Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 20 / 126

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Arme bossen verdienen beter : OBN Deskundigenteam Droog zandlandschap
  Burg, A. Van den; Bijlsma, R.J. ; Bobbink, R. - \ 2015
  VBNE, Vereniging van Bos- en Natuurterreineigenaren - 24
  bossen - bosbeheer - zandgronden - zure regen - voedingsstoffenbeschikbaarheid - biodiversiteit - verzuring - voedingsstoffenbalans - verstoorde bossen - bosecologie - forests - forest administration - sandy soils - acid rain - nutrient availability - biodiversity - acidification - nutrient balance - disturbed forests - forest ecology
  Bossen van het droog zandlandschap van Noordwest- Europa staan bekend als ‘arme bossen’. Het landschap waarin ze voorkomen was tot in de 20ste eeuw overwegend een heidelandschap. Op de voedselarme heide- en stuifzandbodems zijn vanaf 1900 vooral naaldbossen geplant. Inmiddels zijn in deze voormalige plantages volop kenmerken aanwezig van oudere, meer natuurlijke bossen, zoals dikke levende en dode bomen, natuurlijke verjonging van inheemse loofbomen en een gevarieerd lichtklimaat. Veel soorten hebben sterk geprofiteerd van deze natuurlijke ontwikkeling die nog steeds doorzet. In de loop van 20ste eeuw zijn echter eerst zwaveldepositie (‘zure regen’) en later ook stikstofdepositie een grote negatieve invloed gaan uitoefenen op het landschap. Dit raakt niet alleen de biodiversiteit, maar ook de hout- en biomassaproductie en daarmee de duurzaamheid van het bosgebruik. We hebben directe gevolgen vastgesteld voor soorten en nutriëntenvoorraden in de bodem en indirecte effecten op concurrentieverhoudingen en voedselketens. Er zijn echter ook onzekerheden en belangrijke kennisleemten waar het gaat om de precieze mechanismen, het experimenteel vastleggen van oorzaak-gevolg relaties en mogelijke oplossingsrichtingen. De achtergronden van deze problematiek in droge bossen staan centraal in deze brochure.
  Natuurkwaliteit Drentse vennen opnieuw gemeten : bijna een eeuw ecologische veranderingen
  Dam, H. van; Arts, G.H.P. ; Bijkerk, R. ; Boonstra, H. ; Belgers, J.D.M. ; Mertens, A. - \ 2013
  Amsterdam [etc.] : Herman van Dam Adviseur Water en Natuur [etc.] (Alterra-rapport 2351) - 286
  stilstaand water - plassen - zoetwaterecologie - biochemie - macrofauna - aquatische ecologie - ecologisch herstel - zure regen - verdroging - drenthe - standing water - ponds - freshwater ecology - biochemistry - macrofauna - aquatic ecology - ecological restoration - acid rain - desiccation - drenthe
  In 2010-2011 zijn in 18 Drentse vennen inventarisaties uitgevoerd van beïnvloeding en beheer, waterstandsfluctuaties, waterchemie, vegetatie, kiezelwieren, sieralgen en macrofauna. De resultaten worden vergeleken met die van vergelijkbare inventarisaties in 1990 – 1994 en 2003. In de afgelopen dertig jaar is de kwaliteit van de onderzochte vennen aanzienlijk toegenomen, vooral door de afname van verzurende atmosferische depositie, maar ook door maatregelen tegen eutrofiëring zoals het uitbaggeren van vennen en het bestrijden van meeuwenkolonies. Ook anti-verdrogingsmaatregelen hebben rendement opgeleverd. Gemiddeld is de kwaliteit van de vegetatie, sieralgen en kiezelwieren nu even goed als of zelfs beter dan in de eerste helft van de twintigste eeuw. In de meeste vennen is de kwaliteit van de macrofauna sinds begin jaren negentig niet vooruitgegaan, mogelijk door het slechte koloniserende vermogen van veel macrofaunasoorten, de zuurstofarme waterbodem met toxische zwavelverbindingen en een eventuele ontoereikende omgevingskwaliteit van de vennen. In sommige vennen draagt externe belasting door overnachtende ganzen bij tot eutrofiëring. In vennen waar dat niet het geval is treedt soms interne eutrofiëring op. Door stijging van de pH door afname van verzuring wordt organische stof uit het sediment gemineraliseerd en komen voedingsstoffen vrij in de waterlaag. Vooral in de laatste vijf jaar heeft dat tot achteruitgang van de kwaliteit van algen en macrofauna geleid. Er worden aanbevelingen voor beheer en onderzoek gedaan, zoals het continueren van het huidige beheer, aangevuld met het opnieuw graven van veenputten in dichtgroeiende vennen, het beperken van de invloed van ganzen en grazende runderen en het voorkómen van invasies van exoten. Om de effecten van beleidsmaatregelen en beheer in de toekomst te blijven volgen wordt aanbevolen het onderzoek in alle vennen elke 10-12 jaar te herhalen, aangevuld met frequentere monitoring in een klein aantal vennen.
