Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Current refinement(s):

Records 1 - 20 / 268

 • help
 • print

  Print search results

 • export
  A maximum of 250 titles can be exported. Please, refine your queryYou can also select and export up to 30 titles via your marked list.
 • alert
  We will mail you new results for this query: keywords==zware kleigronden
Check title to add to marked list
Ontwikkelen beweidingsystemen bij hoge veebezetting op kleine huiskavel : beweidingsonderzoek op klei- en veengrond in 2015
Galama, P.J. ; Holshof, G. ; Reenen, K. van - \ 2017
Wageningen : Wageningen Livestock Research (Wageningen Livestock Research rapport 1016) - 51
melkvee - beweidingssystemen - zware kleigronden - veengronden - bezettingsdichtheid - melkveehouderij - nederland - dairy cattle - grazing systems - clay soils - peat soils - stocking density - dairy farming - netherlands
Effecten bodem- en structuurverbeteraars : Onderzoek op klei- en zandgrond 2010-2015 eindrapportage
Balen, D.J.M. van; Topper, C.G. ; Geel, W.C.A. van; Berg, W. van den; Haas, M.J.G. de; Bussink, Wim ; Schoutsen, M.A. - \ 2016
Lelystad : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, onderdeel van Wageningen UR, Business Unit Akkerbouw, Groene Ruimte en Vollegrondsgroenten - 121
bodemkwaliteit - bodemstructuur - fysische bodemeigenschappen - chemische bodemeigenschappen - bodembiologie - bodemvruchtbaarheid - bodemvruchtbaarheidsbeheer - zware kleigronden - zandgronden - calciummeststoffen - biochar - soil quality - soil structure - soil physical properties - soil chemical properties - soil biology - soil fertility - soil fertility management - clay soils - sandy soils - calcium fertilizers - biochar
In de praktijk lopen telers vaak tegen problemen aan van een slechte bodemkwaliteit. Intensieve bouwplannen, steeds zwaardere mechanisatie, uitloging (Ca-uitspoeling), piekneerslagen en de schaalvergroting in de landbouw leiden tot vermindering van de fysische bodemvruchtbaarheid en de structuur van de bodem. Dit veroorzaakt:  toenemende problemen bij de bewerkbaarheid van de bodem;  minder efficiënt gebruik van meststoffen;  verhoogd risico van uit- en afspoeling van nutriënten;  wateroverlast;  verlaging van de opbrengst. Om de bodemstructuur te verbeteren, worden door industrie en handel zogeheten bodemverbeteraars en kalkmeststoffen aangeboden. Er is een grote variatie in type producten, de wijze waarop ze werken en de mate waarin ze een directe dan wel indirecte invloed op de bodemvruchtbaarheid kunnen hebben. Objectieve informatie over het effect van deze producten op de gewasopbrengsten en de fysische, chemische en biologische bodemvruchtbaarheid ontbreekt. Uit eerdere proeven is bekend dat effecten van bodem verbeterende maatregelen vaak pas na enkele jaren zichtbaar worden. Om het effect van verschillende bodemverbeteraars op opbrengst en bodemeigenschappen op de langere termijn te toetsen, zijn proefvelden aangelegd op drie kleilocaties (Kollumerwaard, Lelystad en Westmaas) en twee zandlocaties (Vredepeel, Valthermond). Op deze proefvelden zijn bouwplannen toegepast die gangbaar zijn voor de betreffende regio. Eventuele positieve effecten worden sterker met het verstrijken der jaren. Bovendien zijn deze het duidelijkst te onderscheiden wanneer op alle locaties hetzelfde gewas wordt geteeld. Daarom stonden er in het laatste jaar op alle proefvelden aardappels. In de proef zijn de ontwikkeling van de gewasopbrengst, de gewaskwaliteit en de bodemeigenschappen gevolgd over een periode van zes jaar (2010-2015).
