Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 20 / 271

  • help
  • print

   Print search results

  • export
   A maximum of 250 titles can be exported. Please, refine your queryYou can also select and export up to 30 titles via your marked list.
  Check title to add to marked list
  VIBEG Monitoring T1 in 2015 - Data Deelrapportage
  Goudswaard, P.C. ; Bakker, A.G. ; Asch, M. van; Smith, S.R. ; Weide, B.E. van der; Brummelhuis, E.B.M. ; Cuperus, J. - \ 2015
  Yerseke : IMARES (Rapport / IMARES C172/15) - 24
  natuurbescherming - zeevisserij - zonering - beschermde gebieden - kustgebieden - bemonsteren - noordzee - nederland - nature conservation - marine fisheries - zoning - reserved areas - coastal areas - sampling - north sea - netherlands
  Het ‘VIBEG (Visserij in Beschermde Gebieden) akkoord’ betreft twee Habitat- en Vogelrichtlijngebieden: ‘Noordzeekustzone’ en ‘Vlakte van de Raan’. Het doel van dit akkoord is om de instandhoudingsdoelen te realiseren voor habitattype H1110B en schelpdieretende vogels in het kader van Natura2000, in combinatie met een ecologisch verantwoorde en duurzame visserij in deze gebieden. Om dit doel te bereiken is voor de Noordzeekustzone in december 2011 een zonering ingesteld met verschillende toegangsregels voor de visserij. Om de mogelijke effecten van deze verschillende visserijregimes op het bodemleven te kunnen vaststellen is in 2013 een onderzoeksprogramma opgestart voor benthische organismen en vissen. Met drie verschillende en elkaar aanvullende technieken: boxcorer, bodemschaaf en garnalennet, is in 2013 een eerste bestandsopname (T0) gemaakt op twee locaties in de Noordzeekustzone: Petten en Ameland. In 2015 is een tweede bestandsopname (T1) gemaakt, wederom op de twee locaties in de Noordzeekustzone: Petten en Ameland. In dit rapport worden de resultaten van de bestandsopname in 2015 gepresenteerd. Een vergelijking tussen de data van 2015 en 2013, zoals die gerapporteerd zijn in Goudswaard et al. (2014), zal in een later stadium plaatsvinden.
  Descriptions of the European environmental zones and strata
  Metzger, M.J. ; Shkaruba, A.D. ; Jongman, R.H.G. ; Bunce, R.G.H. - \ 2012
  Wageningen : Alterra (Alterra report 2281) - 152
  klimaatzones - bodem - vegetatie - geologie - zonering - classificatie - europa - climatic zones - soil - vegetation - geology - zoning - classification - europe
  Recreatie en Natura 2000 op de Veluwe; voorstel voor een strategisch kader "Groei & krimp" in relatie tot de Vogel- en Habitatrichtlijn
  Janssen, J.A.M. ; Bijlsma, R.J. - \ 2005
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 1184) - 43
  natuurreservaten - bedrijfsvoering - vogels - habitats - recreatie - zonering - nederland - overheidsbeleid - veluwe - gelderland - nature reserves - management - birds - habitats - recreation - zoning - netherlands - government policy - veluwe - gelderland
  In dit rapport is onderzocht of het Groei & Krimp-beleid ten aanzien van recreatiebedrijven op de Veluwe in overeenstemming is met de vereisten van de Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn. Hiertoe zijn de (concept)instandhoudingsdoelen voor de Veluwe omgezet in een strategisch kader met uitgangspunten waaraan het Groei & Krimp-beleid dient te voldoen. Geconcludeerd wordt dat het Groei & Krimp-beleid gunstig uit kan pakken voor de Natura 2000-waarden, mits bij de uitvoering aan de uitgangspunten van het strategisch kader wordt voldaan, en de Krimp in voldoende mate winst oplevert voor de Natura 2000-waarden. Bij de afweging van Groei ten opzichte van Krimp dient niet alleen de verstoring door de oppervlakte van een recreatiebedrijf te worden mee-genomen, maar ook de verstorende invloed naar de omgeving (externe werking)
  Monitoring ecologische effectiviteit van verbindingszones; een inventarisatie ten behoeve van een integraal monitoringsprogramma voor provinciale en robuuste verbindingen
