Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 20 / 426

  • help
  • print

   Print search results

  • export
   A maximum of 250 titles can be exported. Please, refine your queryYou can also select and export up to 30 titles via your marked list.
  • alert
   We will mail you new results for this query: keywords==zeugen
  Check title to add to marked list
  Development of pigs raised in a group housing system for lactating sows and their litters
  Nieuwamerongen, S.E. van - \ 2017
  Wageningen University. Promotor(en): B. Kemp, co-promotor(en): J.E. Bolhuis; N.M. Soede. - Wageningen : Wageningen University - ISBN 9789463431392 - 270
  pigs - piglets - sows - biological development - group housing - lactation - weaning - environmental enrichment - animal behaviour - performance - varkens - biggen - zeugen - biologische ontwikkeling - groepshuisvesting - lactatie - spenen - omgevingsverrijking - diergedrag - prestatieniveau

  The aim of this thesis was to investigate the development of pigs that were raised in a newly developed group housing system for lactating sows and their litters, with a focus on the transition around weaning and performance later in life. The starting point of our multi-suckling (MS) system was the natural behaviour of pigs, and the system consisted of 5 farrowing pens connected to a communal area, which included a communal feeding area. Litters were grouped at 1 week of age. Compared with a conventional farrowing system (in which a sow and her piglets are housed in a pen in which the sow is confined individually in a crate), the MS system provided a more spacious and complex environment, with more social and physical enrichment. Before weaning, we found that MS piglets showed more feed-directed behaviour and less damaging behaviours, such as tail biting, than conventionally housed piglets. After weaning at 4 weeks of age, when housed in a more physically and socially enriched pen, MS-raised piglets showed a higher feed intake, a higher weight gain, more play behaviour, and less maladaptive behaviour than the conventionally raised piglets that were housed in a standard nursery pen. In a follow-up study, in which all pigs were housed under equal and enriched conditions after weaning, we found that piglets raised in the MS system had a higher feed utilisation and a lower carbohydrate absorption in an oral sugar absorption test in the early post-weaning phase. In a subsequent study, the same animals were used to investigate their social and cognitive development, using behaviour tests during which pigs competed for access to feed. We found few differences, but there were indications that the pigs raised pre-weaning in the MS system made more use of social information than the conventionally raised pigs. Lastly, we studied effects of different weaning procedures in the MS system (gradual weaning during 9 weeks of lactation vs. abrupt weaning at 4 weeks of age). Weaning seemed to have less impact for the pigs subjected to the gradual weaning treatment (reflected in weight gain and maladaptive behaviour). Also on the long term during the finishing phase (during which both groups were housed equally from 9 weeks of age), the pigs subjected to the gradual weaning treatment showed less maladaptive behaviour and had fewer body lesions than abruptly weaned pigs. To conclude, the multi-suckling system seems promising for improving pig performance, behaviour, and welfare, especially in combination with a more gradual weaning procedure during an extended lactation.