Veel innovatiekracht in onze regio
Tramper, M. - \ 2015
Akker magazine 11 (2015)8. - ISSN 1875-9688 - p. 36 - 39.
toegepast onderzoek - proefbedrijven - proefboerderijen - rassenproeven - akkerbouw - zuid-holland - zware kleigronden - bedrijfsvoering - groenteteelt - innovaties - applied research - pilot farms - experimental farms - variety trials - arable farming - clay soils - management - vegetable growing - innovations
Praktijkonderzoekbedrijven zijn niet meer weg te denken uit de Nederlandse akkerbouw. Maar wat betekenen deze bedrijven voor de sector? Akker neemt een kijkje in de keuken van de proefboerderijen in Nederland. In dit nummer proefbedrijf Westmaas: een agrarisch onderzoekscentrum in een innovatieve regio. PPO Westmaas is onderdeel van Wageningen UR
Bodemstructuureffecten bij de teelt van consumptieaardappelen op kleigrond na mesttoediening in het voorjaar
Huijsmans, J.F.M. ; Vermeulen, G.D. ; Verwijs, B.R. - \ 2014
Wageningen : Wageningen UR - 56
akkerbouw - aardappelen - bodemstructuur - zware kleigronden - bemesting - toepassingsdatum - mest - minimale grondbewerking - opbrengst - kwaliteit - rijpadensysteem - ruggen - arable farming - potatoes - soil structure - clay soils - fertilizer application - application date - manures - minimum tillage - outturn - quality - controlled traffic farming - ridges
Om bodemstructuurschade in het voorjaar te vermijden zijn de principes van berijding met lage bodemdruk en vaste rijpaden in het verleden opgepakt. De toediening van dierlijke mest op kleigrond geeft een relatief hoge bodembelasting in het voorjaar. Mest is aangevoerd via een sleepstang of via een slag op een meegevoerde afrol-oprol haspelwagen. De grond is voorbewerkt met een lichtere zodenbemester.
Biodiversiteit van graslanden en moerassen in het zeekleilandschap : een inventarisatie van knelpunten, succesfactoren en kennislacunes
Jagers Op Akkerhuis, G.A.J.M. ; Delft, S.P.J. van; Huiskes, H.P.J. ; Sival, F.P. ; Corporaal, A. ; Ozinga, W.A. - \ 2014
Vakblad Natuur Bos Landschap 11 (2014)101. - ISSN 1572-7610 - p. 26 - 29.
vegetatietypen - bodem-plant relaties - bodemchemie - biodiversiteit - zware kleigronden - verzilting - zuidwest-nederland - groningen - friesland - vegetation types - soil plant relationships - soil chemistry - biodiversity - clay soils - salinization - south-west netherlands
In een OBN studie heeft Alterra onderzoek gedaan naar succesvolle maatregelen en kennisvragen van belang voor het behoud van biodiversiteit in binnendijkse graslanden en moerassen. De volgende primaire standplaatsen (PS) vielen binnen de onderzoeksvraag naar graslanden en moerassen op zeeklei: Brak verlandingsveen (PS025), Binnendijkse zilte kleigronden (PS041), Zoet en brak verlandingsveen (PS026), Eutrofe, matig basenrijke veengronden (PS019), Kalkrijke, of kalkarme vochtig tot natte zeekleigronden (PS042A, PS042C), en kalkrijke, of kalkarme afgesloten strandvlakten en kreekruggen (PS043A, PS043C)
Duurzaam bodembeheer maïs : projectresultaten uit 2013
Riemens, M.M. ; Huiting, H.F. ; Deru, J. ; Schooten, H.A. van; Verloop, J. ; Aarts, F. ; Weide, R.Y. van der - \ 2014
Lelystad : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Akkerbouw, Groene Ruimte en Vollegrondsgroenten - 76
maïs - bodembeheer - duurzaamheid (sustainability) - akkerbouw - grondbewerking - gereduceerde grondbewerking - bodemkwaliteit - zandgronden - zware kleigronden - duurzaam bodemgebruik - maize - soil management - sustainability - arable farming - tillage - reduced tillage - soil quality - sandy soils - clay soils - sustainable land use
Hoe kunnen veetelers met minder input meer resultaten halen bij snijmaïsteelt? Wageningen UR en het Louis Bolk Instituut onderzoeken van 2012 tot 2014 in opdracht van het ministerie van EZ duurzame en praktisch haalbare verbeteringen en vernieuwingen. Teeltsystemen die zorgen voor een gezonde bodem worden daarbij gezien als sleutel tot duurzame teelt. Op drie locaties worden diverse teeltsystemen vergeleken in meerjarige proeven uitgevoerd op zand- en kleigrond. Daarbij wordt onder andere gekeken naar opbrengst, onkruiddruk, bodemstructuur, aanwezigheid van regenwormen, indringingsweerstand, waterinfiltratie, stikstofdynamiek en economische aspecten. De resultaten uit het tweede projectjaar (2013) worden in deze rapportage beschreven. Onderstaande paragrafen geven eerst per proeflocatie een korte samenvatting van de bevindingen en de afsluitende paragraaf geeft tot slot de overkoepelende eindconclusies van 2013 en aanbevelingen voor 2014.
