Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Current refinement(s):

Records 1 - 20 / 32

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: keywords==zonnestraling
Check title to add to marked list
Inleiding op het thema : wat is licht?
Hemming, S. - \ 2014
Kas techniek 2014 (2014)1. - p. 8 - 9.
zonnestraling - licht - fotosynthese - lichtsterkte - kassen - glastuinbouw - zonne-instraling - plantenfysiologie - plantenontwikkeling - solar radiation - light - photosynthesis - light intensity - greenhouses - greenhouse horticulture - insolation - plant physiology - plant development
Uitgelicht licht & scherming - Licht is naast temperatuur, CO2, water en nutriënten een belangrijke groeifactor. Zeker in de wintermaanden is licht in Nederland vaak dé beperkende groeifactor. Wat is licht? Wat is een micromol? Hoeveel hebben planten hiervan nodig?
Groeilicht met zonlichtlampen
Ieperen, W. van; Hogewoning, S. ; Meinen, E. - \ 2012
Wageningen : Wageningen UR Glastuinbouw / Wageningen UR, Leerstoelgroep Tuinbouwketens - 390
glastuinbouw - led lampen - plantenontwikkeling - zonnestraling - lampen - klimaatkamerproeven - greenhouse horticulture - led lamps - plant development - solar radiation - lamps - growth chamber experiments
Het is nog steeds de vraag of het huidige lichtspectrum van SON-T lampen optimaal is voor plantengroei in kassen. Deze vraag speelt ook een belangrijke rol bij de ontwikkeling van nieuwe energiezuinige led assimilatielampen. Om hier voor de praktijk relevante uitspraken over te kunnen doen is onderzoek nodig in klimaatkamers die zijn voorzien van zonlichtbelichting. Deze bestonden tot voor kort echter nog niet. Daarom is in dit project een zonlichtspectrumlamp ontwikkeld en getest in de klimaatkamers van Wageningen Universiteit.
Bastschade laanbomen door zonnebrand
Sluis, B.J. van der; Hiemstra, J.A. - \ 2012
Lisse : Praktijkonderzoek Bloembollen, Boomkwekerij en Fruit - 49
straatbomen - schors, bomen - schade - zonnebrand (sunscald) - afwijkingen, planten - zonnestraling - scheuren - symptomen - beschermingsmateriaal - risicofactoren - proeven - street trees - bark - damage - sunscald - plant disorders - solar radiation - shakes - symptoms - guards - risk factors - trials
Naar aanleiding van grote problemen in 2006 met bastschade door zonnebrand bij laanbomen is in de periode 2008 – 2011 onderzoek gedaan om hiervoor een oplossing te vinden. Door PPO is een literatuurstudie uitgevoerd en zijn uiteenlopende beschikbare beschermmaterialen in een veldproef getest. In de veldproef is zoveel mogelijk rekening gehouden met omstandigheden die de kans op zonnebrand zouden kunnen bevorderen.
PV-cellen op de ZonWindkas
Zwart, H.F. de; Janssen, H.J.J. - \ 2011
Wageningen : Wageningen UR Glastuinbouw (Rapporten GTB 1065) - 28
kastechniek - zonne-energie - elektriciteit - kassen - glastuinbouw - zonnestraling - foto-elektrische cellen - modellen - greenhouse technology - solar energy - electricity - greenhouses - greenhouse horticulture - solar radiation - photoelectric cells - models
De ZonWindKas bestaat uit een systeem van lamellen in de zuidkant van het kasdek die in de zon gedraaid kunnen worden op het moment dat de zon boven een bepaalde stralingsintensiteit schijnt. Deze lamellen dienden oorspronkelijk voor de productie van warm water, dat na opslag in een zeer goed geïsoleerde buffer kan worden gebruikt voor de verwarming in de winter. Deze lamellen zouden kunnen worden voorzien van PV-cellen voor de productie van elektriciteit. In dit onderzoeksproject is via metingen en een model berekend wat de potentie is van PV-cellen op de lamellen.
Bastschade laanbomen door zonnebrand
Sluis, B.J. van der - \ 2010
boomteelt - gewasbescherming - proeven - straatbomen - schors, bomen - beschermende lagen - zonnebrand (sunscald) - zonnestraling - omgevingstemperatuur - beschadigingen door droogte - jute - rentabiliteit - arboriculture - plant protection - trials - street trees - bark - protective coatings - sunscald - solar radiation - environmental temperature - drought injury - profitability
Al een aantal jaren hebben laanboomkwekers te kampen met bastscheuren in de bomen. Vooral bij bomen in de buitenste rand en bij recent verplante bomen komen bastscheuren voor. Om dit ‘openklappen’ van de bast te voorkomen wordt de stam in de praktijk vaak omwikkeld met jute of rietmatten. Doel van het onderzoek is in een grootschalige praktijkproef de oorzaak van het ontstaan van de bastscheuren te achterhalen en oplossingen te vinden om dit probleem aan te pakken.