  Groepskraamsysteem: ontwikkeling van zeugen, biggen en vleesvarkens bij spenen op 4 of 9 weken leeftijd
  Peet-Schwering, C.M.C. van der; Nieuwamerongen, S.E. van; Bolhuis, J.E. ; Binnendijk, G.P. ; Soede, N.M. - \ 2017
  Wageningen : Wageningen Livestock Research (Livestock Research rapport 1012) - 38
  zeugen - zogende vrouwtjes - biggen - speenleeftijd - groepshuisvesting - kraamhokken - zogen - varkenshouderij - dierlijke productie - prestatieniveau - sows - lactating females - piglets - age at weaning - group housing - farrowing pens - suckling - pig farming - animal production - performance
  Op Varkens Innovatie Centrum Sterksel is het effect onderzocht van twee speenstrategieën op de ontwikkeling (groei, voeropname, gezondheid, spelgedrag en beschadigend gedrag) van biggen uit een groepskraamsysteem met vijf zeugen en haar biggen. In de ene groep werden de biggen abrupt gespeend op 4 weken leeftijd (A4). In de andere groep werden de biggen geleidelijk gespeend op 9 weken leeftijd door toepassing van intermittent suckling (IS9). De A4 biggen bleven na spenen in een groep van 35 bij elkaar in een verrijkt biggenhok. Op een leeftijd van 9 weken zijn zowel de A4 als de IS9 biggen opgelegd in verrijkte vleesvarkenshokken voor 35 dieren. De bevindingen van het onderzoek bij de zeugen, biggen en vleesvarkens zijn beschreven in dit rapport.
  Emissies bij gedeeltelijke onderafzuiging in stallen voor vleesvarkens en zeugen
  Aarnink, A.J.A. ; Hol, J.M.G. ; Troquet, L.M.P. ; Ogink, N.W.M. - \ 2015
  Wageningen : Wageningen UR Livestock Research (Livestock Research rapport 916) - 35
  varkenshouderij - zeugen - varkens - emissie - varkensstallen - stalklimaat - pig farming - sows - pigs - emission - pig housing - stall climate
  Varkensstallen worden tegenwoordig veelal voorzien van luchtwassers om de uitgaande lucht te reinigen van ammoniak, geur en fijnstof. Het nadeel van de huidige wijze waarop luchtwassers worden ingezet is dat het niets doet aan de luchtkwaliteit in de stal. In Denemarken wordt al een aantal jaren onderzoek gedaan naar lokale afzuiging en reiniging van de lucht. Hierbij wordt een deel van de lucht (ca. 10 à 20% van de maximum capaciteit) onder de roosters afgezogen en gereinigd, terwijl de rest van de lucht via het plafond wordt afgezogen. Volgens Deens onderzoek kan de ammoniakemissie hiermee met 50 à 70% worden gereduceerd. De doelstelling van dit onderzoek was te bepalen hoe het Deense partiële onderafzuigsysteem vertaald kon worden naar de Nederlandse situatie. Hiervoor zijn modelberekeningen gedaan aan luchtstromingen in de stal en is een proof of principle onderzoek uitgevoerd op VIC Sterksel bij vleesvarkens en drachtige zeugen.
  Effect of maternal antibiotic intervention in sows on gut development and microbiota in offspring : report of Feed4Foodure, VDI-2: 2013/2014
  Greeff, A. de; Schokker, D. ; Roubos, P. ; Ramaekers, P. ; Peet-Schwering, C.M.C. van der; Bikker, P. ; Vastenhouw, S.A. ; Bree, F.M. de; Bossers, A. ; Harders, F.L. ; Smits, M.A. ; Rebel, J.M.J. - \ 2015
  Wageningen : Wageningen UR Livestock Research (Livestock Research report 892) - 48
  zeugen - antibiotica - microbiële besmetting - biggen - maatregel op voedingsgebied - varkenshouderij - diergezondheid - dierenwelzijn - veehouderij - sows - antibiotics - microbial contamination - piglets - nutritional intervention - pig farming - animal health - animal welfare - livestock farming
  A significant contribution to microbial colonization of piglets comes from the sow: via vertical transmission of vaginal flora during birth and transmission of mucosal immune memory and flora by feaces, colostrum and milk. In this study we determine the effect of an maternal nutritional intervention with an antibiotic on early microbial colonization of piglets. We used antibiotic treatment as a harsh intervention to investigate the hypothesis that the microbial composition in sows, may have an effect on the early microbial colonization of piglets.
  Groepskraamsysteem: analyse van de ontwikkeling van zeugen, biggen en vleesvarkens
  Peet-Schwering, C.M.C. van der; Nieuwamerongen, S.E. van; Bolhuis, J.E. ; Troquet, L.M.P. ; Hoofs, A.I.J. ; Soede, N.M. - \ 2015
  Wageningen : Wageningen UR Livestock Research (Livestock Research rapport 880)
  zeugen - biggen - varkenshouderij - varkensfokkerij - varkens - spenen - kraamhokken - varkensstallen - diergedrag - prestatieniveau - biggen werpen - vee - dierenwelzijn - groepshuisvesting - sows - piglets - pig farming - pig breeding - pigs - weaning - farrowing pens - pig housing - animal behaviour - performance - farrowing - livestock - animal welfare - group housing
