Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Records 1 - 20 / 1538

  • help
  • print

   Print search results

  • export
   A maximum of 250 titles can be exported. Please, refine your queryYou can also select and export up to 30 titles via your marked list.
  Check title to add to marked list
  A micro-solid phase extraction device to prepare a molecularly imprinted porous monolith in a facile mode for fast protein separation
  Mehta, Riddhi ; Beek, T.A. van; Tetala, K.K.R. - \ 2020
  Journal of Chromatography. A, Including electrophoresis and other separation methods 1627 (2020). - ISSN 0021-9673
  A molecularly imprinted polymeric monolith was synthesized in an aqueous environment in 15 min via UV-irradiation. The imprinted monolith was composed of hydroxyethyl methacrylate as monomer, dimethyl amino ethyl methacrylate as functional monomer, methylene bisacrylamide and piperazine di- acrylamide as crosslinkers and human serum albumin as template molecule. The synthesis took place in a PDMS-based device (2.5 cm long) yielding a micro-solid phase extraction column (3 ×5 mm) with two built-in fingertight connectors for an infusion pump and fraction collector. The imprinted monolith displayed the characteristic features of a porous polymeric monolith, had dimethyl amino ethyl methacry- late and human serum albumin as functional groups within the monolith and showed high permeability (0.51 ×10 −13 m 2 ). 85% of the imprinted cavities were readily available for rebinding of human serum albumin with an imprinting factor of 1.3. In comparison to a non-imprinted monolith, molecular imprint- ing increased human serum albumin adsorption by > 30%. Imprinted monolith displayed selectivity for human serum albumin over other competing proteins (human transferrin, ovalbumin and carbonic an- hydrase) with similar or different isoelectric points and size. Human serum albumin was adsorbed (in dynamic mode) with > 98% selectivity from diluted human plasma using the imprinted monolith de- vice. Device to device reproducibility and reusability of the device for 5 cycles showcase the imprinted monolith micro-device efficiency.
  Ontwikkeling van een quickscan ecologische kwaliteit voor langzaam stromende wateren in Zuid-Nederland op basis van macrofauna
  Verdonschot, Ralf ; Verdonschot, Piet - \ 2020
  Wageningen : Wageningen Environmental Research (Notitie Zoetwatersystemen, Wageningen Environmental Research ) - ISBN 9789463954150 - 46
  Er is een groeiende behoefte aan methoden die op een eenvoudige en snelle wijze een globale uitspraak kunnen doen over de ecologische toestand van een oppervlaktewater. Op basis van macrofaunamonsters van waterschap Brabantse Delta, de Dommel, Aa en Maas, Limburg en Rivierenland genomen in de periode 2014-2019 is daarom een quickscan ontwikkeld waarmee op basis van een beperkte set relatief gemakkelijk herkenbare indicatortaxa de kwaliteit van een langzaam stromende beek of riviertje (KRW-typen R4, R5 en R6) in drie kwaliteitsklassen kan worden ingeschat. Eerst zijn de indicatoren voor de verschillende toestanden vastgesteld en heeft een selectie en/of aanpassing van het taxonomisch niveau op basis van herkenbaarheid plaatsgevonden. Vervolgens is op basis van deze indicatorlijst de quickscan-ontwikkeling gestart. Hiervoor zijn drie benaderingswijzen getest, gebaseerd op positieve en negatieve indicatoren, indicatiewaarden en specifieke taxonomische groepen (EPT). Het bleek dat een quickscan die werkt met de som van de indicatiewaarden van specifieke taxa, die is uitgedrukt in een score van laag tot hoog, welke gedeeld wordt door het totaal aantal scorende taxa om te kunnen corrigeren voor de taxonrijkdom in het monster de beste resultaten gaf bij een vergelijking met de toestandsbepaling op basis van de KRW maatlatten. Met deze benadering, de quickscan ecologische kwaliteit (QS-EK) voor langzaam stromende wateren in Zuid-Nederland, werd circa driekwart van de monsters in dezelfde kwaliteitsklasse ingedeeld.
  Textile dyeing with a flavonoid dye : Photo-stability and analytical chemistry methods
  Villela, Alexandre - \ 2020
  Wageningen University. Promotor(en): J.T. Zuilhof, co-promotor(en): T.A van Beek. - Wageningen : Wageningen University - ISBN 9789463953344 - 167

