Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 20 / 74

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Natuur en Beleid Betwist : Een analyse van de aard en het verloop van online discussies over implementatie van natuurbeleid in Nederland
  Aarts, N. ; Ruyssenaars, B. ; Steuten, C.D.M. - \ 2015
  Den Haag : Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR working paper 9) - ISBN 9789490186173 - 42
  natuurbeleid - natuur - discussie - onderzoek - sociale netwerken - openbare mening - zuidelijk flevoland - zeeuws-vlaanderen - nature conservation policy - nature - discussion - research - social networks - public opinion - zuidelijk flevoland - zeeuws-vlaanderen
  Het Nederlandse natuurbeleid is voortdurend onderwerp van politieke en maatschappelijke discussie; vóór het verschijnen van het eerste Natuurbeleidsplan in 1990 en ook daarna. Tot op de dag van vandaag worden pogingen tot implementatie van natuurbeleid telkens weer heftig bediscussieerd. Weinig is bekend over de aard en het verloop van de huidige discussies over natuur en natuurbeleid. Om die reden hebben wij onderzoek gedaan naar online discussies over de implementatie van natuurbeleid in Nederland in drie gebieden: de Oostvaardersplassen, het Oostvaarderswold en de Hedwigepolder.
  Perspectieven van diverse bonen in het Zuidwesten
  Timmer, R.D. - \ 2014
  Kennisakker.nl (2014).
  veldproeven - peulvruchten - akkerbouw - eiwitleverende planten - gewasopbrengst - zeeuws-vlaanderen - field tests - grain legumes - arable farming - protein plants - crop yield - zeeuws-vlaanderen
  In opvolging van het project “Verbetering ketenresultaat bruine bonen door beter uitgangsmateriaal” is in 2012 en 2013 door PPO, in opdracht van het Productschap Akkerbouw, een 2-jarig onderzoek uitgevoerd naar de mogelijkheden van de teelt van diverse soorten bonen in het Zuidwesten.
  Perspectieven van peulvruchten op Zuidwestelijke zavel
  Timmer, R.D. - \ 2014
  Lelystad : PPO AGV - 21
  peulvruchten - vollegrondsteelt - lichte zavel - zeeuws-vlaanderen - eiwitleverende planten - akkerbouw - phaseolus vulgaris - veldproeven - grain legumes - outdoor cropping - sandy loam soils - zeeuws-vlaanderen - protein plants - arable farming - phaseolus vulgaris - field tests
  In opdracht van het Productschap Akkerbouw zijn diverse bonensoorten en droge peulvruchten in Zeeuws-Vlaanderen proefsgewijs geteeld en de perspectieven hiervan nagegaan. Het betreft de teeltjaren 2012 en 2013. Doel is om de zelfvoorzieningsgraad van plantaardig eiwit in de EU te verhogen.
  Klimaatverandering als kans voor ondernemers in Zeeuws Vlaanderen
  Tempelman, M. ; Blom-Zandstra, M. ; Bos, E.J. ; Klundert, M. van de; Provoost, K. ; Verkruysse, B. ; Eenennaam, M. van - \ 2013
  Vlissingen : Hogeschool Zeeland (KvK rapport 106/2013) - ISBN 9789490070762 - 90
  landbouw - akkerbouw - recreatie - klimaatverandering - weersgegevens - economische impact - zeeuws-vlaanderen - agriculture - arable farming - recreation - climatic change - weather data - economic impact - zeeuws-vlaanderen
  In het onderzoek zijn specifieke condities van bedrijven van de regio uitgewerkt waardoor er een actueel overzicht is ontstaan van kansen en bedreigingen voor twee sectoren (landbouw en recreatie) als gevolg van klimaatverandering. Daarnaast heeft het onderzoek een vrij helder beeld opgeleverd van de manier waarop ondernemers de problematiek van ‘weersextremen’ ervaren en wat de mate van urgentie is voor het nemen van maatregelen. Op die manier wordt een globaal inzicht geschetst in de aard van de klimaatopgave voor bedrijven in de regio. Voor het bepalen van de mate waarin de gevolgen van belang zijn voor de ondernemers, is een eerste verkenning gemaakt naar bedrijfseconomische effecten van weersextremen voor de sectoren
  Landschappen te kust en te keur
  Roncken, P.A. ; Woestenburg, M. - \ 2012
  Arnhem : RUIMTEVOLK
  landschapsplanning - polders - zeeuws-vlaanderen - landscape planning - polders - zeeuws-vlaanderen
  De discussie over de Hedwigepolder is een aanfluiting in het licht van de rijke Nederlandse traditie in het vormgeven van landschappen. Integrale landschapsontwikkeling biedt ongekende mogelijkheden.
