Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Records 1 - 20 / 280

 • help
 • print

  Print search results

 • export
  A maximum of 250 titles can be exported. Please, refine your queryYou can also select and export up to 30 titles via your marked list.
 • alert
  We will mail you new results for this query: q=Alphen
Check title to add to marked list
Standardisation requirements for RI Consumer Data Platform - An overview of standards in relation to the RI Consumer Data Platform : deliverable D11.3
Koroušić Seljak, B. ; Zimmermann, K.L. ; Veer, P. van 't; Alphen, Fred van - \ 2018
EU - 32 p.
Roadmap RI Consumer Data Platform : deliverable D11.4
Koroušić Seljak, B. ; Korošec, P. ; Eftimov, T. ; Carr, Indira ; Cueva, Javier de la; Finglas, Paul ; Roe, Mark ; Zimmermann, K.L. ; Veer, P. van 't; Alphen, Fred van - \ 2018
EU - 37 p.
Negative hydrostatic pressure is an unnoticed but significant source of contamination in tissue culture
Askari, N. ; Klerk, G.J. de - \ 2018
In: Proceedings of the 2017 Annual Meeting of the International Plant Propagators' Society. - International Society for Horticultural Science (Acta Horticulturae ) - ISBN 9789462612099 - p. 85 - 87.
Plants are characterized by a negative hydrostatic pressure, brought about by transpiration and by capillary activity of xylem vessels (Taiz and Zeiger, 2010). Because of this, a stem that is being cut sucks up what is nearby. Often this is air but it may also be liquid. The diameter of the xylem vessels is 50-100 μm, so when the liquid contains bacteria (that are typically 0.5-5.0 μm), they will enter deeply into the tissue (Askari et al., 2014; De Klerk et al., 2014). To our knowledge, this alleged source of contamination has never been examined.
Advice of the Scientific Advisory Committee on Seal Rehabilitation in the Netherlands
Zande, A.N. van der; Alphen, J.J.M. van; Goodman, S.J. ; Meijboom, F.L.B. ; Stegeman, A.J. ; Thompson, D. ; Kuindersma, W. ; Latour, J.B. - \ 2018
Wageningen : Wageningen Environmental Research - 90 p.
animal welfare - wild animals - seals - animal health - animal housing
Adaptive delta management: a comparison between the Netherlands and Bangladesh Delta Program
Zevenbergen, Chris ; Khan, Shah Alam ; Alphen, Jos van; Terwisscha van Scheltinga, Catharien ; Veerbeek, William - \ 2018
International Journal of River Basin Management 16 (2018)3. - ISSN 1571-5124 - p. 1 - 7.
Adaptive Delta Management - flood risk management - multi-level governance
In the Netherlands, the central government, water authorities, provinces and municipalities are working together on a new Delta Program on Flood Risk Management and Fresh Water Supply (DP). Its primary goal is to protect the Netherlands against floods and ensure the availability of fresh water, now and for future generations. The DP has developed a new, adaptive management concept: the Adaptive Delta Management (ADM) approach. ADM is defined as ‘a smart and intelligent way of taking account of uncertainties and dependencies in decision-making on Delta Management with a view to reducing the risk of overspending or underinvestment’. Important features of DP are: (i) involving multiple stakeholders in a joint decision-making process to enhance ownership, legitimacy and feasibility; (ii) taking a risk-based perspective; (iii) adopting a flexible approach in possible strategies by valuing flexibility with regard to the timing of implementation and (iv) interlinking various investment agendas and looking for opportunities for mainstreaming with planned investments. Along similar lines, a Bangladesh Delta Plan 2100 (BDP 2100) is being devised to achieve long-term sustainable socio-economic development and provide safety in the face of disasters through adaptive water governance in Bangladesh. It embodies a holistic, integrated vision, adaptive strategies and a long-term investment agenda for the Bangladesh Delta. The Plan is scheduled to be finalized in 2017. ADM is not an approach that can be transferred easily from one country to another as it demands a fundamental change in institutional capacity at multiple levels including new knowledge and skills, relationships and policy frameworks, and, hence, depends on the local socio-economic characteristics, culture and governance. This paper explores the challenges and opportunities for successful formulation and implementation of BDP 2100.
