Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Records 1 - 20 / 21

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  The role of Culex pipiens mosquitoes in transmission of West Nile virus in Europe
  Vogels, Chantal B.F. - \ 2017
  Wageningen University. Promotor(en): M. Dicke, co-promotor(en): C.J.M. Koenraadt. - Wageningen : Wageningen University - ISBN 9789463436151 - 211
  culex pipiens - mosquito-borne diseases - west nile virus - disease transmission - disease vectors - vector-borne diseases - europe - culex pipiens - ziekten overgebracht door muskieten - west-nijlvirus - ziekteoverdracht - vectoren, ziekten - ziekten overgebracht door vectoren - europa

  West Nile virus (WNV) is maintained in a natural transmission cycle between mosquito vectors and bird hosts. However, mosquitoes can also transmit WNV to mammals, such as humans and horses, which may result in disease. In Europe, such cases of WNV disease are yearly recurring in southern and central Europe, but have not been detected in northern Europe. The absence of WNV outbreaks in northern Europe may be explained by lowered vector competence of the main vector for WNV: the northern house mosquito, Culex (Cx.) pipiens. The aim of this thesis was, therefore, to investigate the role of Cx. pipiens mosquitoes in transmission of WNV in Europe, in order to understand differences in WNV circulation between northern and southern Europe.

  The species Cx. pipiens consists of two biotypes, pipiens and molestus, which can form hybrids. Both biotypes and their hybrids are morphologically identical but differ in their behaviour, which may have consequences for WNV transmission. In this thesis, the Cx. pipiens biotype composition was investigated in The Netherlands, and more broadly at the European scale. These studies revealed that both biotypes and their hybrids are present throughout The Netherlands, and that there is a shift towards relatively more biotype pipiens mosquitoes at northern latitudes in Europe. The next step was to assess vector competence of these northern European biotypes and their hybrids, and to make a direct comparison with vector competence of a southern European population. Both biotypes and their hybrids originating from The Netherlands are competent vectors for WNV. Interestingly, no differences in vector competence were found between a Dutch and Italian biotype pipiens population. However, both studies revealed that low temperatures of 18 °C are an important limiting factor for WNV transmission. A more in-depth study on the effects of WNV on the host-seeking behaviour of biotype pipiens mosquitoes revealed that WNV infection reduces the host-seeking response towards host odour, but that other fitness parameters (e.g. flight activity, blood-feeding, and survival) are not affected. When results from the biotype composition and vector competence studies were included in a newly developed R0 model, it becomes clear that biotype pipiens is the main contributor to WNV transmission.

  The results presented in this thesis show that the Cx. pipiens biotypes and their hybrids are present throughout The Netherlands, and that they can transmit WNV under favourable climatic conditions. The absence of WNV outbreaks in northern Europe can most likely be explained by low temperature which has a negative effect on mosquito abundance, vector competence, and the duration of the infectious period. When considering the outcomes of this thesis in the light of climate change, northern European countries such as The Netherlands should be prepared for future WNV transmission.

  Integrated malaria vector control in different agro-ecosystems in western Kenya : NEV Dissertatie prijs 2010
  Imbahale, S.S. - \ 2015
  Entomologische Berichten 71 (2015)4. - ISSN 0013-8827 - p. 94 - 103.
  malaria - ziekten overgebracht door vectoren - kenya - malaria - vector-borne diseases - kenya
  Tijdens de 22e Nederlandse Entolomologendag (Ede,17 december 2010) is de derde NEV Dissertatieprijs uitgereikt aan Dr. Susan Imbahale, voor haar proefschrift 'Integrated malaria vector control in different agro-ecosystems in western Kenya', op 29 oktober verdedigd aan de Universiteit van Wageningen. De prijs bestaat uit een geldbedrag plus een oorkonde en wordt jaarlijks toegekend voor het beste proefschrift op het gebied van de entomologie, verdedigd aan een Nederlandse universiteit in het voorgaande academische jaar (1 september -31 augustus).
