Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 11 / 11

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Invang van mosselzaad in MZI’s : resultaten 2016
  Capelle, Jacob J. ; Stralen, Marnix R. van - \ 2017
  IJmuiden : IMARES Wageningen UR (IMARES rapport C044/17) - 30
  mosselteelt - oosterschelde - mossels - waddenzee - schaal- en schelpdierenvisserij - zaaibedden - mussel culture - eastern scheldt - mussels - wadden sea - shellfish fisheries - seedbeds
  Voorliggend rapport behandelt de resultaten van de invang van mosselzaad in zogenaamde Mosselzaadinvangsinstalaties (MZI’s) in de Oosterschelde, Voordelta en Waddenzee in 2016. Het rapport is gebaseerd op gegevens die door de MZI-ondernemers moeten worden aangeleverd bij het Ministerie van Economische Zaken. Het rapport is opgesteld in opdracht van de PO Mosselcultuur. Van het oppervlak dat in 2016 voor de invang van mosselzaad is vergund (390 ha voor transitie- en experimenteerbedrijven samen) is 253 ha (35%) niet voor mosselzaadinvang benut. De niet gebruikte ruimte wordt voor het merendeel gevormd door kavels of delen daarvan die wel geschikt zijn voor MZI’s, maar niet zijn gebruikt en uit restruimte die vanwege de vorm of afmetingen ongeschikt is voor het neerleggen van MZI’s. In 2016 is met de MZI’s totaal 18.06 miljoen kg (= 181 duizend mosselton) mosselzaad ingewonnen. De oogst aan MZI-zaad is daarmee 8% lager dan in 2015. De lagere productie in 2016 ten opzichte van 2015 komt geheel op het conto van de Deltawateren. De voornaamste oorzaak hiervoor is dat in de Oosterschelde en in de Voordelta in 2016 respectievelijk 57% en 32% minder substraat is uitgehangen dan in 2015, terwijl in de Waddenzee dit vrijwel gelijk gebleven is (stijging van 1% t.o.v. 2015). Het overgrote deel van het ingewonnen zaad in de Waddenzee (16.60 Mkg) is na het oogsten uitgezaaid op percelen in de Waddenzee, 2% is overgebracht naar de Oosterschelde. Het mosselzaad dat in de Oosterschelde en Voordelta is ingewonnen (resp. 1.03 Mkg en 0.42 Mkg) is uitgezaaid op percelen in de Oosterschelde; 0.06 Mkg is overgebracht naar mosselhangcultures. Door de bedrijven die onderdeel uitmaken van de transitie is in 2016 totaal 16.67 Mkg mosselzaad geproduceerd, waarvan 15.20 Mkg in de Waddenzee, 1.03 Mkg in de Oosterschelde en 0.42 Mkg in de Voordelta. Ten opzichte van 2015 is dit een verschil van respectievelijk 12%, -50% en -67%. Het vangstverlies van de eerste en de tweede transitiestap (11 Mkg) is met deze opbrengst gecompenseerd. Het streven is in 2018 een derde stap te zetten met een omvang van 10% van de totale mosselzaadvisserij, die daarmee dan voor 38% is afgebouwd. Verwacht wordt dat ook in volgende jaren het vangstverlies dat met deze derde stap gepaard gaat (ca. 4 Mkg tot totaal 15 Mkg) met MZI’s in de Waddenzee kan worden gecompenseerd. De uitdaging voor het kunnen zetten van de derde stap is of het extra ingewonnen zaad ook rendabel kan worden opgekweekt, waarvoor een verbetering van de kwaliteit van het percelenareaal wordt beoogd met 270 ha goede percelen (A-B grond). Het seizoen 2016 kenmerkt zich door tegenvallende oogsten in de Oosterschelde, zowel op de bodempercelen als op enkele MZI locaties. Ondanks dat in juni de broedval op de MZI systemen in de Oosterschelde er prima uit zag, is gedurende de zomer op de locaties Schaar van Colijn, Vuilbaard en Vondelinge van het MZI zaad een groter deel van in voorgaande jaren niet tot wasdom gekomen. Een sluitende verklaring hiervoor is nog niet gevonden. Technische problemen, waaronder met de verankering en beschadiging van de systemen door aanvaringen, zijn net als in voorgaande jaren beperkt gebleven tot een enkel incident. De massale vestiging van zeesterren in de MZI’s, zoals die in 2011 plaatsvond, is in 2016 opnieuw uitgebleven.
  The role of the starfish (Asterias rubens L.) predation in blue mussel (Mytilus edulis L.) seedbed stability
  Agüera García, A. - \ 2015
  Wageningen University. Promotor(en): Aad Smaal, co-promotor(en): Jeroen Jansen; Tim Schellekens. - Wageningen : Wageningen University - ISBN 9789462572164 - 170
  mytilus edulis - mossels - voortplanting - predatie - zaaibedden - predator prooi verhoudingen - waddenzee - aquacultuur - mytilus edulis - mussels - reproduction - predation - seedbeds - predator prey relationships - wadden sea - aquaculture