  Vos, C.C. ; Smulders, M.J.M. - \ 2004
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 830) - 52
  zonering - natuurbescherming - monitoring - programmaeffectiviteit - inventarisaties - nederland - ecologische hoofdstructuur - habitatfragmentatie - zoning - nature conservation - monitoring - program effectiveness - inventories - netherlands - ecological network - habitat fragmentation
  In Nederland wordt als onderdeel van de ecologische hoofdstructuur (EHS) een groot aantal verbindingszones aangelegd. Verbindingszones hebben tot doel om de uitwisseling van doelsoorten tussen natuurgebieden te stimuleren en dragen daarmee bij aan de ruimtelijke samenhang van de natuur in Nederland. In deze studie worden, op basis van gesprekken en een literatuur review, de verschillende mogelijkheden vergeleken voor monitoring van het ecologisch functioneren van verbindingszones. Er wordt daarbij onderscheid gemaakt tussen tijdelijke monitoring van de (provinciale) ecologische verbindingszones en structurele monitoring van robuuste verbindingen als onderdeel van de EHS. Er wordt gepleit voor een gecoördineerd monitoringsprogramma gericht op samenwerking tussen rijk, provincies en terreinbeheerders, zowel wat betreft gegevensverzameling als analysemethoden. Het voorstel voor een gecoördineerd monitoringsprogramma omvat een combinatie van een breed in te zetten algemene methode waarbij de aanwezigheid van doelsoorten wordt vastgesteld, en een langdurige monitoring van de daadwerkelijke uitwisseling van doelsoorten in een beperkt aantal verbindingen.
  Natuur en recreatie in evenwicht : de ontwikkeling van een zoneringsinstrument
  Henkens, R.J.H.G. - \ 2003
  Vakblad Natuurbeheer 42 (2003)5. - ISSN 1388-4875 - p. 106 - 109.
  natuurbescherming - recreatie - openluchtrecreatie - zonering - natuurreservaten - beschermde gebieden - publiek - bezoekers - bezoekersgedrag - wildbescherming - draagkracht - populaties - populatie-ecologie - landschapsecologie - landgebruik - landgebruiksplanning - modellen - natuur - Nederland - nature conservation - recreation - outdoor recreation - zoning - nature reserves - reserved areas - audiences - visitors - visitor behaviour - wildlife conservation - carrying capacity - populations - population ecology - landscape ecology - land use - land use planning - models - nature - Netherlands
  Om te bepalen hoeveel recreatiedruk een gebied kan hebben en hoe een zonering is aan te brengen in een natuurgebied ontwikkelde Alterra een model dat recreatiedruk en de mate van verstoring aan elkaar koppelt. Dit zoneringsinstrument bestaat uit de gekoppelde modellen MASOOR en METAPHOR. MASOOR brengt de verspreiding en intensiteit van bezoekersstromen in een gebied in kaart; METAPHOR geeft een beeld van het lokale netwerk van dierpopulaties en de duurzaamheid daarvan. De koppeling tussen beide modellen vormt nog een probleem; onderzoek naar dosis-effect relaties is nodig om meer inzicht te verschaffen in de interactie tussen natuur en recreatie
  Succes en falen van landschapsbeleid; een overzicht van factoren in discourses over het landschap
  Volker, C.M. ; Maat, T.N.M. van der - \ 2003
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 749) - 88
  landschap - landgebruik - zonering - ruimtelijke ordening - milieubeleid - natuurbescherming - overheidsbeleid - bommelerwaard - zuid-limburg - landscape - land use - zoning - physical planning - environmental policy - nature conservation - government policy - bommelerwaard - zuid-limburg
