Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Records 1 - 15 / 15

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Safety and efficacy of inactivated African horse sickness (AHS) vaccine formulated with different adjuvants
  Rijn, Piet A. van; Maris-Veldhuis, Mieke A. ; Grobler, Miemie ; Wright, Isabel M. ; Erasmus, Baltus J. ; Maartens, Louis H. ; Potgieter, Christiaan A. - \ 2020
  Vaccine 38 (2020)45. - ISSN 0264-410X - p. 7108 - 7117.
  Adjuvant - African Horse Sickness - Inactivated vaccine

  African horse sickness virus (AHSV) is a virus species in the genus Orbivirus of the family Reoviridae causing African Horse Sickness (AHS) in equids with a mortality of about 95% in naïve horses. AHS causes serious losses in developing countries where horses play a central role in draft power and transportation. There are nine AHSV serotypes inducing no or low cross-neutralizing antibodies. AHSV is spread by biting Culicoides midges. AHS is endemic in sub-Saharan Africa, and a serious threat outside Africa, since Culicoides species in moderate climate conditions are spreading the closely related bluetongue virus. AHS outbreaks will be devastating for the equestrian industry in developed countries. Live-attenuated vaccines (LAVs) are licensed, marketed and in use in Africa. Their application is controversial with regard to safety issues. LAVs are not allowed in AHS-free countries. We here studied inactivated AHSV with different adjuvants in guinea pigs and horses. Subcutaneous and intramuscular vaccination were studied in horses. Local reactions were observed after prime and boost vaccination. In general, neutralizing antibodies (nAbs) titres were very low after prime vaccination, whereas boost vaccination resulted in high nAb titres for some adjuvants. Vaccinated horses were selected based on local reactions and nAb titres to study efficacy. Unfortunately, not all vaccinated horses survived virulent AHSV infection. Further, most survivors temporarily developed clinical signs and viremia. Further, the current prototype inactivated AHS vaccine is not suitable as emergency vaccine, because onset of protection is slow and requires boost vaccinations. On the other hand, inactivated AHS vaccine is completely safe with respect to virus spread, and incorporation of the DIVA principle based on NS3/NS3a serology and exploring a vaccine production platform for other serotypes is feasible. A superior adjuvant increasing the protective response without causing local reactions will be required to develop payable and acceptable inactivated AHS vaccines.

  Bedrijfsspecifiek bepalen van stikstofstromen in bodem, gewas en milieu : casestudy melkveebedrijf Baltus in Middenmeer
  Verloop, Koos ; Noij, Gert-Jan ; Oenema, Joeke - \ 2020
  Wageningen : Wageningen Livestock Research (Koeien & Kansen rapport nr. 88) - 40
  Deze verkenning is erop gericht om inzicht te krijgen in knelpunten met betrekking tot stikstof (N) en fosfor (P) stromen in het bodem/gewas systeem op Koeien & Kansen-bedrijf Baltus, gelegen in Middenmeer, Noord-Holland. In het bijzonder is hierbij ingegaan op de N-voorziening met bemesting en de N-levering door de bodem, de gewasopname en verliezen naar het milieu. De verkenning gaat verder in op de vraag of hard gemaakt kan worden dat N (hoofdzakelijk gebonden aan organische stof) zich in de bodem ophoopt. Ophoping van N in de bodem is goed mogelijk omdat het bedrijf een akkerbouwhistorie heeft zodat verwacht mag worden dat het bedrijf met een groot aandeel gras in een overgang zit naar een nieuw, hoger evenwichtsniveau van N in de bodem. Besproken wordt tevens of, als N-ophoping vastgesteld kan worden, dit dan als milieu onschadelijk deel van het overschot kan worden beschouwd. Dit zou dan kunnen beteken dat