Regelbare lamelsystemen in een dubbel dek : openbaar eindrapport
Sonneveld, P.J. ; Swinkels, G.L.A.M. - \ 2009
Wageningen : Wageningen UR Glastuinbouw (Rapport / Wageningen UR Glastuinbouw 305) - 26
kassen - licht - zonnestraling - tuinbouw - schermen - kastechniek - greenhouses - light - solar radiation - horticulture - blinds - greenhouse technology
In de glastuinbouw wordt het regelen van de hoeveelheid licht steeds belangrijker. De redenen hiervoor zijn verschillend van aard. Ten eerste geldt voor een aantal gewassen, met name potplanten, dat deze een lage lichtbehoefte hebben. Te hoge lichtintensiteiten, vooral van direct zonlicht, kan bij deze gewassen schade veroorzaken.
Licht in tuinbouw onder de loep
Marcelis, L.F.M. ; Dueck, T.A. - \ 2009
Groenten en Fruit Magazine 2009 (2009)2. - ISSN 1879-7318 - p. 62 - 63.
belichting - kunstlicht - zonnestraling - lichtgevende dioden - slasoorten - genetische modificatie - teelt in meer lagen - farmaceutische producten - led lampen - illumination - artificial light - solar radiation - light emitting diodes - lettuces - genetic engineering - multistorey cropping - pharmaceutical products - led lamps
In Japan vond van 16 tot 19 november 2009 een internationaal wetenschappeijk symposium plaats over licht in de tuinbouw. Onderzoekers presenteerden hun laatste resultaten uit onderzoek op het gebied van kunstlicht en zonlicht voor ruim 200 deelnemers
Sorteerwater gereinigd met ozon
PPO Fruit, - \ 2009
Groenten en Fruit Actueel 2009 (2009)50. - ISSN 0925-9694 - p. 13 - 13.
tuinbouwbedrijven - zonne-energie - zonnestraling - zonnecollectoren - foto-elektrische cellen - elektrische stroom - market gardens - solar energy - solar radiation - solar collectors - photoelectric cells - electric current
Energie uit de lucht wordt het tegenwoordig ook wel genoemd. Futuroloog Wim de Ridder weet het zeker : uit zonne-energie gehaalde elektriciteit wordt steeds goedkoper. Over zo'n tien jaar komt er een omslag en wordt het mogelijk stroom voor een habbekrats te produceren
The green solar collector: optimization of microalgal areal productivity
Zijffers, J.F. - \ 2009
Wageningen University. Promotor(en): Rene Wijffels; Hans Tramper, co-promotor(en): Marcel Janssen. - [S.l.] : S.n. - ISBN 9789085853015 - 156
algen - algenteelt - bioreactoren - zonnestraling - chlorella sorokiniana - ontwerp - fotobioreactoren - procesontwerp - algae - algae culture - bioreactors - solar radiation - chlorella sorokiniana - design - photobioreactors - process design
De Groene Zonnecollector (GZC) is een fotobioreactor die is ontworpen voor efficiënte teelt van microalgen op zonlicht. De zon wordt gevolgd door lenzen die het zonlicht op zogenaamde light guides focussen en waarin het licht reflecteerd en naar de algen geleid wordt. Ray-tracing simulaties laten zien dat bij een hogere zonnestand het zonlicht efficient wordt ingevangen en met een lagere intensiteit aan de algen wordt aangeboden. Deze vermindering van de intensiteit van zonlicht resulteert in hogere opbrengsten, als de bijbehorende biomassa concentratie en lichtweg verder is geoptimaliseerd. Een lage biomassa concentratie zal leiden tot grote reactorvolumes. Hoge biomassa dichtheden hebben dan ook de voorkeur. Echter, wanneer hoge biomassa concentraties worden gecombineerd met een grote lichtweg, dan is de gemiddelde lichtintensiteit in de fotobioreactor te laag. Dit zal leiden tot een geringe specifieke groeisnelheid en door de energiebehoefte voor onderhoud zal dit resulteren in een verlaging van de productiviteit.