  Bronnen van Aardappelvirus Y
  Vlugt, R.A.A. van der; Bekkum, P.J. van; Raaij, H.M.G. van; Piron, P.G.M. ; Verbeek, M. ; Topper, C.G. ; Bus, C.B. ; Wustman, R. - \ 2014
  Wageningen : Kennisakker
  akkerbouw - aardappelen - proeven op proefstations - gewasbescherming - virussen - aardappelvirus y - ziekten overgebracht door vectoren - onkruiden - besmetters - arable farming - potatoes - station tests - plant protection - viruses - potato virus y - vector-borne diseases - weeds - contaminants
  Gedurende het groeiseizoen 2011, tussen begin april en eind augustus, heeft Plant Research International, samen met PPO-AGV, onderzoek uitgevoerd naar de mogelijke bronnen van besmettingen met het aardappelvirus Y (PVY) in aardappelen. Er is vooral gekeken naar de rol van bladluizen als belangrijkste overbrengers (‘vectoren’) van PVY en naar mogelijke bronnen van het virus in andere planten (met name onkruiden).
  Beheersing van het Schmallenbergvirus
  Poel, W.H.M. van der - \ 2013
  Tijdschrift voor Diergeneeskunde 138 (2013)11. - ISSN 0040-7453 - p. 28 - 32.
  schmallenbergvirus - virusziekten - ziekten overgebracht door vectoren - diergezondheid - misvormingen - nadelige gevolgen - economische impact - schmallenberg virus - viral diseases - vector-borne diseases - animal health - malformations - adverse effects - economic impact - hantavirus
  Schmallenbergvirus (SVB) werd in 2011 voor het eerst in Europa gezien en veroorzaakte een epidemie van aangeboren afwijkingen, vooral misvormde ledematen en hersenafwijkingen, bij kalveren en lammeren. Het ging om een niet eerder gevonden virus, dat om die reden aanvankelijk moeilijk onderkend kon worden. Sinds het begin van de uitbraak is veel onderzoek gedaan aan SVB en inmiddels zijn routine laboratoriumtests alom beschikbaar. Zowel gehouden als in het wild levende herkauwers zijn gevoelig voor het SVB, dat wordt overgedragen door knutten (Culicoides species). Deze vector heeft gezorgd voor een snelle verspreiding over heel Europa en nu verspreidt het virus zich ook buiten Europa. Op dit moment wordt de economische schade ten gevolge van SVB vooral bepaald door handelsbeperkingen. Levend vee en sperma voor export moeten getest worden om het SVB-vrij te kunnen verklaren. In de regio waar de uitbraak is begonnen, wordt de ziekte niet meer gezien, maar met de toename van het aantal seronegatieve dieren wordt het risico van herintroductie van het virus op bedrijven wellicht groter.
  Ecology of parasite-vector interactions
  Takken, W. ; Koenraadt, C.J.M. - \ 2013
  Wageningen : Wageningen Academic Publishers (Ecology and control of vector-borne diseases vol. 3) - ISBN 9789086861880 - 272
  gastheer parasiet relaties - parasieten - vectoren, ziekten - ziekten overgebracht door vectoren - vectorbestrijding - ecologie - medische entomologie - host parasite relationships - parasites - disease vectors - vector-borne diseases - vector control - ecology - medical entomology
  Vector-borne diseases continue to be one of the most important determinants affecting human and animal health. Large numbers of people suffer from diseases like malaria, dengue, filariasis and leishmaniasis, especially in the tropics. Whereas these diseases were eradicated from the temperate climate zones, in recent years the rising incidence of 'emerging' vector-borne diseases such as bluetongue, West Nile Virus, Lyme disease, tick-borne encephalitis and the recent outbreaks of chikungunya and dengue in southern Europe provide evidence that these diseases are resilient and can disperse to other regions and continents where before they were not present or relevant. Many tools for the management of vector-borne diseases are currently under pressure because of increasing drug and insecticide resistance, as well as the realization of biological variation of parasites and vectors and their ecosystems. At the same time, progress in our understanding of genetics, immunology, population biology and epidemiology allow for a better understanding of parasite-vector interactions. Here the state-of-the-art of these interactions is being reviewed, and means for using this information for advanced strategies of vector-borne disease control are proposed. This 3rd edition of ECVD aims to provide a rapid overview of recent developments in the field of parasite-vector interactions and how this can be used for more effective and sustainable disease control.