  Om graadmeters te kunnen ontwikkelen voor het volgen van het landschapsbeleid is inzicht nodig in de factoren die het succes of falen van dat beleid bepalen. Er zijn twee casussen bestudeerd om de factoren op te sporen. Het betreft beleidsdossiers dieveel aandacht in de pers hebben gekregen. De eerste casus is de uitbreiding van kassenbouw in het westen van de Bommelerwaard, nabij het dorp Poederoijen, in een gebied dat in beginsel vrij van bebouwing moet blijven omdat het als BelvedOregebied deel uitmaakt van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. De tweede casus is de wilde hamster of korenwolf, die bekendheid kreeg door de aanleg van het bedrijventerrein Avantis bij Heerlen, maar in feite de problematiek betreft van het soortenbeleid en de toepassing van de Habitatrichtlijn in agrarische landschappen. Naast een schema met inzichten van experts over kenmerken van het landschap en factoren in het beleid voor het landschap is gebruikgemaakt van de discourstheorie in de ruimtelijke planning. Nagegaan is welke discoursen er voorkomen in de twee casussen, of sprake is van een discourscoalitie voor het landschap en welke factoren het succes of falen van het beleid voor het landschap beonvloeden. De casussen geven aan dat een aantal aspecten van de planvorming problematisch is. Die aspecten betreffen de afstemming van doelen op het probleem (fine tuning), integratie van bestaande en nieuwe beleidsdoelen (haasje-overprincipe), doelen opstellen voor korte én lange termijn. Ook van belang is een goede balans tussen wet- en regelgeving (die zekerheid biedt) en interactief beleid (voor meer betrokkenheid). Dit verlangt bredere competenties in de ruimtelijke planning. Maatschappelijke organisaties zijn belangrijk vanwege hun mobiliserend vermogen, voor diensten in het beheer, om te wijzen op het publieke belang van een landschap (het geweten van de samenleving). Publiciteit vervult een katalysatorfunctie en is ook belangrijk voor de beeldvorming, terwijl soms - in het hamsterbeleid - specifieke expertise en overdracht van kennis een beslissende rol spelen. Tenslotte zal moeten worden geonvesteerd in het nemen van verantwoordelijkheid voor het landschap en het opbouwen van vertrouwen in beleid.
  Verkenning meervoudig en duurzaam ruimtegebruik van glastuinbouwlocaties in Nederland.
  Ruijs, M.N.A. ; Knijff, A. van der; Maas, A.A. van der; Buck, A.J. de; Knies, P. ; Hendrix, A.M.T. - \ 2003
  Den Haag : LEI (Rapport / LEI : Domein 4, Ruimte en economie ) - ISBN 9789052427997 - 84
  agrarische economie - ruimtelijke ordening - duurzaamheid (sustainability) - overheidsbeleid - zonering - landgebruiksplanning - meervoudig landgebruik - nederland - glastuinbouw - agricultural economics - physical planning - sustainability - government policy - zoning - land use planning - multiple land use - netherlands - greenhouse horticulture
  In dit onderzoek zijn de mogelijkheden van meervoudig en duurzaam ruimtegebruik van glastuinbouwlocaties in Nederland nader verkend. Duurzaam en meervoudig ruimtegebruik in glastuinbouwlocaties houdt in dat glastuinbouwbedrijven duurzaam produceren in harmonie met de omgeving. Het versterkt daarmee de ruimtelijke kwaliteit van het gebied. Glastuinbouw wordt steeds meer gezien als een industriële activiteit. Combinatie in het platte vlak en stapeling van glastuinbouw(onderdelen) over meerdere bedrijven of met andere functies (zoals bedrijvigheid en infrastructuur) ligt dan voor de hand. Innovatieve concepten zijn kassen op daken en kassen op water. Functiestapeling en functiegebruik in de tijd (met het oog op het toekomstig ruimtegebruik) zullen zich vooral manifesteren in stedelijke gebieden waar veel ruimteclaims liggen. Dit vraagt van de glastuinbouw inventiviteit en creativiteit om het ruimtegebruik aldaar te behouden. In 'landelijke gebieden' zal de glastuinbouw met andere functies in het platte vlak worden gecombineerd. Hierbij zal de landschappelijke inpassing van de glastuinbouw centraal staan. Ontwikkeling en realisatie van meervoudig ruimtegebruik vraagt actieve betrokkenheid van actoren en belanghebbenden. De strategische plannen van actoren en de strategische visies van stakeholders kunnen belangrijke bouwstenen zijn voor een integraal gebiedsplan.