  Landbouw en recreatie in krimpregio's : knelpunten en kansen
  Kuhlman, J.W. ; Agricola, H.J. ; Blaeij, A.T. de; Hoop, J.G. de; Michels, R. ; Smit, A.B. ; Vogelzang, T.A. - \ 2012
  Den Haag : LEI, onderdeel van Wageningen UR (Rapport / LEI Wageningen UR : Onderzoeksveld Regionale Economie & Ruimtegebruik ) - ISBN 9789086155866 - 95
  bevolkingsafname - economische ontwikkeling - regio's - recreatie - groningen - zeeuws-vlaanderen - zuid-limburg - population decrease - economic development - regions - recreation - groningen - zeeuws-vlaanderen - zuid-limburg
  In de komende decennia zal de bevolkingsgroei in Nederland geleidelijk tot stilstand komen, waarna waarschijnlijk een daling zal inzetten. De groei verschilt per regio, en als sommige regio's blijven groeien moeten andere noodzakelijkerwijs krimpen. In sommige regio's is de bevolking al aan het dalen, en andere krijgen in de nabije toekomst met krimp te maken. Dit proces zal op regionaal niveau aanzienlijke sociale en economische gevolgen hebben. Bevolkingskrimp is de laatste jaren dan ook een belangrijk thema geworden op de beleidsagenda van zowel de rijksoverheid als de betrokken regio's. Welke rol kunnen landbouw en recreatie spelen in het mitigeren van de problemen rond krimp? En welke gevolgen kan krimp hebben voor deze beide sectoren? Dit rapport geeft antwoorden op deze vragen voor de drie onderzochte regio's: Noord- en Oost-Groningen, Zeeuws-Vlaanderen en Zuid-Limburg.
  Klimaatverandering in Zeeuws-Vlaanderen
  Blom-Zandstra, G. ; Bos, E.J. ; Klundert, M. van de; Tempelman, M. ; Provoost, K. ; Verkruysse, B. - \ 2012
  Landwerk 1 (2012)februari. - ISSN 1567-1844 - p. 8 - 12.
  klimaatverandering - regionale planning - landgebruik - weer - perceptie - akkerbouw - tuinbouw - zeeuws-vlaanderen - climatic change - regional planning - land use - weather - perception - arable farming - horticulture - zeeuws-vlaanderen
  Scenariostudies van het KMNI over mogelijke klimaatverandering laten zien dat het weer in de nabije toekomst merkbaar zal veranderen. Volgens het Klimaateffectschetstboek Zeeland zijn in deze provincie klimaateffecten aanzienlijk. De vraag is wat de gevolgen daarvan zijn voor ondernemers in de landbouw en de toeristische sector. Zeker als de Zeeuws-Vlaamse economie verder onder druk komt te staan door krimp en vergrijzing, is het voor beide sectoren in de regio van belang voorbereid te zijn op de toekomst.
  Ontpolderen Hedwige is eigenlijk noodzakelijk
  Sikkema, A. ; Ysebaert, T. - \ 2011
  Resource: nieuwssite voor studenten en medewerkers van Wageningen UR (2011). - ISSN 1389-7756
  landbouwgrond - polders - natuurontwikkeling - zeeuws-vlaanderen - agricultural land - polders - nature development - zeeuws-vlaanderen
  De Hedwige-polder in Zeeuws-Vlaanderen wordt niet ontpolderd, ondanks afspraken met België, besloot staatssecretaris Henk Bleker vorige maand. ‘Vanuit ecologisch perspectief is dit jammer’, zegt Tom Ysebaert van Wageningen Imares in Yerseke.