  Air pollution impacts on European forest soils: steady-state and dynamic modelling
  Reinds, G.J. - \ 2009
  Wageningen University. Promotor(en): Rik Leemans, co-promotor(en): Wim de Vries; M. Posch. - [S.l.] : S.n. - ISBN 9789085855200 - 223
  bodemchemie - bosgronden - ecosystemen - stikstof - europa - luchtverontreiniging - verzuring - zure regen - klimaatverandering - modelleren - soil chemistry - forest soils - ecosystems - nitrogen - europe - air pollution - acidification - acid rain - climatic change - modeling
  Zure regen heeft in Europa geleid tot verzuring van bodems en oppervlaktewater. In bosbodems nam de buffercapaciteit af en de bossen werden gevoeliger voor stress als gevolg van, bijvoorbeeld, verstoorde nutriëntenbalansen veroorzaakt door een teveel aan stikstof in de bodem. Deze overmaat aan stikstof veroorzaakte ook veranderingen in natuurlijke vegetaties (meer stikstofminnende soorten). In oppervlaktewater zijn duidelijke schadelijke effecten waargenomen als gevolg van verzuring: in de jaren 70 en 80 trad, vooral in Scandinavië, grote sterfte op onder gevoelige vissoorten. Overmaat aan stiktof leidde lokaal tot eutrofiëring van oppervlaktewater. Kritische depositieniveaus worden meestal berekend met een computermodel dat de bodemverzuring simuleert. Er zijn vele bodemverzuringsmodellen ontwikkeld, maar de meeste daarvan zijn alleen toegepast op puntlocaties en/of regio’s en bovendien zijn de modellen zelden gecalibreerd op grote, regionale datasets. Het doel van dit proefschrift was om (a) na te gaan of beschikbare gegevens uit Europese bosmonitoringsprogramma’s kunnen worden gebruikt om een eenvoudig bodemverzuringsmodel te calibreren (b) op basis van de calibratie na te gaan hoe onzeker de modeluitkomsten zijn en of deze onzekerheid door modelcalibratie afneemt (c) het model toe te passen op Europa en Noord Azië en (d) vast te stellen of de afname van zure depositie leidt to herstel van bodemverzuring in Europa en na te gaan of klimaatverandering daar een invloed op heeft
  Verzuring: oorzaken, effecten, kritische belastingen en monitoring van de gevolgen van ingezet beleid
  Vries, W. de - \ 2008
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 1699) - 88
  bodemchemie - verzuring - zure depositie - zure regen - monitoring - nadelige gevolgen - effecten - nederland - bodem-plant relaties - soil chemistry - acidification - acid deposition - acid rain - monitoring - adverse effects - effects - netherlands - soil plant relationships
  Het milieuthema ‘verzuring’ heeft zich sinds de negentiger echter ontwikkeld van een ‘single issue’, zure regen, naar het integraal aanpakken van grootschalige luchtverontreiniging. Dit rapport geeft antwoord op een tiental relevante vragen over dit onderwerp, te weten: 1 Wat wordt precies verstaan onder verzuring en wat zijn de oorzaken daarvan? 2 Wat is de bijdrage van zure depositie aan de verzuring van de bodem? 3 Wat zijn de effecten van verzuring 4 Wat zijn de monitoring systemen waarmee de uitstoot, depositie en effecten van verzuring in beeld worden gebracht 5 Wat zijn de trends in de emissie en depositie van verzurende stoffen 6 Wat zijn de trends in de effecten van verzuring op de abiotische kwaliteit: bodem, bodemvocht en grondwater 7 Wat zijn de trends in de effecten van verzuring op de ecologische kwaliteit: 8 Wat zijn kritische depositieniveaus voor verzurende stoffen en hun overschrijding? 9 Wat zijn de beleidsdoelen voor verzuring en de beleidsinstrumenten waarmee de verzuring wordt aangepakt 10 Hoe haalbaar en noodzakelijk zijn de lange termijn depositiedoelstellingen
  Schatting van milieustress in vegetatie meetnetten: koppeling van Nederlandse aan internationale meetnetten
  Dobben, H.F. van; Dueck, T.A. ; Vries, W. de - \ 2007