Mysterie van de maisplant uit Alphen ontrafeld
Angenent, Gerco - \ 2016
Mestgedrag voor- en na spenen in Vair varkenshuis
Reimert, I. ; Bartels, A.C. ; Alphen, M. van; Koenen, M. ; Nooijen, M. - \ 2015
Adaptation Physiology Group, Wageningen University - 19 p.
mestgedrag - varkenshuis - varkenstoilet
(Kosten) effectiviteit van zorglandbouw bij mensen met een verstandelijke beperking
Oorsouw, W.M.W.J. van; Alphen, L. van; Bevelander, S.E. ; Hassink, J. ; Elings, M. ; Embregts, P.J.C.M. - \ 2015
Tilburg : Tilburg University - 88
zorgboerderijen - gehandicapten - geestelijk gehandicapten - toegepast onderzoek - social care farms - people with disabilities - people with mental disabilities - applied research
Aangenomen wordt dat zorgboerderijen een zinvolle vorm van dagbesteding kunnen bieden aan mensen met een lichte verstandelijke beperking. Gezien de ruime vertegenwoordiging van mensen met een lichte verstandelijke beperking binnen zorgboerderijen, is het opvallend dat er relatief weinig onderzoek is gedaan naar de effecten en de betekenis van het werken op de boerderij voor deze doelgroep. Dit onderzoek verschaft verder inzicht in de betekenis die zorgboerderijen hebben in het leven van mensen met een lichte verstandelijke beperking / zwakbegaafdheid. Het betreft 60 mensen, die minstens twee dagen per week werkzaam op de boerderij, en die ouder zijn dan 18 jaar.
Rapportage "Effect EM Velden op bomen"
Lammeren, A.A.M. van - \ 2013
Wageningen : Laboratorium voor Celbiologie, Wageningen University and Research Centre (WUR) - 84
bomen - nadelige gevolgen - afwijkingen, planten - elektromagnetische straling - stedelijke gebieden - landbouwkundig onderzoek - trees - adverse effects - plant disorders - electromagnetic radiation - urban areas - agricultural research
Bomen in stedelijke omgeving vertonen de laatste jaren een toenemend aantal aantastingen zoals scheuren, knobbels, verkleuringen en diverse vormen van afsterving van weefsel. In een poging de oorzaak te achterhalen van deze aantastingen, is nagegaan of biotische factoren een rol spelen. Dat is tot nu toe ondanks veel onderzoek niet aangetoond. Onbekende boomaantastingen Gemeente Alphen aan den Rijn heeft zich vanaf 2007 ingezet de oorzaak en effecten van onbekende boomaantastingen onder de aandacht te brengen van gemeenten, de groenbranche en de overheid. Zij gaf in de periode 2007 – 2010 Wageningen Universiteit en Research Centre (WUR) en de Plantenziektekundige Dienst opdrachten onderzoek te doen naar het verschijnsel. Nadat geen oorzaak kon worden gevonden gaf zij in 2010 opdracht aan WUR onderzoek te doen naar de effecten van hoogfrequente elektromagnetische velden. Ook ontstond er vanuit de groenbranche behoefte te weten waardoor de schade veroorzaakt wordt. Omdat in de stedelijke omgeving in toenemende mate sprake is van elektromagnetische (EM-) velden en in stedelijke omgeving boomaantastingen met toenemende frequentie voorkomen, zou het kunnen zijn dat de aantastingen veroorzaakt worden door de EM-velden. Er is op dit moment geen sterk wetenschappelijk bewijs van grootschalige experimenten voor een effect van EM-straling, zoals gebruikt voor telecommunicatie, op levende organismen. Het onderzoeksresultaat uit 2010 gaf evenwel aanleiding meer onderzoek te doen naar de effecten van hoogfrequente elektromagnetische velden op bomen. Er is daarom bij het Productschap Tuinbouw (PT) een projectaanvraag ingediend met als doel in een periode van 2 jaar te achterhalen of en zo ja, in welke mate EM-velden effect hebben op essen. Deze rapportage omvat een omschrijving van de experimentele opzet en de resultaten van de periode 2010-2012. Dit project is in 2010 gefinancierd door de opdrachtgever Gemeente Alphen aan den Rijn en in de periode 2011-2012 deels gefinancierd door de Gemeente Alphen aan den Rijn en deels door het Productschap Tuinbouw. Vraagstelling Hebben EM-velden een effect op bomen en hebben EM-velden effect op het functioneren van bomen op een wijze dat het vastgesteld kan worden aan facetten als bladontwikkeling, bladvorm, bladhoeveelheid, bladkwaliteit en de groei van stam en takken in lengte en dikte?
