Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 20 / 75

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Agrarisch Waterbeheer in de praktijk : Op zoek naar de gemene deler
  Breman, B.C. ; Linderhof, V.G.M. - \ 2016
  Het Waterschap 2016 (2016)6. - ISSN 1380-4251 - p. 7 - 9.
  waterbeheer - waterschappen - duurzame energie - terugwinning - rioolwaterzuivering - zuiveringsinstallaties - landbouw - innovaties - klimaatadaptatie - stedelijke gebieden - water management - polder boards - sustainable energy - recovery - sewage treatment - purification plants - agriculture - innovations - climate adaptation - urban areas
  In dit themanummer over Green Deals staan de volgende artikelen: 1) Green Deals: Code oranje, blauwe oplossing. 2) Op zoek naar de gemene deler: agrarisch waterbeheer in de praktijk. 3) Kraamkamer van innovatie. 4) Modern aanbesteden is kennis delen: marktvisie waterschappen. 5) De politicus Liesbeth van Tongeren: Niet langer in discussie met klimaatsceptici. 6) Er valt iets te kiezen: waterschappen integreren duurzame energieproductie succesvol in hun kerntaken. 7) Slimmer investeren: Strategisch asset management. 8) Creativiteit op het snijvlak van orde en chaos: Waterschap De Dommel flirt met paradoxen. 9) Open overheid, ook voor waterschappen. 10) Werken aan morgen is gisteren al begonnen: hoe ziet werken voor een waterschap er in 2026 uit?
  Waterschappen klaar voor de 'Waterharmonica'
  Boomen, R. van den; Uijterlinde, C. ; Foekema, E.M. - \ 2015
  H2O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling 45 (2015)10. - ISSN 0166-8439 - p. 4 - 5.
  watersystemen - afvalwaterbehandeling - zuiveringsinstallaties - oppervlaktewater - conferenties - waterschappen - water systems - waste water treatment - purification plants - surface water - conferences - polder boards
  Meer dan 15 jaar praktijkervaring met de Waterharmonica kwam aan bod tijdens een goed bezochte bijeenkomst in de Efteling. De Waterharmonica is een speciaal ingerichte verbindingszone tussen een rwzi en het oppervlaktewater, waarin het effluent een meer natuurlijk karakter krijgt. Belangrijk voor waterbeheerders, omdat de Kaderrichtlijn Water expliciet om een goede ecologische kwaliteit van het oppervlaktewater vraagt. Waterharmonicasystemen zijn de afgelopen jaren op verschillende locaties in Nederland aangelegd. Op basis van de (positieve) ervaringen zijn er momenteel meerdere in ontwikkeling. De werking van de systemen is in die jaren onderzocht met aandacht voor onder andere nutriëntenverwijdering, desinfectie, zwevend materiaal, buffercapaciteit, ecotoxicologie, beheer en onderhoud, kosten en vergunningen. Tijdens het symposium werden de laatste ontwikkelingen op dit gebied gepresenteerd en werd een veldbezoek gebracht aan het Waterharmonicasysteem van de Efteling.
  Explorative research on innovative nitrogen recovery
  Eekert, M.H.A. van; Weijma, J. ; Verdoes, N. ; Buisonje, F.E. de; Reitsma, B.A.H. ; Bulk, J. van den - \ 2012
  Amersfoort : Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer (Rapport / STOWA 2012-51) - ISBN 9789057735851 - 56
  afvalwaterbehandeling - rioolwaterzuivering - zuiveringsinstallaties - stikstof - terugwinning - stikstofmeststoffen - stikstofkringloop - waste water treatment - sewage treatment - purification plants - nitrogen - recovery - nitrogen fertilizers - nitrogen cycle
  This report comprises the results of an explorative study on innovative nitrogen recovery from side streams of wastewater treatment plants (WWTPs) in the Netherlands. The main objective of the study was to identify promising new technologies for recovery of nitrogen which can be subsequently used as an artificial fertilizer. This shortcircuits the global nitrogen cycle and thereby reduces the environmental impact of the nitrogen cycle that has been distorted by human influence (eutrophication, greenhouse gases).