  Natural dyes for textiles is a current topic in chemistry. Alum (an aluminium salt)-pretreated wool dyed with weld ( Reseda luteola L.)—a historically important vegetable source of dye for textiles—leads to yellow colours. In connection with the fact that such colours are of low resistance to light, the effect of different concentrations of aluminium ion on the photo-stability of the dye of weld was studied. The light-fastness of the colour of weld-dyed wool decreased with increasing concentrations of aluminium ion used for pretreating the wool. As the gain in light-fastness by the use of low concentrations of aluminium ion was limited, this cannot be a way to meet today’s requirement of light-fastness of the colours of dyed textiles by itself. Nevertheless, it could be part of a broader strategy to address the need for increased light-fastness of the colour of wool dyed with weld.

   

  Monitoring effecten zandsuppletie Leuvenumse beek 2019
  Verdonschot, Ralf ; Verdonschot, Piet - \ 2020
  Wageningen : Wageningen Environmental Research (Notitie Zoetwatersystemen, Wageningen Environmental Research ) - ISBN 9789463953481 - 47
  In de Leuvenumse beek wordt vanaf 2014 het suppleren van zand als beekherstelmaatregel toegepast door Waterschap Vallei en Veluwe en Natuurmonumenten. Omdat over deze relatief nieuwe maatregel nog niet veel kennis voorhanden is, worden sindsdien de hydromorfologische en biologische ontwikkelingen gevolgd. In 2019 zijn metingen verricht aan het dwarsprofiel van de beek en de geleidbaarheid van het water. Het dwarsprofiel van de beek is ingemeten om zo de veranderingen in bodemhoogte in beeld te krijgen die in gang zijn gezet door het uitvoeren van de maatregelen. Deze metingen lopen al vanaf 2014. Net zoals 2018 was 2019 een droog jaar dat gekenmerkt werd door lage afvoeren in het projectgebied. Ter hoogte van de A28 stond de beek voor het tweede jaar op rij langdurig droog. Metingen aan de dwarsprofieltransecten lieten nog steeds een duidelijke bodemophoging zien ten opzichte van 2014. Wel waren pleksgewijs kleine veranderingen opgetreden, vooral in de vorm van verbreding en afvlakking van de bedding en verondieping. Erosie en sedimentatieprocessen van een grotere omvang worden pas weer verwacht als de afvoer van de beek aanzienlijk toeneemt. Met behulp van continu-dataloggers is geprobeerd inzicht te krijgen in de effecten van de maatregelen op de stofstromen die vanuit bovenstrooms het projectgebied bereiken, waarbij geleidbaarheid als indicator is gebruikt om pieken van stoffen en de uitdoving hiervan te meten in een situatie met en zonder overstromingsvlaktes langs de beek. De geleidbaarheidsmetingen lieten zien dat piekafvoeren een toename van de geleidbaarheid tot gevolg hadden, wat een indicatie is van de toevoer van stoffen van bovenstrooms door in- en afspoeling van aanliggende gronden. Verder was het effect van een calamiteit in de vorm van een mestlozing duidelijk terug te zien als een piek in de geleidbaarheid. De toename van geleidbaarheid bleek niet af te zwakken over een traject van 1.7 kilometer, ook niet na passage van de overstromingsvlaktes langs de beek wat aangeeft dat daar geen sterke interactie lijkt op te treden door bijvoorbeeld binding aan organisch materiaal. Dit wil zeggen dat wat er van bovenstrooms wordt aangevoerd doordringt in het bostraject. Hoe deze invloed doorwerkt op de ecologische waarden in de beek is niet duidelijk. Een groot nadeel van het gebruik van de geleidbaarheid is namelijk dat het onbekend blijft welke stoffen verantwoordelijk zijn voor de gemeten toename. Hiervoor moet in meer detail en met een hoge meetfrequentie de waterchemie bestudeerd worden rond een afvoerpiek.
  Low-field benchtop NMR spectroscopy: status and prospects in natural product analysis
  Beek, Teris André van - \ 2020
  Phytochemical Analysis (2020). - ISSN 0958-0344
  adulteration - benchtop analysis - education - forensics - low-field NMR - quality control