  Abstract

  Mussel beds are an important ecological component in the Wadden Sea. Mussels’ offspring settle massively in new suitable areas, forming seedbeds that may disappear again within months. The probability of a seedbed to survive the first winter is defined as seedbed stability; a definition that plays a very important role in the management of newly settled seedbeds. Many factors are important in the survival or extinction of seedbeds. Predation is thought to be particularly important during the first year after settlement and therefore key to survival. Many predators feed on mussel beds, but for most of them the potential to exterminate a seedbed is restricted by different factors such as prey selection or competition. Common starfish (Asterias rubens) are capable of concentrating/aggregating in high densities on mussel seedbeds making them an especially important factor limiting/affecting survival of mussel seedbeds. This study assesses the capacities of starfish as a mussel seed predator. It also provides tools and information to assess the risks of a seedbed being attacked and exterminated by starfish.

  In Chapter 2 the role of temperature and shading on winter predation was studied. The results showed that temperature limits feeding rate and feeding activity of starfish during winter. However, starfish feeding rate exhibited very high sensitivity to temperature changes. Light intensity affected both feeding rate and feeding activity. We conclude that starfish may not be an important factor destabilizing seedbeds during the average winter, but its importance may grow along with the increasing mean winter temperature due to climate change.

  In Chapter 3 the impact of salinity changes on predation performance and survival was assessed. Salinity is the main driver of species distributions in the Wadden Sea. Results show that salinity affected predation performance by reducing feeding activity and causing changes in prey selection. Moreover, as acclimation occurred, A. rubens predation performance improved in all treatments with survivors. We conclude that osmotic stress due to a salinity decreases determines A. rubens distribution, abundance and potential impact on the prey population. However this effect is influenced by the magnitude of the change in salinity and its timescale.

  In Chapter 4 the effect of tidal currents on predation rate was assessed, however, the chapter also tackles the role of hydrodynamic stress amelioration by mussels on the A. rubens population. The results suggest that mussels interact with their own predator beyond the role of food source, by ameliorating environmental stress, creating an additional dependence link between the foundation species and the predator, which potentially has major implications for ecosystem structure and stability.

  In Chapter 5, we assessed the role of mussel association with conspecifics at high densities on prey selection by A. rubens. We concluded that size selection does not always lead to an improvement in net profit. Size selection is a trade-off between energy yield and predation energy costs, which is affected by prey behaviour.

  The results of the prior chapters were integrated in Chapter 6 with field observations and literature to develop a simulation model. This model was designed to simulate growth of mussels and starfish, predation by starfish and mussel mortality. It can also be used to predict the likely effect of future environmental change scenarios on the potential impact of A. rubens on this important resource.

  In the general discussion, Chapter 7, previous literature, field data and the results from this thesis are summarised and reviewed to explain the spatial distribution of A. rubens in the Wadden Sea and the role of environmental conditions on A. rubens predation rate. Model simulations are used to answer the question: What is the role of A. rubens predation in mussel seedbed stability?

