Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 20 / 161

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Kennisontwikkeling samen met stakeholders : ecosysteemdiensten in agrolandschappen
  Geertsema, W. ; Bianchi, F.J.J.A. ; Pulleman, M.M. ; Rijn, P.C.J. van; Rossing, W.A.H. ; Schaminee, J.H.J. ; Werf, W. van der - \ 2016
  Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde 33 (2016)1. - ISSN 0169-6300 - p. 63 - 65.
  zuidhollandse eilanden - ecosystem services - fields - sustainable agriculture - landscape - farmers - public authorities - projects - workshops (programs) - zuidhollandse eilanden - ecosysteemdiensten - velden - duurzame landbouw - landschap - boeren - overheid - projecten - workshops (programma's)
  Ecosysteemdiensten spelen een belangrijke rol bij het verduurzamen van de landbouw. Maatregelen voor het versterken van ecosysteemdiensten kunnen genomen worden op verschillende ruimtelijke schaalniveaus, van perceel tot landschap. Voor maatregelen op landschapsschaal is samenwerking tussen boeren en andere belanghebbenden onmisbaar. Dit artikel beschrijft hoe onderzoekers via samenwerking met verschillende belanghebbenden kennis ontwikkelen voor versterking van ecosysteemdiensten voor een duurzamere landbouw.
  Aandacht voor de regenworm
  Pulleman, M.M. ; Frazao, J.F.T.A. ; Faber, J.H. ; Goede, R.G.M. de; Groot, J.C.J. ; Brussaard, L. - \ 2016
  Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde 33 (2016)1. - ISSN 0169-6300 - p. 23 - 26.
  akkerbouw - aardwormen - akkerranden - bodemstructuur - bodembeheer - landinrichting - landschapsbeheer - zuidhollandse eilanden - arable farming - earthworms - field margins - soil structure - soil management - land development - landscape management - zuidhollandse eilanden
  Regenwormen leveren een belangrijke bijdrage aan de omzetting van bodemorganische stof en nutriënten en zorgen voor een goede bodemstructuur, maar ze zijn gevoelig voor verstoringen die de moderne landbouw met zich meebrengt (onder meer Pelosi et al., 2014). Naar aanleiding van strengere regelgeving rond het gebruik van meststoffen en toenemende bodemverdichting staat een beter begrip van de effecten van bodembeheer en landinrichting op regenwormengemeenschappen momenteel volop in de belangstelling.
  Naar Buijten! : hoogwaardige akkernatuur en recreatie in het Buijtenland van Rhoon
  Westerink, J. ; Vogelzang, T.A. ; Sluis, T. van der; Smit, A.B. ; Henkens, R.J.H.G. - \ 2015
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 2655) - 35
  landgebruik - polders - vegetatietypen - landschapselementen - recreatie op het platteland - toepassingen - inventarisaties - zuidhollandse eilanden - land use - polders - vegetation types - landscape elements - rural recreation - applications - inventories - zuidhollandse eilanden
  De overheid wil meer natuur en recreatiemogelijkheden in het akkerbouwgebied Het Buijtenland van Rhoon (IJsselmonde). Op verzoek van een aantal agrariërs heeft de Vereniging Nederlands Cultuurlandschap een voorstel gemaakt voor inrichting en beheer van het gebied. Provincie Zuid- Holland heeft Alterra en LEI gevraagd hierop te reageren.
  Agrobiodiversiteit en ecosysteemdiensten
  Geertsema, W. ; Werf, W. van der; Bianchi, F.J.J.A. ; Rossing, W.A.H. ; Schaminée, J.H.J. - \ 2015
  Vakblad Natuur Bos Landschap (2015)mei. - ISSN 1572-7610 - p. 41 - 43.
  akkerranden - vegetatietypen - landschapselementen - agrobiodiversiteit - agrarische bedrijfsvoering - agro-ecosystemen - biodiversiteit - ecosysteemdiensten - landbouw - zuidhollandse eilanden - field margins - vegetation types - landscape elements - agro-biodiversity - farm management - agroecosystems - biodiversity - ecosystem services - agriculture - zuidhollandse eilanden
  Steeds vaker klinkt de roep om agrarische producten te produceren met minder negatieve gevolgen voor milieu en biodiversiteit en bijvoorbeeld in de gewasbescherming meer gebruik te maken van ecologische processen. De aanwezige biodiversiteit in een landschap bepaalt in hoeverre deze processen benut kunnen worden voor ecologisch intensieve landbouw. In de Hoeksche Waard is er al ervaring mee.