  Introduction: Since a couple of years, low-field (LF) nuclear magnetic resonance (NMR) spectrometers (40–100 MHz) have re-entered the market. They are used for various purposes including analyses of natural products. Similar to high-field instruments (300–1200 MHz), modern LF instruments can measure multiple nuclei and record two-dimensional (2D) NMR spectra. Objective: To review the commercial availability as well as applications, advantages, limitations, and prospects of LF-NMR spectrometers for the purpose of natural products analysis. Method: Commercial LF instruments were compared. A literature search was performed for articles using and discussing modern LF-NMR. Next, the articles relevant to natural products were read and summarised. Results: Seventy articles were reviewed. Most appeared in 2018 and 2019. Low costs and ease of operation are most often mentioned as reasons for using LF-NMR. Conclusion: As the spectral resolution of LF instruments is limited, they are not used for structure elucidation of new natural products but rather applied for quality control (QC), forensics, food and health research, process control and teaching. Chemometric data handling is valuable. LF-NMR is a rapidly developing niche and new instruments keep being introduced.

  Transdisciplinary innovation in irrigated smallholder agriculture in africa
  Froebrich, Jochen ; Ludi, Eva ; Bouarfa, Sami ; Rollin, Dominique ; Jovanovic, Nebo ; Roble, Maria ; Ajmi, Tarek ; Albasha, Rami ; Bah, Sékou ; Bahri, Haithem ; Barberá, Gonzalo ; Beek, Christy van; Cheviron, Bruno ; Chishala, Benson ; Clercq, Willem de; Coulibaly, Yacouba ; Dicko, Mohammed ; Diawara, Bandiougou ; Dolinska, Aleksandra ; Ducrot, Raphaëlle ; Erkossa, Teklu ; Famba, Sebastiao ; Fissahaye, Degol ; Miguel Garcia, Angel De; Habtu, Solomon ; Hanafi, Salia ; Harper, Julia ; Heesmans, Hanneke ; Jamin, Jean Yves ; van't Klooster, Kees ; Mason, Nathaniel ; Mailhol, Jean Claude ; Marlet, Serge ; Mekki, Insaf ; Musvoto, Constansia ; Mosello, Beatrice ; Mweetwa, Alice ; Oates, Naomi ; Phiri, Elijah ; Pradeleix, Ludivine ; Querner, Erik ; Rozanov, Andrei ; Ker Rault, Philippe ; Rougier, Jean Emmanuel ; Shepande, Chizumba ; Sánchez Reparaz, Maite ; Tangara, Bréhima ; Vente, Joris De; Witt, Marlene de; Xueliang, Cai ; Zairi, Abdelaziz - \ 2020
  Irrigation and Drainage 69 (2020)S1. - ISSN 1531-0353 - p. 6 - 22.
  participatory innovation - smallholder farming, irrigation - transdisciplinary approach

  Boosting the productivity of smallholder farming systems continues to be a major need in Africa. Challenges relating to how to improve irrigation are multi-factor and multisectoral, and they involve a broad range of actors who must interact to reach decisions collectively. We provide a systematic reflection on findings from the research project EAU4Food, which adopted a transdisciplinary approach to irrigation for food security research in five case studies in Ethiopia, Mali, Mozambique, South Africa and Tunisia. The EAU4Food experiences emphasize that actual innovation at irrigated smallholder farm level remains limited without sufficient improvement of the enabling environment and taking note of the wider political economy environment. Most project partners felt at the end of the project that the transdisciplinary approach has indeed enriched the research process by providing different and multiple insights from actors outside the academic field. Local capacity to facilitate transdisciplinary research and engagement with practitioners was developed and could support the continuation and scaling up of the approach. Future projects may benefit from a longer time frame to allow for deeper exchange of lessons learned among different stakeholders and a dedicated effort to analyse possible improvements of the enabling environment from the beginning of the research process.