  Onderzoek naar verspreiding van TVX via water, mijten en bodemgebonden vectoren
  Kock, M. de; Lommen, S.T.E. ; Lemmers, M.E.C. ; Pham, K.T.K. ; Martin, W.S. - \ 2012
  Lisse : PPO Bloembollen en Bomen
  tulpenvirus x - tulpen - ziektedistributie - opslag - mechanische invloeden - rhizoglyphus echinopus - tyrophagus putrescentiae - ziekten overgebracht door vectoren - waardplanten - landbouwkundig onderzoek - tulip virus x - tulips - disease distribution - storage - mechanical influences - rhizoglyphus echinopus - tyrophagus putrescentiae - vector-borne diseases - host plants - agricultural research
  Uit eerder onderzoek aan Tulpenvirus X (TVX) was al bekend dat dit virus tijdens de bewaring van tulpenbollen door tulpengalmijt wordt verspreid. Tevens is er tijdens het koppen en ontbollen een risico op verspreiding van dit virus. Dit rapport beschrijft onderzoek naar enkele extra routes voor mechanische verspreiding van TVX tijdens met name de verwerking van bollen en waterbroei. Dit rapport beschrijft tevens onderzoek naar de betrokkenheid van bollen- en stromijt bij de verspreiding van TVX tijdens de bewaring. Waardplanten-analyse en onderzoek naar verspreidingsroutes via de grond heeft tot zeer interessante nieuwe inzichten geleid.
  Gegevensverzameling voor beoordeling insleeproutes van Afrikaanse paardenpest in Nederland. een kwalitatieve risicoanalyse
  Hoek, C.A. ; Swanenburg, M. ; Nodelijk, G. ; Vos, C.J. de - \ 2011
  Lelystad : Centraal Veterinair Instituut van Wageningen UR - 57
  paarden - afrikaanse paardenpest - afrikaanse paardenpestvirus - paardenziekten - ziekten overgebracht door vectoren - horses - african horse sickness - african horse sickness virus - horse diseases - vector-borne diseases
  Afrikaanse paardenpest (African Horse Sickness, AHS) is een vector-overdraagbare ziekte van paardachtigen, veroorzaakt door het African Horse Sickness Virus (AHSV) dat nauw verwant is aan het virus dat Blauwtong bij herkauwers veroorzaakt. De recente Blauwtong epidemie in Noordwest-Europa heeft laten zien dat lokale vectoren in staat zijn om het Blauwtongvirus (BTV) over te dragen. Het is heel goed mogelijk dat dezelfde of andere lokale vectoren in staat zullen blijken ook het Afrikaanse paardenpest virus over te dragen na een eventuele introductie in deze streken. Een uitbraak van deze ziekte in Nederland zal grote maatschappelijke gevolgen hebben gezien de plaats die het paard in de maatschappij heeft en de verwachting dat 70-90% van de besmette dieren dood zal gaan. Naar aanleiding van de mogelijkheid dat Afrikaanse paardenpest in Nederland wordt geïntroduceerd en de mogelijk ernstige gevolgen, is op verzoek van het Ministerie van Economische zaken, Landbouw en Innovatie het beleidsondersteunend project “Preventie en bestrijding van Afrikaanse paardenpest in Nederland” (BO-08-010-021) opgestart. Het project kent verschillende onderzoekslijnen waaronder een kwalitatieve risicoanalyse voor insleeproutes van Afrikaanse paardenpest in Nederland, deze risicoanalyse wordt beschreven in dit rapport.
  Olfaction in vector-host interactions
  Takken, W. ; Knols, B.G.J. - \ 2010
  Wageningen : Wageningen Academic Publishers (Ecology and control of vector-borne diseases vol. 2) - ISBN 9789086860913
  gastheren (dieren, mensen, planten) - gewervelde dieren - hematofage geleedpotigen - ziekten overgebracht door vectoren - gastheer parasiet relaties - vectoren - vectorbestrijding - hosts - vertebrates - haematophagous arthropods - vector-borne diseases - host parasite relationships - vectors - vector control
  This book addresses the topic how blood-feeding arthropods interact with their vertebrate hosts. As the transmission of infectious vector-borne pathogens is much dependent on the contact between vector and host, the efficacy of host location is of profound importance. Interruption of vector-host contact is considered on of the most effective means of vector-borne disease control, as is currently witnessed by the successful use of insecticide-treated bed nets for malaria control in sub-Saharan Africa.