Invloed bedrijfsvoering akkerbouwers op financieel resultaat en stikstofhuishouding
Prins, H. ; Daatselaar, C.H.G. - \ 2013
Wageningen : LEI, onderdeel van Wageningen UR (LEI report 2013-065) - ISBN 9789086156603 - 78
akkerbouw - bedrijfsresultaten in de landbouw - stikstofkringloop - waterkwaliteit - monitoring - bodemtypen - zandgronden - zware kleigronden - arable farming - farm results - nitrogen cycle - water quality - soil types - sandy soils - clay soils
Onder de vlag van het Landelijk Meetnet effecten Mestbeleid (LMM) heeft het LEI de invloed onderzocht van de bedrijfsstructuur en de bedrijfsvoering van akkerbouwbedrijven op het stikstofoverschot, de waterkwaliteit en de financiële bedrijfsresultaten. Met behulp van regressieanalyse met paneldata is nagegaan hoe groot de invloed is van de bedrijfsstructuur en die van de bedrijfsvoering. Het onderzoek betrof de periode 1991-2009, waarbij onderscheid is gemaakt tussen de grondsoorten zand, klei en löss.
"Effecten bodem- en structuurverbeteraars, Onderzoek op klei-, zand- en dalgrond 2012, Resultaten na drie jaar onderzoek
Paauw, J.G.M. ; Balen, D.J.M. van; Haan, J.J. de - \ 2013
Lelystad : PPO AGV (PPO publikatie ) - 108
bodemtypen - bodemverbeteraars - veldproeven - zandgronden - zware kleigronden - effecten - bemesting - uitspoelen - gewassen - de peel - veenkolonien - oostelijk flevoland - friesland - zuidhollandse eilanden - soil types - soil conditioners - field tests - sandy soils - clay soils - effects - fertilizer application - leaching - crops
Om het effect van bodemverbeteraars op opbrengst en bodemeigenschappen op de langere termijn te toetsen, zijn proeven aangelegd op drie kleilocaties (Westmaas, Kollumerwaard en Lelystad), één dalgrond (Valthermond) en één zandlocatie (Vredepeel). In deze proeven worden de ontwikkeling van de gewasopbrengst, de gewaskwaliteit en de bodemeigenschappen gevolgd over een periode van zes jaar, bij toepassing van de bodemverbeteraars. Deze wordt vergeleken met 3 referenties: alleen kunstmest, drijfmest met kunstmest en groencompost met kunstmest.