  Bestrijdingsmiddelen en nieuwe stoffen en in beeld gebracht voor Maasstroomgebied
  Verhagen, F. ; Kruijne, R. ; Klein, J. - \ 2014
  H2O online 2014 (2014)26 feb.
  hydrologie van stroomgebieden - waterverontreiniging - pesticiden - geneesmiddelen - inventarisaties - kaderrichtlijn water - kwaliteitsnormen - limburg - noord-brabant - zuidhollandse eilanden - catchment hydrology - water pollution - pesticides - drugs - inventories - water framework directive - quality standards - limburg - noord-brabant - zuidhollandse eilanden
  De schadelijkheid van bestrijdingsmiddelen en nieuwe stoffen – zoals geneesmiddelen – in het water staat steeds meer in de belangstelling. Hoe groot is het probleem? Worden normen overschreden? En wat is de herkomst van de verontreiniging? Voor het Maasstroomgebied zijn deze vragen in diverse studies in beeld gebracht. Dit artikel geeft een overzicht.
  "Effecten bodem- en structuurverbeteraars, Onderzoek op klei-, zand- en dalgrond 2012, Resultaten na drie jaar onderzoek
  Paauw, J.G.M. ; Balen, D.J.M. van; Haan, J.J. de - \ 2013
  Lelystad : PPO AGV (PPO publikatie ) - 108
  bodemtypen - bodemverbeteraars - veldproeven - zandgronden - zware kleigronden - effecten - bemesting - uitspoelen - gewassen - de peel - veenkolonien - oostelijk flevoland - friesland - zuidhollandse eilanden - soil types - soil conditioners - field tests - sandy soils - clay soils - effects - fertilizer application - leaching - crops - de peel - veenkolonien - oostelijk flevoland - friesland - zuidhollandse eilanden
  Om het effect van bodemverbeteraars op opbrengst en bodemeigenschappen op de langere termijn te toetsen, zijn proeven aangelegd op drie kleilocaties (Westmaas, Kollumerwaard en Lelystad), één dalgrond (Valthermond) en één zandlocatie (Vredepeel). In deze proeven worden de ontwikkeling van de gewasopbrengst, de gewaskwaliteit en de bodemeigenschappen gevolgd over een periode van zes jaar, bij toepassing van de bodemverbeteraars. Deze wordt vergeleken met 3 referenties: alleen kunstmest, drijfmest met kunstmest en groencompost met kunstmest.
  Nieuwe tijden voor het landschapsbeleid?
  Nieuwenhuizen, W. ; Gerritsen, A.L. ; Coninx, I. - \ 2013
  Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde 30 (2013)1. - ISSN 0169-6300 - p. 21 - 26.
  nationale landschappen - landschap - landschapsbescherming - overheidsbeleid - natura 2000 - groningen - drenthe - twente - veluwe - rivierengebied - gelderse poort - eemland - friese wouden - achterhoek - zuidhollandse eilanden - national landscapes - landscape - landscape conservation - government policy - natura 2000 - groningen - drenthe - twente - veluwe - rivierengebied - gelderse poort - eemland - friese wouden - achterhoek - zuidhollandse eilanden
  Terwijl Nederland in crisis verkeert, dereguleerde het kabinet Rutte I het grootste gedeelte van het rijksbeleid voor landschap. De auteurs betogen dat er vooralsnog weinig verandert, omdat de rol van het rijk beperkt was. Tegelijkertijd zien we een verschuiving optreden in de wijze waarop decentrale overheden sturen op landschappelijke kwaliteiten bij ruimtelijke ontwikkelingen. Dit biedt een nieuw perspectief voor het oplossen van het hardnekkige probleem rond landschapsbeheer en -ontwikkeling via private middelen.