  Het toenemend belang van infectieziekten die worden overgebracht door vectoren
  Scholte, E.J. ; Reusken, C.B.E.M. ; Takken, W. ; Jongejan, F. ; Giessen, J.W.B. van der - \ 2009
  Infectieziekten bulletin 19 (2009)9. - ISSN 0925-711X - p. 311 - 316.
  ziekten overgebracht door vectoren - infectieziekten - geleedpotigen - ziekten overgebracht door teken - ingevoerde infecties - klimaatverandering - zoönosen - ziekten overgebracht door muskieten - volksgezondheid - vector-borne diseases - infectious diseases - arthropods - tickborne diseases - imported infections - climatic change - zoonoses - mosquito-borne diseases - public health
  Dit artikel gaat over de voor Nederland belangrijkste arthropodenvectoren (geleedpotigen, in dit artikel voornamelijk muggen en teken) en de door hen overgebrachte infectieziekten. Daarnaast wordt de rol van landschappelijke aanpassingen, klimaatverandering, intensiever internationaal reizigers- en handelsverkeer en veranderend gedrag met betrekking tot recreatie beschreven. Tenslotte wordt de verdere kennisbehoefte aangegeven
  Rekenen aan Afrikaanse paardenpest
  Koeijer, A.A. de - \ 2009
  Kennis Online 6 (2009)juni. - p. 4 - 5.
  paarden - paardenziekten - ziekten overgebracht door vectoren - afrikaanse paardenpest - horses - horse diseases - vector-borne diseases - african horse sickness
  In de computer van Aline de Koeijer bij het CVI is Nederland regelmatig een rampgebied. Ze analyseert de uitbraken van verschillende dierziektes. In opdracht van LNV probeert ze onder andere het verloop van een uitbraak van drie opkomende dierziekten te voorspellen: riftdalkoorts, de Afrikaanse paardenpest en Krim-Congo hemorragische koorts
  Beschrijvende epidemiologie van de Bluetongue virus serotype 8 uitbraken in Nederland in 2006
  Elbers, A.R.W. ; Backx, A. ; Spek, A.N. van der; Ekker, M. ; Leijs, P. ; Steijn, K. ; Langen, H. ; Rijn, P.A. van - \ 2008
  Tijdschrift voor Diergeneeskunde 133 (2008)6. - ISSN 0040-7453 - p. 222 - 229.
  bluetonguevirus - ziekten overgebracht door vectoren - infectieziekten - schapenziekten - bluetongue virus - vector-borne diseases - infectious diseases - sheep diseases
  Epidemiology of Bluetongue virus serotype 8 outbreaks in the Netherlands in 2006. In August 2006 a major epidemic of Bluetongue (bt) occurred in north-western Europe, affecting the Netherlands, Belgium, Germany, Luxemburg, and the north of France. It was caused by bt virus serotype 8 (btv-8), a serotype previously unknown to the eu. Although clinical disease is usually restricted to sheep, this virus also caused clinical disease in a small proportion of cattle. The last clinical outbreak of bt in the Netherlands occurred mid-December 2006. The delay between observation of the first clinical signs by the owner and reporting of a clinically suspect bt situation to the veterinary authorities was approximately 2 weeks. btv-8-associated clinical signs were more prominent in sheep than in cattle, and the relative frequency of specifi c clinical signs was different in cattle and sheep. Morbidity and mortality rates were signifi cantly higher among sheep than among cattle, and a higher proportion of cattle than sheep recovered from clinical disease
  Insects and disease in the 21st century : a wind of change
  Takken, W. - \ 2008
  Wageningen : Wageningen UR - ISBN 9789085852278 - 31
  insecten - ziekten - infectieziekten - humane ziekten - dierziekten - vectoren, ziekten - ziekten overgebracht door vectoren - openbare redes - insects - diseases - infectious diseases - human diseases - animal diseases - disease vectors - vector-borne diseases - public speeches
  In recent years, several other vectors have become world news: the sheep tick was discovered to be the vector of Lyme disease in 1980; the mosquito Culex pipiens began transmitting West Nile virus in North America in 1999; in August 2006, bluetongue virus was discovered in Belgium and the Netherlands, transmitted by biting midges and in 2007, Asian tiger mosquitoes began transmitting Chikungunya virus in northern Italy. Other anecdotes that are worthwhile mentioning, but not very good news because of their potential impact on our society: recorded cases of canine babesiosis in the Netherlands (Nijhof et al. 2007); the establishment of the tick Dermacentor reticulatus in the Netherlands (de Lange et al. 2005, Nijhof et al. 2007); records of the Asian tiger mosquito in southern Germany and Switzerland; the establishment of Aedes japonicus in Belgium and France; annual epidemics of dengue fever in the Caribbean and South America; head lice have become highly resistant to insecticides; and London hotels are frequently infested with bedbugs (Ter Poorten and Prose 2005)
  Emerging pests and vector-borne diseases in Europe: Ecology and control of vector-borne diseases Volume 1
  Takken, W. ; Knols, B.G.J. - \ 2007
  Wageningen : Wageningen Academic Publishers (Ecology and control of vector-borne diseases vol. 1) - ISBN 9789086860531 - 500
  ziekten overgebracht door vectoren - plagen - infectieziekten - humane ziekten - dierziekten - ecologie - plagenbestrijding - ziektepreventie - epidemiologie - europa - globalisering - klimaatverandering - vector-borne diseases - pests - infectious diseases - human diseases - animal diseases - ecology - pest control - disease prevention - epidemiology - europe - globalization - climatic change
  This book provides examples of the most likely pests and diseases affecting man and animals in Europe, with emphasis on ecological factors favouring these diseases and methods for prevention and intervention.