Hooikoortsplant ambrosia moet worden vernietigd
Vliet, Arnold van - \ 2013
Hooikoortsplant ambrosia moet worden vernietigd
Vliet, Arnold van - \ 2013
Teek ontwaakt in de zon
Vliet, Arnold van - \ 2013
Metadataverwerking in internationaal perspectief. Van Regels voor de Titelbeschrijving naar Resource Description and Access (RDA)
Webbink, J.F. - \ 2013
In: Handbooek Informatiewetenschap / van Trier, G.M., de Jong, A.S.M., Koren, A.M.T.L., Sieverts, E.G., Alphen aan den Rijn : Vakmedianet BV - ISBN 9789065026347 - p. 101 - 125.
Veel minder muggen dan vorig jaar
Vliet, Arnold van - \ 2012
Help, muggen!
Verdonschot, Piet - \ 2011
Help, de muggen komen eraan
Verdonschot, Piet - \ 2011
Transitie naar duurzame regionale voedselsystemen, een analyse van de samenwerking tussen drie gemeenten en haar regionale partners
Fontein, R.J. ; Stuiver, M. ; Schrijver, R.A.M. - \ 2011
Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 2257) - 86
voedselproductie - voedselvoorziening - streekgebonden producten - regionale voedselketens - landbouw - duurzaamheid (sustainability) - nederland - food production - food supply - regional specialty products - regional food chains - agriculture - sustainability - netherlands
Duurzaam voedsel leeft en staat volop in de belangstelling. Het ministerie van EL&I ziet een belangrijke rol weggelegd voor gemeenten om duurzame regionale voedselsystemen te ontwikkelen samen met bedrijven, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties. Steeds meer gemeenten experimenteren met een aanpak. Daarbij rijzen er vragen over wat de juiste strategie is om duurzame regionale voedselsystemen te ontwikkelen en hoe de samenwerking tussen de verschillende betrokken partijen eruit moet komen te zien. Deze studie gaat in op deze uitdaging. Ze beschrijft de ontwikkeling naar duurzame regionale voedselsystemen aan de hand van vier niveaus van ontwikkeling: strategisch, tactisch, operationeel en reflexief. Het rapport analyseert aan de hand van deze niveaus hoe duurzame regionale voedselsystemen zich in de FoodValley regio, Rotterdam en Alphen-Chaam ontwikkelen.
De eikenrups profiteert van droge voorjaar
Vliet, A.J.H. van - \ 2011
Alphen cc (2011).
Droogte goed maar ook gevaarlijk voor insecten
Vliet, Arnold van - \ 2011
Rapid Establishment of a Regular Distribution of Adult Tropical Drosophila Parasitoids in a Multi-Patch Environment by Patch Defence Behaviour.
Jong, P.W. de; Hemerik, L. ; Gort, G. ; Alphen, J.J.M. van - \ 2011
PLoS ONE 6 (2011)7. - ISSN 1932-6203 - 7 p.
interspecific host discrimination - asobara-tabida nees - time allocation - adaptive superparasitism - solitary parasitoids - insect parasitoids - wasps - interference - strategies - efficiency
Females of the larval parasitoid of Drosophila, Asobara citri, from sub-Saharan Africa, defend patches with hosts by fighting and chasing conspecific females upon encounter. Females of the closely related, palearctic species Asobara tabida do not defend patches and often search simultaneously in the same patch. The effect of patch defence by A. citri females on their distribution in a multi-patch environment was investigated, and their distributions were compared with those of A. tabida. For both species 20 females were released from two release-points in replicate experiments. Females of A. citri quickly reached a regular distribution across 16 patches, with a small variance/mean ratio per patch. Conversely, A. tabida females initially showed a clumped distribution, and after gradual dispersion, a more Poisson-like distribution across patches resulted (variance/mean ratio was closer to 1 and higher than for A. citri). The dispersion of A. tabida was most probably an effect of exploitation: these parasitoids increasingly made shorter visits to already exploited patches. We briefly discuss hypotheses on the adaptive significance of patch defence behaviour or its absence in the light of differences in the natural history of both parasitoid species, notably the spatial distribution of their hosts.
Check title to add to marked list
<< previous | next >>

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.