  Op VIC Sterksel is de ontwikkeling (groei, voeropname, gezondheid, sociaal gedrag, spelgedrag en beschadigend gedrag) van biggen die opgegroeid zijn in een groepskraamsysteem en na spenen gehuisvest zijn in een verrijkt hok in een groep van 40 biggen vergeleken met de ontwikkeling van biggen die opgegroeid zijn in een traditioneel kraamhok en na spenen als toom bij elkaar zijn gehouden in een gangbaar hok met 10 biggen. Bij opleg in de vleesvarkensstal zijn alle biggen opgelegd in traditionele vleesvarkenshokken met 12 dieren per hok. De bevindingen van het onderzoek bij de zeugen, biggen en vleesvarkens zijn beschreven in dit rapport.
  Effect van voerniveau bij drachtige lacterende zeugen op reproductie en conditie = Effect of feeding level in gestating lactating sows on reproduction and condition
  Peet-Schwering, C.M.C. van der; Rommers, J.M. ; Troquet, L.M.P. ; Soede, N.M. - \ 2015
  Wageningen : Wageningen UR Livestock Research (Livestock Research report 861) - 39
  zeugen - voeropname - varkensvoeding - varkenshouderij - lichamelijke fitheid - zogen - voortplantingsvermogen - biggen - lactatie - sows - feed intake - pig feeding - pig farming - physical fitness - suckling - reproductive performance - piglets - lactation
  Op VIC Sterksel is onderzocht wat het effect is van het voerniveau van zeugen tijdens de laatste 8 dagen van een zes weekse lactatie waarin ze ook drachtig zijn op de gewichts- en spekdikte ontwikkeling van de zeugen, de resultaten van de biggen en het aantal levend en dood geboren biggen in de volgende worp. De resultaten van het onderzoek zijn in dit rapport beschreven.
  Tips en aanbevelingen voor het succesvol houden van opfokzeugen
  Peet-Schwering, C.M.C. van der; Soede, N.M. ; Hoofs, A.I.J. ; Opschoor, C. - \ 2014
  Wageningen UR Livestock Research
  varkenshouderij - opfoktechnieken - zeugen - varkensstallen - diergezondheid - dierenwelzijn - groepshuisvesting - pig farming - rearing techniques - sows - pig housing - animal health - animal welfare - group housing
  Vanaf 2013 is groepshuisvesting van zeugen tijdens de dracht verplicht. Eén van de succesfactoren is een goede opfok van de opfokzeugen. Maar wat is een goede opfok? Welke factoren zijn belangrijk? Dat is beschreven in het Handboek Opfokzeugen. Het handboek bevat praktische en vaktechnische kennis en tips en aanbevelingen voor het succesvol houden van opfokzeugen. In deze flyer worden de tips en aanbevelingen uit het handboek kort beschreven.
  Invloed van mengmoment, leefoppervlak en hokverrijking op gedrag, beenwerk en productie van opfokzeugen tot en met de eerste worp = Influence of mixing moment, space allowance and enrichment on behaviour, leg soundness and production of gilts till first weaning
  Peet-Schwering, C.M.C. van der; Soede, N.M. ; Hoofs, A.I.J. ; Verheijen, R.G.J.A. ; Binnendijk, G.P. ; Opschoor, C. - \ 2014
  Wageningen : Wageningen UR Livestock Research (Rapport / Wageningen UR Livestock Research 784) - 64
  varkenshouderij - biggen - vrouwelijke dieren - zeugen - opfoktechnieken - diergedrag - invloeden - lichaamsconditie - dierenwelzijn - pig farming - piglets - female animals - sows - rearing techniques - animal behaviour - influences - body condition - animal welfare
  At Swine Innovation Centre Sterksel the effects of mixing moment, space allowance (from day 14 after birth till day 232) and enrichment on behaviour, leg soundness and production of gilts from day 14 after birth till first weaning were investigated. The results are described in this report.
  Handboek opfokzeugen
  Peet-Schwering, C.M.C. van der; Hoofs, A.I.J. ; Soede, N.M. ; Opschoor, C.T. - \ 2014
  Wageningen : Wageningen UR Livestock Research (Report / Livestock Research 783) - 39
  zeugen - varkensfokkerij - varkenshouderij - handboeken - technische informatie - dierenwelzijn - diergezondheid - huisvesting, dieren - sows - pig breeding - pig farming - handbooks - technical information - animal welfare - animal health - animal housing
  Het handboek opfokzeugen bevat vaktechnische kennis die van belang is voor de varkenshouder op zijn bedrijf. De nadruk ligt op de praktische toepassing, hier en daar aangevuld met achtergrondinformatie. het handboek is bedoeld als naslagwerk en als bron van technische informatie.
  Pig husbandry in a changing social and economic environment : societal attitudes, farm economics and animal welfare
  Bergstra, T.J. - \ 2014
  Wageningen University. Promotor(en): Elsbeth Stassen; Alfons Oude Lansink, co-promotor(en): Henk Hogeveen. - Wageningen : Wageningen University - ISBN 9789462572058 - 237
  varkens - dierhouderij - dierenwelzijn - agrarische economie - attitudes - inkomsten uit het landbouwbedrijf - zeugen - dierlijke productie - pigs - animal husbandry - animal welfare - agricultural economics - attitudes - farm income - sows - animal production