  Epidemiological analysis of the 2006 bluetongue virus serotype 8 epidemic in north-western Europe, A risk map for epidemic potential in the Netherlands
  Koeijer, A. de; Hartemink, N. ; Boender, G.J. ; Elbers, A.R.W. ; Hesterbeek, J.A.P. - \ 2007
  niet bekend : EFSA - 18
  bluetonguevirus - epidemieën - epidemiologie - risicoschatting - virusziekten - ziekten overgebracht door vectoren - ziekteoverdracht - nederland - noordwest-europa - bluetongue virus - epidemics - epidemiology - risk assessment - viral diseases - vector-borne diseases - disease transmission - netherlands - northwestern europe
  One of the most important aspects of vector-borne infections is the strong influence of weather and climate on the transmission. In response to the major epidemic of bluetongue in north western Europe between summer and autumn 2006, an interest in BTV control issues developed. In this context, a map indicating the spatial variation in BTV risk in the north western European region would be very useful. To this end, a new approach is used in which they combine a mathematical epidemiological model and a geographical information system to obtain a spatially explicit measure for the risk of an outbreak of BTV when the virus is introduced in an area
  Tabaksratelvirus in aardappel
  Hoek, H. - \ 2006
  Kennisakker.nl 2006 (2006)15 maart.
  pootaardappelen - tabaksratelvirus - plantenvirussen - plantenziekten - nematoda - vectoren - ziekten overgebracht door vectoren - landbouwkundig onderzoek - akkerbouw - seed potatoes - Tobacco rattle virus - plant viruses - plant diseases - nematoda - vectors - vector-borne diseases - agricultural research - arable farming
  Aardappel is vatbaar voor het tabaksratelvirus (TRV). Bij gevoelige aardappelrassen kan aantasting door dit virus dit leiden tot kringerigheid in de knollen. Tabaksratelvirus wordt overgebracht door aaltjes die behoren tot de geslachten Trichodorus of Paratrichodorus. Van TRV zijn meerdere virustypen bekend. Een aaltjessoort kan maar één virustype overbrengen. Tot voor kort werd aangenomen dat TRV niet of nauwelijks via pootgoed overgaat en dat besmetting met TRV niet ten koste gaat van de opbrengst. Bovendien werd verondersteld dat het virus bij gevoelige rassen wordt ingekapseld, waardoor het niet overdraagbaar zou zijn In dit onderzoek van het PPO-AGV is aangetoond dat TRV met het pootgoed kan overgaan. De mate van vatbaarheid voor TRV, van gevoeligheid voor kringerigheid en van overdraagbaarheid via pootgoed is afhankelijk van het ras, het virustype en de interactie tussen ras en virustype. Het virustype hangt samen met het Trichodoride aaltje dat de eerste infectie heeft veroorzaakt. In het rassenonderzoek aardappelen zullen de rassen dan ook met meerdere Trichodoride soorten getoetst moeten worden.
  Vectoren van het West Nile-virus in Nederland
  Reusken, C.B.E.M. ; Takken, W. - \ 2006
  Infectieziekten bulletin 17 (2006)12. - ISSN 0925-711X - p. 420 - 422.
  west-nijlvirus - ziekten overgebracht door vectoren - ziektedistributie - zoönosen - risicoschatting - west nile virus - vector-borne diseases - disease distribution - zoonoses - risk assessment
  Om de risico¿s voor de volksgezondheid bij introductie van het West Nile-virus (WNV) goed te kunnen inschatten, is het nodig om te weten in welke inheemse muggen WNV zich kan handhaven. In dit bericht wordt een overzicht gegeven van WNV-vectoren en potentiële risico¿s voor Nederland
  Proceedings of the Frontis workshop on environmental change and malaria risk: global and local implications, Wageningen, The Netherlands 12-14 November 2003
  Takken, W. ; Martens, P. ; Bogers, R.J. - \ 2006
  Dordrecht : Springer (Wageningen UR Frontis series vol. 9) - ISBN 9781402039270 - 138
  ziekten overgebracht door vectoren - malaria - klimaatverandering - epidemiologie - modellen - risicoschatting - volksgezondheid - regio's - wereld - vectorbestrijding - culicidae - malaria - vector-borne diseases - climatic change - epidemiology - models - risk assessment - public health - culicidae - vector control - regions - world
  Global environmental change and health: Integrating knowledge from natural, socio-economic and medical sciences
  Leemans, R. - \ 2005
  In: Environmental change and Malaria risk / Takken, W., Martens, P., Bogers, R.J., Dordrecht : Springer (Wageningen UR Frontis series 9) - ISBN 9781402039270 - p. 15 - 26.