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 1628) - 40
  vegetatie - monitoring - depositie - luchtverontreiniging - bossen - nederland - bodemchemie - zure regen - vegetation - monitoring - deposition - air pollution - forests - netherlands - soil chemistry - acid rain
  In dit rapport wordt een vergelijking gemaakt tussen de vegetatie meetnetten op nationale en Europese schaal. Voor alle meetnetten geldt dat het niet eenvoudig is eenduidig een effect van atmosferische depositie aan te tonen op grond van de thans beschikbare data. Echter vrijwel alle beschouwde meetnetten hebben slechts korte meetseries. Het lokale meetnet in Zuid-Holland dat wel een lange meetserie heeft leverde sterke aanwijzingen voor een effect van ozon op vegetatie. In vergelijking met het Europese 'level-II' meetnet is in Nederland de aandacht voor abiotische condities slechts zeer beperkt. Anderzijds hebben de Nederlandse meetnetten een zeer goede ruimtelijke dekking, en zijn zij niet (zoals het Europese meetnet) beperkt tot bos. In dit rapport worden voorstellen onderbouwd om (a) een nadere analyse te doen van de thans beschikbare gegevens uit het 'level-II' meetnet, en (b) aan de hand van de uitkomsten hiervan aanpassingen te doen aan de Nederlandse meetnetten
  History and prospect of catchment biogeochemistry: a european perspective based on acid rain
  Breemen, N. van; Wright, R.F. - \ 2004
  Ecology 85 (2004)9. - ISSN 0012-9658 - p. 2363 - 2368.
  verzuring - oppervlaktewater - zure regen - luchtverontreiniging - biogeochemie - monitoring - stroomgebieden - aquatisch milieu - acidification - surface water - acid rain - air pollution - biogeochemistry - monitoring - watersheds - aquatic environment - experimental lakes area - experimental acidification - ecosystem experiments - nitrogen saturation - ammonium-sulfate - soil-water - forest - deposition - project - budgets
  Hydrochemical monitoring of catchments provided a philosophical framework as well as hard data to understand and quantify the linked biological and abiotic processes that explain how atmospheric deposition of S and N changed soils and waters in nonagricultural areas across Europe. Initially, as a tool to collect relevant data in a representative and systematic way, hydrochemical monitoring provided evidence for widespread surface water acidification related to atmospheric pollution and long-range air transport. Recognizing the strong effect biota can have on their chemical environment, in the context of catchment biogeochemistry, these data provided new insights into individual processes of soil and water acidification and helped to quantify the relative importance of natural and anthropogenic sources of H+. Furthermore, combined with large-scale ecosystem manipulation and modeling, catchment biogeochemistry offered an effective tool to investigate risks of acidification and of nitrogen saturation of soils and waters
  Effecten van het verzuringsbeleid in de provincie Limburg; evaluatie en prognose voor de realisatie van de gewenste natuurkwaliteit
  Smits, N.A.C. ; Bleeker, A. ; Huiskes, H.P.J. - \ 2004
  Wageningen : Alterra (Alterra rapport ) - 132
  vegetatie - flora - luchtverontreiniging - zure regen - emissie - regionaal beleid - limburg - vegetation - flora - air pollution - acid rain - emission - regional policy - limburg
  Effecten van verzurende depositie op de natuur. Alterra en MEP TNO hebben gekeken naar huidige en toekomstige effecten, zowel op provinciaal niveau als voor een 16 tal natuurgebieden. Vervolgens is het verzuringsbeleid geëvalueerd
  Stikstofdepositie, eutrofiëring en nutriëntenkringloop
  Limpens, J. ; Tomassen, H.B.M. - \ 2003
  In: Onderzoek ten behoeve van herstel en beheer van Nederlandse hoogvenen : eindrapportage 1998-2001 / Tomassen, H,, Smolders, F., - p. 17 - 69.
