Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 18 / 18

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Global Focus Tour Nuffield Veenkolonien 2014 en 2015
  Beldman, A.C.G. - \ 2015
  LEI Wageningen UR - 7
  agrarisch onderwijs - internationale vergelijkingen - nederland - australië - veenkolonien - eu regelingen - zetmeelgewassen - aardappelen - gebiedsontwikkeling - agricultural education - international comparisons - netherlands - australia - veenkolonien - eu regulations - starch crops - potatoes - area development
  Twee groepen Nuffield scholars kwamen gezamenlijk naar Nederland in juni 2014. Een derde groep scholars bracht juni 2015 een bezoek aan de Veenkoloniën. Een Nuffield scholar reist de wereld rond om informatie te verzamelen om de antwoorden op de belangrijkste vragen van hun Nuffield studie te vinden. Hiervoor leggen ze bezoeken af bij collega ondernemers, bij ketenpartijen, onderzoeksinstellingen, overheden en daar stellen ze vooral veel kritische vragen. Dit deel van het Global Focus Tour werd op een iets andere manier georganiseerd. Natuurlijk kregen de scholars ook de kans om te leren over de Nederlandse landbouw in het algemeen en op zoek te gaan naar antwoorden voor hun eigen onderwerpen. Maar de Nuffield scholars werden ook 'gebruikt' om te helpen om de huidige situatie in een bepaalde regio in Nederland te analyseren en om te komen met nieuwe ideeën en oplossingen. Eigenlijk is de case study van het gebied "de Veenkoloniën” al begonnen tijdens de conferentie van 2014 scholars in Australië. 2012 Nuffield scholar Henk Smith presenteerde daar al de casus van de Veenkoloniën.
  Mogelijkheden opbrengstverhoging zetmeelaardappelteelt
  Wijnholds, K.H. - \ 2014
  Kennisakker.nl 2014 (2014)1 sept.
  akkerbouw - aardappelen - zetmeelgewassen - opbrengst - rendement - teeltsystemen - bemesting - arable farming - potatoes - starch crops - outturn - returns - cropping systems - fertilizer application
  De ontkoppeling van de zetmeelaardappelteelt in het kader van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid heeft grote gevolgen voor de concurrentiepositie van deze teelt. AVEBE bereidt zich voor op deze situatie en heeft een groot belang om het saldo van de teelt op peil te houden of te verbeteren. Zij doet dit door te zoeken naar hoogwaardigere afzetmogelijkheden van zetmeel en wil de telers ook helpen om het teeltrendement te verhogen.
  Pootgoedvermeerdering zetmeelaardappelen
  Wijnholds, K.H. ; Booij, J.A. - \ 2014
  Kennisakker.nl
  aardappelen - akkerbouw - zetmeelgewassen - fabrieksaardappelen - vegetatieve vermeerdering - proeven op proefstations - vermeerderingsmateriaal - opbrengst - plantenvermeerdering - plantmateriaal - opslagkwaliteit - potatoes - arable farming - starch crops - starch potatoes - vegetative propagation - station tests - propagation materials - outturn - propagation - planting stock - storage quality
  In opdracht van Productschap Akkerbouw is onderzoek gedaan naar éénjarige rasvermeerdering van (TBM)-pootgoed. Afhankelijk van het perspectief van een ras voor de zetmeelteelt en de beschikbaarheid van pootgoed bij de kweekbedrijven, is er elk jaar in de periode 2008 tot en met 2012 een rasvermeerdering met verschillende rassen aangelegd op de PPO-locaties Kooijenburg of ‘t Kompas
  Pootgoedvermeerdering zetmeelaardappelen
  Wijnholds, K.H. ; Booij, J.A. - \ 2013
  Valthermond : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Business Unit Akkerbouw, Groene Ruimte en Vollegrondsgroenten - 39
  akkerbouw - aardappelen - zetmeelgewassen - rassen (planten) - proeven op proefstations - vermeerderingsmateriaal - opbrengst - arable farming - potatoes - starch crops - varieties - station tests - propagation materials - outturn