The influence of temperature and solar radiation on the behaviour of butterflies
Malinowska, A.H. ; Cormont, A. - \ 2008
klimaatverandering - milieueffect - effecten - lepidoptera - zonnestraling - gedrag - climatic change - environmental impact - effects - solar radiation - behaviour
Poster on the influence of temperature and solar radiation on the behaviour of butterflies
Met scherm wel PAR-licht doorlaten, maar niet de warmte (interview met Frank Kempkes)
Arkesteijn, M. ; Kempkes, F.L.K. - \ 2008
Onder Glas 5 (2008)9. - p. 96 - 97.
tuinbouw - kassen - zonnestraling - folie - filters - doorlatendheid - ventilatie - schermen - temperatuur - glastuinbouw - horticulture - greenhouses - solar radiation - foil - filters - transmittance - ventilation - blinds - temperature - greenhouse horticulture
Het selectief wegfilteren van NIR-straling zou kunnen zorgen voor minder warmte in de zomer en dus minder ventilatie en verlies van CO2. Volgens modelberekeningen blijft de temperatuur met een NIR-scherm enkele graden lager. In een proef is het verschil slechts enkele tienden van graden bij een scherm dat 40% van NIR-straling tegenhoudt. Er is wel minder ventilatie nodig en het CO2-niveau is overdag 40 tot 50 ppm hoger. Een scherm dat 100% van de NIR-straling tegenhoudt is er nog niet, maar dat zal naar verwachting grotere effecten hebben
Sturing gewastemperatuur aan herziening toe
Stanghellini, C. ; Heuvelink, E. - \ 2008
Groenten en Fruit. Algemeen 2008 (2008)34. - ISSN 0925-9694 - p. 18 - 19.
kassen - gesloten systemen - teelt onder bescherming - klimaatregeling - kasgewassen - huidmondjes - luchttemperatuur - zonnestraling - convectie - vaporisatie - glastuinbouw - greenhouses - closed systems - protected cultivation - air conditioning - greenhouse crops - stomata - air temperature - solar radiation - convection - vaporization - greenhouse horticulture
De temperatuur van een gewas hangt af van veel factoren. Een plant ontvangt niet alleen energie, maar geeft die ook af, tot er evenwicht ontstaat. Dat proces wordt gestuurd via de huidmondjes, maar ook een teler heeft mogelijkheden om de gewastemperatuur te sturen
Op weg naar optimale sturing gewasverdamping
Stanghellini, C. ; Heuvelink, E. - \ 2008
Groenten en Fruit. Algemeen 2008 (2008)33. - ISSN 0925-9694 - p. 20 - 21.
kassen - groenteteelt - solanum lycopersicum - tomaten - gesloten systemen - zonnestraling - vaporisatie - besturen - temperatuur - vochtigheid - productiviteit - kastechniek - glastuinbouw - greenhouses - vegetable growing - tomatoes - closed systems - solar radiation - vaporization - steering - temperature - humidity - productivity - greenhouse technology - greenhouse horticulture
In de huidige semi-gesloten kassen valt veel meer te sturen dan in een traditionele kas, waar temperatuur en vochtigheid afzonderlijk te regelen zijn, kan dit niet in traditionele kassen niet. Dit maakt het mogelijk een gewas als tomaat optimaal te sturen, waardoor een sprong in productiviteit binnen handbereik ligt
ElKas zet overtollige warmte om in elektriciteit
Visser, P. de; Sonneveld, P.J. - \ 2008
Groenten en Fruit. Algemeen 2008 (2008)27. - ISSN 0925-9694 - p. 20 - 21.
kassen - zonnestraling - zonnecollectoren - zonne-energieverwarming - verwarmingssystemen - elektriciteit - rotatie - thermisch rendement - folie - glastuinbouw - kastechniek - greenhouses - solar radiation - solar collectors - solar heating - heating systems - electricity - rotation - thermal efficiency - foil - greenhouse horticulture - greenhouse technology
In 2005 vroeg Wageningen UR Glastuinbouw Energie Onderzoek Subsidie (EOS) aan, voor de bouw van de elektriciteit producerende kas (ElKas). Deze ElKas staat sinds 2008 in Wageningen, met een dek in de vorm van een parabool. Het is de eerste kas die elektriciteit produceert. Waar in de huidige semi-gesloten kassen zonlicht wordt benut om laagwaardige warmte te oogsten, maken ze in de ElKas hoogwaardige electriciteit van dit licht
NIR-scherm als bijdrage aan energiebesparing
Kempkes, F.L.K. - \ 2008
Groenten en Fruit. Algemeen 2008 (2008)3. - ISSN 0925-9694 - p. 18 - 19.