Graslanden en moerassen in het zeekleilandschap : een inventarisatie van knelpunten, succesfactoren en kennislacunes
Jagers Op Akkerhuis, G.A.J.M. ; Delft, S.P.J. van; Huiskes, H.P.J. ; Sival, F.P. ; Corporaal, A. ; Ozinga, W.A. - \ 2013
Driebergen : Bosschap - 152
vegetatietypen - bodem-plant relaties - bodemchemie - biodiversiteit - zware kleigronden - verzilting - zuidwest-nederland - groningen - friesland - vegetation types - soil plant relationships - soil chemistry - biodiversity - clay soils - salinization - south-west netherlands
In de binnendijkse zeekleigebieden heeft de mens de strijd met de natuur gewonnen. Hoge dijken beschermen vruchtbare landbouwgebieden tegen de zee. De natuur in de polders verandert, omdat met het zeewater ook het zout en de dynamiek is verdwenen. Binnen de dijken, gaat de landbouw samen met kunstmatige ontwatering, peilbeheersing en bodemdaling. Dit leidt tot problemen bij de realisering van natuurdoelen. In een OBN studie heeft Alterra onderzoek gedaan naar succesvolle maatregelen en kennisvragen van belang voor het behoud van biodiversiteit in binnendijkse graslanden en moerassen. De volgende primaire standplaatsen (PS) vielen binnen de onderzoeksvraag naar graslanden en moerassen op zeeklei: Brak verlandingsveen (PS025), Binnendijkse zilte kleigronden (PS041), Zoet en brak verlandingsveen (PS026), Eutrofe, matig basenrijke veengronden (PS019), Kalkrijke, of kalkarme vochtig tot natte zeekleigronden (PS042A, PS042C), en kalkrijke, of kalkarme afgesloten strandvlakten en kreekruggen (PS043A, PS043C)
Nitrate concentrations in drainage water in marine clay areas : exploratory research of the causes of increased nitrate concentrations
Boekel, E.M.P.M. van; Roelsma, J. ; Massop, H.T.L. ; Hendriks, R.F.A. ; Goedhart, P.W. ; Jansen, P.C. - \ 2013
Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 2421) - 98
zware kleigronden - drainagewater - stikstof - emissie - mestbeleid - grondwaterverontreiniging - clay soils - drainage water - nitrogen - emission - manure policy - groundwater pollution
The nitrate concentrations measured in drainage water and groundwater at LMM farms (farms participating in the National Manure Policy Effects Measurement Network (LLM)) in marine clay areas have decreased with 50% since the mid-nineties. The nitrate concentrations in marine clay areas are on average below 50 mg/L EU target value. A geographical analysis of the monitoring results shows, however, that the nitrate concentrations in 22% of the measurements, mainly taken in the south-western and central marine clay areas, exceed the EU target. The Ministry of Economic Affairs (EZ) commissioned a study to investigate the possible causes of the differences in nitrate concentrations between clay regions. This study shows that the differences in nitrate concentrations are largely due to the specific form of land use combined with the volume of seepage water occurring at LMM farms. This accounts for 43% to 62% of the variation in nitrate concentrations in samples taken from drain pipes at LMM farms from 2006 to 2008. Statistical analysis shows that the average nitrogen surplus of the soil balance of the LMM farms in marine clay areas does not explain the differences in measured (average) nitrate concentrations between these farms. However, the number of farms on clay soils of the LMM-dataset is limited (83 farms in total).
Rijenbemesting: kansen, nieuwe producten en technieken : tussenrapportage 2012
Smit, A.L. ; Geel, W.C.A. van; Malda, J.T. ; Pronk, A. - \ 2013
Wageningen : Stichting Dienst Landbouwkundig Onderzoek (DLO), Onderzoeksinstituut Plant Research International - 85
bemesting - rijenbemesting - veldproeven - consumptieaardappelen - aardappelen - zaai-uien - uien - akkerbouw - zware kleigronden - zandgronden - fertilizer application - band placement - field tests - table potatoes - potatoes - spring-sown onions - onions - arable farming - clay soils - sandy soils
In opdracht van het MMM voeren PRI, PPO en Altic in 2012 t/m 2014 nieuw onderzoek uit naar rijenbemesting. Nagegaan wordt in welke mate rijenbemesting de efficiëntie van de toegediende meststof verhoogd. Ook wordt nagegaan op welke bodems rijenbemesting met name voordelen biedt. In 2012 zijn veldproeven uitgevoerd in consumptieaardappel op centrale zeeklei (Lelystad) en zuidoostelijk zand (Vredepeel) en in zaaiui op zuidwestelijke zeeklei (Westmaas).
