Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 20 / 62

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Minimum zuurstofgehalte voor bodemdieren in het Grevelingenmeer
  Smaal, A.C. ; Wijsman, J.W.M. - \ 2015
  Yerseke : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR C022/15) - 21
  grevelingen - waterkwaliteit - zuurstof - bodemecologie - waterbodems - grevelingen - water quality - oxygen - soil ecology - water bottoms
  Vanwege het plan om de wateruitwisseling tussen het Grevelingenmeer en de Noordzee te vergroten met als doel de waterkwaliteit in het Grevelingenmeer te verbeteren, is er een onderbouwing nodig voor de zuurstofconcentratie die niet onderschreden zou moeten worden voor het bodemleven in het Grevelingenmeer. Op basis van een literatuurstudie is een inschatting gemaakt van grenswaarden voor het zuurstofgehalte voor verschillende soortgroepen zeedieren.
  Zaad langer goed zonder zuurstof
  Groot, S.P.C. - \ 2014
  Resource: weekblad voor Wageningen UR (2014). - ISSN 1874-3625
  opslag van zaden - zaden - vacuümverpakking - zuurstof - genenbanken - koudeopslag - vochtigheid - seed storage - seeds - vacuum packaging - oxygen - gene banks - cold storage - humidity
  Zaden zijn het beste houdbaar als je ze koel en droog bewaart. Maar het kan nog veel beter: zuurstofloos. Dat toont onderzoek van Steven Groot (PRI) en collega’s aan.
  Effects of oxygen concentration on the growth of Nannochloropsis sp.
  Raso, S. - \ 2013
  Wageningen University. Promotor(en): Rene Wijffels, co-promotor(en): Marian Vermue. - S.l. : s.n. - ISBN 9789461737472 - 157
  algen - voer - aquacultuur - visvoeding - fotobioreactoren - eicosapentaeenzuur - zuurstof - algae - feeds - aquaculture - fish feeding - photobioreactors - eicosapentaenoic acid - oxygen

  ANannochloropsissp. is a promising microalgal resource for production of food, feed and bio-based commodities, as it can grow relatively fast and combines high lipid content with high content of poly-unsaturated fatty acids. High productivity with constant product quality can be achieved in fully controlled closed photobioreactors. In these closed photobioreactors, however, oxygen accumulation occurs and causes inhibition of the growth by photorespiration combined with photoinhibition.

  The inhibitory effects of photorespiration and photoinhibition can be partly dealt with via the carbon concentration mechanism of the cells and by activation of the water-water cycle. At constant high oxygen concentration and high light intensity, however, the growth of the cells ceases. To our surprise, the accumulating oxygen did not affect the growth rate of the algae if the oxygen was removed regularly. In large scale production in closed photobioreactors, it is thus crucial apply degassing to achieve high algal productivity.

  Oxygen accumulation in photobioreactors
  Fonseca e Sousa, C.A. da - \ 2013
  Wageningen University. Promotor(en): Rene Wijffels, co-promotor(en): Marian Vermue. - S.l. : s.n. - ISBN 9789461735546 - 121
  fotobioreactoren - zuurstof - algen - algenteelt - ontgassing - photobioreactors - oxygen - algae - algae culture - degassing

  Phototropic microalgae are regarded as a promising feedstock for sustainable biodiesel production, as microalgae can use natural sunlight as light source and are able to utilize CO2from flue gases and nutrients (P, N) from waste streams. To make large-scale outdoor microalgae production in closed photobioreactors economically feasible and sustainable, the costs for mixing and degassing should be reduced and the overall energy balance should become positive. This thesis focused on the effect of the accumulation of oxygen on the growth of the oleaginous microalga Neochloris oleoabundansat different light intensities. This study showed at what concentrations oxygen becomes toxic for the algae at the different light conditions encountered during outdoor cultivation and different strategies to overcome the inhibiting factor. The implementations of the main findings of this thesis wereevaluated using an economic model. The model was used to calculatethe energy and costs associated to microalgal biomass production in The Netherlands.The two methods adopted to overcome the negative effect of oxygen in microalgal cultures did result in a decrease in biomass production costs. Moreover, it showed that using the findings of this thesis, a positive energy balance for outdoor production of Neochloris oleoabundans in closed photobioreactors can be reached.