  hoogveengronden - nitraten - depositie - eutrofiëring - sphagnum - voedingsstoffen - vegetatie - zure regen - organisch bodemmateriaal - bog soils - nitrates - acid rain - deposition - nutrients - eutrophication - soil organic matter - vegetation - sphagnum
  Venen bestaan bij de gratie van een positieve balans tussen productie en afbraak van organisch materiaal. In hoogveen zijn veenmossen cruciaal in dit verband. Hogere planten komen echter in het gedrang. Binnen het hoogveen-onderzoek zijn de effecten van stikstof op de verschillende plantenniveau's onderzocht
  Effects of tree species on soil properties in a forest of the Northeastern United States
  Dijkstra, F.A. - \ 2001
  Wageningen University. Promotor(en): N. van Breemen, co-promotor(en): G.E. Likens. - S.l. : S.n. - 120
  bosbomen - bosgronden - bodemeigenschappen - calcium - bosecologie - zure regen - kringlopen - mineralisatie - connecticut - forest trees - forest soils - soil properties - calcium - forest ecology - acid rain - cycling - mineralization - connecticut

  Large differences in soil pH and available Ca in the surface soil exist among tree species growing in a mixed hardwood forest in northwestern Connecticut. The observed association between tree species and specific soil chemical properties within mixed-species stands implies that changes in the distribution and abundance of tree species alter the spatial and temporal pattern of soil acidity and Ca cycling in this forest. With continuing stress of acid atmospheric deposition, these alterations could have large effects on forest community and ecosystem dynamics. The objectives of this thesis were 1) to identify and quantify specific biogeochemical processes that are responsible for the differences in Ca availability in the surface soil (forest floor and upper 20 cm of the mineral soil) and other related soil properties under different tree species and 2) to separate tree species effects from soil effects on soil properties in the surface soil. Mineral weathering, leaching, organic mineralization, and uptake of Ca were studied beneath sugar maple ( Acer saccharum ), hemlock ( Tsuga canadensis , Carr.), American beech ( Fagus grandifolia , Ehrh.), red maple ( Acer rubrum , L.), white ash ( Fraxinus americana ) and red oak ( Quercus rubra , L.).

  Tree species can modify soil weathering by changing soil pH and by producing organic acids that form metal complexes. I used soil mineral data and stable strontium isotopes as a marker for Ca to investigate tree species effects on Ca weathering in the soil (Chapter 2). I also determined the quantity, nature and degree of neutralization of organic acids that are produced in the forest floor under different tree species and examined the role of organic acids on base cation leaching (Chapter 3). I found no significant tree species effect on Ca weathering, which was attributed to the low Ca content of the soil parent material. Organic acids had a significant effect on base cation leaching from forest floors, with higher leaching from forest floors that contained more exchangeable base cations.

  Organic acids forming metal complexes influence the distribution and mobilization of aluminum and iron in the soil and enhance the podzolization process. Aluminum affects the Ca availability in the soil by displacing Ca on the exchange complex. I compared concentrations of exchangeable and organic-bound solid Al and of aqueous Al species at different soil depths to study the effect of tree species on the Al solubility and mobility in the soil (Chapter 4). In spite of pronounced differences in dissolved organic Al between tree species, no significant differences were found in the concentrations of organic-bound solid Al between tree species at different depths. The intensity and duration that tree species exert on Al migration was probably too small to have caused pronounced differences in Al redistribution in the soil.