  milieufactoren - ziekten overgebracht door vectoren - ecosystemen - environmental factors - vector-borne diseases - ecosystems
  Environmental problems, such as air quality, pollution and toxicity, have historically strongly been linked with health issues. The earliest environmental policies were targeted to negate health impacts. This focus has become less obvious during the last decades when environmental problems became more diffuse and covered larger areas and regions. Nowadays, degradation of natural resources, climate change and the decline in biodiversity are the major environmental problems. To deal effectively with these problem international conventions and national policies strongly relate also to developmental issues, equity and improved human well-being. The Millennium Ecosystem Assessment (MA; www.millenniumassessment.org), a four-year international work programme designed to meet the needs of decisionmakers for scientific information on ecosystem change, has taken up the challenge to comprehensively assess the consequences of environmental change for ecosystems, ecosystems services and human well-being. The MA focuses on how changes in ecosystem services have affected human well-being, how ecosystem changes may affect people in future decades, and what types of responses can be adopted at local, national or global scales to improve ecosystem management and thereby contribute to human well-being and poverty alleviation. Health is one of the central themes in the Millennium Assessment.
  Ecological aspects for application of genetically modified mosquitoes
  Takken, W. ; Scott, T.W. ; Rogers, R.J. - \ 2003
  Dordrecht : Springer (Wageningen UR frontis series vol. 2) - ISBN 9781402015847 - 243
  ziektebestrijding - genetische modificatie - ecosystemen - ecologie - volksgezondheid - culicidae - transgene dieren - ziekten overgebracht door vectoren - vectorbestrijding - culicidae - transgenic animals - vector-borne diseases - vector control - disease control - genetic engineering - ecosystems - ecology - public health
  The idea of using genetically modified mosquitoes (GMM) to reduce vector-borne diseases is founded on the notion that genetic constructs that will render mosquitoes incapable of pathogen transmission can be driven into vector populations. Conceptually, this is an exciting and novel approach to improving public health. However, because the consequences of releasing genetically modified insects into the natural environment could be significant, utilization of GMM for disease control deserves thoughtful evaluation. For example, it can be argued that the evolutionary forces that shape natural ecosystems may produce unexpected outcomes when confronted with GMM. The question has been raised whether the outcomes for natural ecosystems and public health of releasing GMM are sufficiently well understood to predict results with some degree of certainty. It is generally agreed that a significantly elevated understanding of the ecological underpinnings of disease control by GMM will improve the prospects for its successful and safe application
  Aanzet tot een risk analysis m.b.t. introductie van bluetongue virus en West Nile virus in Nederland
  Elbers, A.R.W. ; Rijn, P.A. van; Rooij, E.M.A. van - \ 2003
  Lelystad : CIDC (CIDC-rapport 2003-02) - 21
  bluetonguevirus - west-nijlvirus - risicoschatting - virusziekten - ziektedistributie - insecten - dierziekten - nederland - arbovirussen - ziekten overgebracht door vectoren - bluetongue virus - west nile virus - risk assessment - viral diseases - disease distribution - insects - animal diseases - netherlands - arboviruses - vector-borne diseases
  Door het CIDC-Lelystad is een risicoanalyse m.b.t. de mogelijke introductie in Nederland opgesteld. De conclusie was dat er een zeker risico is voor introductie van bluetongue in Nederland. De introductie kan het gevolg zijn van steeds uitgebreidere verspreiding van geïnfecteerde insecten, maar ook door transport van geïnfecteerde dieren en vervolgens besmetting van de lokale insecten populatie. Bij andere door insecten overgebrachte ziekten is verspreiding van besmette muggen via vliegtuigen mogelijk de oorzaak geweest; hierbij werden de nieuwe gevallen vooral gezien rondom het vliegveld
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.