  Diversity and ecology of the potato : the use of spatial analysis in crop science
  Hijmans, R.J. - \ 2002
  Wageningen University. Promotor(en): L.O. Fresco; M.J. Kropff. - S.l. : S.n. - ISBN 9789058087195 - 202
  solanum tuberosum - aardappelen - ruimtelijke variatie - zonering - genetische bronnen van plantensoorten - genenbanken - phytophthora infestans - geografische informatiesystemen - koudetolerantie - simulatiemodellen - klimaatverandering - gewasproductie - agro-ecologie - solanum tuberosum - potatoes - spatial variation - zoning - plant genetic resources - gene banks - phytophthora infestans - geographical information systems - cold tolerance - simulation models - climatic change - crop production - agroecology

  Spatial variation is a fundamental characteristic of agriculture, but crop scientists have largely ignored it, particularly at levels beyond the field scale. This thesis provides examples of analysis of spatial variation over larger areas. It contributes to our knowledge of the potato crop and its wild relatives, and to methodological progress in the use of geographic information in crop science. Part I deals with management of genetic resources. Methods that can be used to improve data quality in biological collection databases, and to assess the presence of spatial biases are discussed. The spatial distribution of wild potato species is analyzed, and the value of geographic, ecological, and taxonomic factors to predict the presence of frost tolerance in wild potatoes is studied. Part II deals with aspects of agro-ecological zoning approaches for research management. First, gobal potato distribution is described and analyzed. This is followed by a constraint-specific agro-ecological zoning study for potato late blight; a study on the potential impact of frost resistant potatoes; and an assessment of the effect of climate change on global potato production. In the final chapter, research needs and challenges to the further use of GIS in crop science are discussed.

  Recreatie en biodiversiteit in balans : een ruimtelijke benadering van functiecombinaties
  Pouwels, R. ; Vos, C.C. - \ 2001
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 227) - 67
  recreatie - biodiversiteit - natuurbescherming - beleid - milieueffect - fragmentatie - zonering - duinen - nederland - kennis - recreation - biodiversity - nature conservation - policy - environmental impact - fragmentation - zoning - dunes - netherlands - knowledge
  Het Nederlandse beleid is erop gericht natuurgebieden zoveel mogelijk open te stellen voor recreatieve doeleinden. Het combineren van recreatieve en natuurkwaliteitsdoelstellingen vraagt om een goede balans. In deze studie is een ruimtelijke populatiedynamische benadering gevolgd. De effecten van recreatie en de effectiviteit van recreatiezonering zijn verkend in het licht van de duurzame overleving van populatienetwerken.
  Rijksbufferzones; verleden, heden en toekomst
  Bervaes, J.C.A.M. ; Kuindersma, W. ; Onderstal, J. - \ 2001
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 360) - 94
  ruimtelijke ordening - landgebruiksplanning - zonering - bouwcontroles - nederland - overheidsbeleid - bufferzones - bufferzone - landinrichting - planologie - Randstad - recreatie - verstedelijking - Utrecht - Noord-Holland - Zuid-Holland - Limburg - physical planning - land use planning - zoning - building controls - netherlands - government policy - buffer zones
  In de Eerste Nota voor de Ruimtelijke Ordening werd het instellen van bufferstroken of bufferzones tussen stadsagglomeraties in de Randstad aangekondigd met als doel de openheid daartussen te handhaven. Bereikbaarheid van het buitengebied voor recreatie was ook een belangrijk motief. Strategische grondaankopen hoorden erbij. Later groeide het besef in deze bufferzones ook nutsfuncties te realiseren om de kwaliteit te vergroten, zoals bos, natuur, recreatiegebieden en bedrijfsvergroting van landbouwbedrijven met het oog op het landschapsbehoud. Veel gronden werden aangekocht door BBL. Herinrichting vindt plaats in landinrichtingsprojecten en strategische groenprojecten. In de Vijfde Nota Ruimtelijke Ordening wordt aangekondigd het fenomeen bufferzoneop te heffen en om te vormen naar regionale parken. Daarom moet de balans opgemaakt worden. De geschiedenis van de rijksbufferzones, de huidige stand van zaken en een inschatting van de consequenties van de beleidswijziging zijn in beeld en in kaart gebracht.