  Abstract

  The Dutch pig sector is attempting to address citizens’ concerns about animal welfare practices. Measures to improve animal welfare that were introduced by the pig sector did, however, not have the desired effect on citizens’ attitudes toward pig husbandry. This indicates that an improvement of animal welfare does not necessarily result in an improvement of citizens’ attitudes. This thesis aimed to estimate the effects of measures to improve animal welfare in sow husbandry in the Netherlands on animal welfare, farm income and citizens’ attitudes. First, the attitudes of citizens and other stakeholders of sow husbandry, i.e., pig farmers (conventional and organic), pig husbandry advisors and pig veterinarians, were investigated using a survey. It was shown that the large majority of respondents of citizens have negative attitudes toward sow husbandry with respect to aspects related to animals, humans and the environment. Citizens differed in these attitudes from the other stakeholders, except organic pig farmers. Based on their attitudes, citizens could be divided into four separate clusters. These clusters differed in terms of their attitudes toward sow husbandry and in their socio-demographic features.

  Basic values underlie attitudes, but this thesis showed that basic values related to sow husbandry are not one-on-one related to attitudes toward sow husbandry of citizens and conventional pig farmers. Between conventional pig farmers and clusters of citizens there were differences in basic values related to sow husbandry. The two clusters with the most negative attitudes toward sow husbandry did not agree on the valuation of basic values with conventional pig farmers, while the other two clusters did on most of the basic values. The biggest cluster of the latter two clusters did agree on the valuation of several basic values with the former two clusters. This cluster can be useful for pig farmers to learn to understand the interpretation and weighing of basic values by citizens. An understanding that can be used in the development of new systems and measures to improve animal welfare within sow husbandry and in the communication between the pig sector and citizens.