  DCS-bewaren... Klaar voor de start? : Minder schilvlekjes op Elstar : plan van aanpak Elstar, deel 2
  Geijn, F.G. van de; Montsma, M.P. - \ 2011
  De Fruitteelt 101 (2011)28. - ISSN 0016-2302 - p. 6 - 7.
  appels - opslag - voedselbewaring - zuurstof - technieken - kwaliteitscontroles - apples - storage - food preservation - oxygen - techniques - quality controls
  DCS-bewaring is uitgegroeid tot een toepasbaar laag zuurstofbewaarsysteem. Met dit systeem van Food & Biobased Research behoudt de bewaarder niet alleen kwaliteit in de lange bewaring, maar blijft de hardheid vooral in de uitstalperiode op peil. Specifiek voor Elstar is voordeel te behalen in de vorm van minder schilvlekjes.
  ULO-cellen en veiligheid : even kennis opfrissen
  Montsma, M.P. - \ 2010
  De Fruitteelt 100 (2010)36. - ISSN 0016-2302 - p. 6 - 7.
  fruitteelt - koelcellen - veiligheid op het werk - controle - fruitgewassen - fruitbewaarplaatsen - inspectie - monsters - zuurstof - fruit growing - cold stores - safety at work - control - fruit crops - fruit stores - inspection - samples - oxygen
  De voorbereidingen voor het bewaarseizoen 2010 zijn in volle gang. De ULO-cellen worden getest en indien nodig gasdicht gemaakt. Controle op veiligheid van de cellen is een standaardprocedure geworden tijdens de voorbereidingen op de oogst. Instructies en stappenplan voor monstername.
  On the origin of nitrous oxide and its oxygen
  Kool, D.M. - \ 2010
  Wageningen University. Promotor(en): Oene Oenema; Jan-Willem van Groenigen; N. Wrage. - [S.l.] : S.n. - ISBN 9789085856948 - 199
  distikstofmonoxide - bodem - denitrificatie - isotopenlabelling - zuurstof - ionenuitwisseling - methodologie - kringlopen - nitrous oxide - soil - denitrification - isotope labeling - oxygen - ion exchange - methodology - cycling
  Lachgas (N2O) is een broeikasgas dat bijdraagt aan de opwarming van de aarde en de afbraak van ozon in de stratosfeer. Om emissies van N2O terug te dringen zullen we moeten begrijpen hoe en waar het ontstaat. Er is echter veel onduidelijkheid over de verschillende manieren waarop N2O wordt gevormd, en hoe deze processen worden beïnvloed door de omgeving. Wereldwijd vormen bodems de grootste bron van lachgas naar de atmosfeer. Met mijn onderzoek probeer ik daarom een beter inzicht te krijgen in de productie van N2O in bodems. Mijn hoofddoel was om de bijdrage van ‘nitrifier denitrification’ als afzonderlijk proces te bestuderen. In dit proces wordt nitriet (NO2-) omgezet in N2O door ammonia oxiderende bacteriën (AOB), die normaliter juist NO2- vormen vanuit ammonia (NH3). Het reducerende proces tot N2O wordt normaal gesproken voornamelijk toegeschreven aan andere organismen, de denitrificeerders.
  Veilig monsteren in ULO-cellen
  Montsma, M.P. - \ 2009
  Wageningen : Agrotechnology and Food Sciences Group (Rapport / Agrotechnology and Food Sciences Group nr. 1071) - 17
  fruit - voedselgewassen - opslag - opslag met klimaatbeheersing - gecontroleerde omgeving - meting - arbeidsomstandigheden - veiligheid op het werk - zuurstof - fruit - food crops - storage - controlled atmosphere stores - controlled atmospheres - measurement - working conditions - safety at work - oxygen
  DSC : van onderzoeksitem tot bewaarmethode in de praktijk
  Montsma, M.P. - \ 2009
  De Fruitteelt 99 (2009)35. - ISSN 0016-2302 - p. 14 - 15.