  In opdracht van Productschap Akkerbouw is onderzoek gedaan naar éénjarige rasvermeerdering van (TBM)-pootgoed. Afhankelijk van het perspectief van een ras voor de zetmeelteelt en de beschikbaarheid van pootgoed bij de kweekbedrijven, is er elk jaar in de periode 2008 tot en met 2012 een rasvermeerdering met verschillende rassen aangelegd op de PPO-locaties Kooijenburg of ‘t Kompas. Van deze rassen zijn in elk jaar de opbrengsten en aantal knollen per sortering bepaald en de vermeerderingsfactor t.b.v. areaalplanning en pootafstand berekend. In het veld zijn de bacteriezieke planten en de viruszieke planten geteld en verwijderd.
  Zetmeelaardappelteelt: op naar 20-15-10 : communicatieproject AVEBE 2012
  Wijnholds, K.H. - \ 2012
  Valthermond : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Business Unit Akkerbouw, Groene Ruimte en Vollegrondsgroenten (PPO 551) - 98
  akkerbouw - aardappelen - zetmeelgewassen - proeven op proefstations - rotatie - opbrengst - arable farming - potatoes - starch crops - station tests - rotation - outturn
  De ontkoppeling van de zetmeelaardappelteelt in het kader van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid heeft grote gevolgen voor de concurrentiepositie van deze teelt binnen de rotatie op het Veenkoloniale bedrijf. De teler is niet meer verplicht om daadwerkelijk zetmeelaardappelen te telen om toch de bedrijfstoeslag te ontvangen. De AVEBE bereidt zich al geruime tijd voor op deze situatie en heeft een groot belang om het saldo van de teelt op peil te houden of te verbeteren. Zij doet dit enerzijds door te zoeken naar hoogwaardigere afzetmogelijkheden van zetmeel. Anderzijds wil zij de telers ook helpen om het teeltrendement te verhogen
  Aanvullend onderzoek mineralenconcentraten 2009-2010 op bouwland en grasland : rapportage van de resultaten van de veldproeven in wintertarwe (klei), zomergerst (zand) en zetmeelaardappelen (dalgrond) in NO-Nederland in 2010
  Wijnholds, K.H. - \ 2011
  Wageningen : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving B.V. - 34
  solanum tuberosum - aardappelen - zetmeelgewassen - hordeum vulgare - gerst - triticum aestivum - tarwe - mineralen - concentraten - stikstofrespons - solanum tuberosum - potatoes - starch crops - hordeum vulgare - barley - triticum aestivum - wheat - minerals - concentrates - nitrogen response
  Het in 2009 gestarte onderzoek met MC (Mineralenconcentraat) is in 2010 op vergelijkbare wijze voortgezet. In de verschillende proeven met zetmeelaardappelen op dalgrond, zomergerst op zandgrond en wintertarwe op zware klei was gedurende het groeiseizoen een duidelijke stikstofwerking zichtbaar. In de proeven was de stikstofwerking van MC praktisch 100 % en waren de resultaten van de verschillende beoordelingen en de opbrengst en kwaliteit vergelijkbaar met de vergelijkbare stikstofhoeveelheden op basis van KAS. Oppervlakkige toediening, uitgevoerd bij de proeven in zomergerst en wintertarwe, had een negatieve invloed op de stikstofwerking. Op basis van de verschillende proeven van 2009 en 2010 zal de werkingscoëfficiënt op uniforme worden berekend. Het veldonderzoek wordt in 2011 op vergelijkbare wijze voortgezet
  Filippino's op zoek naar rassen voor eigen teelt van chipsaardappelen
  Anonymous, - \ 2010
  Aardappelwereld 64 (2010)2. - ISSN 0169-653X - p. 26 - 29.
  aardappelen - aardappelchips - zetmeelgewassen - kwaliteit voor industriële verwerking - rassen (planten) - industriële gewassen - verwerkingskwaliteit - filippijnen - ontwikkelingslanden - zuidoost-azië - eilanden - potatoes - crisps - starch crops - industrial processing quality - varieties - industrial crops - processing quality - philippines - developing countries - south east asia - islands