  Bog Bodies in Context: Developing a Best Practice Approach
  Beek, R. van; Chapman, Henry ; Gearey, Ben ; Jennings, Ben ; Smith, D. ; Helt Nielsen, Nina ; Zein Elabdin, Zena - \ 2020
  European Journal of Archaeology 23 (2020)2. - ISSN 1461-9571 - p. 227 - 249.
  Bog bodies are among the best-known archaeological finds worldwide. Much of the work on these often extremely well-preserved human remains has focused on forensics, whereas the environmental setting of the finds has been largely overlooked. This applies to both the ‘physical’ and ‘cultural’ landscape and
  constitutes a significant problem since the vast spatial and temporal scales over which the practice appeared demonstrate that contextual assessments are of the utmost importance for our explanatory frameworks.
  In this article we develop best practice guidelines for the contextual analysis of bog bodies, after assessing the current state of research and presenting the results of three recent case studies including the well-known finds of Lindow Man in the United Kingdom, Bjældskovdal (Tollund Man and Elling Woman) in Denmark, and Yde Girl in the Netherlands. Three spatial and chronological scales
  are distinguished and linked to specific research questions and methods. This provides a basis for further discussion and a starting point for developing approaches to bog body finds and future discoveries, while facilitating and optimizing the re-analysis of previous studies, making it possible to compare deposition sites across time and space.
  Metabolic Alterations in Aging Macrophages: Ingredients for Inflammaging?
  Beek, Adriaan A. Van; Bossche, Jan Van den; Mastroberardino, Pier G. ; Winther, Menno P.J. De; Leenen, Pieter J.M. - \ 2019
  Trends in Immunology 40 (2019)2. - ISSN 1471-4906 - p. 113 - 127.
  Aging is a complex process with an impact on essentially all organs. Declined cellular repair causes increased damage at genomic and proteomic levels upon aging. This can lead to systemic changes in metabolism and pro-inflammatory cytokine production, resulting in low-grade inflammation, or ‘inflammaging’. Tissue macrophages, gatekeepers of parenchymal homeostasis and integrity, are prime inflammatory cytokine producers, as well as initiators and regulators of inflammation. In this opinion piece, we summarize intrinsic alterations in macrophage phenotype and function with age. We propose that alternatively activated macrophages (M2-like), which are yet pro-inflammatory, can accumulate in tissues and promote inflammaging. Age-related increases in endoplasmic reticulum stress and mitochondrial dysfunction might be cell-intrinsic forces driving this unusual phenotype.
  Palaeogeografisch veenonderzoek voor archeologische toepassingen
  Wallinga, Jakob ; Velde, Ype van der; Quik, Cindy ; Beek, Roy van - \ 2019
  Beheer en transitie Groen in stedelijke regio’s
  Aalbers, Carmen - \ 2019
  Maturation of white adipose tissue function in C57BL/6j mice from weaning to young adulthood
  Kodde, A. ; Engels, E. ; Oosting, A. ; Limpt, K. van; Beek, E. van der; Keijer, J. - \ 2019
  Frontiers in Physiology 10 (2019). - ISSN 1664-042X - 14 p.
  White adipose tissue (WAT) distribution and WAT mitochondrial function contribute to total body metabolic health throughout life. Nutritional interventions starting in the postweaning period may impact later life WAT health and function. We therefore assessed changes in mitochondrial density and function markers in WAT depots of young mice. Inguinal (ING), epididymal (EPI) and retroperitoneal (RP) WAT of 21, 42 and 98 days old C57BL/6j mice was collected. Mitochondrial density [citrate synthase (CS), mtDNA] and function [subunits of oxidative phosphorylation complexes (OXPHOS)] markers were analyzed, together with gene expression of browning markers (Ucp1, Cidea). mRNA of ING WAT of 21 and 98 old mice was sequenced to further investigate functional changes of the mitochondria and alterations in cell populations. CS levels decreased significantly over time in all depots. ING showed most pronounced changes, including significantly decreased levels of OXPHOS complex I, II, and III subunits and gene expression of Ucp1 (PN21-42 and PN42-98) and Cidea (PN42-98). White adipocyte markers were higher at PN98 in ING WAT. Analyses of RNA sequence data showed that the mitochondrial functional profile changed over time from “growth-supporting” mitochondria focused on ATP production (and dissipation), to more steady-state mitochondria with more diverse functions and higher biosynthesis. Mitochondrial density and energy metabolism markers declined in all three depots over time after weaning. This was most pronounced in ING WAT and associated with reduced browning markers, increased whitening and an altered metabolism. In particular the PN21-42 period may provide a time window to study mitochondrial adaptation and effects of nutritional exposures relevant for later life metabolic health.
  Op deze plekken in de stad was het afgelopen zomer het heetst
  Heusinkveld, Bert - \ 2019
  WUR: Too Good To Go is effectief instrument tegen voedselverspilling
  Stroosnijder, Sanne ; Haar, Sandra van der; Zeinstra, Gertrude ; Timmermans, Toine - \ 2019
  Preconception lifestyle and cardiovascular health in the offspring of overweight and obese women
  Elten, Tessa M. van; Beek, Cornelieke van de; Geelen, Anouk ; Gemke, Reinoud J.B.J. ; Groen, Henk ; Hoek, Annemieke ; Mol, Ben Willem ; Poppel, Mireille N.M. van; Roseboom, Tessa J. - \ 2019
  Nutrients 11 (2019)10. - ISSN 2072-6643
  Offspring anthropometry - Offspring blood pressure - Offspring pulse wave velocity - Preconception dietary intake - Preconception physical activity