  fruitteelt - fruitbewaarplaatsen - koelcellen - zuurstof - concentratie - gewaskwaliteit - fruit growing - fruit stores - cold stores - oxygen - concentration - crop quality
  Bewaren van appels met DCS (Dynamic Control System) is dé methode om de kwaliteit van vooral Elstar te waarborgen. DCS-appels zijn met vertrouwen in de markt gezet en kunnen dan ook gezien worden als het topsegment van fruit
  Biologisch grond ontsmetting : doorontwikkeling BGO noodzaak voor brede toepassing in land- en tuinbouw
  Runia, W.T. ; Molendijk, L.P.G. ; Paternotte, S.J. - \ 2009
  Nieuwe oogst / Magazine gewas 5 (2009)20. - ISSN 1871-093X - p. 13 - 13.
  grondsterilisatie - biologische behandeling - plantenresten - humus - zuurstof - fermentatie - biologische landbouw - biologische grondontsmetting - soil sterilization - biological treatment - plant residues - oxygen - fermentation - organic farming - biological soil sterilization
  Biologische grondontsmetting (BGO) is een niet-chemisch manier om grond te ontsmetten. Het principe berust op de vertering van grote hoeveelheden vers organisch materiaal onder zuurstofloze omstandigheden, ook wel fermentatie genoemd. Op dit moment gebeurt dat met gras dat in de zomer in de grond wordt verwerkt
  Sleutelfactoren en ecosysteemfunctioneren. III. Zuurstof als sleutelfactor in laagveensloten
  Loeb, R. ; Verdonschot, P.F.M. ; Hoorn, M.W. van den; Dekkers, T.B.M. ; Sinkeldam, J.A. ; Waasdorp, C.M. - \ 2009
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 1852) - 73
  sloten - veengebieden - milieufactoren - zuurstof - waterkwaliteit - zoetwaterecologie - gammarus pulex - asellus aquaticus - nederland - macrofauna - noordwest-overijssel - ditches - peatlands - environmental factors - oxygen - water quality - freshwater ecology - gammarus pulex - asellus aquaticus - netherlands - macrofauna - noordwest-overijssel
  Dit rapport beschrijft onderzoek naar mogelijke sleutelfactoren voor aquatisch ecologische kwaliteit in laagveensloten. Laagveensloten vertonen in de zomer zeer lage zuurstofconcentraties aan de bodem door het optreden van temperatuurstratificatie. Uit experimenten bleek dat lage zuurstofconcentraties aan de bodem ervoor kunnen zorgen dat dieren naar zuurstofrijkere waterlagen migreren waar ze beter kunnen overleven. Kortdurende zuurstofarme periodes kunnen ook onderin de waterkolom overbrugd worden. Als zuurstofconcentraties als gevolg van een slechte waterkwaliteit langdurig over de hele waterkolom laag zijn, verschuift de macrofaunagemeenschap naar een gemeenschap met meer poly- en alfa-mesosprobe soorten
  Oud probleem vraagt om een oude oplossing : organisch materiaal inwerken en grond luchtdicht afdekken : ontsmetten : biofumigatie
  Arkesteijn, Marleen ; Paternotte, S.J. ; Bloemhard, C.M.J. - \ 2009
  Onder Glas 6 (2009)4. - p. 78 - 79.