  Litter quality and quantity affects the quantity and timing of calcium release in the forest floor. As a result it can influence the availability of Ca in the soil profile. I estimated organic Ca mineralization rates in the forest floor and upper 15 cm of the mineral soil by field incubations (Chapter 5). Per unit area no significant differences in net Ca mineralization rates were observed in the forest floor among tree species. However, net Ca mineralization rates in the mineral soil were substantial beneath sugar maple and white ash and significantly higher than beneath the other tree species.

  By comparing Ca weathering, mineralization, and leaching rates between sugar maple and hemlock, I inferred that sugar maple trees could sustain high amounts of available Ca in the surface soil by taking up appreciable amounts of Ca from deeper soil layers (Chapter 6). Beneath hemlock more fine roots were present in the forest floor than beneath sugar maple, increasing potential Ca uptake in the forest floor. Calcium mineralization rates that are similar to Ca uptake rates in the surface soil may have kept exchangeable Ca contents in the surface soil small beneath hemlock resulting in small Ca leaching losses to deeper soil layers. With a simple model I illustrated that even a slightly higher Ca uptake from the deep soil can substantially increase Ca availability in the surface soil within the life span of these trees.

  Quantification and simulation of errors in categorical data for uncertainty analysis of soil acidification modelling
  Finke, P.A. ; Wladis, D. ; Kros, J. ; Pebesma, E.J. ; Reinds, G.J. - \ 1999
  Geoderma 93 (1999). - ISSN 0016-7061 - p. 177 - 194.
  zure gronden - zure regen - cartografie - ruimtelijke variatie - schaalverandering - landen van de europese unie - acid soils - acid rain - mapping - spatial variation - scaling - european union countries
  Effects of acid atmospheric deposition on the chemical composition of loess, clay and peat soils under forest in the Netherlands
  Klap, J.M. ; Vries, W. de; Leeters, E.E.J.M. - \ 1999
  Wageningen : DLO Winand Staring Centre - 181
  bosbouw - zure depositie - zure regen - bodemchemie - bodemtypen - nederland - forestry - acid deposition - acid rain - soil chemistry - soil types - netherlands
  In addition to a survey of the soils under 150 forest stands on non-calcareous sandy soils, the chemical composition of the soils under 40 stands on non-calcareous loess soil, 30 stands on non-calcareous clay soils and 30 stands on oligotrophous peat soils have been examined, to assess the current status with repect to acidification and eutrophication, and the provide data for further studies. Only the clay soils are not yet seriously affected by the atmospheric inputs. The loess soils are generally considerably acidified, except the alluvial loess soils. The peat soils show a considerable eutrophication, especially in the topsoil, whereas anthropogenic acidification can hardly be separated from their natural acidity. Most investigated heavy metals show elevated concentrations, both in the humus layer and in the top soil, but serious pollution is not found.
  Een doorkijk van het Nationaal Milieubeleidsplan 3 op het LNV-werkterrein; realisatie van beleidsdoelstellingen, knelpunten en toekomstperspectief
  Steenvoorden, J.H.A.M. ; Neeteson, J.J. ; Noij, I.G.A.M. ; Bruchem, C. van; Monteny, G.J. - \ 1999
  Wageningen : SC-DLO (Reeks milieuplanbureau 1) - 65
  milieubeleid - waterbeheer - verdroging - zure regen - mest - pesticiden - landbouw - nederland - environmental policy - water management - desiccation - acid rain - manures - pesticides - agriculture - netherlands
  Bij de milieuthema's uit het Nationaal Milieubeleidsplan 3 (NMP3), die relevant zijn voor het werkterrein van het Ministerie van LNV, is nagegaan of de milieudoelen medio 2000 gehaald zullen worden en of er knelpunten resteren bij voortzetting van het huidige beleid. Dit onderzoek is uitgevoerd ter voorbereiding op de interdepartementale discussie over de inhoud van een nieuw NMP. De inventarisatie is uitgevoerd voor de NMP3-thema's: broeikasgassen, verspilling van energie, vermesting, ammoniakemissie, watergebruik landbouw en verdroging, verspreiding van zware metalen, verspreiding van bestrijdingsmiddelen, verwijdering van afval en verstoring door geurhinder. Voor vijf van de negen thema's worden de doelen medio 2000 partieel of in het geheel niet gehaald. Bij de meeste van deze vijf thema's spelen meststoffen een cruciale rol.
