Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Records 1 - 11 / 11

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Het langetermijngeheugen van de zoet-zoutverdeling
  Louw, Perry de; Oude Essink, Gualbert ; Delsman, Joost ; Baaren, Esther S. van; America, Ilja ; Engelen, van, Joeri - \ 2019
  Stromingen : vakblad voor hydrologen 25 (2019)1. - ISSN 1382-6069 - p. 43 - 60.
  Dit artikel beschrijft de ontwikkeling van de zoetzoutverdeling in het Nederlandse grondwater. Deze verdeling is sterk bepaald door de paleogeografische ontwikkeling gedurende het Holoceen en kent een groot langetermijngeheugen. Er worden twee typen grondwatersystemen beschreven: het West-Nederland systeem, waar autonome verzilting en wellen sleutelbegrippen zijn, en het Zeeuwse systeem, waar drie typen zoetwaterlenzen worden besproken. We laten aan de hand van de FRESHEM-Zeeland-resultaten zien dat airborne-elektromagnetische meettechnieken zeer geschikt zijn voor het in beeld brengen van de zoet-zoutverdeling. Vervolgens wordt ingegaan op het modelleren van de initiële zoet-zoutverdeling, waarbij de combinatie van paleomodellering en gebruik van metingen een geschikte methode lijkt. De initiële zoet-zoutverdeling is een belangrijke modelparameter bij het voorspellen van toekomstige veranderingen van zoete grondwatervoorraden als gevolg van ingrepen, klimaatverandering en zeespiegelstijging.
  GO-FRESH: Valorisatie kansrijke oplossingen voor een robuuste zoetwatervoorziening : Rendabel en duurzaam watergebruik in een zilte omgeving
  Veraart, J.A. ; Oude Essink, G. ; Pauw, P. ; Baaren, E. van; Zuurbier, K. ; Louw, P. de; MacAteer, E. ; Schoot, M. van der; Groot, N. ; Cappon, H. ; Waterloo, M. ; Hu-a-ng, K. ; Groen, M. - \ 2018
  Deltares - 187 p.
  Groundwater salinity mapping of the Belgian coastal zone to improve local freshwater storage availability
  Vandevelde, Dieter ; Baaren, Esther Van; Delsman, Joost ; Karaoulis, Marios ; Oude Essink, Gualbert ; Louw, Perry de; Vermaas, Tommer ; Pauw, Pieter ; Kleine, Marco De; Thofte, Sara ; Teilmann, Rasmus ; Walraevens, Kristine ; Camp, Marc Van; Dominique, Huits ; Dabekaussen, Willem ; Gunnink, Jan ; Vandenbohede, Alexander - \ 2018
  In: 25th Salt Water Intrusion Meeting (SWIM 2018). - EDP Sciences (E3S Web of Conferences ) - 6 p.

  In the European TOPSOIL project, countries around the North Sea are searching for solutions for climate related threats. They explore the possibilities of using the topsoil layer to solve current and future water challenges. The main objective is to improve the climate resilience of the water management of the topsoil and shallow aquifers in the North Sea region. TOPSOIL is supported by the Interreg VB North Sea Region program in line with priority 3 of the program: 'Sustainable North Sea Region, protecting against climate change and preserving the environment'. The Belgian part of this project, called FRESHEM for GO-FRESH Vlaanderen ('FREsh Salt groundwater distribution by Helicopter ElectroMagnetic survey for Geohydrological Opportunities FRESH water supply'), focuses on mapping the salinity distribution of groundwater using airborne electromagnetics and aims to look into a number of measures that could increase the availability of freshwater for agriculture in the polder area. Two pilot projects will evaluate the possibilities for freshwater storage and aims to specify what measures can be taken to achieve this. Together with the other water users and water managers, The Flanders Environment Agency wants to prepare a plan for the realization of one or more pilot projects that can improve the availability of freshwater.

  Increasing a freshwater lens below a creek ridge using a controlled artificial recharge and drainage system: a case study in the Netherlands
  Pauw, P.S. ; Baaren, Esther S. van; Visser, Martijn ; Louw, Perry G.B. de; Oude Essink, Gualbert H.P. - \ 2015
  Hydrogeology Journal 23 (2015)7. - ISSN 1431-2174 - p. 1415 - 1430.