tuinbouw - kassen - teelt onder bescherming - zonnestraling - infraroodstraling - folie - schermen - tuinbouwgewassen - proeven op proefstations - glastuinbouw - energiebesparing - horticulture - greenhouses - protected cultivation - solar radiation - infrared radiation - foil - blinds - horticultural crops - station tests - greenhouse horticulture - energy saving
Wageningen UR Glastuinbouw voert in 2008 een proef uit met een scherm dat nabij infarode straling (NIR-straling) uit de kas weert om erachter te komen of dit kan bijdragen aan energiebesparing én wat dit voor gevolgen heeft voor een gewas
Kas met geïntegreerde omzetting van warmtestraling naar elektrische energie
Sonneveld, P.J. ; Swinkels, G.L.A.M. ; Bot, G.P.A. - \ 2007
Wageningen : Wageningen UR, Plant Research International - 4
teelt onder bescherming - zonnestraling - energieomzetting - thermische energie - reflectie - materialen - glastuinbouw - protected cultivation - solar radiation - energy conversion - thermal energy - reflection - materials - greenhouse horticulture
PRI is een nieuwe ontwikkeling gestart in een tweede generatie energieleverende kassen. Doel van dit project is een technologie te ontwikkelen die het warmtedeel van de zonne-energie omzet in hoogwaardige elektrische en thermische energie. De warmtestraling wordt gereflecteerd met een speciale NIR reflecterende folie met een hoge doorlaat voor zichtbaar licht en in het bijzonder voor PAR. Deze folie reflecteert meer dan 45% nabij infrarode straling (NIR). Omdat hierdoor aanzienlijk minder warmte in de kas komt kan de kas meer gesloten blijven zonder een hoge koelbelasting. Het meer gesloten houden van de kas resulteert in een hogere CO2 concentratie bij een beperkte CO2 dosering, waardoor de groei en opbrengst toeneemt
Nieuw: de Fresnelkas (persbericht)
Anoniem, ; Sonneveld, P.J. - \ 2007
Glastuinbouwtechniek Magazine 2 (2007)4. - ISSN 1872-549X - p. 42 - 43.
teelt onder bescherming - kassen - licht - zonnestraling - zonnecollectoren - glastuinbouw - protected cultivation - greenhouses - light - solar radiation - solar collectors - greenhouse horticulture
De faculteit glastuinbouw van Wageningen UR verkent de mogelijkheden van de fresnelkas. Hoe werkt zo'n kas nu precies?
Onderzoek naar oorzaak van 'zachte' vruchten bij courgette in de afzet : registratie in de praktijk in 2005 en 2006
Wijk, C.A.P. van; Wilms, J.A.M. - \ 2007
Lelystad : PPO AGV (PPO-Rapport ) - 26
groenteteelt - veldgewassen - courgettes - bewaarziekten - bewaarfysiologie - houdbaarheid (kwaliteit) - gewasbescherming - rassen (planten) - zonnestraling - temperatuur - vegetable growing - field crops - marrows - storage disorders - postharvest physiology - keeping quality - plant protection - varieties - solar radiation - temperature
Literatuurstudie en de 2 registratiejaren naar mogelijke oorzaken van zachte vruchten bij courgette in de afzetketen.
Tropical alpine treelines : how ecological processes control vegetation patterning and dynamics
Bader, M. - \ 2007
Wageningen University. Promotor(en): Arnold Bregt, co-promotor(en): M. Rietkerk. - [S.l.] : S.n. - ISBN 9789085045953 - 192
boomgrenzen - vegetatie - plantenecologie - plantengemeenschappen - alpine planten - alpine vegetatie - klimaat - klimaatverandering - soorten - ecosystemen - zonnestraling - zuid-amerika - andes - treelines - vegetation - plant ecology - plant communities - alpine plants - alpine vegetation - climate - climatic change - species - ecosystems - solar radiation - south america - andes
De alpiene boomgrens, gedefinieerd als de overgangszone tussen bergbos en alpiene vegetatie, kan een geleidelijke overgang zijn, een abrupte grens, of een mozaïek van plantengemeenschappen. De positie van de boomgrens in het landschap verschilt ook per regio. Deze verschillende ruimtelijke patronen worden veroorzaakt door processen die ook bepalend zijn voor de dynamische eigenschappen van de boomgrens, zoals de reactie op klimaat- of landgebruikveranderingen. Ruimtelijke patronen kunnen daarom een aanwijzing geven voor de te verwachten temporele dynamiek van een boomgrens, mits de onderliggende processen goed begrepen worden. Het doel van dit onderzoek is te begrijpen hoe ecologische processen de ruimtelijke patroonvorming en de vegetatiedynamiek van tropische alpiene boomgrenzen bepalen
Innovatieve venstersystemen met hoog rendement energie omzetting, eindrapportage
Sonneveld, P.J. ; Swinkels, G.L.A.M. ; Alst, M. van; Es, D.S. van; Schennink, G.G.J. - \ 2006
Wageningen : AFSG (Rapport / Wageningen UR, Agrotechnology & Food Innovations 654) - ISBN 9789085850168 - 56
kassen - vensters - zonnestraling - infraroodstraling - natuurlijk licht - energieomzetting - lichtdoorlating - reflectie - thermische schermen - bouwmaterialen - greenhouses - windows - solar radiation - infrared radiation - natural light - energy conversion - light transmission - reflection - thermal screens - building materials
Check title to add to marked list
<< previous | next >>

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.