bedrijfsspecifiek een hoger acceptabel N-overschot bepaald kan worden, waarbij een hogere mest N-dosering verantwoord is. Tenslotte gaat de verkenning in op mogelijkheden om de knelpunten met betrekking tot stikstof (N)- en fosfor (P)- stromen in bodem en gewas op te lossen. Op het bedrijf Baltus wordt gras en maïs geteeld en wordt ieder jaar ongeveer een derde van het bedrijfsareaal van ongeveer 65 ha verhuurd aan een akkerbouwer voor de teelt van aardappelen. Het bedrijf neemt deel aan de pilot voor bedrijfsspecifieke bemesting volgens BES (Bedrijfs Eigen bemesting met Stikstof uit dierlijke mest). Dit houdt in dat de bemesting afgestemd wordt op de bedrijfsspecifieke gewasopbrengst van stikstof en fosfaat. Analyse van bedrijfsgegevens maakt duidelijk dat het gras op bedrijf Baltus een consistent laag ruw eiwit (RE) gehalte heeft van ongeveer 130 g per kg ds. Ook het P-gehalte is laag met 3,3 g per kg ds. Dit wordt veroorzaakt door verdunning van N en P over een zeer hoge droge stofopbrengst. De N-opname zelf in gras is normaal en de P opname in gras is zelfs hoog. Het niveau van werkzame N is relatief hoog, in de range van 375 tot 500 kg per ha. Toch treedt nog een duidelijke respons op van gras op het niveau van werkzame N. Dit is grotendeels te verklaren door de omgevingsomstandigheden die zeer gunstig zijn voor grasgroei, te weten: een zavelgrond met aanrijking van water naar wortels via capillaire opstijging uit grondwater en een zeer mild klimaat met meestal voldoende neerslag. Deze omstandigheden bevorderen de grasgroei tot op een hoog productieniveau en N is daarbij tot op een hoog niveau geen overbodige luxe. Een andere verklaring is dat de N-levering uit de bodem met ongeveer 50 kg N per ha heel laag is. Hierdoor valt de N-voorziening lager uit dan wat op grond van het bemestingsniveau verwacht zou worden. Een sterke vastlegging van N in de bodem is op basis van de NLV metingen een mogelijkheid en de vraag is of je dat terugziet in N-ophoping. De posten van de N-balans in de bodem worden als volgt geschat: het -overschot bedraagt 87 kg N per ha (95% betrouwbarheidsinterval (bbi): 77-107). Dit overschot verdeelt zich over ophoping in de bodem van 10 kg N per ha (95% bbi -64 tot 106), verlies door uitspoeling van 7 kg N per ha (95% bbi 3 tot 10) met denitrificatie als restpost: 61 kg N per ha. De ophoping in de bodem is gebaseerd op trends op basis van bodemchemische analyses uit 2005 - 2019. De hypothese dat N zich in de bodem ophoopt, kan niet op grond van bodemanalyses worden bevestigd. Daarvoor is de betrouwbaarheid van de trends van bodemanalyses veel te beperkt. Hierbij moet opgemerkt worden dat bij de bepaling van het 95% bbi nog geen rekening gehouden is met variatie van de bulkdichtheid. Of ophoping van stikstof in de bodem beoordeeld kan worden als milieuneutraal of niet hangt af van de risico’s van het op termijn vrijkomen van de opgebouwde stikstof. Dit risico hangt samen met toekomstig landgebruik en met de C/N-verhouding van het opgebouwde materiaal. Een hogere C/N-verhouding betekent een lager risico. Aanbevolen wordt om op een klein deel van het bedrijf te verkennen de beschikbaarheid van stikstof in gras meer in balans kan worden gebracht met omgevingsomstandigheden zoals temperatuur en vochtbeschikbaarheid die zeer gunstig zijn voor grasgroei. Opties zijn: i) Doorgaan met BES zodat bemesting bedrijfsspecifiek afgestemd is op de hoge gewasopbrengst op het bedrijf; ii) Verhogen van de Nbenutting door toepassen van kunstmest met een hoger ammoniumaandeel, eventueel in combinatie met nitrificatieremmers in het voorjaar; iii) N-binding met klaver of andere gewassen met het vermogen N te binden iv) Een hoger N-levering door inwisselen van kunstmest N voor organische N en/of door achterwege laten akkerbouw.