  WIPE: De invloed van moerassystemen op de milieukwaliteit van rwzi effluent en aanbevelingen tot optimalisering
  Foekema, E.M. ; Sneekes, A.C. ; Koelemij, E.I. ; Tjon Atsoi, M.M.G. ; Hoornsman, G. ; Bakker, A.G. - \ 2012
  Den Helder : IMARES (Report / IMARES Wageningen UR C005/12) - 324
  waterzuivering - moerassen - helofytenfilters - zuiveringsinstallaties - afvalwaterbehandeling - pathogenen - pathogeen eliminatie - oppervlaktewaterkwaliteit - water treatment - marshes - artificial wetlands - purification plants - waste water treatment - pathogens - pathogen elimination - surface water quality
  In het project WIPE (Waterharmonica Improving Purification Effectiveness) is onderzocht wat het effect van een zuiveringsmoeras (waterharmonica) op de kwaliteit van RWZI-effluent is, met als uiteindelijk doel aanbevelingen te formuleren hoe de inrichting van zuiveringsmoerassen geoptimaliseerd kan worden. De focus van het onderzoek lag op risico’s van stoffen en pathogenen, die in RWZI-effluent aanwezig kunnen zijn en die bij een reguliere RWZI direct in oppervlaktewater geloosd worden.
  Rwzi-effluent gebruiken voor vismigratie
  Foekema, E.M. ; Winter, H.V. ; Kleissen, F. ; Slijkerman, D.M.E. - \ 2012
  H2O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling 45 (2012)1. - ISSN 0166-8439 - p. 34 - 36.
  waterzuivering - zuiveringsinstallaties - lozing - waterverontreiniging - troebelheid - vissen - palingen - vismigratie - water treatment - purification plants - disposal - water pollution - turbidity - fishes - eels - fish migration
  Zeewaarts migrerende schieralen laten een gedragsverandering zien wanneer zij geconfronteerd worden met een lozingspluim van rwzi-effluent. Ruim de helft van de vissen verandert van zwemrichting en tracht langs de rand van de pluim te passeren. Het risico dat een permanente migratiebarrière ontstaat is bij de meeste rwzi's niet groot door het dynamische karakter van de lozingspluim. Bij rwzi's die lozen op wateren met een beperkt afvoerdebiet, kunnen wel migratiebarrières ontstaan, maar met relatief eenvoudige aanpassingen kan de kans daarop worden verkleind. De onderzoeksresultaten geven aan dat rwzi-effluentpluimen potentie hebben om te worden ingezet voor de geleiding van stroomafwaarts migrerende vissen naar een veilige route langs gevaarlijke situaties zoals koelwaterinlaten, gemalen en waterkrachtcentrales.
  The effect of operational conditions on the hydrodynamic characteristics of the sludge bed in UASB reactors
  Leitao, R.C. ; Santaellla, S.T. ; Haandel, A.C. van; Zeeman, G. ; Lettinga, G. - \ 2011
  Water Science and Technology 64 (2011)9. - ISSN 0273-1223 - p. 1935 - 1941.
  afvalwaterbehandeling - geactiveerd slib - anaërobe behandeling - slibzuivering - hydrodynamische dispersie - zuiveringsinstallaties - expansie - retentie - volume - waste water treatment - activated sludge - anaerobic treatment - sludge treatment - hydrodynamic dispersion - purification plants - expansion - retention - volume - settling characteristics - expansion characteristics - granular sludge - volume index - velocity - sewage - settleability - design
  This work aims to evaluate the hydrodynamic properties of the sludge bed of Upflow Anaerobic Sludge Blanket (UASB) reactors based on its settleability and expansion characteristics. The methodologies used for the evaluation of the settleability of aerobic activated sludge, and for the expansibility of a sludge bed of Expanded Granular Sludge Bed reactors and Fluidised Bed Reactors were adapted and applied to the particular characteristics of the sludge of UASB reactors. An easy-to-build experimental set-up was developed to assess the parameters necessary for the equations of settleability and of expansibility. The results obtained from the sludges of seven differently operated reactors show that, for the treatment of low strength wastewater, settleability increased and expansibility decreased at decreased hydraulic retention time, from 6 to 1 h, and/or increased influent concentrations, from 136 to approximately 800 mg chemical oxygen demand/L. The results also show that it is useless to design an UASB reactor with a longer hydraulic retention time to cope with hydraulic shock loads, as a more expansible sludge will develop at such condition.