Nitraatconcentraties in het drainwater in zeekleigebieden : oriënterend onderzoek naar de oorzaken van de verhoogde nitraatconcentraties
Boekel, E.M.P.M. ; Roelsma, J. ; Massop, H.T.L. ; Hendriks, R.F.A. ; Goedhart, P.W. ; Jansen, P.C. - \ 2013
Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 2360) - 100
zware kleigronden - drainagewater - grondwater - waterkwaliteit - stikstof - nitraten - clay soils - drainage water - groundwater - water quality - nitrogen - nitrates
De gemeten nitraatconcentraties in drain- en grondwater op de LMM-bedrijven in kleigebieden zijn sinds medio jaren 90 gehalveerd. Gemiddeld liggen de nitraatconcentraties in de kleigebieden onder de nitraatnorm van 50mg/L. Uit de geografische verdeling van de monitoringsresultaten blijkt echter dat 22% van de metingen een overschrijding laten zien en dat deze voornamelijk in het Zuidwestelijk en Centraal zeekleigebied liggen. In opdracht van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) is onderzocht wat de mogelijke oorzaken hiervan zijn. Uit deze studie blijkt dat de verschillen in nitraatconcentraties voor een belangrijk deel verklaard worden door het landgebruik in combinatie met de hoeveelheid kwelwater op de LMM-bedrijven. Hiermee kan voor de meetjaren 2006-2008 tussen de 43% en 62% van de variatie in waargenomen nitraatconcentraties uit de drainbuizen worden verklaard. Uit de statistische analyse blijkt dat het stikstofbodemoverschot van de LMM-bedrijven in het zeekleigebied niet de gemeten gemiddelde nitraatconcentratie bij deze bedrijven verklaart.
Leaching of plant protection products to field ditches in the Netherlands : development of a drainpipe scenario for arable land
Tiktak, A. ; Boesten, J.J.T.I. ; Hendriks, R.F.A. ; Linden, A.M.A. van der - \ 2012
Bilthoven : National Institute for Public Health and the Environment (RIVM report 607407003/2012) - 106
bouwland - bodemchemie - drainage - uitspoelen - pesticiden - zware kleigronden - preferente stroming - modellen - waterverontreiniging - arable land - soil chemistry - leaching - pesticides - clay soils - preferential flow - models - water pollution
In the current Dutch authorisation procedure for calculating exposure of surface water organisms to plant protection products, deposition of drift is considered to be the only source. Drainage from agriclutural fields is being ignored. Because drainage may be an important source for exposure of water organisms, RIVM, Wageningen UR and the Board for the authorisation of plant protection products and biocides derived a new procedure in which drainage is included
Verspreiden van bagger op het land in klei- en veengebieden
Harmsen, J. ; Rietra, R.P.J.J. ; Groenenberg, J.E. ; Lahr, J. ; Toorn, A. van den; Zweers, H. - \ 2012
Amersfoort : Stowa (Rapport / STOWA 2012-22) - ISBN 9789057735622 - 150
baggeren - sloten - veengronden - zware kleigronden - landbouwgrond - bodemkwaliteit - bodemverontreiniging - inventarisaties - dredging - ditches - peat soils - clay soils - agricultural land - soil quality - soil pollution - inventories
De meeste baggerspecie, inclusief licht verontreinigde baggerspecie die vrijkomt bij onderhoud van watergangen, wordt verspreid op landbouwpercelen. Het in dit rapport beschreven onderzoek is opgezet om op praktijkschaal na te gaan of op dit moment de praktijk van het verspreiden van licht verontreinigde bagger meetbare effecten heeft veroorzaakt en aan te geven wat er in de toekomst kan worden verwacht bij voortzetting van de huidige praktijk. De belangrijkste conclusie van het onderzoek is dat in de onderzochte klei- en veengebieden de praktijk van verspreiden van baggerspecie niet heeft geleid tot een sterke achteruitgang van de bodem. Achteruitgang is echter wel mogelijk als de praktijk van verspreiden meer opschuift in de richting van de kwaliteit die maximaal is toegestaan. Op basis van het onderzoek worden diverse aanbevelingen voor het beleid gemaakt.