  Gewaspatronen H-WodKa: Studie Atlas
  Olthof, W. ; Gun, J. van der; Kooistra, L. - \ 2011
  Wageningen : Wageningen University (Deelrapport project PSPM op de kaart ) - 18
  akkerbouw - gewassen - opbrengsten - precisielandbouw - monitoring - zuidhollandse eilanden - arable farming - crops - yields - precision agriculture - monitoring - zuidhollandse eilanden
  Deze atlas bevat kaarten met gewaspatronen voor 10 agrarische percelen in de Hoeksche Waard voor de periode 2006-2010. De kaarten geven een indicatie van de biomassa voor drie momenten in een groeiseizoen (twee in 2010). Deze momenten betreffen het begin, het midden en het eind van het groeiseizoen. De timing van de opnames is afhankelijk van de beschikbaarheid van geschikte remote sensing beelden.
  Plaatsspecifiek perceelmanagement van de kaart. De toepassing van remote sensing beelden voor de karakterisering van gewaspatronen
  Kooistra, L. ; Bartholomeus, H. ; Lerink, P. ; Valkengoed, E. van - \ 2011
  Wageningen : Wageningen Universiteit - 44
  veldgewassen - akkerbouw - remote sensing - gewasopbrengst - monitoring - zuidhollandse eilanden - precisielandbouw - field crops - arable farming - remote sensing - crop yield - monitoring - zuidhollandse eilanden - precision agriculture
  Het doel van het in dit rapport beschreven onderzoek was om een methode te ontwikkelen voor het genereren van ruimtelijke patronen in gewasontwikkeling en –opbrengst op basis van historische remote sensing beelden. Hiervoor is voor een selectie van 10 percelen een database met een tijdserie van remote sensing beelden (SPOT 5, Landsat, Aster, Worldview-2) opgezet voor de periode 2006-2011 op basis waarvan deze methode zal worden ontwikkeld en toegepast. Als basis voor het genereren van gewas patronen is in dit onderzoek de Weighted Difference Vegetation Index (WDVI) als vegetatie index gebruikt. De gewaspatronen zijn op basis van opnames in augustus 2011 van percelen in de Hoeksche Waard.
  Beyond Fossils. Envisioning desired futures for two sustainable energy islands in the Dutch delta region
  Stremke, S. ; Etteger Ma, R. van; Waal, R.M. de; Haan, H.J. de; Basta, C. ; Andela, M. - \ 2011
  Wageningen : Wageningen University - ISBN 9789461731524 - 158
  energiebehoeften - duurzame energie - landschap - scenario planning - zuidhollandse eilanden - zeeuwse eilanden - energy requirements - sustainable energy - landscape - scenario planning - zuidhollandse eilanden - zeeuwse eilanden
  This book is the concrete product of an academic exercise: the Master’s course ‘Designing and Planning Sustainable Energy Islands Atelier.’ It is the condensed result of three months’ work by six teachers and sixty students from the disciplines of landscape architecture, spatial planning and cultural geography at Wageningen University. These people spent three months considering the matter of a sustainable energy future for Goeree-Overflakkee and Schouwen-Duiveland. They focused on the following four landscape types that are found on the islands: • The coastal landscape • The agricultural landscape • The recreati onal landscape • The urban landscape They envisioned a future in which enough renewable energy is generated to fulfi l at least the need of the island’s residents in a sustainable way.
  Strategieën van burgerinitiatieven
  Dam, R.I. van; Salverda, I.E. ; During, R. - \ 2010
  Wageningen : Wageningen Universiteit & Alterra (Burgers en landschap dl. 3) - ISBN 9789085857471 - 98
  landschap - participatie - regionale planning - landschapsbeheer - governance - burgers - betuwe - oost-groningen - zuidhollandse eilanden - overijssel - landscape - participation - regional planning - landscape management - governance - citizens - betuwe - oost-groningen - zuidhollandse eilanden - overijssel
  In dit onderzoek wordt verder ingegaan op de relatie burgerinitiatief en overheid, met een focus op strategieën. Net zoals de overheid zelf maken ook burgerinitiatieven gebruik van strategieën. De term strategie veronderstelt iets programmatisch wat doelen en middelen op eenduidige wijze aan elkaar verbindt. Burgerinitiatieven zijn uit op het realiseren van iets, op het beïnvloeden van hun omgeving om hun plan werkelijk te maken. In deze studie worden burgerinitiatieven geanalyseerd. Achtereenvolgens zijn dat Stichting IJsselhoeven, Stichting Lingewaard Natuurlijk, Stichting Boermarke Essen en Aa’s en Stichting Natuurlijk Grasweggebied (Hellevoetssluis)
  Functionele agrobiodiversiteit : gebruik natuurlijke vijanden om plagen de baas te worden
  Meerburg, B.G. ; Geerts, R.H.E.M. - \ 2010
  Gewasbescherming 41 (2010)1. - ISSN 0166-6495 - p. 2 - 4.
