Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 5 / 5

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Elements for archaeological heritage management: exploring the archaeological potential of drowned Mesolithic and Early Neolithic landscapes in Zuidelijk Flevoland
  Peeters, H. ; Makaske, B. ; Mulder, J.R. ; Otte-Klomp, A. ; Smeerdijk, D.G. van; Smit, S. ; Spek, T. - \ 2002
  Berichten van de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek = Proceedings of the State Service for Archaeological Investigations in the Netherlands 45 (2002). - ISSN 0167-5443 - p. 81 - 123.
  geologie - bodem - geschiedenis - landschap - grondwaterstand - flevoland - archeologie - bewoningsgechiedenis - bodemonderzoek - cultuurhistorie - overstroming - zeespiegelstijging - geology - soil - landscape - groundwater level - history
  The initial ideas for the ROB project Zuidelijk Flevoland conceived during the last year of fieldwork at the Hoge Vaart, 1996
  De stijging van de waterspiegel nabij Almere in de periode 5300-2300 v. Chr
  Makaske, B. ; Smeerdijk, D.G. van; Mulder, J.R. ; Spek, T. - \ 2002
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 478) - 105
  paleo-ecologie - geologie - geschiedenis - meren - nederland - waterstand - archeologie - bodemkunde - grondwaterstand - historische geografie - zeespiegelstijging - Flevoland - palaeoecology - geology - lakes - history - netherlands - water level
  Op basis van 14C-ouderdomsbepalingen aan basisveenmonsters is een reconstructie gemaakt van de stijging van de waterspiegel in de omgeving van Almere in de periode 5300-2300 v.Chr. Een geologisch en bodemkundig onderzoek door middel van grondboringen ging vooraf aan het verzamelen van de veenmonsters. De samenstelling van het basisveen is uitvoerig paleo-ecologisch onderzocht. De dateringsgegevens zijn uitgezet in tijd-dieptediagrammen en er zijn curven getrokken die de ontwikkeling van de waterstand in de loop van de tijd weergeven. Vervolgens is een vergelijking gemaakt met de resultaten van soortgelijke studies die elders in Flevoland zijn uitgevoerd. Ook is een vergelijking gemaakt met de ontwikkeling van de zeespiegel. Het onderzoek kan bijdragen aan een betere inschatting van de bewoningsmogelijkheden van het studiegebied in de Midden- en Late Steentijd, hetgeen relevant is voor onderzoek naar archeologische waarden.
  Mesocosm research and modelling: process research on effects of temperature and water level on tidal flat ecosystems
  Kersting, K. - \ 2001
  In: Dutch National Research Programme on Global Air Pollution and Climate Change: Modelling the impact of climate change on the Wadden Sea ecosystems / Brinkman, A.G., - p. 99 - 133.
  ecosystemen - getijden - klimaatverandering - modellen - waterorganismen - waddenzee - aquatische ecologie - simulatiemodel - zeespiegelstijging - aquatic organisms - ecosystems - tides - climatic change - models - wadden sea
  Overview of climate change scenario's [sic]
  Brinkman, A.G. - \ 2001
  In: Modelling the impact of climate change on the Wadden Sea ecosystems / Brinkman, A.G., Ens, B.J., Kersting, K., Baptist, M., Vonk, M., Drent, J., Janssen-Stelder, B.M., van der Tol, M.W.M., Bilthoven : RIVM - p. 9 - 16.
  klimaatverandering - meteorologie - scenariostudie - simulatiemodel - zeespiegelstijging - Waddenzee
  Modelling the impact of climate change on the Wadden Sea ecosystems
  Brinkman, A.G. ; Ens, B.J. ; Kersting, K. ; Baptist, M. ; Vonk, M. ; Drent, J. ; Janssen-Stelder, B.M. ; Tol, M.W.M. van der - \ 2001
  Bilthoven : RIVM, National Institute of Public Health and the Environment - ISBN 9789058510464 - 200
  klimaatverandering - mariene ecologie - modellen - nederland - klimatologie - ecosystemen - impact - fauna - waddenzee - aquatische ecosystemen - aquatische ecologie - simulatiemodel - wadvogels - zeespiegelstijging - climatic change - marine ecology - models - netherlands - climatology - ecosystems - wadden sea - aquatic ecosystems
  Check title to add to marked list

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.