  De LNV-raad namens Nederland voor de Filippijnen is drs. Adriede Roo. Nog niet zo lang geleden overlegde hij met de minister van landbouw van de Filippijnen over mogelijkheden om op de eilanden aardappelen te telen die geschikt zijn voor verwerking.Dit om deviezen te sparen en om lokaal meerwaarde aan de aardappelketen te geven. Ook is gesproken over een mogelijke rol voor het Nederlandse bedrijfsleven in dit voorstel. Aan onderzoekers van Wageningen UR, Anton Haverkort en Romke Wustman, is gevraagd om de haalbaarheid hiervan uit te zoeken.
  Overzicht zetmeelaardappelrassen 2010
  Wijnholds, K.H. - \ 2009
  Valthermond : Wageningen UR, Praktijkonderzoek Plant & Omgeving
  aardappelen - rassen (planten) - zetmeel - zetmeelgewassen - overzichten - potatoes - varieties - starch - starch crops - reviews
  Poster met een overzicht van zetmeel-aardappelrassen in 2010.
  Gevoeligheid van consumptie- en zetmeel- aardappelen voor herbiciden : verslag over veldexperimenten in 2007 en 2008
  Wijnholds, K.H. ; Spits, H.G. ; Weide, R.Y. van der - \ 2009
  Valthermond : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Sector AGV - 31
  zetmeelgewassen - aardappelen - veldproeven - onkruidbestrijding - kiemremming - fotosynthese - fabrieksaardappelen - starch crops - potatoes - field tests - weed control - sprout inhibition - photosynthesis - starch potatoes
  In opdracht van Productschap Akkerbouw zijn in 2007 en 2008 op de PPO locatie ’t Kompas te Valthermond proefvelden aangelegd met na-opkomst toepassing van verschillende herbiciden(combinaties) in een drietal (2007) en tweetal (2008) zetmeelaardappelrassen. In de proef zijn zeven (in 2007 acht objecten inclusief een object handmatig wieden) vergeleken. Het onkruidbestrijdingseffect, evenals de gewasreactie is op diverse momenten beoordeeld en gemeten. Per veldje is tevens het veldgewicht en OWG gemeten en het uitbetalingsgewicht bepaald. Op het proefveld kwamen vrijwel alle bekende onkruidsoorten in ruime mate voor. Qua onkruidbestrijding werden de beste resultaten bereikt met de objecten Basagran + Sencor, Basagran + Titus, Titus + Sencor en Sencor. Dit resultaat was beter dan van de objecten Basagran, Titus en Titus + MCPA. Met de MLHD-PS1 metingen was er een duidelijke gewasreactie (remming fotosynthese) meetbaar. De grootte van deze reactie was afhankelijk van het ras en het object. Ook visueel is geconstateerd dat iedere behandeling een lagere visuele waardering van de gewasstand oplevert ten opzichte van het onbehandelde object.
  Growth and development of true sago palm (Metroxylon sagu Rottbøll) : with special reference to accumulation of starch in the trunk : a study on morphology, genetic variation and ecophysiology, and their implications for cultivation
  Schuiling, D.L. - \ 2009
  Wageningen University. Promotor(en): Paul Struik. - [S.l.] : S.n. - ISBN 9789085858546 - 259
  metroxylon sagu - sago - arecaceae - starch crops - plant development - growth analysis - plant morphology - agronomy - maluku - indonesia - ecophysiology - economic botany - metroxylon sagu - sago - arecaceae - zetmeelgewassen - plantenontwikkeling - groeianalyse - plantenmorfologie - agronomie - molukken - indonesië - ecofysiologie - economische botanie
  Keywords: Metroxylon sagu, Arecaceae, starch crops, plant growth and development, plant morphology, inflorescence structure, electron microscopy, phenological scale, genetic variation, plant taxonomy, folk taxonomy, ethnobotany, leaf area, leaf area index, starch accumulation, starch distribution, plant ecophysiology, tropical lowlands, wetlands, traditional processing, estate cultivation, agronomy, Moluccas, Maluku.