  Women’s lifestyle has important implications for the development and health of their offspring. Yet little is known about the association between women’s preconception dietary intake and physical activity with cardiovascular health of the offspring. We therefore examined this association in a group of Dutch women with overweight or obesity (BMI ≥ 29 kg/m2) and infertility, who participated in a 6-month randomized preconception lifestyle intervention trial, and their offspring (n = 46). Preconception dietary intake and physical activity were assessed during the 6-month intervention using a food frequency questionnaire and the Short QUestionnaire to ASsess Health-enhancing physical activity (SQUASH), respectively. Offspring cardiovascular health (i.e., BMI, waist:height ratio, systolic and diastolic blood pressure, fat and fat free mass, and pulse wave velocity) was measured at age 3–6 years. Multivariable linear regression analyses were used to examine the associations between preconception lifestyle and offspring cardiovascular health. Higher preconception vegetable intake (per 10 g/day) was associated with lower offspring diastolic blood pressure (Z-score: −0.05 (−0.08; −0.01); p = 0.007) and higher preconception fruit intake (per 10 g/day) was associated with lower offspring pulse wave velocity (−0.05 m/s (−0.10; −0.01); p = 0.03). Against our expectations, higher preconception intake of sugary drinks was associated with a higher offspring fat free mass (0.54 kg (0.01; 1.07); p = 0.045). To conclude, preconception dietary intake is associated with offspring health.

  Speciaal uitgezocht voor het offer
  Beek, R. van - \ 2019

  Het blijft een absolute topper in het Drents Museum te Assen: het rossige meisje van Yde. Amper zestien was ze toen haar hoofd half werd kaalgeschoren. Daarna wurgde iemand haar met een wollen band en doorboorde misschien ook nog - voor de zekerheid - haar hals met een mes. Vervolgens belandde ze in het veen tussen Vries en Yde. Pas na tweeduizend jaar werd ze er ontdekt. Herman Clerinx ging op zoek naar het verhaal achter dit 'veenlijk' en de duizenden andere exemplaren die in Europa werden gevonden.

  Case Study: De droogte van 2018 : Op zoek naar een succesvolle systeemaanpak om te reageren op droogte
  Sterk, M. ; Wamelink, G.W.W. - \ 2019
  Water Governance (2019)2. - ISSN 2211-0224 - p. 57 - 60.
  Decennia lang hebben we ons in Nederland bezig gehouden met waterveiligheid. En de angst voor overstromingen is nog steeds actueel. Wateroverlast komt altijd plotseling en snel en de gevolgen zijn direct voelbaar: een hoogwaterpiek in de rivieren, springtij, piekbuien enz. Dit verklaart waarom er vooral aandacht voor de pieken is en de aandacht voor een zich langzaam opbouwende droogte achter blijft. Droogte kan tezamen met andere drukfactoren/verstoringen echter leiden tot plotselinge omslagpunten naar andere zeer ongewenste toestanden van een systeem. Een niet meer watervoerende beek is daarvan een treffend voorbeeld.
  Quantifying cumulative stress acting on macroinvertebrate assemblages in lowland streams
  Vries, Jip de; Kraak, Michiel H.S. ; Verdonschot, Ralf C.M. ; Verdonschot, Piet F.M. - \ 2019
  Science of the Total Environment 694 (2019). - ISSN 0048-9697
  Ecological water quality - Instream stressors - Lowland stream - Macroinvertebrates - Quantification method