Verspreiden van bagger op het land in klei- en veengebieden
Harmsen, J. ; Rietra, R.P.J.J. ; Groenenberg, J.E. ; Lahr, J. ; Toorn, A. van den; Zweers, A.J. - \ 2012
Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 2282) - 150
baggeren - sloten - veengronden - zware kleigronden - landbouwgrond - bodemkwaliteit - bodemverontreiniging - inventarisaties - dredging - ditches - peat soils - clay soils - agricultural land - soil quality - soil pollution - inventories
De meeste baggerspecie, inclusief licht verontreinigde baggerspecie die vrijkomt bij onderhoud van watergangen, wordt verspreid op landbouwpercelen. Het in dit rapport beschreven onderzoek is opgezet om op praktijkschaal na te gaan of op dit moment de praktijk van het verspreiden van licht verontreinigde bagger meetbare effecten heeft veroorzaakt en aan te geven wat er in de toekomst kan worden verwacht bij voortzetting van de huidige praktijk. De belangrijkste conclusie van het onderzoek is dat in de onderzochte klei- en veengebieden de praktijk van verspreiden van baggerspecie niet heeft geleid tot een sterke achteruitgang van de bodem. Achteruitgang is echter wel mogelijk als de praktijk van verspreiden meer opschuift in de richting van de kwaliteit die maximaal is toegestaan. Op basis van het onderzoek worden diverse aanbevelingen voor het beleid gemaakt.
Oppervlakkige afspoeling op landbouwgronden : incidentele nutriëntenverliezen en speciatie op zware kleigrond
Koopmans, G.F. ; Toorn, A. van den; Regelink, I.C. ; Salm, C. van der - \ 2012
Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 2269) - 36
oppervlakkige afvoer - fosfaten - zware kleigronden - landbouwgronden - fosfolipiden - stikstof - stikstofverliezen - graslanden - gelderland - runoff - phosphates - clay soils - agricultural soils - phospholipids - nitrogen - nitrogen losses - grasslands
Dit rapport geeft een overzicht van de omvang van de stikstof- en fosfaatverliezen en de hydrologische transportroutes van deze nutriënten uit grasland naar het oppervlaktewater en de speciatie van fosfaat in het afvoerwater. Het onderzoeksproject werd uitgevoerd op een zware klei, gesitueerd op een deel van een melkveehouderij bij Waardenburg in de Tielerwaard in het Gelderse rivierengebied. In 2008/2009 en 2010/2011 werd het grootste deel van het neerslagoverschot van de meetlocatie naar de sloot afgevoerd via greppels (77%). Een deel van de afvoer van water naar de sloot vond plaats via de drains. Een groot deel van de totale stikstof- en fosfaatverliezen traden op in particulaire vorm. Aanwending van de vaste fractie van de drijfmest na mestscheiding en van drijfmest leidde tot een sterke toename van de ortho-fosfaatconcentratie in het afvoerwater van de drains en greppels. Daarnaast werd na aanwending van drijfmest nog een onbekend fosfaatdeeltje (10-50 nm) waargenomen, waarschijnlijk fosfolipiden. De aanwezigheid van deze organische fosfaatverbinding in het drain- en greppelwater binnen enkele dagen na het aanwenden van drijfmest laat de sterke koppeling zien tussen landbouwkundig handelen op deze meetlocatie en de fosfaatverliezen die optreden van deze locatie naar het oppervlaktewater. De aanwezigheid van fosfolipiden in het effluent van de drains enkele dagen na aanwending van drijfmest vormen een sterke aanwijzing voor het bestaan van snelle verticale transportroutes door de bodemmatrix in de richting van de drains.