  natuurbescherming - landbouw - milieubescherming - milieubeheer - natuurlijke vijanden - stuifmeel - nectar - chiroptera - zoogdieren - vogels - agrarisch natuurbeheer - akkerranden - agrobiodiversiteit - functionele biodiversiteit - zuidhollandse eilanden - nature conservation - agriculture - environmental protection - environmental management - natural enemies - pollen - nectar - chiroptera - mammals - birds - agri-environment schemes - field margins - agro-biodiversity - functional biodiversity - zuidhollandse eilanden
  In 2004 ging in de Hoeksche Waard het LTO-project Functionele Agrobiodiversiteit (FAB) van start. Het doel van dit project was om in een grootschalig agrarisch cultuurlandschap meer gebruik te maken van een hoge biologische diversiteit. Door deze diversiteit te realiseren, zouden ziekten en plagen op een natuurlijker wijze onderdrukt kunnen worden. Er moet dan wel een aanpassing in landschap plaatsvinden: in de ideale situatie zorgen in de winter houtige begroeiingen en middelhoge grasachtige vegetaties voor schuilplaatsen voor natuurlijke vijanden en in het groeiseizoen helpen kruidenrijke vegetaties met voldoende bloemen bij het voorzien in nectar en stuifmeel (voedsel voor o.a. zweefvliegen en sluipwespen). Het belangrijkste voordeel van FAB is dat boeren minder gewasbeschermingsmiddelen hoeven toe te passen op hun akkers. Dit komt ten goede aan hun portemonnee, maar levert ook een belangrijke bijdrage aan de verbetering van de kwaliteit van het oppervlaktewater. Dat het bevorderen van FAB daadwerkelijk leidt tot een vermindering van het bestrijdingsmiddelengebruik in het gebied staat nog niet onomstotelijk vast
  Ecologisch beheer van de publieke ruimte: mogelijkheden voor natuurtechnisch dijk-, slootkant- en wegbermbeheer, toegespitst op de Hoeksche Waard
  Meerburg, B.G. ; Korevaar, H. - \ 2009
  Wageningen : Plant Research International (Rapport / Plant Research International 280) - 44
  dijken - wegbeplantingen - rivieroeverbeplantingen - slootkanten - onderhoud - vegetatiebeheer - biodiversiteit - waterschappen - zuidhollandse eilanden - dykes - roadside plantations - riverside plantations - ditch banks - maintenance - vegetation management - biodiversity - polder boards - zuidhollandse eilanden
  Uit het onderzoek dat in dit project is uitgevoerd kan geconcludeerd worden dat er in het algemeen een positief verband bestaat tussen de aanwezigheid van bloemstroken en de aantallen natuurlijke vijanden zowel in de lucht als in de bodem. Een andere conclusie was dat dijken, bermen en slootkanten belangrijk zijn voor de biodiversiteit in het gehele gebied. Onder aangepast beheer zou 's winters een middelhoge vegetatie blijven staan om natuurlijke vijanden dekking te bieden en zouden houtige begroeiingen 's winters schuilplaatsen bieden aan rovers en sluipwespen. Om dat in de Hoeksche Waard te bereiken is een actieve rol nodig van het waterschap, de grootste beheerder van slootkanten, bermen en dijken in het gebied
  Genieten van nieuwe natuur - Recreatieonderzoek Oeverlanden, Hollands Diep en Tiengemeten
  Boer, T.A. de; Vries, J.R. de - \ 2009
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 1829) - 51
  openluchtrecreatie - recreatieonderzoek - natuurontwikkeling - oevers - landschapsbeleving - zuidhollandse eilanden - hollandsch diep - outdoor recreation - leisure research - nature development - shores - landscape experience - zuidhollandse eilanden - hollandsch diep
  Sinds 2000 werkt Deltanatuur in samenwerking met Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten aan nieuwe natuurgebieden in de Biesbosch, langs rivieren en langs de oevers van de Zuid-Hollandse eilanden. Voor twee van deze gebieden, Tiengemeten en de Oeverlanden Hollandsch Diep, is Alterra en Leerstoelgroep Landgebruiksplanning (Universiteit Wageningen) gevraagd een recreatie- en monitoringsonderzoek uit te voeren. Het doel van het onderzoek was: inzicht verkrijgen in het recreatief gebruik en de spreiding daarvan in ruimte en tijd in de gebieden de Oeverlanden Hollandsch Diep en Tiengemeten alsmede in de beleving en waardering van de bezoekers aan die gebieden.