  Macroinvertebrates in lowland streams are exposed to multiple stressors from the surrounding environment. Yet, quantifying how these multiple stressors impact macroinvertebrate assemblages is challenging. The aim of this study was to develop a novel method to quantify the cumulative stress acting on macroinvertebrate assemblages in lowland streams. To this purpose, we considered 22 stressors from different stressor categories such as hydrological, morphological and chemical stressors, acting over multiple spatial scales ranging from instream to the catchment scale. Stressor intensity was categorized into classes based on impact on the macroinvertebrate assemblages. The main stream was divided into segments, after which for each stream segment, the cumulative stressor contribution from headwater catchments, from the riparian zone and from upstream was calculated. To validate the cumulative stress quantification method, the lowland stream Tungelroyse Beek in the Netherlands was used as a case study. For this stream it was shown that independently derived ecological quality scores based on macroinvertebrate samples collected at multiple sites along the stream decreased with increasing calculated cumulative stress scores, supporting the design of the cumulative stress quantification method. Based on the contribution of each specific stressor to the cumulative stress scores, the reasons for the absence and presence of macroinvertebrate species may be elucidated. Hence, the cumulative stress quantification method may help to identify and localize the most stringent stressors limiting macroinvertebrate assemblages, and can thereby provide a better focus for management resources.