Niet meer met de tank het land op : publiek-private samenwerking
Huijsmans, J.F.M. - \ 2012
Kennis Online 9 (2012)mei. - p. 2 - 2.
bemesting - aardappelen - zware kleigronden - bodemstructuur - lente - landbouwtechniek - akkerbouw - fertilizer application - potatoes - clay soils - soil structure - spring - agricultural engineering - arable farming
Aardappelen vragen een goede bodemstructuur. Maar bij het uitrijden van dierlijke mest in het voorjaar loert op kleigrond altijd het gevaar van bodemverdichting. In samenwerking met machinefabrikanten, loonwerkers en telers kijken onderzoekers naar hoe je toch goed bouwland voor aardappels op kunt.
Mesttoediening in het voorjaar in wintertarwe : effecten op grond en gewas
Huijsmans, J.F.M. ; Vermeulen, G.D. ; Dekker, P.H.M. ; Verwijs, B.R. - \ 2012
Wageningen : Plant Research International (Rapport / Plant Research International 443) - 58
bemesting - toedieningswijzen - lente - wintertarwe - tarwe - zware kleigronden - veldproeven - oogstschade - bodemstructuur - akkerbouw - fertilizer application - application methods - spring - winter wheat - wheat - clay soils - field tests - crop damage - soil structure - arable farming
Voorjaarstoediening wordt gezien als een mogelijkheid voor betere benutting van de stikstof uit mest. Op kleibouwland was nog slechts beperkt geëxperimenteerd met methoden voor mesttoediening in het voorjaar. Behoefte was er aan goede methoden voor voorjaarsmesttoediening in wintertarwe, waarbij gewas- en bodemschade zoveel mogelijk voorkomen worden en voldaan wordt aan eisen om de ammoniakemissie te beperken. Voor de ondersteuning van het beleid en voor implementatie van emissiearme voorjaarstoediening op kleibouwland in de praktijk was inzicht nodig in de praktische mogelijkheden van emissiearme mesttoediening in wintertarwe op kleibouwland. Hiertoe werden veldproeven uitgevoerd die specifiek tot doel hadden om de effecten van toepassing van verschillende huidige toedieningstechnieken in wintertarwe op bodem en gewas na te gaan.
Puridrain veldpilot nitraatverwijdering Noordhoek
PPO Akkerbouw, Groene Ruimte en Vollegrondsgroente, - \ 2011
akkerbouw - waterzuivering - nitraten - drainagesystemen - proefprojecten - kaderrichtlijn water - zware kleigronden - noord-brabant - arable farming - water treatment - nitrates - drainage systems - pilot projects - water framework directive - clay soils
In het project Puridrain ontwikkelen de onderzoeksinstituten Deltares, TNO en PPO samen met lokale belanghebbenden zuiveringstechnologie voor het drainagesysteem. Dit kan een oplossing bieden voor de nadelige effecten van nitraat en fosfaat uit landbouwgebieden op het oppervlaktewater. Verschillende zuiveringsmethoden worden op drie bedrijven getest. Dit informatieblad beschrijft de proeven met nitraatverwijdering in Noordhoek.
Berging in kleischeuren in de Flevopolders
Akker, J.J.H. van den; Hoogland, T. ; Hakvoort, H.A.M. - \ 2011
Stromingen : vakblad voor hydrologen 17 (2011)3. - ISSN 1382-6069 - p. 15 - 31.
bodemvorming - bodemfysica - bodemwater - zware kleigronden - wateropslag - modellen - flevoland - soil formation - soil physics - soil water - clay soils - water storage - models
Eind 2010 hebben Alterra en HKVlijn in water in opdracht van Waterschap Zuiderzeeland een methode ontwikkeld om de berging in permanente kleischeuren te berekenen en ruimtelijk in kaart te brengen, om het vervolgens te implementeren in de SOBEK-modellen van het waterschap. In dit artikel zijn de belangrijkste resultaten van het bodemkundige deel van het onderzoek samengevat
Check title to add to marked list
<< previous | next >>

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.