Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Records 1 - 20 / 21

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Landinrichtingswetgeving (losbladige): aanvullingen 42, 43, 44.
  Ampt-Riksen, V.V.W.M. ; Bezemer, S. ; Walda, H.C.A. - \ 1998
  In: Koninklijke Vermande, Lelystad, The Netherlands (1998)
  Landinrichtingsbeleid en praktijk.
  Ampt-Riksen, V.W.M.M. - \ 1997
  In: Landinrichtingswetgeving - p. 1 - 48.
  Toelichting op de Natuurschoonwet 1928.
  Ampt-Riksen, V.W.M.M. - \ 1997
  In: Wetgeving Landelijk Gebied, Natuurschoonwet 1928 Deventer : Kluwer - p. 1 - 28.
  Juridisch - bestuurlijke aspecten van de realisering van het landschapsbeleid
  Ampt - Riksen, V.W.M.M. ; Aarsen, L.F.M. van den; Brussaard, W. - \ 1996
  Wageningen : DLO-Staring Centrum (Rapport / DLO-Staring Centrum 468) - 208
  landbouwgrond - landschap - plattelandsplanning - plattelandsontwikkeling - landgebruik - bedrijfsvoering - ruimtelijke ordening - zonering - overheidsbeleid - grondbeleid - landgebruiksplanning - milieu - nederland - agricultural land - landscape - rural planning - rural development - land use - management - physical planning - zoning - government policy - land policy - land use planning - environment - netherlands
  Dutch report on conservation and restitution of rural areas.
  Ampt-Riksen, V.W.M.M. - \ 1996
  In: The Oxford Papers, serie Rapporten en Verhandelingen nr. 5. Instituut voor Agrarisch Recht (1996) 25-47. Also in: Rural Law research Deposit, INTERNET: URL: http/www.aber.ac.uk/~lawwww/lawweb.html. Comparative Rural Research Deposit
  Landinrichtingswetgeving.
  Bezemer, S. ; Ampt-Riksen, V.W.M.M. - \ 1996
  Lelystad : Koninklijke Vermande - 548 p.
  Wet agrarisch grondverkeer
  Bezemer, S. ; Ampt-Riksen, V.W.M.M. - \ 1996
  Lelystad : Koninklijke Vermande - 640 p.
  Regelgeving voor bescherming, herstel en ontwikkeling van natuur en landschapswaarden in het landelijke gebied.
  Ampt-Riksen, V.W.M.M. - \ 1995
  Agrarisch recht 55 (1995). - ISSN 0167-4242 - p. 596 - 601.
  Het Colloquim 'Agrarisch recht, natuurbescherming en -herstel te Straatsburg'.
  Ampt-Riksen, V.W.M.M. - \ 1995
  Agrarisch recht 55 (1995). - ISSN 0167-4242 - p. 609 - 611.
  Natur und Landschaft
  Ampt-Riksen, V.W.M.M. ; Brussaard, W. - \ 1994
  In: Niederländisches Agrarrecht / Brussaard, W., Köln-Berlin-Bonn-München : Carl Heymanns Verlag KG (Schriftenreihe des Instituts für Landwirtschaftsrecht der Universität Göttingen 42) - ISBN 9783452227829 - p. 150 - 174.
  De nieuwe natuurbeschermingswet 199?. Wetsvoorstel voor een nieuwe wet ter bescherming van natuur en landschap.
  Ampt-Riksen, V.W.M.M. - \ 1994
  De Landeigenaar 40 (1994)6. - ISSN 0166-5839 - p. 3 - 5.
  overheidsbeleid - historische plaatsen - recht - wetgeving - bedrijfsvoering - monumenten - natuurbescherming - nederland - beleid - bescherming - government policy - historic sites - law - legislation - management - monuments - nature conservation - netherlands - policy - protection
  Ingegaan wordt op de betekenis van deze nieuwe wet die na 20 jaar discussie in januari 1994 bij de Tweede Kamer is ingediend
  (8) Natuur en landschap.
  Ampt-Riksen, V.W.M.M. ; Brussaard, W. - \ 1993
  In: Hoofdlijnen van het agrarisch recht / Brussaard, W., Zwolle : Tjeenk Willink - p. 110 - 137.
  Ruimtelijke kwaliteit voor recreatie. Hoe duurzaam is ruimtelijke kwaliteit?
  Philipsen, J.F.B. - \ 1991
  In: Hoe duurzaam is ruimtelijke kwaliteit? : discussiebijdragen naar aanleiding van de achtste studiedag van de Werkgroep Landelijk Gebied / Ampt-Riksen, V., Bischoff, N., van Etteger, R., Wageningen : Werkgroep Landelijk Gebied (Rapporten / Werkgroep Landelijk Gebied 3) - ISBN 9789073456020
  Ruimtelijke planning in Wageningen. Opvattingen in kaart gebracht.
  Aarsen, L.F.M. van den; Ampt-Riksen, V.W.M.M. ; Bos, J. ; Buuren, M. van; Eweg, H.P.A. ; Jansen, A.J. ; Kuijsters, H.M.I. - \ 1991
  Wageningen : Pudoc (Wageningse Ruimtelijke Studies 8) - 142 p.
  Inleiding.
  Aarsen, L.F.M. van den; Ampt-Riksen, V.W.M.M. ; Bos, J. ; Buuren, M. van; Eweg, H.P.A. ; Kuijsters, H.M.I. - \ 1991
  In: Ruimtelijke planning in Wageningen; opvattingen in kaart gebracht / PCRO,, Wageningen : Pudoc (Wageningse Ruimtelijke Studies 8) - p. 1 - 4.
  Slotbeschouwing.
  Aarsen, L.F.M. van den; Ampt-Riksen, V.W.M.M. ; Bos, J. ; Buuren, M. van; Eweg, H.P.A. ; Kuijsters, H.M.I. - \ 1991
  In: Ruimtelijke planning in Wageningen; opvattingen in kaart gebracht / PCRO,, Wageningen : Pudoc (Wageningse Ruimtelijke Studies 8) - p. 116 - 139.
  Inleiding en slotbeschouwing.
  Ampt-Riksen, V.W.M.M. - \ 1991
  In: Ruimtelijke planning in Wageningen
  A crooked balance. Agricultural production and nature conservation: an Indonesian and a Dutch area compared.
  Ampt-Riksen, W.M.M. ; Ven, J.W. van de - \ 1991
  In: Law as a resource in agrarian struggles / von Benda-Beckmann, F., van der Velde, M., - p. 191 - 219.
  Verzuurde bossen en herplantplicht: enige consequenties.
  Ampt-Riksen, V.W.M.M. - \ 1990
  In: Milieubeleid in het landelijk gebied - p. 71 - 76.
  Waar willen wij ons snelgroeiend bos?
  Ampt-Riksen, V.W.M.M. - \ 1990
  De Landeigenaar 36 (1990)5. - ISSN 0166-5839 - p. 14 - 17.
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.