  Artificial recharge - Coastal aquifers - Creek ridge - Salt-water/fresh-water relations - The Netherlands

  A controlled artificial recharge and drainage (CARD) system was used to increase freshwater lenses below creek ridges to increase freshwater supply. Creek ridges are typical geomorphological features that lie up to 2 m higher than the surroundings in the reclaimed tidal flat landscape of the southwestern Netherlands. The 5–30-m thick freshwater lenses below the creek ridges are a vital source for irrigation, as the groundwater and surface waters are predominantly saline. However, freshwater supply from these lenses is commonly not sufficient to meet the irrigation demand, which leads to crop damage. The CARD system was tested in the field and the development of the freshwater lens was monitored during the period May 2013 to May 2014. Numerical models, which were used to investigate a long-term effect of the CARD system, predicted that below the center of the creek ridge, the 13–15-m thick freshwater lens increased 6–8 m within 10 years. The total volumetric increase of the freshwater lens was about 190,000 m3 after 10 years, which was about 40 % of the total recharge (natural and artificial recharge). From this increased freshwater lens, up to three times more water can be extracted using horizontal wells, compared to the initial size of the freshwater lens. A higher water table in the CARD system leads to a thicker freshwater lens but a lower storage efficiency. A lower water table has the opposite effect.

  Zelfvoorzienend in zoetwater: zoek de mogelijkheden : kleinschalige oplossingen voor een robuustere regionale zoetwatervoorziening
  Jeuken, A. ; Tolk, L. ; Stuyt, L.C.P.M. ; Delsman, J. ; Louw, P. de; Baaren, E. van; Paalman, M. - \ 2015
  Amersfoort : Stowa (Rapport / STOWA 2015-30) - ISBN 9789057736940 - 73
  watervoorziening - watertekort - zoet water - waterbeheer - watergebruik - zelfvoorziening - klimaatverandering - water supply - water deficit - fresh water - water management - water use - self sufficiency - climatic change
  In deze STOWA publicatie ‘Zoek het zelf uit’: Kleinschalige oplossingen voor een robuustere regionale zoetwatervoorziening wordt een overzicht gegeven van de maatregelen die waterbeheerders en watergebruikers in de regio kunnen treffen om de zelfvoorzienendheid op het gebied van zoetwater te vergroten. Dit sluit aan bij de ambities die in het Deltaprogramma zijn geformuleerd om de watertekorten die in de toekomst worden verwacht naast de maatregelen in het hoofdwatersysteem met lokale maatregelen in de regio te ondervangen. Er is een groot aantal van dit soort maatregelen beschikbaar om de neerslag die in een gebied valt beter te benutten, waarmee de zelfvoorzienendheid kan worden vergroot. Een flink aantal pilot studies loopt nog of zijn in het recente verleden afgerond.
  GO-FRESH: Valorisatie kansrijke oplossingen voor een robuuste zoetwatervoorziening
  Oude Essink, G.H.P. ; Baaren, E.S. ; Zuurbier, K.G. ; Velstra, J. ; Veraart, J.A. - \ 2014
  Utrecht : Kennis voor Klimaat - ISBN 9789492100122 - 84
  klimaatverandering - watervoorziening - zoet water - geohydrologie - wateropslag - ondergrond - zeeland - climatic change - water supply - fresh water - geohydrology - water storage - subsoil - zeeland
  Een consortium onderzoekt in hoeverre lokale maatregelen de zoetwaterbeschikbaarheid voor de landbouw kunnen vergroten in gebieden die onafhankelijk zijn van het hoofdwatersysteem. Hierbij wordt de ondergrond gebruikt voor opslag van zoet water in periodes van wateroverschot, om het water vervolgens te gebruiken in droge tijden. Het betreft een Kennis voor Klimaat project in de Zuidwestelijke Delta.