  Mest verwerkt bij rioolwaterzuiveraar
  Timmerman, M. - \ 2011
  V-focus 8 (2011)4. - ISSN 1574-1575 - p. 38 - 40.
  varkensmest - dierlijke meststoffen - varkenshouderij - afvalwaterbehandeling - zuiveringsinstallaties - afvalhergebruik - terugwinning - fosfor - stikstof - pig manure - animal manures - pig farming - waste water treatment - purification plants - waste utilization - recovery - phosphorus - nitrogen
  Het gezamenlijk verwerken van dierlijke en humane uitwerpselen (rioolwater) op een rioolwaterzuiveringsinstallatie kan synergievoordelen bieden. Financieel kansrijk is de behandeling van het permeaat, dat ontstaat bij de verwerking van mest tot mineralenconcentraat. Deze reststroom bevat relatief weinig vervuiling. Gezamenlijke verwerking van dikkere, meer vervuilde mestfracties blijkt financieel (nog) niet aantrekkelijk. Stowa, Productschap Vee en Vlees en Waterschapsbedrijf Limburg hebben via een haalbaarheidsstudie de synergievoordelen laten onderzoeken bij mestverwerking op een rioolwaterzuivering.
  Puridrain zuiveringstechnieken voor drainwater
  Jansen, S. ; Stuurman, R. ; PPO Akkerbouw, Groene Ruimte en Vollegrondsgroente, - \ 2010
  Deltares
  zuiveren - drainagesystemen - afvalwaterbehandeling - nadelige gevolgen - landbouwgronden - oppervlaktewater - zuiveringsinstallaties - nitraatuitspoeling - fosfaatuitspoeling - kaderrichtlijn water - purification - drainage systems - waste water treatment - adverse effects - agricultural soils - surface water - purification plants - nitrate leaching - phosphate leaching - water framework directive
  In het project Puridrain ontwikkelen de onderzoeksinstituten Deltares, TNO en PPO samen met lokale belanghebbenden zuiveringstechnologie voor het drainagesysteem. Dit kan een oplossing bieden voor de nadelige effecten van nitraat en fosfaat uit landbouwgebieden op het oppervlaktewater.
  Hergebruik grijswater in individuele zuiveringssystemen in Polen : thema Riolering
  Blazejwski, R. ; Kujawa, K. - \ 2010
  H2O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling 43 (2010)2. - ISSN 0166-8439 - p. 43 - 45.
  regenwateropvang - neerslag - afvalwater - riolering - verdunning - concentratie - hergebruik van water - waterzuivering - polen - zuiveringsinstallaties - water harvesting - precipitation - waste water - sewerage - dilution - concentration - water reuse - water treatment - poland - purification plants
  De doelmatigheid van de huidige rioleringssystemen, waarbij allerlei soorten afvalwater en regenwater worden gemengd en gezuiverd in een centrale zuiveringsinstallatie, komt steeds meer ter discussie te staan, niet alleen in Nederland, maar ook in andere EU-landen, zoals Polen. De huidige werkwijze leidt tot verdunning van zeer geconcentreerd afvalwater, tot vervuiling van dun afvalwater én verlies van bruikbare grondstoffen
  Denitrificatie met opgelost methaan uit anaerobe vergisting: nieuwe mogelijkheid voor afvalwaterbehandeling
  Hendrickx, T.L.G. ; Kampman, C. ; Luesken, F. ; Temmink, B.G. - \ 2010
  H2O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling 14 (2010)15. - ISSN 0166-8439 - p. 34 - 36.
  afvalwaterbehandeling - huishoudens - energieterugwinning - biogas - anaërobe behandeling - ammonium - methaan - denitrificatie - waterzuivering - zuiveringsinstallaties - waste water treatment - households - energy recovery - biogas - anaerobic treatment - ammonium - methane - denitrification - water treatment - purification plants
  Huishoudelijk afvalwater bevat veel energie. Rioolwaterzuiveringsinstallaties hebben zodoende de potentie om energieproducerend te worden in plaats van energieconsumerend. Er zijn reeds initiatieven in gang gezet die zich richten op het terugwinnen van energie in de vorm van biogas door het vergisten van primair en secundair slib. Een meer directe route naar biogas is de anaerobe zuivering van het afvalwater. Het effluent van een anaerobe reactor bevat echter nog wel ammonium en opgelost methaan (een sterk broeikasgas). Beide kunnen omgezet worden met de recentelijk ontdekte DAMO-bacteriën: denitrificatie gekoppeld aan anaerobe methaanoxidatie. Dit biedt nieuwe mogelijkheden voor een energie-efficiënte afvalwaterbehandeling.