  Furthermore, in this thesis a simulation model was developed in which the effects of different measures for sow husbandry on animal welfare and farm income can be estimated. For each of the defined issues of sow husbandry, i.e., piglet mortality, tail biting and indoor housing, four measures were defined to improve animal welfare in an existing reference sow farm, representative for the Netherlands. The measures that aimed to reduce piglet mortality were the only measures with a positive effect on farm income. These measures had the best cost-effectiveness ratio compared to the other defined measures. When extending the simulation model with estimating the effects on citizens’ attitudes, the measure that includes straw provision, daylight and increased group sizes of gestating sows was the most efficient compared to the other defined measures. Results show that a positive effect of a measure on animal welfare does not necessarily lead to a similar relative improvement of citizens’ attitudes or a deterioration of farm income.

  This thesis has shown that in order to achieve an improvement of citizens’ attitudes, it is essential for the pig sector to evaluate animal welfare measures using an approach that integrates the effects of measures on animal welfare, farm income and citizens’ attitudes.

  Reproduction train : hulpmiddel bij inseminatie van zeugen
  Ellen, H.H. ; Classens, P.J.A.M. - \ 2014
  Lelystad : Wageningen UR Livestock Research
  inseminatie - zeugen - inseminatieplaats - dekstallen - medische materialen - gereedschappen - insemination - sows - deposition site - service crates - medical materials - tools
  De Reproduction Train is bedacht door een groep zeugenhouders en samen met hen ontwikkeld bij MS Schippers. Het is een ‘trein’ die op de boxen in de dekstal gemonteerd wordt. Op deze trein kunnen alle materialen die nodig zijn voor het insemineren van de zeugen geplaatst worden, zoals pipetten, koelbox, inseminatie gel, papier enzovoorts. Op deze manier zijn de materialen makkelijk te vervoeren door de stal en heeft men ze dicht bij de hand.
  Literatuurstudie naar de voeding van lacterende zeugen in groepshuisvesting = Literature study on nutrition of group-housed lactating sows
  Rommers, J.M. ; Peet-Schwering, C.M.C. van der; Soede, N.M. ; Gerritsen, R. - \ 2014
  Lelystad : Wageningen UR Livestock Research (Rapport / Wageningen UR Livestock Research 759) - 38
  varkenshouderij - zeugen - groepshuisvesting - zeugenvoeding - dierenwelzijn - zogen - varkens - dierlijke productie - diervoeding - pig farming - sows - group housing - sow feeding - animal welfare - suckling - pigs - animal production - animal nutrition
  In this report a literature study on the nutrition of group-housed lactating sows with a prolonged lactation and intermittent suckling is described.
  Literatuuronderzoek naar groepshuisvesting van kraamzeugen en hun biggen
  Nieuwamerongen, S.E. van; Peet-Schwering, C.M.C. van der; Hoofs, A.I.J. ; Soede, N. ; Bolhuis, J.E. - \ 2014
  Lelystad : Wageningen UR Livestock Research (Rapport / Wageningen UR Livestock Research 757) - 38
  varkenshouderij - zeugen - groepshuisvesting - zogen - dierenwelzijn - biggen - varkens - dierlijke productie - diergedrag - kraamstallen - literatuuroverzichten - pig farming - sows - group housing - suckling - animal welfare - piglets - pigs - animal production - animal behaviour - farrowing houses - literature reviews
  This report provides insight in the success and risk factors of group housing of lactating sows and their piglets in comparison to individual housing of lactating sows based on a literature review. These factors are discussed in relation to the development of a group farrowing system at Swine Innovation Centre Sterksel.
  Innoveren in huisvesting mét en vanuit de praktijk
  Hoofs, A.I.J. ; Peet-Schwering, C.M.C. van der - \ 2014
  V-focus 2014 (2014)1. - ISSN 1574-1575 - p. 16 - 18.
  varkenshouderij - varkens - duurzame ontwikkeling - dierenwelzijn - varkensstallen - zeugen - kraamstallen - biggen werpen - biggen - innovaties - dierlijke productie - pig farming - pigs - sustainable development - animal welfare - pig housing - sows - farrowing houses - farrowing - piglets - innovations - animal production