  De zee: to be or not to be
  Daan, N. - \ 2000
  De Levende Natuur 101 (2000)3. - ISSN 0024-1520 - p. 96 - 97.
  vissen - zeevissen - mariene ecologie - visserij - visserijbeheer - natuurbescherming - wildbescherming - beschermingsgebieden - beschermde gebieden - zonering - beleid - overheidsbeleid - bedrijfsvoering - noordzee - zeevisserij - fishes - marine fishes - marine ecology - fisheries - fishery management - nature conservation - wildlife conservation - conservation areas - reserved areas - zoning - policy - government policy - management - north sea - marine fisheries
  Reactie op de stelling: "In de Noordzee dient een voor visserij gesloten gebied te komen". De auteur vindt van niet, want er zijn nog onbeviste gebieden en alleen een algemene vermindering van de visserij-intensiteit helpt
  Landbouw als etalage
  Ploeg, J.D. van der - \ 2000
  Geografie 9 (2000)2. - ISSN 0926-3837 - p. 23 - 25.
  plattelandsplanning - landbouw - landgebruik - zonering - plattelandsontwikkeling - nederland - rural planning - agriculture - land use - zoning - rural development - netherlands
  Natuurcompensatie in provinciaal beleid; een onderzoek naar de doorwerking van het rijkscompensatiebeginsel in provinciaal beleid
  Kuindersma, W. ; Kraijo, J. ; Top, I.M. van den - \ 1999
  Wageningen : IBN-DLO - 105
  ruimtelijke ordening - infrastructuur - wegenbouw - natuurbescherming - vergoeding - landgebruik - zonering - milieueffect - regionaal bestuur - nederland - natuurtechniek - natuur - physical planning - infrastructure - road construction - nature conservation - compensation - land use - zoning - environmental impact - regional government - netherlands - ecological engineering - nature
  Nachtzwaluwen op het landgoed De Utrecht en de Vogelrichtlijn
  Jonkers, D.A. - \ 1999
  Wageningen : IBN-DLO, Instituut voor Bos- en Natuuronderzoek - 28
  vogels - caprimulgiformes - habitats - natuurbescherming - beschermde gebieden - zonering - wetgeving - overheidsbeleid - wildbescherming - nederland - richtlijnen (directives) - noord-brabant - birds - caprimulgiformes - habitats - nature conservation - reserved areas - zoning - legislation - government policy - wildlife conservation - netherlands - directives - noord-brabant
  Zijn lawaaibronnen te bundelen met voor geluid gevoelige functies?
  Jaspers, E.L. ; Jaarsma, C.F. ; Nieuwenhuize, J.P.A. van - \ 1999
  ROM Magazine 17 (1999)3. - ISSN 1380-7153 - p. 24 - 26.
  geluid - geluidshinder - ruimtelijke ordening - planning - stedelijke planning - landgebruik - landgebruiksplanning - zonering - levensomstandigheden - milieu - beleid - ontwikkeling - overheidsbeleid - grondbeleid - infrastructuur - verkeer - wegen - noise - noise pollution - physical planning - planning - urban planning - land use - land use planning - zoning - living conditions - environment - policy - development - government policy - land policy - infrastructure - traffic - roads
  Het corridor-concept voor de ruimtelijke ontwikkeling van Nederland, waarbij economische ontwikkelingen hun bestemming vinden langs de infrastructuur, wordt kritisch bekeken op de aspecten geluidproductie en geluidgevoeligheid van de verschillende vormen van grondgebruik (wonen, industrie, verkeer en vervoer, recreatie, natuur en agrarisch grondgebruik). In het algemeen wordt in de ruimtelijke planvorming te weinig rekening gehouden met geluid
  Naar een onderbouwde manier van zoneren
  Dijk, T. van - \ 1999
  Landinrichting 39 (1999)2. - ISSN 0922-6419 - p. 18 - 21.