  Uncertainty assessment in modelling soil acidification at the European scale: a case study
  Kros, J. ; Pebesma, E.J. ; Reinds, G.J. ; Finke, P.A. - \ 1999
  Journal of Environmental Quality 28 (1999)2. - ISSN 0047-2425 - p. 366 - 377.
  zure gronden - zure regen - modellen - nederland - acid soils - acid rain - models - netherlands
  De modellering van de effecten van verzuring, vermesting en verdroging voor bossen en natuurterreinen ten behoeve van de milieubalans, milieuverkenning en natuurverkenning : verbetering, verfijning en toepassing van het model SMART2
  Kros, J. - \ 1998
  Wageningen : DLO-Staring Centrum (Reeks milieuplanbureau 3) - 91
  milieueffect - zure regen - depositie - dierlijke meststoffen - natuurbescherming - bosbouw - bodemchemie - modellen - environmental impact - acid rain - deposition - animal manures - nature conservation - forestry - soil chemistry - models
  The use of upscaling procedures in the application of soil acidification models at different spatial scales
  Vries, W. de; Kros, J. ; Salm, C. van der; Groenenberg, J.E. ; Reinds, G.J. - \ 1998
  Nutrient Cycling in Agroecosystems 50 (1998)1-3. - ISSN 1385-1314 - p. 223 - 236.
  zure gronden - kattekleigronden - neerslag - chemische eigenschappen - zuurgraad - zure regen - modellen - onderzoek - geostatistiek - acid soils - acid sulfate soils - precipitation - chemical properties - acidity - acid rain - models - research - geostatistics
  Different soil acidification models have been developed for use on different scales, i.e., NUCSAM for the local scale, RESAM for the regional (national) scale and SMART for the continental scale. This paper focuses on the uncertainties associated with scale transfer by a simpler model description by (i) temporal aggregation of process descriptions, (ii) neglection of processes associated with vertical aggregation of soil layers and (iii) the use of less detailed formulations of processes (process aggregation) and by spatial aggregation of input data. Results obtained for simulations in acid (sandy) soils indicate that (i) temporal aggregation and process aggregation have a limited impact on the long-term (decades) annual response of soil solution chemistry to atmospheric deposition, (ii) vertical aggregation mainly affects predictions of solutes which show a strong concentration gradient with depth and (iii) spatial aggregation hardly affects the average output for a given forest/soil combination. However, ignoring the variability in input parameters, largely affects the frequency distribution of model outputs in a region. Results imply that model simplification is an adequate step in the upscaling of modelling results from a local to a regional scale.
  Assessment of the exposure and loads of acidifying and eutrophying pollutants and ozone, as well as their harmful influence on the vitality of the trees and the Speulder forest ecosystem as a whole
  Erisman, J.W. ; Draaijers, G.P.J. ; Steingröver, E. ; Dijk, H. van; Boxman, A. ; Vries, W. de - \ 1998
  Water Air and Soil Pollution 105 (1998)3/4. - ISSN 0049-6979 - p. 539 - 571.
  zure regen - bosbouw - zure depositie - levensvatbaarheid - eutrofiëring - acid rain - forestry - acid deposition - viability - eutrophication
  Exposure of non-target plants to pesticides: a review on atmospheric concentrations and no-effect levels with special attention for herbicide vapours
  Kempenaar, C. ; Tonneijk, A.E.G. ; Eerden, L.J. van der - \ 1998
  Wageningen : AB-DLO - 20
  gewasbescherming - pesticiden - herbiciden - lucht - hygiëne - luchtverontreiniging - neerslag - chemische eigenschappen - zuurgraad - zure regen - chemische samenstelling - planten - chemische analyse - plant protection - pesticides - herbicides - air - hygiene - air pollution - precipitation - chemical properties - acidity - acid rain - chemical composition - plants - chemical analysis
  Biodiversity of Dutch forest ecosystems as affected by receding groundwater levels and atmospheric deposition.