  Innoveren in huisvesting betekent stallen ontwerpen mét en vanuit de praktijk. Varkenshouders willen vooruit. Enerzijds vanwege de ontwikkeling van nieuwe marktconcepten, zoals vlees met ‘welzijnssterren’ van de Dierenbescherming, en anderzijds willen varkenshouders weer echt trots kunnen zijn op hun sector. Dat zijn zij als anderen dat ook zijn.
  Koper- en zinknormen voor varkens
  Bikker, P. ; Jongbloed, A.W. - \ 2013
  Lelystad : Wageningen UR Livestock Research (Rapport / Wageningen UR Livestock Research 746) - 31
  varkens - zeugen - varkensvoeding - zeugenvoeding - koper - zink - voedingsbehoeften - richtlijnen (guidelines) - varkenshouderij - pigs - sows - pig feeding - sow feeding - copper - zinc - feed requirements - guidelines - pig farming
  This report addresses copper and zinc requirements of growing pigs and reproductive sows and boars on the basis of scientific literature and provides a recommendation for copper and zinc standards in the diets.
  Spoelwormbestrijding bij biologische varkens
  Verkaik, J.C. ; Mul, M.F. ; Vermeer, H.M. - \ 2013
  Wageningen UR Livestock Research
  varkenshouderij - zeugen - biggen - vleesproductie - wormen - anthelmintica - dosering - biologische landbouw - pig farming - sows - piglets - meat production - helminths - anthelmintics - dosage - organic farming
  De biologische varkenshouderij wil het gebruik van gangbare chemische geneesmiddelen, waaronder ontwormingsmiddelen, minimaliseren. Voorop staan gezonde dieren voor een rendabele bedrijfsvoering. De gangbare varkenshouderij heeft ook belang bij minder gebruik van ontwormingsmiddelen. Het gezamenlijk belang is het voorkomen van parasitaire resistentieontwikkeling. Vanuit dit oogpunt worden adviezen gegeven voor het ontwormen van vleesvarkens, zeugen en biggen.
  Lager antibioticagebruik op varkensbedrijven gaat gepaard met uiteenlopende diergezondheidskosten
  Puister-Jansen, L.F. ; Wisman, A. - \ 2013
  Agri-monitor 2013 (2013)dec. - ISSN 1383-6455 - p. 1 - 3.
  diergezondheid - dierenwelzijn - varkenshouderij - zeugen - kosten - antibiotica - bedrijfsresultaten in de landbouw - rendement - animal health - animal welfare - pig farming - sows - costs - antibiotics - farm results - returns
  De totale diergezondheidskosten op zeugenbedrijven zijn in de periode 2005-2012 toegenomen tot 74 euro per zeug (inclusief biggen). Op vleesvarkensbedrijven zijn de kosten voor diergezondheid in dezelfde periode gedaald naar ruim 2 euro per vleesvarken. Bij beide diersoorten zijn de kosten voor antibiotica omlaag gegaan. Op zeugenbedrijven lijkt de daling van het antibioticagebruik samen te hangen met hogere kosten voor vaccinaties. Op vleesvarkensbedrijven is daarentegen geen relatie gevonden tussen aantal dagdoseringen antibioticagebruik en vaccinatiekosten.
  Via (diergezondheids-)management naar minimalisering van antibioticagebruik : resultaten van een experimentele fase met biologische varkensbedrijven
  Bokma-Bakker, M.H. ; Eijck, I. ; Houwers, H.W.J. ; Vermeer, H.M. ; Vijver, L.P.L. van de - \ 2013
  Lelystad : Wageningen UR Livestock Research (Rapport / Wageningen UR Livestock Research 721) - 39
  varkenshouderij - zeugen - vleesproductie - biologische landbouw - antibiotica - dosering - diergezondheid - pig farming - sows - meat production - organic farming - antibiotics - dosage - animal health
  Experiences of organic pig farms with minimizing antibiotic use through strengthening the animal health management.
  Snow shoes and sandals? : genetic aspects of heat stress sensitivity and sow reproduction
  Bloemhof, S. - \ 2013
  Wageningen University. Promotor(en): Johan van Arendonk; I. Misztal, co-promotor(en): E.F. Knol; Liesbeth van der Waaij. - S.l. : s.n. - ISBN 9789461735881 - 173
  zeugen - warmtestress - diergenetica - gevoeligheid - geslachtelijke voortplanting - voortplantingsvermogen - kritische temperatuur - hittetolerantie - selectief fokken - genetische correlatie - veredelingsprogramma's - varkensfokkerij - sows - heat stress - animal genetics - sensitivity - sexual reproduction - reproductive performance - critical temperature - heat tolerance - selective breeding - genetic correlation - breeding programmes - pig breeding