  zonering - landgebruik - landgebruiksplanning - meervoudig gebruik - meervoudig landgebruik - ruimtelijke ordening - vrije tijd - vrijetijdsactiviteiten - recreatie - milieueffect - natuurbescherming - natuur - zoning - land use - land use planning - multiple use - multiple land use - physical planning - leisure - leisure activities - recreation - environmental impact - nature conservation - nature
  Aan de hand van het spanningsveld tussen natuur en recreatie (bijv. bij recreatief medegebruik van natuurvriendelijke oevers) wordt een methode beschreven om tot een wetenschappelijk verantwoord zoneringsplan te komen. De keuzes betreffende de dicterende functie, de vormgeving, bestaande elementen in het landschap en de dimensionering worden expliciet gemaakt m.b.v. een beslissingenmatrix
  Nieuwe economische dragers in 'het zonnetje' gezet : een vergelijkende studie naar de invloed van nieuwe economische activiteiten op de kwaliteit van de groene ruimte in de Alblasserwaard - Vijfheerenlanden en Tholen - St. Philipsland
  Berg, L.M. van den; Goetgeluk, R. ; Windt, N.P. van der - \ 1998
  Wageningen : DLO-Staring Centrum (Rapport / DLO-Staring Centrum 601) - 115
  ruimtelijke ordening - landgebruik - zonering - plattelandsplanning - plattelandsontwikkeling - sociale economie - landbouwbedrijfsgebouwen - nederland - bedrijfsbeëindiging in de landbouw - economische planning - zuid-holland - zeeuwse eilanden - alblasserwaard - vijfheerenlanden - zeeland - physical planning - land use - zoning - rural planning - rural development - socioeconomics - farm closures - farm buildings - netherlands - economic planning - zuid-holland - zeeuwse eilanden - alblasserwaard - vijfheerenlanden - zeeland
  Knelpunten tussen natuur en landbouw bij het realiseren van de Ecologische Hoofdstructuur : eerste orientatie en analyse
  Nij Bijvank, R.A.F. ; Hermans, C.M.L. ; Windt, N. van de - \ 1998
  Wageningen : DLO-Staring Centrum (Rapport / DLO-Staring Centrum 604) - 74
  herstel - ruimtelijke ordening - landgebruik - zonering - landbouw - natuurbescherming - beleid - bedrijfsvoering - nederland - natuur - natuurtechniek - overijssel - gelderland - ecologische hoofdstructuur - rehabilitation - physical planning - land use - zoning - agriculture - nature conservation - policy - management - netherlands - nature - ecological engineering - overijssel - gelderland - ecological network
  Grondgebruikersinventarisatie Zuidwolde - Zuid : gebied 244
  Os, J. van; Hamminga, W. - \ 1998
  Wageningen : DLO-Staring Centrum (Rapport / DLO-Staring Centrum 615) - 29
  ruimtelijke ordening - landgebruik - zonering - landinrichting - inventarisaties - nederland - velden - drenthe - verkaveling - physical planning - land use - zoning - land development - inventories - netherlands - fields - drenthe - land parcelling
  Openbare ruimte en groenstructuur (2). Vinex-duurzaam, een analyse van plannen
  Timmermans, W. ; Tjallingii, S. ; Langeveld, S. - \ 1998
  Groen : vakblad voor groen in stad en landschap 54 (1998)2. - ISSN 0166-3534 - p. 20 - 30.
  plattelandskern - stedelijke planning - steden - dorpen - ruimtelijke ordening - landgebruik - zonering - landbouwgrond - landschap - ecologie - stedelijke gebieden - stadsomgeving - nederland - rural settlement - urban planning - towns - villages - physical planning - land use - zoning - agricultural land - landscape - ecology - urban areas - urban environment - netherlands
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.