  Reconstructing rates and patterns of colluvial soil redistribution in agrarian (hummocky) landscapes
  Meij, Marijn van der; Reimann, Tony ; Temme, A.J.A.M. ; Wallinga, J. ; Beek, R. van; Sommer, M. - \ 2019
  Earth Surface Processes and Landforms 44 (2019)12. - ISSN 0197-9337 - p. 2408 - 2422.
  Humans have triggered or accelerated erosion processes since prehistoric times through agricultural practices. Optically stimulated luminescence (OSL) is widely used to quantify phases and rates of the corresponding landscape change, by measuring the last moment of daylight exposure of sediments. However, natural and anthropogenic mixing processes, such as bioturbation and tillage, complicate the use of OSL as grains of different depositional ages become mixed, and grains become exposed to light even long after the depositional event of interest. Instead, OSL determines the stabilization age, indicating when sediments were buried below the active mixing zone. These stabilization ages can cause systematic underestimation when calculating deposition rates. Our focus is on colluvial deposition in a kettle hole in the Uckermark region, northeastern Germany. We took 32 samples from five locations in the colluvium filling the kettle hole to study both spatial and temporal patterns in colluviation. We combined OSL dating with advanced age modelling to determine the stabilization age of colluvial sediments. These ages were combined with an archaeological reconstruction of historical ploughing depths to derive the levels of the soil surface at the moment of stabilization; the deposition depths, which were then used to calculate unbiased deposition rates. We identified two phases of colluvial deposition. The oldest deposits (~5 ka) were located at the fringe of the kettle hole and accumulated relatively slowly, whereas the youngest deposits (<0.3 ka) rapidly filled the central kettle hole with rates of two orders of magnitude higher. We suggest that the latter phase is related to artificial drainage, facilitating accessibility in the central depression for agricultural practices. Our results show the need for numerical dating techniques that take archaeological and soil‐geomorphological information into account to identify spatiotemporal patterns of landscape change, and to correctly interpret landscape dynamics in anthropogenically influenced hilly landscapes.
  Twenty-three unsolved problems in hydrology (UPH)–a community perspective
  Blöschl, Günter ; Bierkens, Marc F.P. ; Chambel, Antonio ; Cudennec, Christophe ; Destouni, Georgia ; Fiori, Aldo ; Kirchner, James W. ; McDonnell, Jeffrey J. ; Savenije, Hubert H.G. ; Sivapalan, Murugesu ; Stumpp, Christine ; Toth, Elena ; Volpi, Elena ; Carr, Gemma ; Lupton, Claire ; Salinas, Josè ; Széles, Borbála ; Viglione, Alberto ; Aksoy, Hafzullah ; Allen, Scott T. ; Amin, Anam ; Andréassian, Vazken ; Arheimer, Berit ; Aryal, Santosh K. ; Baker, Victor ; Bardsley, Earl ; Barendrecht, Marlies H. ; Bartosova, Alena ; Batelaan, Okke ; Berghuijs, Wouter R. ; Beven, Keith ; Blume, Theresa ; Bogaard, Thom ; Borges de Amorim, Pablo ; Böttcher, Michael E. ; Boulet, Gilles ; Breinl, Korbinian ; Brilly, Mitja ; Brocca, Luca ; Buytaert, Wouter ; Castellarin, Attilio ; Castelletti, Andrea ; Chen, Xiaohong ; Chen, Yangbo ; Chen, Yuanfang ; Chifflard, Peter ; Claps, Pierluigi ; Clark, Martyn P. ; Collins, Adrian L. ; Croke, Barry ; Dathe, Annette ; David, Paula C. ; Barros, Felipe P.J. de; Rooij, Gerrit de; Baldassarre, Giuliano Di; Driscoll, Jessica M. ; Duethmann, Doris ; Dwivedi, Ravindra ; Eris, Ebru ; Farmer, William H. ; Feiccabrino, James ; Ferguson, Grant ; Ferrari, Ennio ; Ferraris, Stefano ; Fersch, Benjamin ; Finger, David ; Foglia, Laura ; Fowler, Keirnan ; Gartsman, Boris ; Gascoin, Simon ; Gaume, Eric ; Gelfan, Alexander ; Geris, Josie ; Gharari, Shervan ; Gleeson, Tom ; Glendell, Miriam ; Gonzalez Bevacqua, Alena ; González-Dugo, María P. ; Grimaldi, Salvatore ; Gupta, A.B. ; Guse, Björn ; Han, Dawei ; Hannah, David ; Harpold, Adrian ; Haun, Stefan ; Heal, Kate ; Helfricht, Kay ; Herrnegger, Mathew ; Hipsey, Matthew ; Hlaváčiková, Hana ; Hohmann, Clara ; Holko, Ladislav ; Hopkinson, Christopher ; Hrachowitz, Markus ; Illangasekare, Tissa H. ; Inam, Azhar ; Innocente, Camyla ; Istanbulluoglu, Erkan ; Jarihani, Ben ; Kalantari, Zahra ; Kalvans, Andis ; Khanal, Sonu ; Khatami, Sina ; Kiesel, Jens ; Kirkby, Mike ; Knoben, Wouter ; Kochanek, Krzysztof ; Kohnová, Silvia ; Kolechkina, Alla ; Krause, Stefan ; Kreamer, David ; Kreibich, Heidi ; Kunstmann, Harald ; Lange, Holger ; Liberato, Margarida L.R. ; Lindquist, Eric ; Link, Timothy ; Liu, Junguo ; Loucks, Daniel Peter ; Luce, Charles ; Mahé, Gil ; Makarieva, Olga ; Malard, Julien ; Mashtayeva, Shamshagul ; Maskey, Shreedhar ; Mas-Pla, Josep ; Mavrova-Guirguinova, Maria ; Mazzoleni, Maurizio ; Mernild, Sebastian ; Misstear, Bruce Dudley ; Montanari, Alberto ; Müller-Thomy, Hannes ; Nabizadeh, Alireza ; Nardi, Fernando ; Neale, Christopher ; Nesterova, Nataliia ; Nurtaev, Bakhram ; Odongo, Vincent O. ; Panda, Subhabrata ; Pande, Saket ; Pang, Zhonghe ; Papacharalampous, Georgia ; Perrin, Charles ; Pfister, Laurent ; Pimentel, Rafael ; Polo, María J. ; Post, David ; Prieto Sierra, Cristina ; Ramos, Maria Helena ; Renner, Maik ; Reynolds, José Eduardo ; Ridolfi, Elena ; Rigon, Riccardo ; Riva, Monica ; Robertson, David E. ; Rosso, Renzo ; Roy, Tirthankar ; Sá, João H.M. ; Salvadori, Gianfausto ; Sandells, Mel ; Schaefli, Bettina ; Schumann, Andreas ; Scolobig, Anna ; Seibert, Jan ; Servat, Eric ; Shafiei, Mojtaba ; Sharma, Ashish ; Sidibe, Moussa ; Sidle, Roy C. ; Skaugen, Thomas ; Smith, Hugh ; Spiessl, Sabine M. ; Stein, Lina ; Steinsland, Ingelin ; Strasser, Ulrich ; Su, Bob ; Szolgay, Jan ; Tarboton, David ; Tauro, Flavia ; Thirel, Guillaume ; Tian, Fuqiang ; Tong, Rui ; Tussupova, Kamshat ; Tyralis, Hristos ; Uijlenhoet, Remko ; Beek, Rens van; Ent, Ruud J. van der; Ploeg, Martine van der; Loon, Anne F. Van; Meerveld, Ilja van; Nooijen, Ronald van; Oel, Pieter R. van; Vidal, Jean Philippe ; Freyberg, Jana von; Vorogushyn, Sergiy ; Wachniew, Przemyslaw ; Wade, Andrew J. ; Ward, Philip ; Westerberg, Ida K. ; White, Christopher ; Wood, Eric F. ; Woods, Ross ; Xu, Zongxue ; Yilmaz, Koray K. ; Zhang, Yongqiang - \ 2019
  Hydrological Sciences Journal 64 (2019)10. - ISSN 0262-6667 - p. 1141 - 1158.
  hydrology - interdisciplinary - knowledge gaps - research agenda - science questions