  Globally the average size of pig herds are increasing and amount of labour spent per sow / finisher pig is decreasing. These changes require sows which need less management interventions. In addition to easier manageable sows modern genotypes will also need to be more adaptable considering that global temperatures are expected to increase and pork production is partially moving to warmer climates. The end result is that commercial pigs nowadays will potentially face more heat stress challenges during their productive lives.

  In this thesis, a model was developed which was used to estimate upper critical temperatures for sows’ reproductive performance. Additionally the possibility to breed for reduced heat tolerance of sows was investigated. Therefore heritability for the random regression slope of farrowing rate against increasing temperature at day of insemination (= heat tolerance) and the genetic correlation between farrowing rate and heat tolerance was estimated.Commercial production pigs are crossbreds farmed all over the world. In contrast, selection is practiced mainly in temperate climates, in nucleus herds using purebred pigs. The success of genetic selection depends on how much genetic progress is realized in crossbred pigs. Within this thesis these genetic correlations for farrowing rate between purebreds and crossbreds were estimated.

  Sow productivity depends on a number of related traits, such as ovulation rate, the number of litters per sow per year, the number of weaned piglets per sow per year, and the length of productive live. Traditionally pig breeding programs have improved sow productivity by increasing number weaned piglets per sow per year. To improve herd-level litters per sow per year a new trait was proposed called problem free sow production by parity, which incorporates the traits interval weaning first insemination, non-return rate, farrowing rate, and selection for next parity. Heritability of problem free sow production and genetic correlations with other sow production traits were estimated.

  The main conclusion of this thesis was that it is possible to select for improved heat resistance in addition to improved commercial production levels in commercial pigs. However, genetic correlation between production in temperate and hot climates is high. This high correlation implies that, within-line, pigs with the best performance in a hot climate will be the best in temperate climate too. Most important for the success of a pig breeding program is to define appropriate breeding goals which are based on the environment(s) that market pigs are expected to perform in. The overall data collection for the genetic evaluation needs to be done in those specific environments and this will favour pigs which are able to produce over more than one specific environment.

  Normen en economische waarderingen voor: de rentabiliteitsindex 2012 en het productiegetal 2013 zeugenhouderij
  Animal Sciences Group (ASG), - \ 2013
  [Lelystad] : Livestock Research Wageningen UR - 6
  varkenshouderij - zeugen - rentabiliteit - indexen - bedrijfsresultaten in de landbouw - normen - prestatieniveau - pig farming - sows - profitability - indexes - farm results - standards - performance
  Wageningen UR Livestock Research berekent jaarlijks de waarderingsnormen voor de rentabiliteitsindex en het productiegetal voor de zeugenhouderij. Dit vindt plaats in opdracht van het Productschap Vee en Vlees (PVV). In het kort wordt beschreven wat de rentabiliteitsindex en het productiegetal voor de varkenshouder betekenen. Vervolgens worden in het kort de berekeningsmethode en de uitgangspunten voor de berekeningen van de waarderingsnormen uiteengezet. Met behulp van deze waarderingsnormen zijn de rentabiliteitsindex en het productiegetal per individueel bedrijf te berekenen.
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.