  Naar een optimaal teeltsysteem voor biologische zaaiuien
  Broek, R.C.F.M. van den - \ 2008
  Wageningen : Wageningen UR (Biokennis bericht : Akkerbouw & vollegrondsgroente ) - 4
  biologische landbouw - teeltsystemen - uien - rijenzaai - zaaibedden - zaaidichtheid - onkruidbestrijding - akkerbouw - bemesting - organic farming - cropping systems - onions - drilling - seedbeds - sowing rates - weed control - arable farming - fertilizer application
  Uien worden traditioneel gezaaid in 5 rijen, op een bed van 1,5 m. In de gangbare teelt wordt momenteel geëxperimenteerd met verschillende bedbreedtes, breedwerpige zaai en clusterzaai. Voor de biologische landbouw zijn naast een goede opbrengst en sortering ook de mogelijkheden voor mechanische onkruidbestrijding van belang. De vraag is: welk teeltsysteem werkt het beste in de biologische uienteelt?
  Effect of stale seedbed preparations and subsequent weed control in lettuce (cv. Iceboll) on weed densities
  Riemens, M.M. ; Weide, R.Y. van der; Bleeker, P.O. ; Lotz, L.A.P. - \ 2007
  Weed Research 47 (2007)2. - ISSN 0043-1737 - p. 149 - 156.
  onkruidbestrijding - zaaibedbereiding - zaaibedden - onkruidwieders - eggen - schoffels - glyfosaat - rotatiewieders - lactuca sativa - slasoorten - weed control - seedbed preparation - seedbeds - weeders - harrows - hoes - glyphosate - rotary weeders - lactuca sativa - lettuces - soybean glycine-max - light environment - short-duration - germination - soil - dormancy - induction - tillage - photocontrol - sensitivity
  The effects of stale seedbed preparations and several weed control methods on the emergence of weeds in lettuce were studied. The specific goal was to evaluate the use of a stale seedbed in combination with chemical or mechanical weed control methods in the field. Depending on location and year, stale seedbed preparations followed by weed control prior to planting reduced the amount of weeds during crop growth by 43¿83%. Control of the emerged seedlings after a stale seedbed preparation was more effective with glyphosate than with a rotary harrow. Covering the rotary harrow during control to prevent light reaching the soil improved its effect on the weed density during crop growth in two of 3 years. Radiation with far red light (FR) did not reduce the number of emerging weeds in this study. Mechanical control by finger weeder, torsion weeder and hoe was applied without stale seedbed preparations. These measures reduced the weed densities by 88¿99%, compared with the untreated control and were more effective than chemical weed control with carbetamide and chlorpropham. The results show that the stale seedbed technique in combination with mechanical control of emerging weeds can reduce the weed population during crop growth as effectively as chemical control. The technique may therefore help reduce the use of herbicides in lettuce crops in the future.
  Ergonomische verbetering van handwerk aan de grond in de open teelten = Ergonomic improvement of manual work near the ground in arable farming
  Roelofs, P.F.M.M. ; Bruinsma, A. ; Looije, A.A.J. ; Snoek, A.J. ; Vink, A. - \ 2004
  Wageningen : Agrotechnology & Food Innovations (Rapport / Agrotechnology & Food Innovations nr. 103) - ISBN 9789067547642 - 84
  arbeidsomstandigheden - zaaibedden - lichaamshouding - lichamelijke stress - landbouw bedrijven - arbeid (werk) - arbeid in de landbouw - working conditions - seedbeds - posture - physical strain - farming - labour - farm labour
  Onkruidbestrijding in maïs : laat zaaien en vals zaaibed als aanvulling
  Weide, R.Y. van der; Zeeland, M.G. van; Bleeker, P.O. - \ 2001
  PPO-bulletin akkerbouw 5 (2001)3. - ISSN 1385-5301 - p. 16 - 19.
  gewasbescherming - onkruiden - onkruidbestrijding - maïs - zaaien - zaaitijd - zaaibedbereiding - grondbewerking - zaaibedden - opbrengsten - gewasopbrengst - kieming - toepassingsdatum - plant protection - weeds - weed control - maize - sowing - sowing date - seedbed preparation - tillage - seedbeds - yields - crop yield - germination - application date
  Op ROC Aver Heino (zandgrond) is het nut onderzocht van een vals zaaibed en/of later zaaien in maïs in combinatie met verschillende onkruidbestrijdingssystemen. De proefopzet omvatte vier combinaties van ploeg- en zaaitijdstippen en drie methoden van onkruidbestrijding (chemisch; eggen plus chemisch; volledig mechanisch). De effecten op onkruidbezetting en onkruidbestrijding, en de gewasopbrengst;
  Nek- en schouderklachten bij chrysantensteksteeksters : intern verslag
  Kleemans, I.A. - \ 1997
  Wageningen : IMAG-DLO (Nota / DLO Instituut voor Milieu- en Agritechniek (IMAG-DLO) P 97-17)
  plantenvermeerdering - stekken - zaailingcultuur - zaaibedden - beplanten - Asteraceae - lichamelijke activiteit - moeheid - werk - analyse - arbeid (werk) - arbeidskunde - beroepskwalen - propagation - cuttings - seedling culture - seedbeds - planting - Asteraceae - physical activity - fatigue - work - analysis - labour - work study - occupational disorders
  The utilization of true potato seed (TPS) as an alternative method of potato production
  Tuku, B.T. - \ 1994
  Agricultural University. Promotor(en): P.C. Struik; H. Kidanemariam. - S.l. : Tuku - ISBN 9789054852537 - 131
  zaden - sporen - plantenvermeerdering - solanum tuberosum - aardappelen - zaailingcultuur - zaaibedden - ethiopië - seeds - spores - propagation - solanum tuberosum - potatoes - seedling culture - seedbeds - ethiopia

  Potato is grown as a rainfed and irrigated crop in the cooler highlands and mid-altitude regions of the tropics. Its productivity is very low mainly due to unavailability of healthy and sufficient amount of seed potatoes to the farmers. The utilization of true potato seed (TPS) can be considered as an alternative method to produce potatoes, thereby alleviating the problems associated with seed potatoes.

