Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 4 / 4

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Relating a DEB model for mussels (Mytilus edulis) to growth data from the Oosterschelde : trace-back analysis of food conditions
  Wijsman, J.W.M. - \ 2017
  Yerseke : Wageningen Marine Research (Wageningen Marine Research rapport C049/17) - 43
  mussel culture - eastern scheldt - marine aquaculture - dynamic modeling - growth analysis - mytilus edulis - mosselteelt - oosterschelde - zeeaquacultuur - dynamisch modelleren - groeianalyse - mytilus edulis
  In this study, the food conditions for mussels are estimated at different locations within the Oosterschelde. In 2014, 2015 and 2016, mussels with a uniform size were placed in baskets at the borders of commercial culture plots distributed over the Oosterschelde. Each month, a subsample was taken from each basket to measure growth (shell length and individual weight) of the mussels. The results show a variation in growth performance, both in shell length as in flesh weight, between the different locations. A model approach was used to translate the spatial differences in growth to spatial differences in food conditions. A Dynamic Energy Budget (DEB) model was fitted to the data in order to trace-back the food conditions. During this fitting, the food correction factor (ψψ) was optimized. ψψ can be interpreted as an indication of the food conditions (algae concentration, quality, current velocity) at that specific location in comparison to the average food conditions in the whole Oosterschelde. The results show that there is a spatial, but also year-to-year variation in food conditions within the Oosterschelde. Locations with the best food conditions were Neeltje Jans N in 2015 and Hammen 9, Dortsman and Krabbenkreek in 2016. Growth of the mussels in the baskets in 2014 was lower than in 2015 and 2016. This is probably caused by the larger size of the mussels that were used in 2014 and the fact that the growth of mussels reduces with size. In contravention to the expectations, there was no clear pattern in growth conditions from the western part of the Oosterschelde to the eastern and northern part. For example, the growth of the mussels at the two locations in the northern part of the Oosterschelde (Krabbenkreek and Viane) where ralatively good compared to the other locations. In practice, however, mussel farmers use the culture plots in the northern part mainly for storage of seed and halfgrown mussels. Possibly the mussels in the baskets perform better in this area than on the bottom culture plots. The DEB model is a good tool to trace-back the food conditions from the measured growth data. The parameters for blue mussel, that is used for the DEB model should be updated. The parameters are presently based on historical data, whereas new data are available.
  Tetrodotoxine (TTX) in mosselen: Accumulatie experiment verswaterleiding Kijkuit, Yerseke
  Wijsman, J.W.M. ; Poelman, M. - \ 2016
  IMARES (Report / IMARES C078/16) - 13
  tetrodotoxin - marine aquaculture - mussel culture - eastern scheldt - animal experiments - marine environment - tetrodotoxine - zeeaquacultuur - mosselteelt - oosterschelde - dierproeven - marien milieu
  In verband met de overschrijding van de concentratie tetrodotoxine (TTX) in het schelpdiervlees van oesters en mosselen in de Kom van de Oosterschelde (inclusief de verwaterpercelen) is dit gebied eind juni 2016, evenals de noordelijke tak van de Oosterschelde, gesloten voor schelpdierproductie en als verwatergebied. Om te onderzoeken of schone mosselen tijdens het verwateren in verwatercontainers TTX kunnen accumuleren zijn schone mosselen (zonder TTX) gedurende een periode van ruim 2 weken verwaterd met verswater uit de Pijp van Bliek. Om de dag is een monster verzameld en geanalyseerd op de aanwezigheid van TTX. In alle gevallen waren de gehaltes aan TTX beneden de detectielimiet (LOD) en was er dus geen sprake van accumulatie van TTX tijdens het verwateren met het water uit de verswaterleiding.
  Verslag studiereis aquacultuur Spanje
  Hiele, T. van der; Malta, E.J. ; Heringa, J. ; Houcke, J. van - \ 2013
  Aquacultuur 28 (2013)2. - ISSN 1382-2764 - p. 20 - 27.
  aquacultuur - zeeaquacultuur - marien milieu - viskwekerijen - algenteelt - schaal- en schelpdierenteelt - schaal- en schelpdierenvisserij - spanje - aquaculture - marine aquaculture - marine environment - fish farms - algae culture - shellfish culture - shellfish fisheries - spain
  Zeeuwse aquacultuurondernemers zijn in januari 2013 vier dagen naar de regio Cadiz en Huelva in Spanje afgereisd om kennis te maken met de aquacultuuractiviteiten en te leren van de ervaringen daar. Deze studiereis is georganiseerd in het kader van het inmiddels afgeronde RAAK Internationaal project 'Het zoute goud', waarvan HZ University of Applied Sciences penvoerder was. De studiereis naar Spanje vormde samen met een slotsymposium de afsluiting van dit project.
  Multifunctionele Platforms: Perspectief voor de toekomst?
  Stuiver, M. ; Gerritsen, A.L. ; Fontein, R.J. ; Agricola, H.J. - \ 2012
  Aquacultuur 27 (2012)5. - ISSN 1382-2764 - p. 6 - 12.
  mariene gebieden - mariene ecologie - zeeaquacultuur - zeereservaten - visserij - windmolenpark - innovaties - ecosystemen - duurzaamheid (sustainability) - biomassa - mariene parken - noordzee - marine areas - marine ecology - marine aquaculture - marine protected areas - fisheries - wind farms - innovations - ecosystems - sustainability - biomass - marine parks - north sea
  Anno 2012 bestaan ze in de verbeelding, op papier en als experiment: Multifunctionele platforms op zee of Multi Use Platforms on Sea (MUPS), waarop maritieme activiteiten met elkaar zijn geclusterd. De kern van het concept is om op een locatie op zee meerdere economische activiteiten te combineren en wel zo dat het ecosysteem en de mens er optimaal van kunnen profiteren zonder elkaar wederzijds te belemmeren.
  Check title to add to marked list

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.