  True sago palm (Metroxylon sagu Rottbøll) is a stout, clustering palm adapted to swampy tropical lowland conditions. Each axis in a sago palm clump flowers once at the end of its life after having amassed a large amount of starch in its trunk. Man can harvest this starch by felling the trunk, pulverizing the pith and leaching the starch out with water, and use it like other starches for food or non-food purposes. It is a staple food mainly in eastern Indonesia and in Papua New Guinea where it is harvested mostly from semi-managed stands. For establishing sago palm as a full-fledged plantation crop, desirable because of its envisaged large yield potential as a perennial, its niche habitat, and its potential as a raw material provider for bio-ethanol production, the scientific base for establishing the right felling time to harvest the starch needed strengthening.

  Between October 1988 and November 1990, 27 sago trunks in the Adult Vegetative (AV) or Generative (G) phase belonging to six varieties were selected from semi wild sago stands in the Moluccas, eastern Indonesia: 23 trunks (4 varieties) on the alluvial coastal plain near Hatusua village, Seram Island, and 4 trunks (2 varieties) on hilly terrain near Siri Sori Serani village, Saparua Island. These trunks were felled, dissected, morphologically described and sampled for the amount and distribution of starch they contained. The leafless parts of the trunks were 4.45 to 19.65 m long, had a mean starch density of 4.6 to 254 kg/m3 and contained five to 777 kg of starch (maximum found in a whole trunk: 819 kg).

  To link starch content to age, the ages of the sampled trunks had to be estimated. To enable age estimation by counting leaf scars on the trunk, the leaf unfolding rate of 36 AV-phase palms around Hatusua (31 palms) and Siri-Sori Serani (5 palms) was monitored for varying periods between 1989 and 1992. Probably due to large variation in habitat and genetic make up, this rate varied from 2 to 14 leaves per year (mean 7.85), rendering number of leaf scars unfit as accurate age estimator. Also trunk height proved unfit for this purpose. From monitoring 5 G-phase palms, the G-phase could be subdivided into 3 sub-phases (G1, G2, G3), recognizable from the ground by the phased development of the successive orders of inflorescence branches. By combining gathered morphological and monitoring data, a phenological scale of a model palm was composed consisting of two parallel timelines of hidden and outwardly visible events: two years after the start of the Establishment (E) phase, the first AV-phase leaf is initiated in the apical growing point, to unfold only 2.5 years later; the initiation of the first AV-phase tissues is followed 12.5 to 14.5 years later by the initiation of the first G-phase tissues, followed 4 to 5.5 years later by the shedding of fruits, and finally by a 2- to 5-year Recycling phase (name proposed here) in which the axis decays and collapses. This scale, which accounts for the large time gap between initiation of trunk parts and their becoming visible, may help to correctly time cultural measures. The 27 sampled trunks could tentatively be ranked according to physiological age into 4 AV phase classes and 9 G phase classes.

  Since the examined palms belonged to 6 different local varieties, their relative rareness or commonness had to be established to assess the validity of the findings. Based on literature and on interviews with informants, an overview of locally recognised sago palm varieties is presented. The number of unique variety names in 32 localities in Indonesia and Papua New Guinea totalled 325, ranging from 2 (spined vs unspined only) to 34 per locality. On the basis of this survey, the Hatusua varieties were considered average. The nomenclatural category folk variety (fovar, fv.) is proposed to unambiguously name local varieties by adding to the variety name an indication of the location where, and (if known) the ethnic/linguistic group by which that name is used.


  Leaf area estimation methods were devised to enable investigation of the relationship between leaf area and starch content. In the AV-phase the Total leaf area (TLA) of a sago palm axis ranged from 200 m2 to 325 m2, one axis having an exceptional TLA of 388 m2. The TLA in the G-phase before fruiting mostly remained within the same range, possibly exceeding it for a short period early in that stage. The Leaf area index (LAI) of an individual axis showed an upward trend from 1 - 1.5 in the E-phase to 1.25 - 1.75 in the AV-phase, to more than 2 in the early G-phase, followed by a decrease to about 1.5 again in the late G-phase before fruiting. No fruiting palms were available for analysis. The TLA and LAI of a single trunk could not be linked to the mean starch density of its pith, nor to the total amount of starch the pith contained.
  Generally, starch density in the trunk first increased with height above ground level, reached a maximum about half-way to two-thirds up the leafless part of the trunk, and then sharply dropped towards the top of the trunk. From the late AV phase onward the maximum starch density ranged from 238 to 284 kg/m3. The four trunks with the highest maximum starch densities, all closely around 280 kg/m3, belonged to three different varieties, suggesting that 280 kg/m3 may be considered the maximum starch storage capacity in the pith of any variety.
  The starch distribution pattern in the leafless part of the trunk showed a tendency to evolve with age from two tailed (density gradually increasing from base, gradually decreasing towards top) to one tailed (density gradually increasing from base, sharply decreasing towards top). The differences in distribution pattern found strongly suggested that there must be other factors besides age and development phase affecting starch accumulation. Attempts to determine the effect of palm variety and of the environment mostly failed.

  Potential yield of a model palm based on the maximum starch density of 280 kg/m3 was estimated at 840 kg of dry starch. That this amount is much higher than generally found may partly be due to poor recovery ratios, as the results of a traditionally processed trunk demonstrated: only 47% of the starch in the processed trunk part was recovered, and if the unharvested starch present in the traditionally discarded basal and top part of the trunk is taken into account, recovery drops to 44%.