  Integraal waterbeheer : kritische zone en onzekerheden : integraal hoofdrapport
  Schipper, P.N.M. ; Bogaart, P.W. ; Groot, A.T. ; Kroes, J.G. ; Mol-Dijkstra, J.P. ; Mulder, H.M. ; Supit, I. ; Verweij, P.J.F.M. ; Walsum, P.E.V. van; Wamelink, G.W.W. ; Baaren, E. van; Ek, R. van; Oude Essink, G. ; Faneca Sanchez, ; Bakker, A. ; Bessembinder, J. ; Janssen, P. ; Geer, M.F. van; Simmelink, E. ; Sluijs, J. van der - \ 2013
  Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 2443) - 58
  integraal waterbeheer - bodemwater - ecohydrologie - landbouw - natuur - klimaatverandering - onzekerheid - modelleren - achterhoek - zeeuwse eilanden - integrated water management - soil water - ecohydrology - agriculture - nature - climatic change - uncertainty - modeling - achterhoek - zeeuwse eilanden
  In het kader van het Nationaal Modellen- en Datacentrum (NMDC) is in 2011 het NMDC innovatieproject 'Integraal waterbeheer - van kritische zone tot kritische onzekerheden' gestart (www.nmdc.eu). Dit project heeft tot doel om de modellen voor bodem, water, vegetatie en klimaat(verandering) door samenwerking beter op elkaar aan te laten sluiten, daarbij beter geschikt te maken om effecten van klimaatverandering te berekenen en om de verschillende typen onzekerheden bij dit soort studies in beeld te brengen. Het project is uitgevoerd door Alterra, Deltares, KNMI, PBL en TNO. In twee cases (Baakse Beek en Walcheren) hebben zij hun state-of-the-art modellen voor meteo, gewasgroei, vegetatie-ontwikkeling, hydrologie en geologie ingezet en aan elkaar gekoppeld. Dit rapport behandelt integraal de resultaten van het innovatieproject. De resultaten van de case voor de Baakse Beek zijn specifiek opgenomen in een NMDC deelrapport (Van Ek et al., 2012). Voor de case Walcheren wordt verwezen naar een artikel in voorbereiding (Kroes, J. et al., 2013). De resultaten bieden nieuwe inzichten in de vocht- en zouthuishouding van de bodem, potenties voor grondwaterafhankelijke natuur en groei van landbouwgewassen in het huidige klimaat en projecties voor klimaatverandering rond 2050. In het project zijn verschillende methoden toegepast om inzicht te krijgen in verschillende onzekerheden, hetgeen voor dergelijke integrale (model)studies praktische aanknopingspunten biedt voor de analyse van onzekerheden en effectieve samenwerking tussen de instituten.
  Opties voor een klimaatbestendige zoetwatervoorziening in Laag Nederland, tussentijds integratierapport
  Jeuken, A. ; Hoogvliet, M. ; Beek, E. van; Baaren, E. van; Duinen, R. ; Veen, A. van der; Linde, A. van der; Delsman, J. ; Pauw, P. ; Oude Essink, G. ; Zee, S. van der; Stofberg, S. ; Appelman, W. ; Cruesen, R. ; Paalman, M. ; Katschnig, D. ; Rozema, J. ; Mens, M. ; Kwakkel, J. ; Veraart, J.A. - \ 2012
  KvK - 86
  watervoorziening - zoet water - waterbeschikbaarheid - landbouwgronden - tuinbouwgronden - natuurgebieden - zelfvoorziening - zelfvoorzieningslandbouw - verzilting - regionale planning - water supply - fresh water - water availability - agricultural soils - horticultural soils - natural areas - self sufficiency - subsistence farming - salinization - regional planning
  Dit rapport geeft een tussentijds overzicht van ‘state of the art’ kennis uit lopend onderzoek van het consortium ‘Climate Proof Fresh Water Supply’ (CPFWS) dat in het kader van het onderzoeksprogramma Kennis voor Klimaat wordt uitgevoerd. De focus van dit onderzoek naar een klimaatbestendige zoetwatervoorziening ligt op lokale en regionale oplossingen in Laag Nederland voor land- en tuinbouw en natuur. De zoetwatervoorziening van dit gebied wordt naast droogte vooral bedreigd door verzilting van grond- en oppervlaktewater. In zes samenhangende werkpakketten wordt geanalyseerd hoe dit gebied meer zelfvoorzienend kan worden én hoe aanpassingen in het (hoofd)watersysteem kunnen bijdragen aan de watervoorziening van het gebied. Centraal in de aanpak zijn een 3-tal casestudies in de Hotspots Haaglanden, Rotterdam Regio en Zuidwestelijke delta.
  Duurzaam doenderzoek in de Zeeuwse delta : Ecosysteemdiensten in de praktijk : deelresultaat 4.1 : Verslag van de werkbijeenkomst "De waardering van ecosysteemdiensten (doenderdag 2), Deelresultaat 4.2: Kansen voor duurzaam gebruik van bodem, ondergrond en landschap op basis van voorbeelprojecten
  Verzandvoort, S.J.E. ; Smit, A. ; Jonkers, W. ; Baaren, E.S. ; Braat, L.C. - \ 2012
  Wageningen : Alterra, Wageningen-UR - 52
  ecosysteemdiensten - projecten - bodembeheer - natuurbeheer - landschapsbeheer - inventarisaties - zeeland - ecosystem services - projects - soil management - nature management - landscape management - inventories - zeeland
  Reflectie op de rol van het project Duurzaam Doenderzoek in de Zeeuwse Delta in het werk aan duurzame ontwikkeling van de Provincie Zeeland. Duurzaamheid vormgeven via het concept van ecosysteemdiensten. Het bijzondere van dit project zit niet in de theoretische benadering vanuit bodem en natuur, maar in het feit dat we het gebeurt, en wel met mensen uit de praktijk. Daardoor adresseren we ecosysteemdiensten in de richting van de praktijk. Partijen binnenhalen om mee te denken geeft een interactie die niet mogelijk zou zijn alleen redenerend vanuit het eigen beleidsveld of sector.