  Ontwikkeling van de landbouw in krimpgebieden
  Breman, B.C. ; Doorn, A.M. van - \ 2011
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 2147) - 44
  bevolkingsafname - regionale ontwikkeling - landbouwontwikkeling - landgebruik - landbouw - groningen - zeeuws-vlaanderen - limburg - population decrease - regional development - agricultural development - land use - agriculture - groningen - zeeuws-vlaanderen - limburg
  Het thema krimp staat hoog op de politieke en bestuurlijke agenda. Krimp is in eerste instantie een demografisch verschijnsel maar bevolkingsdaling heeft ook invloed op de sociaal- economische omstandigheden en op (het gebruik van) de fysieke ruimte. Krimp vraagt om een heroriëntatie op de ontwikkeling van de regio. Een verkenning van de ontwikkelingen in krimpgebieden kan daarbij eigenlijk niet buiten een verkenning van de (ruimtelijke) ontwikkelingen in de agrarische sector in deze gebieden.
  Kosteneffectieve natuur in landbouwgebieden : methode om effecten van maatregelen voor de verhoging van biodiversiteit in landbouwgebieden te bepalen, een test in Noordoost-Twente en West-Zeeuws-Vlaanderen
  Schrijver, R.A.M. ; Corporaal, A. ; Ozinga, W.A. ; Rudrum, D.P. - \ 2010
  Wageningen : Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu (WOt-werkdocument 213) - 78
  biodiversiteit - platteland - landbouw - agrarische bedrijfsvoering - kwaliteit - agrarisch natuurbeheer - monitoring - natuur - cost effective analysis - twente - zeeuws-vlaanderen - nederland - biodiversity - rural areas - agriculture - farm management - quality - agri-environment schemes - monitoring - nature - cost effectiveness analysis - twente - zeeuws-vlaanderen - netherlands
  Het doel van deze studie is om inzicht te verwerven in de relaties tussen de bedrijfsvoering in de landbouw, de biodiversiteit in het agrarisch gebied en de kosten en hiervoor een methode te ontwikkelen die een bijdrage levert aan de ontwikkeling van die graadmeter. Daarnaast wordt met de methode beoogd om de kosteneffectiviteit te bepalen van de maatregelen die agrariërs in dit verband uitvoeren.
  De knikmossen Bryun intermedium en B. knowltonii omlijsten Zeeuws-Vlaanderen
  Weeda, E.J. - \ 2010
  Buxbaumiella 2010 (2010)87. - ISSN 0166-5405 - p. 8 - 17.
  bryum - groeiplaatsen - zeeuws-vlaanderen - standplaatsfactoren - levenscyclus - bryum - sites - zeeuws-vlaanderen - site factors - life cycle
  De Bryum knowltonii (Roodmondknikmos) en B. intermedium (Middelst knikmos) zijn twee knikmossen die op de Rode Lijst voorkomen en in Zeeuws-Vlaanderen te vinden zijn. Beide worden zowel aan de zuid- als aan de noordrand van de streek gevonden. Rienk-Jan Bijlsma tekende voor de identificatie van de twee knikmossen, die bij nadere kennismaking vrij karakteristieke kapsels blijken te hebben, althans als ze in het goede stadium zijn. Die van B. knowltonii, kort en gewoonlijk maar half voorover buigend, lijken op een pijpenkop. Bryum intermedium valt op door zijn scheef gebekte kapsels. De tweede editie van de Prodromus (Abeleven 1893) geeft voor tal van mossen een uitvoerige opsomming van standplaatsen, zo ook voor Bryum intermedium.
  Biopark Terneuzen: succesvolle samenwerking tussen glastuinbouw en chemische industrie in industrieel agropark
  Moolenburgh, D. - \ 2010
  TransForum
  agro-industriële complexen - duurzaamheid (sustainability) - clustering - afvalhergebruik - innovaties - regionale planning - biobased economy - zeeuws-vlaanderen - bedrijventerreinen - agroindustrial complexes - sustainability - clustering - waste utilization - innovations - regional planning - biobased economy - zeeuws-vlaanderen - business parks
  Agroparken bieden grote mogelijkheden om op een beperkte ruimte substantiële duurzaamheidswinst te realiseren door verschillende bedrijven slim met elkaar te verbinden. Zo worden restproducten gebruikt in andere producten en wordt voorkomen dat restproducten als afval in ons milieu terechtkomen. Afval als grondstof dus. Ruimtelijke clustering van bedrijven heeft bovendien als voordeel dat het transport van het ene bedrijf naar het andere aanzienlijk beperkt kan worden en dat er minder ruimte nodig is voor de huisvesting van de bedrijven.