  This paper is the outcome of a community initiative to identify major unsolved scientific problems in hydrology motivated by a need for stronger harmonisation of research efforts. The procedure involved a public consultation through online media, followed by two workshops through which a large number of potential science questions were collated, prioritised, and synthesised. In spite of the diversity of the participants (230 scientists in total), the process revealed much about community priorities and the state of our science: a preference for continuity in research questions rather than radical departures or redirections from past and current work. Questions remain focused on the process-based understanding of hydrological variability and causality at all space and time scales. Increased attention to environmental change drives a new emphasis on understanding how change propagates across interfaces within the hydrological system and across disciplinary boundaries. In particular, the expansion of the human footprint raises a new set of questions related to human interactions with nature and water cycle feedbacks in the context of complex water management problems. We hope that this reflection and synthesis of the 23 unsolved problems in hydrology will help guide research efforts for some years to come.

  Joint sequencing of human and pathogen genomes reveals the genetics of pneumococcal meningitis
  Lees, John A. ; Ferwerda, Bart ; Kremer, Philip H.C. ; Wheeler, Nicole E. ; Valls Serón, Mercedes ; Croucher, Nicholas J. ; Gladstone, Rebecca A. ; Bootsma, Hester J. ; Rots, Nynke Y. ; Wijmega-Monsuur, Alienke J. ; Sanders, Elisabeth A.M. ; Trzciński, Krzysztof ; Wyllie, Anne L. ; Zwinderman, Aeilko H. ; Berg, Leonard H. van den; Rheenen, Wouter van; Veldink, Jan H. ; Harboe, Zitta B. ; Lundbo, Lene F. ; Groot, Lisette C.P.G.M. de; Schoor, Natasja M. van; Velde, Nathalie van der; Ängquist, Lars H. ; Sørensen, Thorkild I.A. ; Nohr, Ellen A. ; Mentzer, Alexander J. ; Mills, Tara C. ; Knight, Julian C. ; Plessis, Mignon du; Nzenze, Susan ; Weiser, Jeffrey N. ; Parkhill, Julian ; Madhi, Shabir ; Benfield, Thomas ; Gottberg, Anne von; Ende, Arie van der; Brouwer, Matthijs C. ; Barrett, Jeffrey C. ; Bentley, Stephen D. ; Beek, Diederik van de - \ 2019
  Nature Communications 10 (2019)1. - ISSN 2041-1723 - 14 p.

  Streptococcus pneumoniae is a common nasopharyngeal colonizer, but can also cause life-threatening invasive diseases such as empyema, bacteremia and meningitis. Genetic variation of host and pathogen is known to play a role in invasive pneumococcal disease, though to what extent is unknown. In a genome-wide association study of human and pathogen we show that human variation explains almost half of variation in susceptibility to pneumococcal meningitis and one-third of variation in severity, identifying variants in CCDC33 associated with susceptibility. Pneumococcal genetic variation explains a large amount of invasive potential (70%), but has no effect on severity. Serotype alone is insufficient to explain invasiveness, suggesting other pneumococcal factors are involved in progression to invasive disease. We identify pneumococcal genes involved in invasiveness including pspC and zmpD, and perform a human-bacteria interaction analysis. These genes are potential candidates for the development of more broadly-acting pneumococcal vaccines.

  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.