  Shallow rainwater lenses in deltaic areas with saline seepage
  Louw, P.G.B. de; Eeman, S. ; Siemon, B. ; `Voortman, B.R. ; Gunnink, J. ; Baaren, E.S. ; Oude Essink, G.H.P. - \ 2011
  Hydrology and Earth System Sciences 15 (2011). - ISSN 1027-5606 - p. 3659 - 3678.
  zoet water - zout water - neerslag - watervoorziening - klimaatverandering - kustgebieden - fresh water - saline water - precipitation - water supply - climatic change - coastal areas - drained lowland catchments - surface water interactions - semi-confined aquifer - coastal aquifer - saltwater intrusion - groundwater-flow - salt tolerance - interface - netherlands - fresh
  In deltaic areas with saline seepage, freshwater availability is often limited to shallow rainwater lenses lying on top of saline groundwater. Here we describe the characteristics and spatial variability of such lenses in areas with saline seepage and the mechanisms that control their occurrence and size. Our findings are based on different types of field measurements and detailed numerical groundwater models applied in the south-western delta of the Netherlands. By combining the applied techniques we could extrapolate measurements at point scale (groundwater sampling, temperature and electrical soil conductivity (TEC)-probe measurements, electrical cone penetration tests (ECPT)) to field scale (continuous vertical electrical soundings (CVES), electromagnetic survey with EM31), and even to regional scale using helicopter-borne electromagnetic measurements (HEM). The measurements show a gradual mixing zone between infiltrating fresh rainwater and upward flowing saline groundwater. The mixing zone is best characterized by the depth of the centre of the mixing zone Dmix, where the salinity is half that of seepage water, and the bottom of the mixing zone Bmix, with a salinity equal to that of the seepage water (Cl-conc. 10 to 16 g l-1). Dmix is found at very shallow depth in the confining top layer, on average at 1.7 m below ground level (b.g.l.), while Bmix lies about 2.5 m b.g.l. The model results show that the constantly alternating upward and downward flow at low velocities in the confining layer is the main mechanism of mixing between rainwater and saline seepage and determines the position and extent of the mixing zone (Dmix and Bmix). Recharge, seepage flux, and drainage depth are the controlling factors.
  Van Probleemwijk naar Prachtwijk: Het belang van vrijetijdsmogelijkheden
  Peters, K.B.M. ; Gadet, J. - \ 2007
  Vrijetijdstudies 25 (2007)3. - ISSN 1384-2439 - p. 42 - 50.
  woonwijken - minder bevoorrechte klasse - sociaal welzijn - sociale ontwikkeling - stadsontwikkeling - stedelijke planning - residential areas - disadvantaged - social welfare - social development - urban development - urban planning
  De aandacht voor buurten en wijken flakkert op. Met het project ‘van probleemwijk naar prachtwijk’ van VROM-minister Ella Vogelaar (met de 40 wijkenlijst), heeft de politieke aandacht voor achterstandswijken vorm gekregen. Aandacht, die met de troubles in de Utrechtse wijk Ondiep ook mediageniek werd. Aandacht, die bij stadsgeografen en –sociologen al eerder een moderne injectie kreeg door de maatschappelijke explosies in de Franse banlieus. In dit Forum wordt door verschillende auteurs uiteengezet hoe vrijetijdsmogelijkheden van invloed zijn op de ontwikkeling van wijken. We beginnen met een korte inleiding op deze thematiek. Vervolgens komen drie deskundigen aan het woordn. Mariette van Baaren (gemeente Amsterdam), Jan Rath (UvA) en Peter van der Gugten (Proper-Stock Groep B.V.) Aan het eind van deze Forum discussie trekken we een conclusie: gaan we naar prachtwijken toe, of houden we probleemwijken
  Check title to add to marked list

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.