  Groeien zonder extra liters
  Doornewaard, G.J. - \ 2015
  Nieuwsbrief Koeien & Kansen (2015)43. - p. 3 - 3.
  In Middenmeer (Noord-Holland) produceren Rijk en Linda Baltus met 122 melkkoeien ruim 1,1 mln. kg melk op 44,5 hectare voedergewassen. Het bedrijf is daarmee behoorlijk intensief met ruim 25.000 kg melk per hectare. Door de jarenlange focus op hoge gewasopbrengsten is het bedrijf toch vrijwel zelfvoorzienend in ruwvoer.
  Influence of food quantity and lead exposure on maturation in Daphnia magna; evidence for a trade-off mechanism.
  Enserink, E.L. ; Kerkhofs, M.J.J. ; Baltus, C.A.M. ; Koeman, J.H. - \ 1995
  Functional Ecology 9 (1995). - ISSN 0269-8463 - p. 175 - 185.
  Chemische bestrijding van tarwe-opslag in veldbeemdgras
  Baltus, P.C.W. ; Zweep, A.T. - \ 1994
  In: Jaarboek 1993-1996 : verslagen van afgesloten onderzoeksprojecten op de regionale onderzoekcentra en het PAGV. Akkerbouw Lelystad : Proefstation voor de Akkerbouw en de Groenteteelt in de Vollegrond [etc.] (Publikatie / Proefstation voor de Akkerbouw en de Groenteteelt in de Vollegrond, Regionale Onderzoekcentra No. 70a-81A) - p. 148 - 151.
  herbiciden - hexaploïdie - gewasbescherming - poa - triticum aestivum - tarwe - herbicides - hexaploidy - plant protection - poa - triticum aestivum - wheat
  Chemische bestrijding van ruwbeemdgras in Engels raaigras
  Baltus, P.C.W. ; Weide, R.Y. van der - \ 1994
  In: Jaarboek 1993-1996 : verslagen van afgesloten onderzoeksprojecten op de regionale onderzoekcentra en het PAGV. Akkerbouw Lelystad : Proefstation voor de Akkerbouw en de Groenteteelt in de Vollegrond [etc.] (Publikatie / Proefstation voor de Akkerbouw en de Groenteteelt in de Vollegrond, Regionale Onderzoekcentra No. 70a-81A) - p. 152 - 156.
  herbiciden - lolium - gewasbescherming - poa - herbicides - lolium - plant protection - poa
  Mechanische bestrijding van tarwe-opslag in veldbeemdgras
  Baltus, P.C.W. ; Zweep, A.T. - \ 1994
  In: Jaarboek 1993-1996 : verslagen van afgesloten onderzoeksprojecten op de regionale onderzoekcentra en het PAGV. Akkerbouw Lelystad : Proefstation voor de Akkerbouw en de Groenteteelt in de Vollegrond [etc.] (Publikatie / Proefstation voor de Akkerbouw en de Groenteteelt in de Vollegrond, Regionale Onderzoekcentra No. 70a-81A) - p. 144 - 147.
  hexaploïdie - mechanische methoden - gewasbescherming - poa - triticum aestivum - tarwe - hexaploidy - mechanical methods - plant protection - poa - triticum aestivum - wheat
  De mechanische bestrijding bestond uit eggen, schoffelen en borstelen
  Chemische bestrijding van ruwbeemdgras in veldbeemd voor de graszaadoogst
  Baltus, P.C.W. ; Zweep, A.T. - \ 1994
  In: Jaarboek 1993-1996 : verslagen van afgesloten onderzoeksprojecten op de regionale onderzoekcentra en het PAGV. Akkerbouw Lelystad : Proefstation voor de Akkerbouw en de Groenteteelt in de Vollegrond [etc.] (Publikatie / Proefstation voor de Akkerbouw en de Groenteteelt in de Vollegrond, Regionale Onderzoekcentra No. 70a-81A) - p. 140 - 143.