  Effectgerichte aanpak verwijdering P uit bodem- en slootwater duinzandgrond
  Belder, P. ; Kool, S.A.M. de; Jansen, S. ; Stuurman, R. ; Koopmans, G.F. ; Chardon, W.J. - \ 2010
  BloembollenVisie 2010 (2010)207. - ISSN 1571-5558 - p. 20 - 20.
  zuiveren - fosfaat - verwijdering - eu regelingen - tests - zuiveringsinstallaties - oppervlaktewaterkwaliteit - waterzuivering - purification - phosphate - removal - eu regulations - tests - purification plants - surface water quality - water treatment
  Op bloembollenpercelen bij Egmond a/d Hoef worden twee zuiveringsmethoden getest om fosfaat te verwijderen uit bodem en slootwater. Het doel is het water te zuiveren van fosfaat om daarmee te voldoen aan de Europese Regelgeving voor de kwaliteit van oppervlaktewater.
  Biofilm development on new and cleaned membrane surfaces
  Bereschenko, L.A. - \ 2010
  Wageningen University. Promotor(en): Fons Stams; M.C.M. Loosdrecht, co-promotor(en): G.J.W. Euverink. - [S.l. : S.n. - ISBN 9789085858065 - 161
  biofilms - membranen - ongewenste aangroei van levende (micro)organismen - kunstmatige membranen - zuiveringsinstallaties - biofilms - membranes - biofouling - artificial membranes - purification plants
  This thesis presents a comprehensive research report on microbiological aspects of biofouling occurrence in full-scale reverse osmosis (RO) systems. Biofouling is a process in which microorganisms attach to membranes and develop into a thick film that can choke the entire RO system. Management of this problem requires basic understanding of the mechanism of this phenomenon. The basic questions of this PhD research project therefore addressed the origin, succession and spatiotemporal development of biofilms in full-scale RO systems, in particular in relation to operational aspects of RO systems. The multifaceted research strategy involving acquisitions of representative samples and use of many molecular and microscopic analysis techniques in parallel was employed. The investigation showed that biofilms are able to grow on any surface in a full-scale RO plant. This gives local niches for detachment of biomass, either as single cells or cell clumps, and results in a spreading of bacteria to the further stages of the plant. In the RO membrane modules, the enriched bacteria might more easily colonise the surfaces since they will be better adapted to growth in the system than bacteria present in the feed water. Initially, the single cell colonizers (sphingomonads) form a number of flat and abundantly EPS-embedded cell monolayers over the entire membrane surface. The clumps-associated pioneers (mainly Beta- and Gammaproteobacteria) appear to be trapped mainly in the first part of the module, most likely due to a filtering action of the spacer. In time, these bacteria develop in pillar-like structures and slowly spread throughout the whole membrane module on top of the established sphingomonads biofilm. The secondary colonisers (bacteria and eukaryotes) occur in the resulting biofilm formations. Although composition of the biofilm microbial community undergoes a succession in time, the architecture of an established biofilm appears to be rather stable. Conventional treatment of RO membrane modules with chemicals did not lead to cleaning: the sphingomonads cells can be detected under the collapsed but obviously not removed biofilm EPS matrix. After cleaning, the biofouling layer seemed to grow faster (within 6 days) than a fresh biofilm (16 days). To conclude, biofouling is a complex phenomenon with two appearances: a fouling layer on the membrane limiting the water flux and a fouling layer on the spacer limiting the water flow through the spacer channel and resulting in an increased pressure drop. It became clear that cleaning strategies should focus more on the removal of accumulated biomass and not only on the killing of cells. Moreover, the basal Sphingomonas layer requires further research to appropriately control biofouling in RO systems. It might also be possible to design the RO - membrane module in a different manner, leading to a different biofilm morphology which gives less rise to operational problems.