  The first aim of the research report in this thesis was to study problems related with poor TPS germination. The second aim was to determine the best growing season to grow TPS for seedling tuber production. The third aim was to develop appropriate seed bed management practices for maximum seedling tuber production.

  Increasing nitrogen fertilization to the mother plant enhanced the rate of gerniination of the TPS of the open pollinated progeny (AL 624) and reduced that of the hybrid progeny ( AL 624 x CIP 378371.5) without affecting the final germination percentages (FGP) of both progenies.

  TPS dormancy was effectively broken by soaking in 1000-1500 ppm GA 3 for 8 hrs. Treating TPS with water can also break dormancy and maintain about 70 % germination. The latter may be considered as a cheap, readiliy available and practical alternative method of breaking TPS dormancy under farmers' condition.

  The field and nursery experiments indicated that seedling tuber yields are very low during the rain season due to late blight ( Phytophthora infestans ) pressure, shorter sunshine hrs and a shorter growing season than the dry season.

  Based on the nursery results, in the central highlands of Ethiopia, dry season production of seedling tubers in a seed bed substrate mix of 50 % forest soil and 50 % manure, and 40 - 80 g N per m 2bed were found to be suitable for the production of a maximum number of seedling tubers by direct sowing methods.

  Manipulation of seedling population in a seed bed is one method of producing a maximum number of usable seedling tubers. The results revealed that a plant density of 100 plants per m 2seed bed was optimal for the production of a maximum number of up to 1200 seedling tubers or a total tuber weight of 29 kg per m 2without hampering management operations such as weeding, fertilization and billing up.

  The research results showed that there is a considerable potential of alleviating the problems of seed potatoes by improving the TPS germination quality, seed bed production of seedling tubers and using them as seed potato source for subsequent growing seasons.

  Korstbreken bij de opkomst van suikerbieten.
  Bosma, J.L. ; Kouwenhoven, J.K. - \ 1989
  Landbouwmechanisatie 40 (1989)4. - ISSN 0023-7795 - p. 58 - 61.
  beta vulgaris - korsten - cultivators - uitrusting - prestatieniveau - kwaliteit - zaaibedbereiding - zaaibedden - zaailingcultuur - bodem - suikerbieten - grondbewerking - gereedschappen - machines - beta vulgaris - crusts - cultivators - equipment - performance - quality - seedbed preparation - seedbeds - seedling culture - soil - sugarbeet - tillage - tools - machines
  Vergelijkend onderzoek van maaigereedschappen : onkruidbestrijdingsmethoden; Vergelijkend onderzoek van onkruidbestrijdingsgereedschappen; Mechanische onkruidbestrijding tijdesn de verzorging van het gewas : onkruidbestrijdingsmethoden; Zaaibedonderzoek op een binnenlandse grond; Enkele orie͏̈nterende metingen aangaande de arbeidsbelasting bij platwieden in jonge opstanden van Pinus Caribaea
  Sar, T. van der; Huijts, Th.J.M. - \ 1973
  Wageningen : Landbouwhogeschool (Celos rapporten no. 89)
  suriname - landbouwkundig onderzoek - onderzoeksprojecten - vergelijkend onderzoek - onkruidbestrijding - gereedschappen - arbeidsomstandigheden - fysieke belasting - zaaibedden - pinus caribaea - suriname - agricultural research - research projects - comparative research - weed control - tools - working conditions - physical pressure - seedbeds - pinus caribaea
  Het kweken van haploide planten uit stuifmeelkorrels
  Braak, J.P. - \ 1972
  Wageningen : [s.n.] (Mededeling I.V.T. no. 339) - 6
  genomen - methodologie - microbiologie - mutaties - plantenveredeling - stuifmeel - zaaibedden - zaailingcultuur - technieken - genomes - methodology - microbiology - mutations - plant breeding - pollen - seedbeds - seedling culture - techniques
  Check title to add to marked list

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.