  Een wereld van verschil : landschap en plantengroei van de duinen op de Zeeuwse en Zuid-Hollandse Eilanden
  Haperen, A.M.M. van - \ 2009
  Wageningen University. Promotor(en): Matthijs Schouten; Karle Sykora. - [S.l. : S.n. - ISBN 9789085854692 - 273
  duinplanten - vegetatie - landschap - plantengemeenschappen - duingebieden - inventarisaties - nederland - zeeuwse eilanden - zeeland - zuidhollandse eilanden - zuid-holland - natuurgebieden - duneland plants - vegetation - landscape - plant communities - duneland - inventories - netherlands - zeeuwse eilanden - zeeland - zuidhollandse eilanden - zuid-holland - natural areas
  Het landschap en de plantengroei van de duinen op de Zeeuwse en Zuid- Hollandse Eilanden zijn niet alleen onderling duidelijk verschillend; vergeleken met de Hollandse en Vlaamse vastelandskust hebben zij ook een heel eigen karakter. Hoewel dit al lang bekend is, zijn deze verschijnselen tot nu toe nooit goed beschreven en verklaard. Dit boek behandelt daarom de plantengroei van de duinen van Voorne, Goeree, Schouwen en Walcheren, de abiotische verschillen tussen deze duingebieden en de rol van de mens.
  Natuurakkers in het Buytenland : bedrijfsconcepten voor het samengaan van natuur en akkerbouw
  Vogelzang, T.A. ; Kloen, H. ; Westerink - Petersen, J. ; Janssens, S.R.M. - \ 2009
  Den Haag : LEI Wageningen UR (Rapport / LEI : Werkveld 4, Rurale economie en ruimtegebruik ) - ISBN 9789086153299 - 121
  akkerbouw - landbouwbedrijven - landbouw bedrijven - bedrijfssystemen - natuurbescherming - landverdeling - landgebruik - landschap - nederland - begrippen - agrarisch natuurbeheer - zuidhollandse eilanden - arable farming - farms - farming - farming systems - nature conservation - land diversion - land use - landscape - netherlands - concepts - agri-environment schemes - zuidhollandse eilanden
  In de Albrandswaard wordt de komende jaren door de provincie Zuid-Holland een natuur- en recreatiegebied van ongeveer 600 ha in omvang ontwikkeld, getiteld 'Landschapspark Buytenland'. Dit in het kader van de PKB Mainport ontwikkeling Rotterdam. De provincie Zuid-Holland heeft nu aan LEI, Alterra en CLM gevraagd om enkele bedrijfsconcepten te ontwikkelen voor 'natuurakkers'. Het gaat hierbij om de concepten voor het samengaan van akkerbouw en natuur onder regie van de akkerbouwer. Deze studie geeft inzicht in de wijze waarop natuurakkers in het Landschapspark Buytenland kunnen worden vormgegeven als levensvatbaar bedrijf (zowel bedrijfseconomisch, ruimtelijk als organisatorisch). De studie dient ook als bouwsteen voor de discussie met landbouwers en andere omgevingspartijen voor de concrete invulling van de natuurakkers. De volgende concepten staan centraal: Natuurproductiebedrijf De Molenpolder; Boeren voor natuur; Coöperatief natuurbedrijf De Graanschuur
  BO-02-902-003 Landbouwactiviteiten binnen de Natura 2000-gebieden Haringvliet, Oude Maas en Hollands Diep
  Vos, E.C. ; Bouwma, I.M. - \ 2009
  Wageningen : Alterra - 8
  landbouw - oppervlakte (areaal) - akkerbouw - landgebruik - inventarisaties - zuidhollandse eilanden - natura 2000 - zuidwest-nederland - agriculture - acreage - arable farming - land use - inventories - zuidhollandse eilanden - natura 2000 - south-west netherlands
  Op verzoek van LNV- Regio Zuid is voor 3 Natura 2000 gebieden (Haringvliet, Hollands Diep en Oude Maas) geanalyseerd welk type landbouw en landbouwbedrijven er in de gebieden voorkomen
  Braamrijke duinstruwelen in Nederland
  Haveman, R. ; Haperen, A.M.M. van - \ 2008
  Stratiotes 2008 (2008)37-37. - ISSN 0928-2297 - p. 63 - 86.