  Kwaliteit lozingwater verrassend hoog : eerste resultaten project Zuivering Fruittransportwater veelbelovend
  Vliet, H. van; Wenneker, M. ; Bruchem, J. van - \ 2010
  De Fruitteelt 100 (2010)42. - ISSN 0016-2302 - p. 10 - 11.
  fruitteelt - fruitgewassen - pesticidenresiduen - gewasbescherming - waterkwaliteit - economische haalbaarheid - milieubeheer - zuiveringsinstallaties - fruit growing - fruit crops - pesticide residues - plant protection - water quality - economic viability - environmental management - purification plants
  Midden 2009 ging het tweejarig project Zuivering Fruittransportwater van start. Na inleidende experimenten en het bouwen van de proefinstallatie werden twee duurproeven uitgevoerd. De eerste proef duurde enkele dagen, het tweede onderzoek ruim twee maanden. Voor de komende periode staat de derde, afsluitende duurproef gepland.Tot op heden zijn de resultaten van het project veelbelovend.
  Why low powdered activated carbon addition reduces membrane fouling in MBRs
  Remy, M.J.J. ; Potier, V. ; Temmink, B.G. ; Rulkens, W.H. - \ 2010
  Water Research 44 (2010)3. - ISSN 0043-1354 - p. 861 - 867.
  afvalwaterbehandeling - waterzuivering - actieve kool - adsorptie - membranen - biologische filtratie - filtreerbaarheid - uitvlokking - biodegradatie - zuiveringsinstallaties - waste water treatment - water treatment - activated carbon - adsorption - membranes - biological filtration - filterability - flocculation - biodegradation - purification plants - waste-water treatment - bioreactor mbr - sludge - flux - performance - filtration - bioflocculation - operation
  Previous research had demonstrated that powdered activated carbon (PAC), when applied at very low dosages and long SRTs, reduces membrane fouling in membrane bioreactor (MBRs). In this contribution several mechanisms to explain this beneficial effect of PAC were investigated, including enhanced scouring of the membrane surface by PAC particles, adsorption of membrane foulants by PAC and subsequent biodegradation and a positive effect of PAC on the strength of the sludge flocs. It was concluded that the latter mechanism best explains why low dosages of PAC significantly reduce membrane fouling. Cheaper alternatives for PAC may have a similar effect
  Design parameters for sludge reduction in an aquatic worm reactor
  Hendrickx, T.L.G. ; Temmink, B.G. ; Elissen, H.J.H. ; Buisman, C.J.N. - \ 2010
  Water Research 44 (2010)3. - ISSN 0043-1354 - p. 1017 - 1023.
  afvalwaterbehandeling - rioolslib - biologische behandeling - lumbricidae - zuurstofconsumptie - waterzuivering - ontwerp - zuiveringsinstallaties - slibzuivering - aquatische wormen - waste water treatment - sewage sludge - biological treatment - lumbricidae - oxygen consumption - water treatment - design - purification plants - sludge treatment - aquatic worms - lumbriculus-variegatus muller - eating waste sludge - minimization
  Reduction and compaction of biological waste sludge from waste water treatment plants (WWTPs) can be achieved with the aquatic worm Lumbriculus variegatus. In our reactor concept for a worm reactor, the worms are immobilised in a carrier material. The size of a worm reactor will therefore mainly be determined by the sludge consumption rate per unit of surface area. This design parameter was determined in sequencing batch experiments using sludge from a municipal WWTP. Long-term experiments using carrier materials with 300 and 350 µm mesh sizes showed surface specific consumption rates of 45 and 58 g TSS/(m2 d), respectively. Using a 350 µm mesh will therefore result in a 29% smaller reactor compared to using a 300 µm mesh. Large differences in consumption rates were found between different sludge types, although it was not clear what caused these differences. Worm biomass growth and decay rate were determined in sequencing batch experiments. The decay rate of 0.023 d-1 for worms in a carrier material was considerably higher than the decay rate of 0.018 d-1 for free worms. As a result, the net worm biomass growth rate for free worms of 0.026 d-1 was much higher than the 0.009–0.011 d-1 for immobilised worms. Finally, the specific oxygen uptake rate of the worms was determined at 4.9 mg O2/(g ww d), which needs to be supplied to the worms by aeration of the water compartment in the worm reactor
  Slibverwerking met wormen: toepasbaar voor RWZI’s?
