijdens het zaaien bij de plantenkweker toegepast, een tray-behandeling vlak voor het planten en een rijenbehandeling met een vloeibaar insecticide vlak voor het planten. De middelen P en X (traybehandeling), middel Y (rij-, tray- en Phytodrip behandeling) en middel Z Phyto-drip behandeling hebben allemaal de potentie om knolselderij voldoende te beschermen tegen de wortelvliegmade 11 weken na planten. Ook een langere werking is geconstateerd. In deze veldproef presteert het middel Y het best, gevolgd door achtereenvolgens middel Z en middel P. Het advies is om één of meerdere van deze producten de dosering te optimaliseren, waarbij een voorkeur is voor de Phyto-drip toepassing.
  Bestrijding van maden van de wortelvlieg; Granulaat toediening, volvelds bespuiting en zaadcoating tegen de maden van de wortelvlieg Psila rosae in waspeen 2007
  Rozen, K. van; Ester, A. - \ 2007
  Lelystad : PPO AGV (Rapport / PPO AGV )
  daucus carota - groenteteelt - psila rosae - chemische bestrijding - gewasbescherming - zaadbehandeling - insecticiden - daucus carota - vegetable growing - psila rosae - chemical control - plant protection - seed treatment - insecticides
  De made van de wortelvlieg Psila rosae is de meest schadelijke plaag voor de teelt van peen in Nederland. Vraatgangen in de peen veroorzaakt door de made van de wortelvlieg leiden tot hogere kosten voor de teler en kunnen zelfs uiteindelijk tot afkeuring van het te verkopen product leiden. Voor de teelt van fijnere peen zoals waspeen en Parijse wortelen werd een bodembehandeling met granulaat voor het zaaien tegen de maden uitgevoerd.
  Bestrijding van slakken in wintertarwe
  Huiting, H.F. - \ 2006
  Kennisakker.nl 2006 (2006)15 jan.
  wintertarwe - tarwe - graansoorten - slakkenbestrijding - plagenbestrijding - mollusciciden - zaadbehandeling - gewasbescherming - akkerbouw - winter wheat - wheat - cereals - mollusc control - pest control - molluscicides - seed treatment - plant protection - arable farming
  Slakken kunnen in tarwe flinke schade aanrichten. Vooral tussen zaai en het drie-bladstadium is tarwe erg gevoelig voor slakkenschade. Bij een zware aantasting kan het meermalen strooien van slakkenkorrels onvoldoende zijn, met als gevolg dat opnieuw gezaaid moet worden. Een zaadbehandeling met een molluscicide is altijd daar waar het zijn werk moet doen, dit in tegenstelling tot behandelen met slakkenkorrels. Daarbij staat het gebruik van slakkenkorrels onder druk; nadat al eerder Mesurol slakkenkorrels van de markt verdwenen is in 2005 de toelating voor slakkenkorrels met metaldehyde beëindigd en mogen ze nog tot eind 2006 gebruikt worden. Doelstelling van het onderzoek is om een zaaizaadbehandeling te vinden, die een vergelijkbare of betere bestrijding van slakken geeft dan toepassing van slakkenkorrels. Enkele van de getoetste zaadbehandelingen lieten een goed resultaat zien een gelijk of beter resultaat in vergelijking met toepassing van slakkenkorrels. In overleg met de chemische industrie moeten verdere perspectieven worden bekeken.
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.