  duinplanten - soorten - plantengeografie - inventarisaties - zuidhollandse eilanden - zeeuwse eilanden - nederlandse waddeneilanden - duneland plants - species - phytogeography - inventories - dutch wadden islands
  Tussen 1993 en 2005 zijn gegevens verzameld van duinstruwelen waarin bramen een belangrijke plaats innemen. Di tgebeurde enerzijds tijdens veldwerk dat verricht werd voor de beschrijving van de vegetatie van de duinen van de Zeeuwse en Zuidhollandse duinen in het kader van en dissertatie, anderzijds tijdens de kartering van de vegetatie op enkele militaire terreinen op Texel en Vlieland
  RGI-stekje 1: Algoritme voor perceelsinrichting
  Bruin, S. de; Rip, F.I. - \ 2008
  Geo-Info 5 (2008)12. - ISSN 1572-5464 - p. 495 - 495.
  bedrijfsvoering - perceelsvorm (landbouwkundig) - akkerbouw - geoinformatie - zuidhollandse eilanden - management - field shape - arable farming - geoinformation
  Voor gebruik in de praktijk is het noodzakelijk dat de vorm van het perceel nauwkeurig bekend is in digitale vorm. Daarbij is sub-decimeter nauwkeurigheid noodzakelijk om areaalverliezen en ongelukken te voorkomen. Er is inmiddels een loonbedrijf in de Hoeksche Waard dat het inmeten van percelen voor dit doel als een service aanbiedt
  Maatschappelijke kosten-batenanalyse van wandelen op boerenland : met indicatieve cases 'het Land van Wijk en Wouden' en 'de Hoeksche Waard'
  Bos, E.J. ; Gaaff, A. ; Reinhard, A.J. ; Rijk, P.J. - \ 2008
  Den Haag : LEI (Rapport / LEI : Domein 4, Ruimte en economie ) - 66
  landbouwgrond - wandelpaden - openluchtrecreatie - meervoudig landgebruik - ontwerp - onderhoud - kosten-batenanalyse - agrarische economie - economische evaluatie - economische haalbaarheid - sociale lasten - nederland - zuidhollandse eilanden - groene hart - zuid-holland - agricultural land - trails - outdoor recreation - multiple land use - design - maintenance - cost benefit analysis - agricultural economics - economic evaluation - economic viability - social costs - netherlands - zuidhollandse eilanden - groene hart - zuid-holland
  De Directie Platteland van het ministerie van LNV wil aan de hand van de case 'Toegankelijkheid platteland' meer inzicht te krijgen in de rol die MKBA kan spelen in de beleidsvoorbereiding (interactie LNV en provincies). In dit rapport wordt een indicatieve maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) en een beperkte financiële analyse uitgevoerd voor wandelpaden op boerenland. De ontwikkelde methodiek is toegepast op twee regio's, de Hoeksche Waard en het Land van Wijk en Wouden (omgeving Stompwijk - Hazerswoude). In het geval van het Land van Wijk en Wouden overtreffen de maatschappelijke baten de kosten. Echter, voor de Hoeksche Waard zijn de maatschappelijke kosten hoger dan de baten. Uit de financiële analyses volgt dat de lusten en lasten ongelijk verdeeld zijn over de actoren in de regio's
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.