  In an attempt to establish the point in time at which a sago palm starts to be a nett consumer of its own starch, the course of the energy producing and consuming capacity of an axis during its life time was modelled based on the assumption that by the end of the AV-phase the existing TLA of the axis produces just the amount of energy needed to maintain existing biomass, to keep up the normal regular growth, and to fill new trunk with starch. Using this model, assimilate requirements for building and maintaining the inflorescence and the fruits could not be met by the production capacity of the leaves plus the starch reserves in the trunk. For this modelling approach to succeed in predicting the turning point from nett production to nett consumption of starch by a sago palm axis, additional data on chemical composition of its parts and on assimilation rate are needed.

  Lack of precise data on the age of the sampled trunks and lack of uniformity of their genetic make up and growing conditions made it impossible to arrive at the sought-after detailed timetable of the evolution of trunk starch accumulation and depletion to base the right felling time of a sago palm on. The high starch density found in the trunk of a palm with half-grown fruits indicated that depletion of starch reserves by the palm itself may set in much later than generally assumed.
  Once the course of starch accumulation in time in a single axis is unravelled, the next research question should be how this adds up in a clump - the actual production unit in a plantation - with axes of different age. Timing felling in such a situation should be aimed at maintaining a maximum starch accumulation rate for the plantation as a whole rather than at harvesting a maximum amount of starch per trunk.

  Data sheets of each palm examined containing all primary and some secondary data, and including photographs, are appended in digital form.