  Hendrickx, T.L.G. ; Temmink, B.G. ; Elissen, H.J.H. ; Buisman, C.J.N. - \ 2009
  Afvalwaterwetenschap 8 (2009)4. - ISSN 1568-3788 - p. 284 - 292.
  afvalwater - afvalwaterbehandeling - rioolslib - biologische technieken - wormen - lumbricidae - economische haalbaarheid - economische analyse - zuiveringsinstallaties - slibzuivering - aquatische wormen - waste water - waste water treatment - sewage sludge - biological techniques - helminths - economic viability - economic analysis - purification plants - sludge treatment - aquatic worms
  De verwerking van afvalslib uit biologische zuivering van industrieel en huishoudelijk afvalwater is kostbaar en de uiteindelijke verwerkingsmethode is veelal verbranding. Met behulp van aquatische wormen kan de hoeveelheid afvalslib worden gereduceerd, de ontwaterbaarheid ervan worden verbeterd en een gedeelte van de nutriënten worden teruggewonnen door de groei van wormenbiomassa. Een nieuw ontwerp voor een wormenreactor, geschikt voor opschaling, is succesvol getest in het lab. Bij relatief kleine RWZI's is het te verwachten voordeel het grootst, gezien de hoge transportkosten van ingedikt slib naar de centrale slibverwerkingsinstallaties en juist hierin kan veel voordeel behaald worden met een wormenreactor. Het economisch perspectief voor de toepassing van een wormenreactor bij een rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) van 35.000 i.e. wordt in dit artikel beschreven en is veelbelovend. Voor een gedetailleerde haalbaarheidsstudie zijn echter de ervaringen met een pilot reactor nodig, zoals optimalisatie van het indikken van wormenkeutels. Het economisch perspectief van een wormenreactor valt nog veel gunstiger uit wanneer de geproduceerde wormenbiomassa een hoogwaardige toepassing heeft, zoals visvoer voor consumptievis. Dit zou echter slechts een optie voor schone slibsoorten kunnen zijn, zoals die uit bepaalde voedingsindustrieën
  Low dose powdered activated carbon addition at high sludge retention times to reduce fouling in membrane bioreactors
  Remy, M.J.J. ; Marel, P. van der; Zwijnenburg, A. ; Rulkens, W.H. ; Temmink, B.G. - \ 2009
  Water Research 43 (2009)2. - ISSN 0043-1354 - p. 345 - 350.
  afvalwaterbehandeling - waterzuivering - geactiveerd slib - bioreactoren - membranen - biologische filtratie - actieve kool - doseringseffecten - zuiveringsinstallaties - waste water treatment - water treatment - activated sludge - bioreactors - membranes - biological filtration - activated carbon - dosage effects - purification plants - waste-water treatment - performance - filtration - mbr
  The addition of a low concentration of PAC (0.5 g L-1 of sludge, i.e. a dose of 4 mg L-1 of wastewater), in combination with a relatively long SRT (50 days), to improve membrane filtration performance was investigated in two pilot-scale MBRs treating real municipal wastewater. Continuous filterability tests at high flux showed the possibility to run for 18 h at 72 L m-2 h-1 and 180 h at 50 L m-2 h-1, while significant fouling occurred without PAC. In addition, measurements of the critical flux showed an increase of 10% for this strategy. Low dosage and high retention time makes it feasible and cost effective. Further advantages with regard to permeate quality and possible micropollutants removal are currently under investigation.
  Impact of high saline wastewaters on anaerobic granular sludge functionalities
  Jeison, D.A. ; Rio, A. del; Lier, J.B. van - \ 2008
  Water Science and Technology 57 (2008)6. - ISSN 0273-1223 - p. 815 - 819.
  calcium - afvalwater - zout water - zoutgehalte - anaërobe behandeling - slib - zuiveringsinstallaties - vergelijkend onderzoek - korrelslib - calcium - waste water - saline water - salinity - anaerobic treatment - sludges - purification plants - comparative research - granular sludge - waste-water - adaptation - digestion - reactors
  Three UASB reactors were operated at different salinity levels in order to assess the effects on the granular sludge properties. High levels of activity inhibition were observed at sodium concentrations over 7 g Na+/L, which resulted in low applicable organic loading rates and VFA accumulation in reactor effluents. However, either sludge adaptation or selection for saline resistant microorganisms occurred, which could be concluded from the observed increase in the 50% activity inhibitory concentrations of sodium during continuous flow experiments. Changes in Na+ susceptibility in time are likely to be expected when treating saline wastewaters. The latter was evidenced by the high sodium tolerance of granular methanogenic sludge coming from a full-scale industrial reactor treating such wastewater. High salinity conditions resulted in a reduced granule strength, predicting process instabilities during long term reactor operation. Batch tests showed that high sodium concentrations seemed to displace the calcium from the granular sludge, a factor known to affect anaerobic granules formation.