  biologische landbouw - organisch bodemmateriaal - luchtdichte opslag - zuurstof - verticillium - nematoda - biologische grondontsmetting - biofumigatie - glastuinbouw - glasgroenten - groenten - organic farming - soil organic matter - airtight storage - oxygen - verticillium - nematoda - biological soil sterilization - biofumigation - greenhouse horticulture - greenhouse vegetables - vegetables
  Twee biotelers hebben hun grond ontsmet door organisch materiaal in de vorm van gras onder te werken en vervolgens de bodem luchtdicht af te dekken met plastic gedurende zes weken. Wageningen UR Glastuinbouw volgt het proces. Uit de eerste analyseresultaten lijkt Verticillium niet of niet voldoende afgedood. Mogelijk is er wel een verzwakking, waardoor de ontsmetting toch effectief is. De aaltjes lijken op het ene bedrijf wel en op het andere bedrijf nauwelijks te worden gedood
  Verdoven van slachtvarkens met CO2 : een pilot-onderzoek naar het effect van het toevoegen van O2 aan een CO2 concentratie op dierenwelzijn = Stunning of slaughter pigs with CO2 : a pilot research to the effect of adding O2 to a CO2 concentration on animal welfare
  Mul, M.F. ; Gerritzen, M.A. ; Hindle, V.A. ; Reimert, H.G.M. - \ 2009
  Lelystad : Animal Sciences Group (Rapport / Animal Sciences Group 201) - 18
  varkenshouderij - slachtdieren - bedwelmen - kooldioxide - zuurstof - dierenwelzijn - pig farming - meat animals - stunning - carbon dioxide - oxygen - animal welfare
  The objective of this pilot study was to investigate whether addition of O2 to the CO2 gas mixture improves pig welfare during slaughter. In a pilot experiment 3 different CO2/O2 mixtures were compared with the standard CO2 concentration
  Sleutelfactoren en ecosysteemfunctioneren. II.Jaarfluctuaties in sleutelfactoren in laagveensloten
  Loeb, R. ; Verdonschot, P.F.M. - \ 2009
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 1827) - 59
  sloten - zoetwaterecologie - waterkwaliteit - eutrofiëring - zuurstof - veengebieden - nederland - herstel - macrofauna - noordwest-overijssel - ditches - freshwater ecology - water quality - eutrophication - oxygen - peatlands - netherlands - rehabilitation - macrofauna - noordwest-overijssel
  Sleutelfactoren en ecosysteemfunctioneren. Dit rapport beschrijft onderzoek dat gedaan is naar mogelijke sleutelfactoren voor aquatisch ecologische kwaliteit in laagveensloten. Het onderzoek is uitgevoerd in vier deelgebieden in de Wieden, die in een gradiënt van sterke beïnvloeding (eutrofiëring) naar een meer natuurlijke situatie lagen. Gedurende het jaar zijn vier meerdaagse zuurstofmetingen per sloot uitgevoerd. Hieruit bleek dat de zuurstofconcentraties vooral aan de bodem erg laag konden worden, ongeacht de mate van eutrofiëring. Oorzaak hiervan was temperatuurstratificatie, die in de meeste sloten gedurende het grootste deel van het jaar zeer frequent optrad. Vervolgonderzoek naar de precieze invloed van deze stratificatie op de macrofauna in de sloot wordt aanbevolen
  Massale sterfte onder Aziatische korfmosselen in de Maas
  Foekema, E.M. ; Hulst, O. ; Reeze, B. - \ 2008
  H2O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling 41 (2008)3. - ISSN 0166-8439 - p. 45 - 48.
  waterkwaliteit - mossels - doodsoorzaken - watertemperatuur - zuurstof - voedsel - meting - maas - waterstand - water quality - mussels - causes of death - water temperature - oxygen - food - measurement - river meuse - water level
  In de zomers van 2003 en 2006 kwam in de Maas massale sterfte voor van de Aziatische korfmossel Corbicula fluminea. Op basis van beschikbare gegevens van de waterkwaliteit in de Maas in 2006 lijkt de oorzaak te liggen in een combinatie van ongunstige factoren, zoals een hoge watertemperatuur in combinatie met lage zuurstofgehalten en/of een laag voedselaanbod, die het sterkst lokaal tot uiting komen tijdens een (zomer)periode met lage waterafvoer. Duidelijk werd dat de standaardgegevens van de vaste meetstations onvoldoende informatie leveren om de oorzaak van de lokale mosselsterfte met zekerheid vast te stellen. Hiervoor is het noodzakelijk om zo snel mogelijk na een melding van sterfte op locatie metingen te verrichten. Rijkswaterstaat Limburg heeft hiertoe inmiddels praktische en organisatorische maatregelen genomen
  Effect van DCS plus SmartFresh op kwaliteit Elstar
  Otma, E.C. - \ 2008
  De Fruitteelt 98 (2008)36. - ISSN 0016-2302 - p. 8 - 9.