  Opvang van Ganzen op de Klei: evaluatie van experimenten in drie winters
  Visser, A. ; Voslamber, B. ; Guldemond, A. ; Ebbinge, B.S. - \ 2009
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 1845) - 104
  zware kleigronden - ganzen - overwintering - monitoring - draagkracht - beweidingsschade - wildbeheer - nederland - voedingsgedrag - landbouwgrond - oogstresten - agrarisch natuurbeheer - zeeuws-vlaanderen - noord-brabant - clay soils - geese - overwintering - monitoring - carrying capacity - browsing damage - wildlife management - netherlands - feeding behaviour - agricultural land - crop residues - agri-environment schemes - zeeuws-vlaanderen - noord-brabant
  Conform het Beleidskader Faunabeheer zijn opvanggebieden voor overwinterende ganzen aangewezen. In akkerbouwgebieden met zware klei zijn de mogelijkheden voor beheerspakketten voor opvang beperkt. Gedurende drie winters (2005-'08) zijn in Zeeuws- Vlaanderen en West Brabant een vijftal experimentele beheerspakketten op hun geschiktheid onderzocht. Het pakketgebruik door ganzen is gemonitord door ganzentellingen en keuteltellingen. Resultaten van onderzoek van: CLM, SOVON en Alterra, op verzoek van LNV, Faunafonds en LTO
  Polderen om te ontpolderen? [Juridica]
  Kistenkas, F.H. - \ 2009
  Vakblad Natuur Bos Landschap 6 (2009)6. - ISSN 1572-7610 - p. 29 - 29.
  ecosystemen - polders - adviescommissies - natuurcompensatie - westerschelde - zeeuws-vlaanderen - ontpoldering - ecosystems - polders - advisory committees - nature compensation - western scheldt - zeeuws-vlaanderen - depoldering
  De Hedwigepolder (Zeeuws-Vlaanderen) zou in het kader van de habitattoets wellicht ontpolderd moeten worden. Ontpoldering in Zeeland blijft echter een heikle punt. Natuurcompensatie voor verdieping van de Westerschelde heeft wel bijval, maar het doorsteken van dijken is onaanvaardbaar. Het rapport van de commissie Nijpels was dik (en ook nodig) om daadkracht te tonen. Een wetenschappelijk rapport als breekijzer in een proces van haperende besluitvorming
  Vlasteelt in Nederland in problemen door verandering EU-beleid
  Bont, C.J.A.M. de; Jager, J.H. ; Janssens, S.R.M. - \ 2008
  Agri-monitor 2008 (2008)oktober. - ISSN 1383-6455 - 2
  akkerbouw - teelt - vlas - hennep - wereldmarkten - gemeenschappelijk landbouwbeleid - landbouwontwikkeling - nederland - zeeuws-vlaanderen - arable farming - cultivation - flax - hemp - world markets - cap - agricultural development - netherlands - zeeuws-vlaanderen
  Door veranderingen in het EU-beleid valt de teelt en verwerking van vlas in Nederland mogelijk weg en kan de ontwikkeling van de vezelhennepteelt moeilijkheden ondervinden. Het wegvallen van de vlasteelt en –verwerking zou ook verlies aan biodiversiteit, aan kenmerkende landschapsbeelden en cultureel erfgoed inhouden.
  Onderzoek biomassa en energie Biopark Terneuzen : TAG project Biopark Terneuzen
  Broeze, J. ; Annevelink, E. ; Vollebregt, H.M. - \ 2007
  Wageningen : Agrotechnology & Food Sciences Group (Rapport / Agrotechnology & Food Sciences Group 848) - ISBN 9789085048480
  biomassa - bio-energie - onderzoek - nederland - zeeuws-vlaanderen - zeeland - reststromen - biobased economy - energie - biomass - bioenergy - research - netherlands - zeeuws-vlaanderen - zeeland - residual streams - biobased economy - energy
  Biopark Terneuzen is een initiatief van verschillende partijen. Het beoogde biopark is een cluster van agro-industriële en agrarische activiteiten. De geclusterde setting biedt een aantal grote voordelen: verlaging van milieubelasting door onderlinge benutting van reststromen inclusief restwarmte; locale koppelingen tussen productie, gebruik en zuivering van water; het bieden van vestigingsmogelijkheden voor verschillende soorten bedrijven.