  Adapting UASB technology for sewage treatment in Palestine and Jordan
  Mahmoud, N.A. ; Zeeman, G. ; Lier, J.B. van - \ 2008
  Water Science and Technology 57 (2008)3. - ISSN 0273-1223 - p. 361 - 366.
  afvalwaterbehandeling - anaërobe behandeling - rioolwater - tropisch klimaat - aanpassing - jordanië - zuiveringsinstallaties - palestina - waste water treatment - anaerobic treatment - sewage - tropical climate - adjustment - jordan - purification plants - palestine - domestic sewage - low-temperature - waste-water - reactor
  High rate anaerobic technologies offer cost-effective solutions for "sewage" treatment in the temperate climate of Palestine and Jordan. However, local sewage characteristics demand amendments to the conventional UASB reactor design. A solution is found in a parallel operating digester unit that stabilises incoming solids and enriches the UASB sludge bed with methanogenic activity. The digester operational conditions were assessed by operating eight CSTRs fed with primary sludge. The results showed a high degree of sludge stabilization in the parallel digesters at SRTs10 and 15 days at process temperatures of 35 and 25°C, respectively. The technical feasibility of the UASB-digester combination was demonstrated by continuous flow pilot-scale experiments. A pilot UASB reactor was operated for 81 days at 6 hours HRT and 15°C and was fed with raw domestic sewage. This period was subsequently followed by an 83 day operation period incorporating a parallel digester unit, which was operated at 35°C. The UASB-digester combination achieved removal efficiencies of total, suspended, colloidal and dissolved CODs of respectively 66, 87, 44 and 30%. Preliminary model calculations indicated that a total reactor volume of the UASB-digester system corresponding to 8.6 hours HRT might suffice for sewage treatment in Palestine
  Haalbaarheidsonderzoek gecombineerde verwerking van zuiveringsslib en mestvergisting in Limburg : een verkennend onderzoek
  Elbersen, H.W. ; Hoeksma, P. ; Man, A. de - \ 2007
  Wageningen : Agrotechnology and Food Sciences Group (Rapport / Agrotechnology and Food Sciences Group nr. 869) - 57
  afvalverwerking - slib - mest - rioolslib - biogasmest - intensieve veehouderij - haalbaarheidsstudies - mestverwerking - reconstructie - slibzuivering - zuiveringsinstallaties - noord-limburg - midden-limburg - waste treatment - sludges - manures - sewage sludge - biogas slurry - intensive livestock farming - feasibility studies - manure treatment - reconstruction - sludge treatment - purification plants - noord-limburg - midden-limburg
  De grote hoeveelheid intensieve veehouderij leidt tot een regionaal mest- en nutriëntenoverschot. Mest covergisting kan voor een aantal veehouderijbedrijven in het reconstructiegebied Noord- en Midden- Limburg een nieuwe economische activiteit worden. Hierbij is het belangrijk om direct het biogas of indirect de restwarmte op een efficiënte manier in te zetten. Het WBL (Waterschapsbedrijf Limburg) beheert 18 rioolwaterzuiveringsinstallaties. Op 3 plaatsen (Venlo, Hoensbroek en Susteren) wordt het geproduceerde slib gedroogd. De gedroogde slib wordt als brand- en bouwstof bij de ENCI afgezet. Het is onzeker of de ENCI na 2015 in bedrijf zal blijven. Het WBL voert momenteel een strategiestudie uit naar de mogelijkheden van slibverwerking in de toekomst. De studie wordt breed ingezet en gebruik van alternatieve brandstoffen of restwarmte krijgt de nodige aandacht. De Wageningen UR (Instituut AFSG i.s.m. ASG) heeft in opdracht van het WBL de mogelijkheden van gecombineerde verwerking zuiveringsslib en vergisting van mest en agro-residuen in kaart gebracht
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.