  Tol, G. van; Dobben, H.F. van; Schmidt, P. ; Klap, J.M. - \ 1998
  Biodiversity and Conservation 7 (1998). - ISSN 0960-3115 - p. 221 - 228.
  ecosystemen - bosbouw - verdroging - grondwaterstand - zure regen - ecohydrologie - ecosystems - forestry - desiccation - groundwater level - acid rain - ecohydrology
  Forests in the Netherlands are heavily under stress. Recent surveys suggest that about one-third of the forest area in the Netherlands is affected by desiccation. Generally, plant species of moist situations decline, whereas drought tolerant species tend to increase. Besides desiccation, adverse ecological effects of acidification and nitrogen deposition also occur. Their combined action is held responsible for, among others, the decline of oligotrophic vascular plants, lichens and mycorrhizal fungi. At the same time, N-demanding species increase, which is partly caused by nitrogen deposition, and is partly a secondary effect of desiccation through aeration and concomitant mineralization. Nutrient balance of trees is disrupted. Effects on animals also occur: small snails in forest on acid soil decrease, causing Ca deficiency in birds. Measures to reduce these impacts include restoration of the former hydrology, liming, fertilization and removal of N-saturated littler layers.
  Relationships between forest condition and natural and anthropogenic stress factors on the European scale : pilot study
  Klap, J.M. ; Vries, W. de; Erisman, J.W. - \ 1997
  Wageningen : DLO Winand Staring Centre (SC report 150) - 245
  bosbouw - bosschade - bosplagen - achteruitgang, bossen - afsterving - luchtverontreiniging - gassen - zure regen - bodemchemie - anorganische verbindingen - mineralen - meteorologie - onderzoek - europa - bosbescherming - bospathologie - menselijke invloed - forestry - forest damage - forest pests - forest decline - dieback - air pollution - gases - acid rain - soil chemistry - inorganic compounds - minerals - meteorology - research - europe - protection of forests - forest pathology - human impact
  Effecten van hydrologische maatregelen tegen verzuring en vermesting op vegetatie, bodem en grondwater in Groot Zandbrink; evaluatie na vijf jaar
  Jansen, P.C. ; Kemmers, R.H. ; Delft, S.P.J. van; Knol, W.C. - \ 1997
  Wageningen : DLO-Staring Centrum - 64
  ecologie - hydrologie - rivieren - waterlopen - kanalen - water - oppervlaktewater - waterverontreiniging - waterkwaliteit - neerslag - chemische eigenschappen - zuurgraad - zure regen - bodemchemie - anorganische verbindingen - mineralen - graslanden - nederland - ecohydrologie - gelderland - gelderse vallei - ecology - hydrology - rivers - streams - canals - water - surface water - water pollution - water quality - precipitation - chemical properties - acidity - acid rain - soil chemistry - inorganic compounds - minerals - grasslands - netherlands - ecohydrology - gelderland - gelderse vallei
  In het natuurreservaat Groot Zandbrink zijn greppels aangelegd in natte schraalgraslanden als maatregel tegen verzuring. Sinds 1991 worden de ontwikkelingen in vegetatie, bodem en grondwater gevolgd. Daartoe wordt ieder jaar de vegetatie gekarteerd enwordt de bodem om de twee jaar en het bodemwater ieder kwartaal bemonsterd. Op verschillende plekken bleek de maatregel in natte perioden effectief: de calciumverzadiging en het aandeel lithotroof water in de wortelzone nam toe, terwijl ook de bedekking met kwelafhankelijke plantensoorten groter werd. Tijdens de droge periode juni '95-oktober '96 zijn de veranderingen echter teniet gegaan. Verder toonde het onderzoek aan dat in vergelijking met de periode 1978-1981 de hoogste grondwaterstanden minder langdurig bereikt worden en de gemiddeld laagste grondwaterstand is gedaald.
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.