  toepassingsdatum - herbiciden - gewasbescherming - poa - poa trivialis - application date - herbicides - plant protection - poa - poa trivialis
  Bestrijding tarwe-opslag met carvon in graszaad
  Baltus, P.C.W. ; Polman, G.J. ; Bakker, W. - \ 1994
  In: Jaarboek 1993-1996 : verslagen van afgesloten onderzoeksprojecten op de regionale onderzoekcentra en het PAGV. Akkerbouw Lelystad : Proefstation voor de Akkerbouw en de Groenteteelt in de Vollegrond [etc.] (Publikatie / Proefstation voor de Akkerbouw en de Groenteteelt in de Vollegrond, Regionale Onderzoekcentra No. 70a-81A) - p. 137 - 139.
  kiemremmers - herbiciden - hexaploïdie - gewasbescherming - poa - kiemremming - triticum aestivum - tarwe - germination inhibitors - herbicides - hexaploidy - plant protection - poa - sprout inhibition - triticum aestivum - wheat
  Bestrijding tarwe-opslag in veldbeemd met twee typen onkruidbranders
  Baltus, P.C.W. - \ 1994
  In: Jaarboek 1993-1996 : verslagen van afgesloten onderzoeksprojecten op de regionale onderzoekcentra en het PAGV. Akkerbouw Lelystad : Proefstation voor de Akkerbouw en de Groenteteelt in de Vollegrond [etc.] (Publikatie / Proefstation voor de Akkerbouw en de Groenteteelt in de Vollegrond, Regionale Onderzoekcentra No. 70a-81A) - p. 134 - 136.
  verbranden - gecontroleerd branden - brand - vlammenspuiten - hexaploïdie - gewasbescherming - Poa - Triticum aestivum - tarwe - burning - controlled burning - fire - flame cultivators - hexaploidy - plant protection - Poa - Triticum aestivum - wheat
  Onkruidbestrijding in de graszaadteelt
  Baltus, P. ; Bosch, H. - \ 1994
  Lelystad : PAGV (Publikatie / Proefstation voor de Akkerbouw en de Groenteteelt in de Vollegrond nr. 74) - 71
  plantenvermeerdering - onkruiden - voedergrassen - propagation - weeds - fodder grasses
  A comparative study on the defence mechanism(s) of the maize variety 'Katumani' against Striga hermonthica under field conditions in Kenya.
  Baltus, P.C.W. ; Ransom, J.K. ; Odhiambo, G. ; Egbers, W.S. ; Borg, S.J. ter; Verkleij, J.A.C. ; Pieterse, A.H. - \ 1994
  In: Biology and management of Orobanche, A.H. Pieterse et al. (eds.). Proc. 3rd Int. Workshop Orobanche and related Striga research. Amsterdam, The Netherlands. Royal Tropical Inst - p. 373 - 381.
  Maximum integrated weed control in sugarbeet with the help of a laser steered gantry.
  Naber, H. ; Zuydam, R.P. van; Baltus, P.C.W. ; Leeuwerik, I.D. - \ 1992
  In: Proc. ANPP - 15th Columa Conf. International meeting on weed control, Versailles (1992) Tome 1 - p. 269 - 276.
  Effect of temperature, O2 and CO2 on Rhizopus oligosporus biomass production.
  Nout, M.J.R. ; Baltus, F.J.A. ; Zwietering, M.H. ; Rombouts, F.M. - \ 1988
  In: Abstract Symp. Eigen werk sectie Levensmiddelenmicrobiologie, Ned. Ver. Microbiologie. RIVM Bilthoven (1988)
  The ocurrence of malignancies in patients with rheumatoid arthritis treated with cyclphosphamide: a controlled retrospective follow-up
  Baltus, J.A.M. ; Boersma, J.W. ; Hartman, A.P. ; Vandenbroucke, J.P. - \ 1983
  Annals of the Rheumatic Diseases 42 (1983). - ISSN 0003-4967 - p. 368 - 373.
  Check title to add to marked list

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.