  Reconstructing disappeared landscapes of wet areas. Problems and new possibilities applied to a test area in western Sealands Flanders in the Flemish coastal plain
  Lehouck, A. ; Vanslembrouck, N. ; Gelorini, V. ; Soens, T. ; Thoen, E. ; Vervloet, J.A.J. - \ 2007
  In: Proceedings of the 21st Session of the PECSRL Conference "One Region, Many Stories: European Landscapes and Lifestyles: The Mediterranean Landscapes in a Changing Europe", Limnos/Lesvos 2004. - Lisboa : Edicoes Universitárias Losófonas - p. 231 - 243.
  landscape - history - frontier areas - belgium - zeeuws-vlaanderen - flanders - landschap - geschiedenis - grensgebieden - belgië - zeeuws-vlaanderen - vlaanderen
  Coastal landscapes show very specific characteristics since the sea and the water of the tidal channels mainly influenced their origins. This paper presents some preliminary results of an interdisciplinary project that focuses on the reconstruction of medieval landscapes in the coastal area of medieval Flanders
  Ervaringen met de opvang van ganzen op de klei : seizoen 1 - 2005/2006
  Bommel, F.P.J. van; Kwak, R.G.M. ; Jeugd, H.J. ; Guldemond, A. ; Weijden, A.G.G. van der; Fouw, J. de - \ 2006
  Wageningen : Alterra - 110
  zware kleigronden - ganzen - overwintering - akkerbouw - agrarisch natuurbeheer - zeeuws-vlaanderen - noord-brabant - clay soils - geese - overwintering - arable farming - agri-environment schemes - zeeuws-vlaanderen - noord-brabant
  Conform het Beleidskader Faunabeheer zijn opvanggebieden voor overwinterende ganzen aangewezen. In akkerbouwgebieden met zware klei zijn de mogelijkheden voor beheerspakketten voor opvang beperkt. Gedurende drie winters (2005-'08) wordt in Zeeuws-Vlaanderen en West Brabant een vijftal experimentele beheerspakketten op hun geschiktheid onderzocht. Onderzoek in samenwerking met SOVON en CLM
  Verdronken landschappen op de grens van Zeeland en Vlaanderen : een interdisciplinair onderzoeksproject van het Vlaams-Nederlands Comité
  Vervloet, J.A.J. ; Thoen, E. - \ 2005
  Tijdschrift voor Waterstaatsgeschiedenis 14 (2005)2. - ISSN 0927-3336 - p. 37 - 47.
  inundatie - geschiedenis - landschap - fysische geografie - kustgebieden - belgië - cultuurlandschap - zeeland - zeeuws-vlaanderen - flooding - history - landscape - physical geography - coastal areas - belgium - cultural landscape - zeeland - zeeuws-vlaanderen
  Het 'verdronken landschappen' project beoogt een intensieve samenwerking tussen geologie, fysische geografie, archeologie en historische geografie tot stand te brengen. De auteurs geven achtergronden bij het project over: verdrinkende landschappen, van nederzetting naar cultuurlandschap; archeologisch onderzoek; in een geïntegreerde aanpak; fysischs-geografisch onderzoek; in een geïntegreerde aanpak
  Het verzwolgen cultuurlandschap : archeologische sporen van middeleeuwse infrastructuur in westelijk Zeeuws-Vlaanderen
  Lehouck, A.J.J. - \ 2005
  Tijdschrift voor Waterstaatsgeschiedenis 14 (2005)2. - ISSN 0927-3336 - p. 59 - 78.
  landschap - geschiedenis - overstromingen - archeologie - cartografie - luchtfotografie - zeeland - zeeuws-vlaanderen - landscape - history - floods - archaeology - mapping - aerial photography - zeeland - zeeuws-vlaanderen
  Historische reconstructie van het landschap in de regio Oostburg; met behulp van luchtfoto's komen oude greppels aan het licht; kaartfragmenten van voormalig getijdengebied en vernieuwd kwartair-geologisch onderzoek in het kustgebied werpen nieuwe gezichtspunten op het bestaan van getijdengeulen
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.