  Beschrijving van TIPSTAR : hét simulatiemodel voor groei en productie van zetmeelaardappelen
  Jansen, D.M. - \ 2008
  Wageningen : Plant Research International (Nota / Plant Research International 547) - 150
  akkerbouw - aardappelen - zetmeelgewassen - simulatiemodellen - onderzoek - communicatie - groei - gewasproductie - kennisoverdracht - fabrieksaardappelen - arable farming - potatoes - starch crops - simulation models - research - communication - growth - crop production - knowledge transfer - starch potatoes
  Tipstar is ontwikkeld voor toepassing in onderzoek en kennisoverdracht ten behoeve van de teelt van zetmeelaardappelen. Technische details van Tipstar en een handleiding voor het gebruik ervan staan in Jansen (2002a). In het onderhavige rapport worden de inhoudelijke aspecten van de gewassimulatie module beschreven
  Stuifdekbestrijding in zetmeelaardappelen
  Boer, H. ; Olijve, A.J. ; Iperen, C. van - \ 2008
  [S.l.] : Productie Telen met toekomst (Praktijkbericht gewasbescherming Akkerbouw voorjaar 2008) - 2
  zetmeelgewassen - onkruidbestrijding - herbiciden - herbicidenmengsels - milieubeheersing - milieueffect - gewasbescherming - fabrieksaardappelen - starch crops - weed control - herbicides - herbicide mixtures - environmental control - environmental impact - plant protection - starch potatoes
  Vanaf 2008 is het gebruik van Gramoxone als middel om het stuifdek in zetmeelaardappelen te bestrijden niet meer toegestaan. Gramoxone werd in de afgelopen jaren zeer veel gebruikt om een aangelegd stuifdek dood te spuiten vóór opkomst van zetmeelaardappelen. In deze folder staan opties voor dit jaar (2008) om een stuifdek te bestrijden. Per optie is in de tabel aangegeven wat de milieubelasting is
  Aaltjes in zetmeelaardappelen
  PPO Akkerbouw, Groene Ruimte en Vollegrondsgroente, ; PRI, - \ 2006
  [S.l.] : Agrobiokon - 32
  zetmeelgewassen - aardappelen - nematoda - starch crops - potatoes - nematoda
  AGROBIOKON-winterbijeenkomsten 2004: rassenkeuze, poten en rugopbouw
  Arends, S. ; Veerman, A. ; Wolfs, A. - \ 2004
  Kennisakker.nl 2004 (2004)15 maart.
  informatieverspreiding - technologieoverdracht - onderzoeksimplementatie - zetmeelgewassen - rassen (planten) - soorten - landbouwtechniek - kennisoverdracht - fabrieksaardappelen - rassenkeuze (gewassen) - akkerbouw - diffusion of information - technology transfer - implementation of research - starch crops - varieties - species - agricultural engineering - knowledge transfer - starch potatoes - choice of varieties - arable farming
  Uit de Agrobiokon-wenseninventarisatie bij telers (Klein Swormink, 2002) bleek dat telers problemen ervaren bij de rassenkeuze. Naar aanleiding hiervan is een rassenadviessysteem ontwikkeld: OPTIRas. Tijdens de Landbouwwerktuigenbeurs in Zuidlaren in december 2003 is OPTIRas bij de zetmeelaardappeltelers geïntroduceerd. Om extra aandacht te geven aan rassenkeuze zijn er in het vroege voorjaar van 2004 acht bijeenkomsten georganiseerd, waarin rassenkeuze en poten+rugopbouw zijn behandeld, gepresenteerd en gedemonstreerd. In de acht bijeenkomsten zijn er ruim 180 telers bereikt. Gezien de reactie van de telers en de evaluatie was men positief over de presentatie van OPTIRas. Ook over de presentatie over grondbewerking, poten en rugopbouw was men positief
  Zelflerende systemen : teeltregistratie als sleutel voor innovatie
  Haren, R.J.F. ; Jansen, D.M. - \ 2002
  Wageningen : Plant Research International - 64
  solanum tuberosum - aardappelen - zetmeelgewassen - computertechnieken - teelt - gegevensverwerking - kennisoverdracht - zelflerende systemen - solanum tuberosum - potatoes - starch crops - computer techniques - cultivation - data processing - knowledge transfer
  Dit rapport beschrijft een aantal activiteiten die zijn verricht in het kader van het AgroBiokon project met als oogmerk om: 1. te inventariseren wat voor benaderingen er nu al zijn t.a.v. al dan niet geautomatiseerde systemen voor kennisoverdracht, 2. te inventariseren wat voor teelt-registratie nodig is voor zelflerende systemen, 3. te bekijken welke generieke gegevensbestanden er zijn om te gebruiken als basis voor zelflerende systemen, 4. een aantal methoden te vergelijken die de basis kunnen vormen voor zelflerende systemen, 5. voorbeelden te geven van toepassing van die methoden in bestaande situaties, 6. inzichten van partners te inventariseren over de mogelijkheden van nieuwe systemen voor teeltinnovatie, 7. een beschrijving te geven van een project om innovatie in de (zetmeel) aardappelproductie te stimuleren
  Experimenten 2001 : AGROBIOKON deelproject 'Innovatie aardappelzetmeelteelt' : projecten gewasgroeimodellen en micronutriënten
  Begeman, J.R. ; Haren, R.J.F. van; Zwart, K.B. - \ 2001
  Wageningen : Plant Research International (Nota / Plant Research International 116) - 25
  solanum tuberosum - aardappelen - zetmeelgewassen - aardappelzetmeel - opbrengsten - plantenvoeding - stress - fotosynthese - fabrieksaardappelen - solanum tuberosum - potatoes - starch crops - potato starch - yields - plant nutrition - stress - photosynthesis - starch potatoes
  Meteorologische gegevens ten behoeve van modellering : variabiliteit in het centrale zetmeelaardappelteeltgebied van de AVEBE-regio, gedurende de jaren 1960-1998
  Steenhuizen, J.W. ; Haren, R.J.F. van - \ 2001
  Wageningen : Plant Research International (Nota / Plant Research International 111) - 24
  solanum tuberosum - zetmeelgewassen - groeimodellen - agrometeorologie - meteorologische waarnemingen - nederland - fabrieksaardappelen - solanum tuberosum - starch crops - growth models - agricultural meteorology - meteorological observations - netherlands - starch potatoes
  Calcium en borium in de zetmeelaardappelteelt : verslag van experimenten in 1999
  Velvis, H. - \ 2001
  Wageningen : Plant Research International - 14
  solanum tuberosum - aardappelen - zetmeelgewassen - plantenvoeding - calcium - borium - fabrieksaardappelen - solanum tuberosum - potatoes - starch crops - plant nutrition - calcium - boron - starch potatoes
  In 1998 is een regiobreed onderzoek gestart naar eventuele tekorten van Calcium, Borium en andere elementen in zetmeelaardappelgebied. Het onderzoek heeft in 1999 een vervolg gekregen, waarvan in dit verslag de resultaten worden verwerkt en besproken
  Check title to add to marked list

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.