  fruitteelt - appels - hardheid - smaakversterkers - gewaskwaliteit - koelcellen - fruitbewaarplaatsen - zuurstof - proeven op proefstations - fruit growing - apples - hardness - flavour enhancers - crop quality - cold stores - fruit stores - oxygen - station tests
  AFSG onderzocht in het seizoen 2007/'08 of DCS (Dynamic Control System) bij SmartFresh behandelde appels dezelfde reductie van schilvlekjes geeft als bij onbehandelde appels, ook andere zuurstofcondities werden getest evenals de hardheid van Elstar
  Huidmondjes: de poorten van de bladeren : voortdurend balanceren tussen assimilatie en vochtverlies
  Heuvelink, E. ; Kierkels, T. - \ 2008
  Onder Glas 5 (2008)1. - p. 20 - 21.
  kassen - teelt onder bescherming - planten - bladeren - beweging van huidmondjes - huidmondjes - zuurstof - water - klimaatfactoren - lichtsterkte - assimilatie - glastuinbouw - greenhouses - protected cultivation - plants - leaves - stomatal movement - stomata - oxygen - water - climatic factors - light intensity - assimilation - greenhouse horticulture
  Huidmondjes moeten zo ver mogelijk openstaan om CO2 binnen te laten en zoveel mogelijk dicht blijven om vochtverlies te beperken. De plat is voortdurend bezig tussen deze eisen te schipperen. Dag-nachtritme, lichtintensiteit en -kleur, CO2-concentratie en vochttoestand van de plant hebben allemaal hun invloed. Het is voor een teler daarom vrijwel niet mogelijk specifiek op de opening van de huidmondjes te sturen
  Stikstofmachine houdt lekke cellen op regime
  Geijn, F.G. van de - \ 2007
  De Fruitteelt 97 (2007)21. - ISSN 0016-2302 - p. 16 - 17.
  fruitteelt - fruitgewassen - opslag - houdbaarheid (kwaliteit) - koelcellen - koelsystemen - gasbewaring - zuurstof - fruit growing - fruit crops - storage - keeping quality - cold stores - cooling systems - controlled atmosphere storage - oxygen
  De belangrijkste machines in de ULO-techniek zijn de stikstofmachine en de actievekoolscrubber. De eerste wordt ingezet voor het behoud van het zuurstofregime, de andere voor de beheersing van het CO2-percentage. In veel gevallen is het voor de gebruiker erg lastig om de capaciteit te beoordelen
  Belang van zuurstofrijk druppelwater ter discussie (interview met o.a. Wim Voogt)
  Boonekamp, G. ; Voogt, W. - \ 2007
  Vakblad voor de Bloemisterij 62 (2007)49. - ISSN 0042-2223 - p. 38 - `39.
  wortels - substraten - irrigatiewater - druppelbevloeiing - irrigatiesystemen - zuurstof - roots - substrates - irrigation water - trickle irrigation - irrigation systems - oxygen
  Wortels krijgen genoeg zuurstof als ze in goed, luchtig substraat staan en de juiste watergeefstrategie wordt gehanteerd. Dat is de meest gangbare mening. Onderzoekers twisten over het nut van zuurstofrijk water toevoegen om het zuurstofgehalte in het substraat te verhogen.
  Belang van zuurstofrijk druppelwater ter discussie (interview met o.a. Chris Blok en Wim Voogdt)
  Boonekamp, G. ; Blok, C. ; Voogt, W. - \ 2007
  Groenten en Fruit. Algemeen 2007 (2007)47. - ISSN 0925-9694 - p. 16 - 17.
  wortels - zuurstof - ademhaling - druppels - water - bevochtigen - substraten - meetinstrumenten - roots - oxygen - respiration - droplets - water - wetting - substrates - indicating instruments
  Fytagoras, een uit TNO afkomstig onderzoeksbedrijf, ontwikkelde een meetmethode waarmee 'online' zuurstof in het wortelmilieu is te meten. Hoewel de resultaten indrukwekkend zijn, bestaat er nog enige discussie over de interpretatie van de gevonden waarden
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.